Kerintis ruduo Gruzijoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-07 10:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-07 10:45
Martyno Siruso nuotraukos
Ne­spė­ju­siems pa­atos­to­gau­ti va­sa­rą ar tie­siog be­si­dai­ran­tiems, kur pa­spruk­ti nuo dar­ga­no­to ru­dens, vie­na iš at­os­to­gų kryp­čių ga­lė­tų tap­ti Gru­zi­ja. Ru­de­nė­jant vie­nuo­ly­nų, kal­nų ir draus­ti­nių įvai­ro­ve bei įspū­din­gais pei­za­žais pa­si­žy­min­ti ša­lis dar la­biau pa­per­ka sa­vo spal­vin­gu­mu.

Pa­siek­ti Gru­zi­ją jau ga­li­ma ir tie­sio­gi­niu skry­džiu į an­trą pa­gal dy­dį Gru­zi­jos mies­tą Ku­tai­sį. De­ta­liai su­sip­la­nuo­ti pa­čią ke­lio­nę pa­dės ne­mo­ka­ma in­ter­ne­ti­nė ke­lio­nių į šią ša­lį pla­na­vi­mo ap­li­ka­ci­ja „Ke­lio­nė į Gru­zi­ją – pa­si­da­ryk pats!“, ku­rią ga­li­ma ras­ti ad­re­su www.bor­jo­mi­lie­tu­va.lt.

Ap­li­ka­ci­jos su­kū­ri­mą ini­ci­ja­vo Gru­zi­jos am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je bei šios ša­lies „vi­zi­ti­nė kor­te­lė“ – vie­nas po­pu­lia­riau­sių gru­zi­niš­kų pro­duk­tų pa­sau­ly­je na­tū­ra­lus mi­ne­ra­li­nis van­duo „Bor­jo­mi“. Ap­li­ka­ci­ja lei­džia ne tik pa­žin­ti Gru­zi­jos tei­kia­mus ma­lo­nu­mus dar esant Lie­tu­vo­je, bet ir su­si­da­ry­ti sa­vo in­di­vi­dua­lų at­os­to­gų marš­ru­tą pri­klau­so­mai nuo ke­lio­nės truk­mės.

Re­ko­men­duo­ja­mų pa­ma­ty­ti vie­tų de­šim­tu­kas:

Ala­ver­di vienuolynas. Gru­zi­jos ry­ti­nė­je da­ly­je, Ka­che­ti­jos re­gio­ne įsi­kū­ręs Ala­ver­di vie­nuo­ly­nas įkur­tas VI am­žiu­je, o pa­siek­ti jį ga­li­ma iš­si­nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu. Vie­nuo­ly­ną įkū­rė čia at­kly­dęs asi­rų vie­nuo­lis, o vie­nuo­lik­ta­me am­žiu­je vie­nuo­ly­no komp­lek­se iš­ki­lo ka­ted­ra, te­bes­to­vin­ti ir da­bar. Be to, šios ka­ted­ros aukš­tis sie­kia 55 me­trus ir iki 2004 m. tai bu­vo aukš­čiau­sias Gru­zi­jos pa­sta­tas. Vie­nuo­ly­no rū­sy­je įsi­kū­ręs šim­tus me­tų sie­kian­tis vy­no rū­sys, ku­ria­me vyks­ta gru­zi­niš­ko vy­no de­gus­ta­ci­jos. Ka­che­ti­ja Gru­zi­jo­je lai­ko­ma vy­nų tė­vy­ne, tad jų pra­leis­ti ne­de­rė­tų.

Boržomi. Šia­me Gru­zi­jos vi­du­rio mies­te­ly­je esan­tis ku­ror­tas skir­tas ne tik poil­siui, bet ir gy­dy­mui. La­biau­siai šį ku­ror­tą gar­si­na čia iš­gau­na­mas vul­ka­ni­nės kil­mės mi­ne­ra­li­nis van­duo. Jo uni­ka­li su­dė­tis, ku­rio­je ga­li­ma ras­ti dau­giau ne­gu 60 vul­ka­ni­nės kil­mės mi­ne­ra­lų, ne­si­kei­čia jau 125 me­tus.

Ne­to­lie­se esan­čia­me miš­kin­ga­me na­cio­na­li­nia­me par­ke – gau­sy­bė pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kų, nuo ku­rių at­si­ve­ria įspū­din­gi gam­tos pei­za­žai ir ga­li­my­bė mau­dy­tis po at­vi­ru dan­gu­mi ba­sei­ne, į ku­rį van­duo te­ka iš karš­to van­dens vers­mių. Bor­žo­mio draus­ti­nis yra vie­nas di­džiau­sių na­cio­na­li­nių par­kų Eu­ro­po­je (5300 kv. m) ir uži­ma 7,6 proc. vi­sos Gru­zi­jos plo­to, o se­niau čia bu­vo ku­ni­gaikš­čių me­džiok­lės plo­tai.

Bakuriani. Ša­lies vi­du­rio re­gio­ne, Tria­le­ti kal­nuo­se esan­ti gy­ven­vie­tė va­di­na­ma žie­mos se­zo­no spor­to sos­ti­ne. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku čia bū­na sau­lė­ta ir tem­pe­ra­tū­ra sie­kia 6–7 laips­nius šal­čio, lan­ky­to­jų pa­mėg­tas sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tas įsi­kū­ręs 1700 me­trų aukš­ty­je, o sli­di­nė­ji­mo se­zo­nas čia trun­ka vi­sus me­tus. Lan­ky­to­jai žie­mos spor­to pra­mo­go­mis ga­li mė­gau­tis iš­ti­są die­ną, nes ku­ror­te įreng­tos dvi sli­di­nė­ji­mo tra­sos – 1500 me­trų ir 3000 me­trų. Sli­di­nė­ti mėgs­tan­tiems ke­liau­to­jams ši vie­ta ne­abe­jo­ti­nai pa­liks įspū­dį.

Mtskheta. Kiek­vie­no gru­zi­no šven­tu įvar­di­ja­mas Mtskhe­ta mies­tas – vie­nas se­niau­sių Gru­zi­jo­je, Kart­li re­gio­ne ir tik 15 ki­lo­me­trų at­stu­mu nuo sos­ti­nės Tbi­li­sio. Mies­te­ly­je esan­čią Sve­titsk­ho­ve­li ka­ted­rą nuo­lat lan­ko pi­lig­ri­mai, o Džva­ri vie­nuo­ly­nas įtrauk­tas į UNES­CO sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą, kaip, be­je, ir pats mies­tas, dėl sa­vo is­to­ri­nės reikš­mės ir dau­gy­bės se­no­vi­nių pa­mink­lų.

Signachis. Ant kal­vos įsi­kū­ręs, ry­tuo­se esan­čio Kak­he­ti re­gio­no mies­tas lai­ko­mas vie­nu gra­žiau­sių vyn­da­rys­tės tra­di­ci­jo­mis gar­sia­me Ka­che­ti­jos re­gio­ne. XVII a. pa­sta­ty­ta mies­tą su­pan­ti gy­ny­bi­nė sie­na su bokš­tais iš­li­ku­si iki šian­dien, o pats mies­tas va­di­na­mas gru­zi­niš­kuo­ju Las Ve­ga­su ar­ba mei­lės mies­tu, ka­dan­gi san­tuo­kų rū­mai čia dir­ba vi­są par­ą. XVIII a. pa­sta­ty­ta tvir­to­vė užė­mė be­veik 40 hek­ta­rų plo­tą ir už­puo­lus prieš­ams tu­rė­jo ap­sau­go­ti vi­sus čia bu­vu­sius gy­ven­to­jus.

Be čia sto­vė­ju­sios ci­ta­de­lės lan­ky­to­jus re­kons­tra­vus pa­grin­di­nę Sig­na­chio da­lį ža­vi ir įspū­din­ga mies­te­lio me­di­nė ar­chi­tek­tū­ra, ja­me nuo­lat vyks­ta įvai­rūs liau­dies, mu­zi­kos ir šo­kių fes­ti­va­liai. Pa­žy­mė­ti­na, jog čia vyks­ta ir pats di­džiau­sias Gru­zi­jos vy­no fes­ti­va­lis.

Ger­ge­ti Šv. Tre­jy­bės cerkvė. Dau­giau nei 2 km virš jū­ros ly­gio, Mtskhe­ta-Mtia­ne­ti re­gio­ne, ša­lia Ger­ge­ti kai­me­lio esan­ti cerk­vė, pa­sta­ty­ta XIV am­žiu­je – itin pa­trauk­li fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ne­bi­jan­tiems ke­liau­to­jams. Ją pa­siek­ti ga­li­ma ko­piant į kal­ną per 3 va­lan­das ar­ba pus­va­lan­džio ke­lio­ne dži­pu į vie­ną aukš­čiau­sių Kau­ka­zo vir­šu­kal­nių. Dėl nuo­sta­baus vaiz­do, cerk­vė, esan­ti pui­kios gam­tos ap­sup­ty­je, va­di­na­ma ir ne­ofi­cia­liu Gru­zi­jos sim­bo­liu, ir nors So­vie­tų Są­jun­gos gy­va­vi­mo lai­ko­tar­piu re­li­gi­nės apei­gos bu­vo drau­džia­mos, cerk­vė vis vien iš­li­ko vie­na lan­ko­miau­sių tu­ris­tų vie­tų.

Tbi­li­sio senamiestis. Se­niau bu­vęs apt­ver­tas mies­to sie­na, Tbi­li­sio se­na­mies­tis gau­sus lan­ky­ti­nų ob­jek­tų. Vie­nas to­kių – Na­ri­ka­la, nuo ku­rios at­si­ve­ria itin gra­ži mies­to pa­no­ra­ma. Ver­ta ap­lan­ky­ti ir Šv. Jur­gio cerk­vę, pa­sta­ty­tą 1251 me­tais, Sio­ni so­bo­rą, Ba­ra­taš­vi­li pros­pek­te esan­tį me­nų mu­zie­jų. Dau­gu­ma šio mies­to da­lies pa­sta­tų 1795 m. bu­vo su­de­gin­ti per­sų įsi­ver­ži­mo me­tu, vis dėl­to po kiek lai­ko da­lį jų pa­vy­ko res­tau­ruo­ti.

Tbi­li­sio vie­šos vonios. Gru­zi­jos sos­ti­nė gar­sė­ja ir sa­vo karš­to­sio­mis vers­mė­mis, tai – vie­na ži­no­miau­sių Tbi­li­sio pra­mo­gų. Iš uo­lų be­si­ver­žian­tis van­duo nu­krei­pia­mas į įreng­tus ba­sei­nus, su­lau­kian­čius gau­sy­bės lan­ky­to­jų. Čia taip pat lan­ky­to­jai ga­lės mė­gau­tis ne tik sie­ros pir­ti­mis ir ba­sei­nais, bet ir at­pa­lai­duo­jan­čiais ma­sa­žais.

Batumis. Vie­nu ge­riau­siu Juo­do­sios jū­ros ku­ror­tų pri­pa­žįs­ta­mas Ba­tu­mis ga­li pa­siū­ly­ti ką veik­ti ne tik va­sa­rą: čia vyks­ta eks­kur­si­jos, yra van­dens par­kai, del­fi­na­riu­mas, bo­ta­ni­kos so­dai, ver­da nak­ti­nis gy­ve­ni­mas. Ba­tu­mio bul­va­ras – vie­nas il­giau­sių pa­sau­ly­je ir sie­kia 8 ki­lo­me­trus. Vaikš­čio­jant juo ga­li­ma gė­rė­tis pa­sa­kiš­kais Juo­do­sios jū­ros pei­za­žais, ku­rių ne­su­tik­si­te nie­kur ki­tur.

Vardzia. XII am­žiu­je įkur­tas mies­tas pie­ti­nia­me Gru­zi­jos re­gio­ne, ant kai­rio­jo Mtkva­ri upės kran­to, yra iš­ties uni­ka­lus – jis iš­kal­tas la­bi­rin­tus pri­me­nan­čio­se uo­lo­se, ku­rių iš vi­so su­skai­čiuo­ta per 3 tūks­tan­čius. Kai­ria­ja­me Mtkva­ri upės kran­te įsi­kū­ręs vie­nuo­ly­nas, o kai ku­rių uo­lų plo­tis sie­kia 500 me­trų. Po os­ma­nų už­puo­li­mo šis mies­tas bu­vo ap­leis­tas, ta­čiau da­bar įtrauk­tas į UNES­CO pa­vel­do są­ra­šą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami