Kenija: klijų vaikai

KAROLIN KRUUSE (Estija) 2016-01-30 06:00
KAROLIN KRUUSE (Estija)
2016-01-30 06:00
Neringa Miliauskaitė. Manilos lūšnynai. Filipinai, 2011. Konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nuotrauka
Ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, ma­no gim­ta­ja­me mies­te El­do­re­te gy­ve­na 250 tūkst. žmo­nių. Iš tie­sų, įskai­čiuo­jant lūš­ny­nus, šis skai­čius vir­ši­ja du mi­li­jo­nus – tai du­kart dau­giau žmo­nių nei Es­ti­jo­je.

El­do­re­to tur­tin­gų­jų ra­jo­nas va­di­na­mas El­gon View. Di­džiu­lius na­mus juo­sia aukš­tos mū­ro sie­nos, ku­rių vir­šų den­gia smul­kin­tas stik­las, spyg­liuo­ta vie­la ar­ba elek­tri­nis apt­va­ras. Var­tus sau­go gink­luo­ti sar­gy­bi­niai. Ma­no na­mai Ke­ni­jo­je yra ties ri­ba tarp El­gon View ir vie­no di­džiau­sių lūš­ny­nų – Langas.

Gat­vės vai­kų spar­čiai daugėja

Lūš­ny­nai dau­giau­sia pri­si­de­da prie El­do­re­to gy­ven­to­jų skai­čiaus di­dė­ji­mo. Dau­gu­ma žmo­nių, at­vyks­tan­čių į mies­tą iš kai­mo vie­to­vių ieš­ko­ti dar­bo, jo ne­ran­da ir lie­ka gy­ven­ti prie­mies­čiuo­se, dirb­da­mi lai­ki­ną dar­bą. Ne­dar­bas Ke­ni­jo­je itin di­de­lis. Ke­ni­jos vals­ty­bi­nio sta­tis­ti­kos biu­ro duo­me­ni­mis, 2011 me­tais ne­dar­bo ly­gis bu­vo 40 pro­cen­tų. Skai­čiuo­ja­ma, kad da­bar pu­sė dar­bin­go am­žiaus žmo­nių ne­tu­ri dar­bo. Kai­mo vie­to­vė­se ir prie­mies­čiuo­se pa­dė­tis dar su­nkes­nė. Pa­vyz­džiui, or­ga­ni­za­ci­ja, su ku­ria bendradarbiaujame Huruma lūš­ny­ne, tei­gia, kad 80 proc. vie­tos gy­ven­to­jų ne­dir­ba ar­ba tu­ri tik lai­ki­ną dar­bą.

2008 me­tais per rin­ki­mus vy­ku­sio­se riau­šė­se žu­vo be­veik 150 tūkst. žmo­nių. El­do­re­to gy­ven­to­jai dau­giau­sia pri­klau­so „bė­gan­čia­jai gen­čiai“ – ka­len­dži­nams. El­do­re­tas at­si­dū­rė ne­ra­mu­mų epi­cen­tre ir dau­gu­ma ka­len­dži­nų pa­bė­go, pa­lik­da­mi ne tik tur­tą, bet ne­re­tai ir vai­kus. Šie naš­lai­čiai da­bar užau­go ir ta­po gat­vės jau­nuo­liais, gy­ve­nan­čiais vi­siš­kai ki­to­kia­me pa­sau­ly­je nei mes ar ne­tgi ki­ti El­do­re­to gy­ven­to­jai. Vai­kų gat­vė­se spar­čiai dau­gė­ja. Jie čia at­si­du­ria dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių: ly­ti­nio iš­nau­do­ji­mo, smur­to šei­mo­je, su­nkios fi­nan­si­nės pa­dė­ties, mo­ti­nai iš­te­kė­jus už ki­to vy­ro, daž­niau­siai ne­pri­pa­žįs­tan­čio bu­vu­sio su­tuok­ti­nio vai­kų, taip pat mi­rus tė­vams. Dau­gu­ma gat­vės vai­kų yra nuo 11 iki 16 me­tų, ta­čiau kai ku­rie yra vi­sai ma­ži, vos ke­le­rių me­tų, ir pa­pras­tai gy­ve­na kar­tu su vy­res­niu bro­liu ar se­se­ri­mi. Anot pa­čių vai­kų, ma­žiau­sie­ji grei­tai mirš­ta, daž­niau­siai dėl plau­čių už­de­gi­mo.

Nuo­la­tos alkani

Ke­ni­jo­je yra be­veik 300 tūkst. gat­vės vai­kų. Šie duo­me­nys apy­tiks­liai, nes tiks­lus skai­čius nė­ra ži­no­mas. Aš kas­dien su­si­dur­da­vau su gat­vės vai­kais – dau­giau­sia mies­te ar­ba pa­grin­di­nių gat­vių pa­ke­lė­se. Vai­kai yra pa­si­da­li­ję te­ri­to­ri­ją – vy­res­nie­siems ten­ka dau­giau pri­vi­le­gi­jų. Daž­niau­siai Ke­ni­jo­je iš pra­džių prie­ina vie­nas vai­kas, bet už­mez­gus po­kal­bį ar pa­siū­lius nu­pirk­ti mais­to tuoj pat at­si­ran­da dar du. Pir­mo­sio­mis sa­vai­tė­mis jie pra­šy­da­vo ma­nęs pi­ni­gų, bet da­bar jau ži­no, ką aš siū­lau. Iš­klau­sau, ką jie tu­ri pa­sa­ky­ti, par­odau, kad jie man rū­pi, ir par­ūpi­nu mais­to. Daž­nai nu­tin­ka, kad kai ką nors val­gau gat­vė­je, pu­sė ma­no por­ci­jos ati­ten­ka gat­vės vai­kui, nes ke­le­tą kar­tų pa­si­kal­bė­jus už­si­mez­ga drau­gys­tė, o su drau­gais da­li­ja­mės, kuo ga­lim. Jei ne­tu­riu mais­to, nu­per­ku jiems sa­mo­są (20 ši­lin­gų) ar ba­na­nų (10–15 ši­lin­gų), ku­riais pre­kiau­ja­ma gat­vė­se. Jei ne­to­lie­se jų nė­ra, nu­per­ku šil­tų deš­re­lių ar vir­tų kiau­ši­nių (25 ši­lin­gai). Pa­klau­sus vai­kų apie no­rus, jie sa­ko, jog la­biau­siai trokš­ta ugali (ku­ku­rū­zų mil­tų pa­tie­ka­las), bal­tos duo­nos ir pie­no. Pa­sku­ti­nę die­ną prieš man iš­vyks­tant iš El­do­re­to, maž­daug ket­ve­rių me­tų ber­niu­kas paprašė uga­li. Ka­dan­gi sku­bė­jau, nu­pir­kau ba­na­nų, ta­čiau jis aki­vaiz­džiai nu­si­vy­lė. Net ir da­bar vis dar blo­gai jau­čiuo­si dėl šio įvy­kio. Vai­kas pa­pra­šė ugali, dėl ku­rio bū­tų rei­kė­ję pa­ėjė­ti, va­di­na­si, – ir pa­si­kal­bė­ti, bet aš ne­pa­no­rau jam skir­ti to, ką ga­lė­jau – sa­vo lai­ko.

Monika Vieversytė. Vietos užteks visiems. Kenija, 2013./ Konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nuotrauka

Lai­ko­si išvien

Emo­ciš­kai su­nkiau­sia, kad dau­gu­ma gat­vės vai­kų uos­to kli­jus. Taip jie pa­leng­vi­na sau gy­ve­ni­mą gat­vė­se, nes aps­vai­gę ne­jau­čia al­kio dieg­lių ir šal­čio. Kli­jai jiems taip pat su­tei­kia pri­klau­sy­mo gru­pei jaus­mą – gat­vės vai­kai lai­ko­si iš­vien. Jie ko­vo­ja tar­pu­sa­vy­je, bet tik ta­da, kai pa­žei­džia­mos jų pa­čių su­kur­tos tai­syk­lės. Kli­jus jie per­ka iš vie­ti­nių bat­siu­vių, ku­rie gat­vė­se tai­so ba­tus. Ne kar­tą ste­bė­jau to­kius san­do­rius. Tar­pi­nin­kas gau­na bu­te­liu­ką, į ku­rį įpi­la­ma kli­jų. 250 ml kai­nuo­ja apie 50 ši­lin­gų. Ne­sun­ku ras­ti, kas par­duo­da kli­jus, nes vai­kai no­riai da­li­ja­si in­for­ma­ci­ja. Prieš ke­le­tą me­tų kai ku­rie bu­vę gat­vės vai­kai in­for­ma­vo val­džios ins­ti­tu­ci­jas, ta­čiau tai nie­ko ne­pa­kei­tė. Kad val­džios ins­ti­tu­ci­jos rea­guo­tų, tu­ri keis­tis vie­ti­nių žmo­nių po­žiū­ris, nes da­bar­ti­nė jų reak­ci­ja į gat­vės vai­kus yra vi­siš­kai ne­bū­din­ga af­ri­kie­čiams, t. y. vi­siš­kai šal­ta. Tai, kad vai­kas gy­ve­na gat­vė­je, lai­ko­ma jo pa­ties kal­te ir pa­si­rin­ki­mu. Tik vie­ną kar­tą ma­čiau vie­ti­nį gy­ven­to­ją, per­kan­tį mais­to gat­vės vai­kams Na­ro­ke. Žmo­gus bu­vo ma­sa­jus iš Ma­ros kai­mo, o jo šir­dis, aki­vaiz­du, bu­vo daug di­des­nė už pi­ni­gi­nę.

Nors El­do­re­te gat­vės vai­kų spar­čiai dau­gė­ja, pa­dė­tis nė­ra to­kia blo­ga kaip Nai­ro­by­je ar Mom­ba­so­je. Dau­gu­ma vai­kų yra ma­lo­nūs, dė­kin­gi, nuo­šir­dūs ir rū­pes­tin­gi, nes bend­ruo­me­nė pa­ly­gin­ti ma­ža. Di­des­niuo­se mies­tuo­se vis­kas ki­taip – pa­au­gę vai­kai bu­ria­si į gau­jas, ku­rios pul­di­nė­ja ir plė­ši­kau­ja, taip iš­reikš­da­mos kar­tė­lį, su­si­kau­pu­sį per gy­ve­ni­mo gat­vė­je me­tus.

Pa­pras­tos svajonės

Gat­vės vai­kai la­biau­siai bi­jo, kad jų ne­su­muš­tų po­li­ci­ja ar ap­sau­gos dar­buo­to­jai ar­ba kad vie­tos val­džia jų ne­iš­vež­tų. Gir­dė­jau daug is­to­ri­jų apie tai, kaip vie­tos val­džia el­gia­si su gat­vės vai­kais. Pa­klau­sus par­ei­gū­nų, jie at­sa­ko, kad šiais me­tais El­do­re­te pra­dė­ta šva­rių gat­vių kam­pa­ni­ja, ku­rios tiks­las – pa­ša­lin­ti šiuos vai­kus. Kar­tą pa­ti ste­bė­jau, kaip par­ei­gū­nas iš­ve­žė juos sa­vo au­to­mo­bi­liu. Gre­ta ma­nęs sto­vin­tis sep­tyn­me­tis ber­niu­kas bu­vo nu­ves­din­tas jė­ga. Jis sa­va­no­riš­kai mums pa­dė­jo rink­ti šiukš­les. No­rė­da­mi nu­til­dy­ti, par­ei­gū­nai jį žiau­riai su­mu­šė. Nors ir emo­cio­na­liai rea­ga­vau, vie­ti­niai el­gė­si šal­tai. Vai­kai bu­vo ve­ža­mi su­gul­dy­ti prie­ka­bo­je, ku­rios prie­ky­je sė­dė­jo tvir­tas vy­ras su krū­va kas­tu­vų. Aki­vaiz­du, kad vai­kai bu­vo ve­ža­mi ne į El­do­re­to vai­kų pa­gal­bos cen­trą.

Ingrida Palaimaitė. Atsargiai – Favela! Brazilija, 2012./ Konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nuotrauka

Apie ką sva­jo­ja gat­vės vai­kas? Jei su­sto­si­te ir pa­klau­si­te, su­ži­no­si­te, kad jis sva­jo­ja apie mais­tą, na­mus ir mo­kyk­lą – bū­ti­niau­sius da­ly­kus. Vi­si gat­vės vai­kai man vie­no­dai bran­gūs, to­dėl daž­nai no­riu par­si­ves­ti juos na­mo, par­uoš­ti val­gy­ti ir leis­ti jiems iš­si­mau­dy­ti... Ta­čiau su­si­lai­kau, nes ži­nau, kad tai nė­ra spren­di­mas. Nu­pirk­ti jiems ba­na­ną taip pat nė­ra spren­di­mas. Bet ką ga­li­me dėl jų pa­da­ry­ti? No­rė­da­mi pa­keis­ti pa­sau­lį, tu­ri­me pra­dė­ti nuo sa­vęs. Kai esa­me lai­min­gi, žmo­nės ap­link mus taip pat bū­na lai­min­ges­ni. Kai do­mi­mės ir rū­pi­na­mės tuo, kas vyks­ta ap­link mus, grei­tai pa­ste­bi­me, kad ga­li­me pa­dė­ti net ir be di­de­lių pa­stan­gų.

***

Straips­nis ir nuo­trau­kos da­ly­va­vo kon­kur­suo­se, or­ga­ni­zuo­tuo­se pa­gal tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą „Ži­niask­lai­da vys­ty­mui­si“ (angl. „Me­dia4­De­ve­lop­ment“), re­mia­mą Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Apie projektą

Ur­ba­ni­za­ci­ja – tai spar­tus mies­tų au­gi­mas, ska­ti­na­mas mig­ra­ci­jos iš kai­mo vie­to­vių. Žmo­nes vi­sa­da trau­kė re­gio­ni­niai cen­trai bei ga­li­my­bės, ku­rias ža­da di­die­ji mies­tai. Per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų šis pro­ce­sas ak­ty­viau­sias bu­vo be­si­vys­tan­čia­me pa­sau­ly­je, ku­ria­me ne tik au­go mies­tai, bet ir kū­rė­si me­ga­po­liai, o juo­se ap­si­gy­ve­no de­šim­tys mi­li­jo­nų žmo­nių. Pa­vyz­džiui, La­go­sas (Ni­ge­ri­ja) nuo 1,4 mln. gy­ven­to­jų 1970 me­tais šian­dien iš­au­go iki 21 mln. ir yra ket­vir­tas mies­tas pa­sau­ly­je pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių.

To­kios spar­čios plė­tros pa­sek­mės – ne vien tei­gia­mos. Vie­na jų – lūš­ny­nų ra­jo­nai did­mies­čiuo­se. Jų kū­ri­mo­si sce­na­ri­jus daž­niau­siai pa­na­šus: at­vy­kė­liai iš kai­miš­kų­jų vie­to­vių su­pran­ta, kad iš­sva­jo­tas dar­bas ir leng­ves­nis gy­ve­ni­mas mies­te su­nkiai pa­sie­kia­mi, tad įsi­ku­ria var­gin­giau­siuo­se ra­jo­nuo­se, kur pa­ma­žu įsi­trau­kia į ne­for­ma­lius tink­lus, ran­da al­ter­na­ty­vių bū­dų už­si­dirb­ti ir iš­gy­ven­ti nau­jo­je rea­ly­bė­je.

Ur­ba­ni­za­ci­ja iš­ryš­ki­na kon­tras­tus tarp mies­te įsit­vir­ti­nu­sių vi­du­ri­nės kla­sės at­sto­vų ir lūš­ny­nų gy­ven­to­jų, ypač pa­žei­džia­miau­sių jų gru­pių. Ka­ro­lin Kruuse, Es­ti­jo­je lai­mė­ju­si tarp­tau­ti­nio pro­jek­to „Ži­niask­lai­da vys­ty­mui­si“ ra­ši­nių kon­kur­są, pa­sa­ko­ja apie lūš­ny­nų vai­kus ir pri­sta­to sa­vo įžval­gas apie gy­ve­ni­mą skur­džiau­siuo­se Nai­ro­bio (Ke­ni­ja) ra­jo­nuo­se.

Ša­lia straips­nio pub­li­kuo­ja­mos Ing­ri­dos Palaimaitės, Mo­ni­kos Vieversytės, Ne­rin­gos Miliauskaitės nuo­trau­kos, da­ly­va­vu­sios fo­to­kon­kur­se „Pa­sau­lis ta­vo aki­mis“, taip pat pa­tei­kia ur­ba­ni­za­ci­jos vei­dus skir­tin­go­se pa­sau­lio da­ly­se.

Pro­jek­tą „Ži­niask­lai­da vys­ty­mui­si“ Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­na VšĮ „Eu­ro­pos na­mai“ kar­tu su Na­cio­na­li­ne ne­vy­riau­sy­bi­nių vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų plat­for­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami