Kijevo kasdienybė turistės žvilgsniu

Neila RAMOŠKIENĖ 2014-05-23 06:00
Neila RAMOŠKIENĖ
2014-05-23 06:00
Pagarbos altorėlis žuvusiesiems Maidane. Rasos Grinkevičienės nuotraukos
Kai su ko­le­gė­mis nu­si­pir­ko­me pi­gius bi­lie­tus į Ki­je­vą, apie re­vo­liu­ci­ją dar ne­bu­vo gir­dė­ti. Su­lau­ku­sios skry­džio die­nos nu­ta­rė­me – skren­da­me, nors svar­biau­sia ži­nių te­ma te­be­bu­vo Ukrai­na. Pa­žįs­ta­mi su­kio­jo pirš­tą ties smil­ki­niu, lai­ky­da­mi mus ma­žų ma­žiau­siai ad­re­na­li­no fa­na­ti­kė­mis, ta­čiau ke­liau­ti bu­vo ver­ta.

Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį ne­di­de­lis mū­sų dar­bo ko­lek­ty­vas vyks­ta į trum­pą ke­lio­nę. Ke­lio­nes re­zer­vuo­ja­me dar ru­de­nį ar žie­mą, ieš­ko­me pi­giau­sių va­rian­tų. Ka­dan­gi dvi ko­le­gės jau bu­vo vie­šė­ju­sios Ki­je­ve, jos už­bū­rė kal­bo­mis apie pa­va­sa­rį žy­din­čius kaš­to­nus, tur­ga­vie­tes, pil­nas pu­rių kaip pus­nys la­ši­nių, ska­nią chrienovuchą (krie­nų už­pil­ti­nę), mums pa­trauk­lią na­cio­na­li­nę vir­tu­vę su vir­ti­niais ir barš­čiais ir, ži­no­ma, įdo­mų is­to­ri­nį pa­vel­dą, me­nan­tį Ki­je­vo Ru­sios di­dy­bę.

Pa­si­ruoš­ta iš anksto

Bi­lie­tas pir­myn eko­no­mi­ne kla­se ve­žan­tis iki 20 ki­log­ra­mų ba­ga­žo kai­na­vo 60, bi­lie­tas at­gal - apie 100 li­tų. Iš anks­to už­si­sa­kė­me ir nak­vy­nę. Pa­nar­šiu­sios boo­king.com ra­do­me pui­kius apar­ta­men­tus prieš­ais Mai­da­ną, Chreš­čia­ti­ko gat­vė­je, pri­lygs­tan­čio­je sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­tui. Trys nak­vy­nės 4 žmo­nėms pra­ban­giai įreng­tuo­se apar­ta­men­tuo­se tu­rė­jo kai­nuo­ti apie 800 li­tų, bet kri­tus gri­vi­nos kur­sui su­mo­kė­jo­me 660 li­tų.

Iš anks­to su­si­ta­rė­me su gi­de, kad už 100 li­tų su­rengs 3 va­lan­dų eks­kur­si­ją po Ki­je­vą. Taip pat su­si­ta­rė­me su tak­sis­tu, kad iš oro uos­to nu­vež­tų iki mies­to cen­tro: už dau­giau kaip 30 ki­lo­me­trų at­stu­mą su­mo­kė­jo­me 66 li­tus. Dar įsi­gi­jo­me bi­lie­tus į Ope­ros ir ba­le­to tea­tro spek­tak­lį „Fi­ga­ro ve­dy­bos“. Bu­vo­me įsi­ti­ki­nu­sios, kad į ope­rą, ta­čiau tai bu­vo ba­le­tas. Bi­lie­tai pre­zi­den­ti­nė­je lo­žė­je kai­na­vo po 50 li­tų.

Iš­skri­di­mo die­ną nu­si­pir­ko­me sim­bo­liš­kai po 900 gri­vi­nų (200 li­tų) ma­ny­da­mos, kad pi­ni­gų iš­sig­ry­nin­si­me ban­ko­ma­te ar­ba at­sis­kai­ty­si­me kor­te­le, nes iš pa­tir­ties ži­no­jo­me, jog sve­čio­je ša­ly­je rei­kia bent 100 li­tų per die­ną. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, tų 200 li­tų Ukrai­nos sos­ti­nė­je pa­ka­ko, kad ga­lė­tu­me jais taš­ky­tis į kai­rę ir de­ši­nę.

V.Putinui skirtas ne vienas riebus šūkis ar užrašas.

Pa­si­ju­to­me turtuolės

Vil­niaus oro uos­te lėk­tu­vas bu­vo pil­nas, tie­sa, ne­di­du­kas, vos 80 vie­tų. Ukrai­nos tarp­tau­ti­nės oro li­ni­jos (MAU) dir­bo pui­kiai, skry­dis tru­ko va­lan­dą ir 20 mi­nu­čių. Vos spė­jo­me pa­var­ty­ti rek­la­mi­nius lanks­ti­nu­kus ir mes jau Ki­je­ve. Pa­ti­kros dar­buo­to­jai žvel­gė įta­riai, vie­nas ki­tas pa­klau­sė, ko­kiu tiks­lu at­vy­ko­me. Iš­gir­dę, kad tu­ris­ti­niu, ne­ko­men­ta­vo, ne­si­šyp­so­jo.

At­sii­mant ba­ga­žą su­ktu­ke su­ko­si tik 4 mū­sų la­ga­mi­nai. Dau­giau nie­kas Ki­je­ve ne­iš­li­po, vi­sa ta mi­nia skri­do tik kaip į tran­zi­ti­nį punk­tą, per­sė­do į ki­tus lėk­tu­vus ir ju­dė­jo kas kur.

Vos pa­te­ko­me į lau­ki­mo sa­lę, at­aka­vo tak­sis­tai. Vi­sų, tiek ne­le­ga­lių, tiek ofi­cia­lių fir­mų tak­si kai­na ta pa­ti - pra­šo dau­giau kaip 300 gri­vi­nų (66 li­tai). Kai­nas mes jau ži­no­jo­me, to­dėl ne­si­jau­tė­me ap­gau­di­nė­ja­mos. Tak­sis­tas, kaip ir vi­si vė­liau su­tik­ti ukrai­nie­čiai, tą pa­čią aki­mir­ką nė­rė at­vi­rai bend­rau­ti. Per ma­žiau kaip va­lan­dą iš­gir­do­me jo ir jo drau­gų nuo­mo­nę apie re­vo­liu­ci­ją, Mai­da­ną, Kry­mą, pre­zi­den­to rin­ki­mus ir t. t. Su­ži­no­jęs, kad gy­ven­si­me Chreš­čia­ti­ko gat­vė­je, tak­sis­tas lin­ga­vo gal­va: „Tur­tin­gai gy­ven­ti ne­užd­rau­si.“

Apar­ta­men­tai su vaiz­du į Mai­da­ną ti­krai pra­ban­gūs, bu­vo net pia­ni­nas, ką kal­bė­ti apie plaz­mi­nį TV, gar­so apa­ra­tū­rą, par­ke­tą, ki­li­mus, ma­sy­vius minkš­tus bal­dus, su­nkias užuo­lai­das. Ge­riau teks­ti­lės bū­tų bu­vę ma­žiau, nes įsi­gė­ręs de­gė­sių kva­pas pri­mi­nė kai­mo mė­sos rū­kyk­lą. Pro lan­gus bu­vo ma­ty­ti pa­la­pi­nių mies­te­lis, ba­ri­ka­dos, su­de­gę Prof­są­jun­gų rū­mai ir pa­dan­gos, pa­dan­gos, pa­dan­gos.

Iš­vyks­tant bū­tent „Lie­tu­vos ži­nio­se“ skai­ty­tas straips­nis apie Mai­da­no kas­die­ny­bę bu­vo pui­kiau­sias gi­das, bent jau ne­nus­te­bi­no keis­ta siau­bo ir ki­čo der­mė. Ša­lia žu­vu­sių­jų nuo­trau­kų ir al­to­rė­lių vaikš­to ani­ma­to­riai, per­si­ren­gę pliu­ši­nė­mis meš­ko­mis, tig­rais. Kas­dien šių vei­kė­jų vis dau­gė­jo, iš­va­žiuo­da­mos ma­tė­me ir Mi­kį su Mi­ne, zeb­rą. Kai pa­si­tei­ra­vo­me, kas čia per ne­są­mo­nė, vie­na kal­bi „meš­ka“ tei­si­no­si, esą jie čia stu­mia lai­ką kel­da­mi žmo­nių nuo­tai­ką. Iš ti­krų­jų – fo­tog­ra­fa­vo­si su tu­ris­tais ir kau­li­jo pi­ni­gų. Tar­kim, mū­sų su­rink­ti gra­šiai - 10 gri­vi­nų (apie 2 li­tus), jiems ne­men­ka su­ma, nes 11 gri­vi­nų kai­nuo­ja pa­ke­lis ci­ga­re­čių.

Tuš­čios ka­vi­nės ir muziejai

Jaus­mas, kad esa­me per­te­ku­sios pi­ni­gų, ly­dė­jo nuo pir­mos iki pa­sku­ti­nės vieš­na­gės die­nos. Su­ti­ki­te, jis re­tai mus ap­lan­ko ke­lio­nė­se – juk Va­ka­rų Eu­ro­po­je ar juo la­biau Skan­di­na­vi­jo­je jau­tie­si skur­džius. Var­ty­da­mos pra­ban­gių ka­vi­nių me­niu da­ly­da­vo­mės pri­si­mi­ni­mais, kiek ku­ri ke­lio­nė­se su­plo­ju­si bran­giau­siai. Re­ziu­mė – už ban­de­lės, nu­si­pirk­tos Ko­pen­ha­go­je, kai­ną Ki­je­ve su­val­gy­tu­mė­te pui­kius pie­tus aukš­čiau­sio ly­gio res­to­ra­ne.

Prie akių gaminami nacionaliniai patiekalai kainuoja vos litą kitą.

Prieš skris­da­mos do­mė­jo­mės, kur val­gy­ti pa­ta­ria pa­ty­rę ke­liau­to­jai. Bu­vo liaup­si­na­mas mai­ti­ni­mo įstai­gų tink­las „Pu­za­ta Cha­ta“. Už­su­ko­me, bet iš­kart ir din­go­me iš ten, nes tai ne­vė­din­ta sa­vi­tar­nos val­gyk­la, ku­rio­je por­ci­ja vir­ti­nių kai­nuo­ja 16 gri­vi­nų (3,5 li­to).

Nu­ta­rė­me val­gy­ti pui­kio­se ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se, at­sei­kė­da­mos, jų aki­mis, dos­nių ar­bat­pi­ni­gių. Su­si­tik­ti su mu­mis į Ki­je­vą at­vy­ko stu­di­jų lai­kų drau­gė, Ukrai­no­je gy­ve­nan­ti apie 20 me­tų. Pa­ma­čiu­si, kad pa­lie­ka­me 7 gri­vi­nas (1,5 li­to) ar­bat­pi­ni­gių ir dar ieš­ko­me, net čiu­po už ran­kos: „Liau­ki­tės, jūs ir taip daug da­vė­te!“

Ne­dras­ky­siu šir­dies pa­sa­ko­da­ma, ką ir kiek kar­tų per die­ną su­val­gė­me. Di­džiau­sią įspū­dį pa­li­ko pus­ry­čiai ka­vi­nė­je, kai už ne­žmo­niš­ko dy­džio ang­liš­kų pus­ry­čių por­ci­ją rei­kė­jo su­mo­kė­ti „net“ 35 gri­vi­nas (7,7 li­to), o ka­vą pa­tie­kė ne­mo­ka­mai. Di­džiu­lės por­ci­jos, pui­ki ko­ky­bė, pa­slau­gus ap­tar­na­vi­mas. Ir vis­kas vos už tą da­niš­kos ban­de­lės kai­ną. Iš­ėjus iš tuš­tu­tė­lių res­to­ra­nų apim­da­vo liū­de­sys ma­tant il­gas ei­les prie va­di­na­mo­jo grei­to­jo mais­to kios­kų. Be­lia­šo kai­na – 5 gri­vi­nos (apie li­tą), kaip pa­ste­bė­jo­me, dau­gu­ma mies­tie­čių jais ir min­ta. Val­gy­ti mais­tą iš kios­ke­lių la­bai po­pu­lia­ru. Iš įvai­riau­sių rek­la­mi­nių sten­dų su­pra­to­me, kad ukrai­nie­čiai jau su­si­pa­ži­nę su ki­nų, tur­kų, ja­po­nų, ame­ri­kie­čių vir­tu­vė­mis.

Kaip jau mi­nė­jau, ukrai­nie­čiai mėgs­ta bend­rau­ti at­vi­rai, tad ir pa­da­vė­jai guo­dė­si, kad nė­ra val­gy­to­jų, nie­kas ne­atei­na. Anks­čiau to­kiu lai­ku Ki­je­vas bū­da­vo pil­nas ru­sų tu­ris­tų, nes šie pa­si­nau­do­da­vo il­guo­ju ge­gu­žės šven­čių sa­vait­ga­liu ir at­lėk­da­vo pra­mo­gau­ti.

Ka­vi­nės ūžė, prie mu­zie­jų drie­kė­si ei­lės. Da­bar ru­sai bai­mi­na­si at­va­žiuo­ti, nes pa­skleis­ta pro­pa­gan­da, esą vos iš­li­pę iš trau­ki­nio ar lėk­tu­vo ir pra­kal­bę ru­siš­kai bus nu­šau­ti. Pa­si­ro­do, bai­mė to­kia di­de­lė, kad iš Ru­si­jos žmo­nės ne­va­žiuo­ja net į gi­mi­nai­čių lai­do­tu­ves.

Peš­ty­nės turguje

Mies­te tu­ris­tų pa­si­ge­do­me jau pir­mą­ją vieš­na­gės die­ną. Ukrai­nie­čių vei­dai mums pa­si­ro­dė pa­var­gę, liūd­ni, pri­ge­sę. Kal­bi­na­mi pri­si­pa­ži­no ka­muo­ja­mi ne­ži­nios, ne­la­bai ti­kin­tys, kad bus kas nors ge­riau. Ka­vi­nė­je pus­ry­čiau­da­mos svars­tė­me – na, nė­ra tu­ris­tų, bet gal at­va­žiuo­ja čia už­sie­nie­čių į kon­fe­ren­ci­jas, mo­ky­mus? Ir ką gi – ma­to­me, kaip į ka­vi­nę at­si­pa­lai­da­vu­si įžings­niuo­ja gra­ži kom­pa­ni­ja, mo­te­ris ir trys vy­rai, vi­si da­ly­kiš­kai ap­si­ren­gę, švy­tin­čiais vei­dais. Sė­da­si prie gre­ti­mo sta­le­lio ir kal­ba... lie­tu­viš­kai.

Gatvėje uždarbiaujanti prekeivė vytintomis žuvimis ir muzikuojantis persirengėlis kazokas.

Tuš­ti tu­ris­tų lan­ky­ti­ni ob­jek­tai mums pa­ti­ko. Nė kar­to ne­rei­kė­jo lauk­ti ei­lė­je. Gi­dė mi­nė­jo, kad dar per­nai sau­lė­kai­to­je tu­ris­tai svil­da­vo net po va­lan­dą, kol nu­si­pirk­da­vo bi­lie­tus. Ap­lan­kė­me ir tu­ris­tų trau­kos cen­trą – Be­sa­ra­bi­jos tur­gų. Čia bu­vo vie­nin­te­lė vie­ta, kur pa­ju­to­me, kad mus maus­to. Įsi­vaiz­duo­ki­te, tur­gu­je nė vie­no pir­kė­jo, par­da­vė­jų ir pre­kių gau­sy­bė, ma­žy­tė de­ta­lė – nie­kur ne­nu­ro­dy­tos kai­nos. Ir įei­na­me mes, ke­tu­rios po­nios, aki­vaiz­du, už­sie­nie­tės. No­rė­jo­me tik la­ši­nių ir vie­ti­nių rau­gin­tų dar­žo­vių, ren­gė­mės pa­si­da­ry­ti iš­skir­ti­nę va­ka­rie­nę. Tur­gus net su­gau­dė. Kvie­čia, ki­ša ra­gau­ti, tam­po už ran­kų. La­ši­nių sky­riu­je par­da­vė­jos iš pra­džių ma­lo­niai pra­šė, kad pirk­tu­me iš jų, pa­skui ag­re­sy­vo­kai ėmė rei­ka­lau­ti, o ga­lop, ma­nau, ir pra­kei­kė, mat pir­ko­me tik tri­jų rū­šių la­ši­nių ga­ba­lė­lius po ko­kius 300 gra­mų.

No­rė­jo­me kuo grei­čiau pa­lik­ti tą is­te­riš­ką vie­tą, to­dėl mo­kė­jo­me ne­si­de­rė­da­mos. Ir tik grį­žu­sios į apar­ta­men­tus su­vo­kė­me, kiek iš mū­sų nu­plė­šė: su­mo­kė­jo­me 220 gri­vi­nų (be­veik 50 li­tų). Kaip juo­ka­vo­me, už bal­tus la­ši­nius kaip už juo­duo­sius ikrus. Bet ne­gai­la, da­bar ukrai­nie­čių gy­ve­ni­mas iš­ties ne­leng­vas.

Iš bi­čiu­lės lūpų

Su­tik­ta stu­di­jų lai­kų bi­čiu­lė įsi­kū­ru­si ne Ki­je­ve, o ša­lies vi­du­ry­je, pa­na­šaus dy­džio kaip Kau­nas mies­te. Ukrai­nos dy­džiais - tai tik mies­te­lis, nes Ki­je­ve gy­ve­na 5 mln. žmo­nių. Jos žo­džiais, vi­du­ti­nė pen­si­ja Ukrai­no­je - 250, vi­du­ti­nė al­ga - 400 li­tų. Tiek už­dir­ba mo­ky­to­jai, gy­dy­to­jai, tik IT spe­cia­lis­tai ga­li jaus­tis pa­to­giai, nes gau­na net iki 30 000 gri­vi­nų (6666 li­tai). Mū­sų drau­gė tu­ri ver­ti­mų biu­rą, at­li­ku­si ne­men­ką už­sa­ky­mą ji ga­vo 200 gri­vi­nų (44,50 li­to), to­dėl už šią su­mą ga­lė­jo at­va­žiuo­ti ke­lioms die­noms į Ki­je­vą. Ukrai­no­je jau įsi­siū­ba­vęs grei­tų­jų kre­di­tų vers­las, stan­dar­ti­nė pa­sko­los su­ma 1000 - 2000 gri­vi­nų (222 - 444 li­tai). Ga­na po­pu­lia­ru pi­ni­gų ne­grą­žin­ti, nes kre­di­to įstai­gų – ga­ly­bė. Be­je, kaip ir ban­kų. Vien Ki­je­ve su­skai­čia­vo­me be­ne 30 ban­kų iš­ka­bas, net ir pa­va­di­ni­mu „Bank ma­fia“.

Tie­sa, vals­ty­bė ska­ti­na gims­ta­mu­mą ir už kiek­vie­ną vai­ką mo­ka po 30 000 gri­vi­nų, bent jau taip bu­vę anks­čiau. Tad dau­ge­lis kai­mo šei­mų pui­kiau­siai pra­gy­ve­na iš va­di­na­mų­jų vai­ko pi­ni­gų.

Ver­ta pamatyti

Lan­kė­me ir is­to­ri­nio pa­vel­do vie­tas, vie­na jų – se­niau­sias Ki­je­vo Ru­sio­je sta­čia­ti­kių vie­nuo­ly­nas Pe­čio­rų Lau­ra. Ten po­že­mių tu­ne­liuo­se sau­go­mi 118 vie­nuo­lių kars­tų su mu­mi­jo­mis, tarp jų – ir mi­ti­nio he­ro­jaus Il­jos Mu­ro­mie­čio (nu­ste­bo­me su­ži­no­ju­sios, kad šis ga­liū­nas bu­vo tik 177 cm ūgio). Už pra­ban­gų „vis­kas įskai­čiuo­ta“ bi­lie­tą po 50 gri­vi­nų (11 li­tų) mums bu­vo su­reng­ta pui­ki dvie­jų va­lan­dų eks­kur­si­ja.

Už­su­ko­me į Ho­lo­do­mo­ro mu­zie­jų, skir­tą Di­džia­jam Ukrai­nos bad­me­čiui (1932-1933). Do­ku­men­ti­nę me­džia­gą pa­gy­vi­no bi­čiu­lės, gy­ve­nan­čios Ukrai­no­je, pa­sa­ko­ji­mai.

Pa­čia­me Ki­je­ve ir­gi yra kur akis pa­ga­ny­ti: daug įspū­din­gų cerk­vių, gra­ži se­na­mies­čio gat­ve­lė And­re­jevs­kij spusk, pri­me­nan­ti Mon­mar­trą, na­mas, ku­ria­me gy­ve­no ir gy­dy­to­ju dir­bo Mi­chai­las Bul­ga­ko­vas.

Lauk­tu­vių – mi­li­jo­nie­riaus saldainių

Ma­tė­me Ki­je­ve ir pra­ban­gos. Pir­miau­sia tai pa­sa­ky­ti­na apie au­to­mo­bi­lius, be­veik nė­ra vi­du­ti­nės kla­sės mo­de­lių, tik nau­jau­si BMW, „Mer­ce­des Benz“, „Le­xus“, „Au­di“, dau­giau­sia – dži­pai. Be to, ga­na daug gar­sių pre­kės ženk­lų („Cha­nel“, „Bangs and Oluf­sen“, „Guc­ci“ ir t. t.). Net prie to­kių mums įpras­tų ir prie­ina­mų par­duo­tu­vių kaip „Za­ra“ ar „Mark and Spen­cer“ bu­di ap­sau­ga – vy­rai juo­dais kos­tiu­mais ir juo­dais aki­niais.

O lauk­tu­vių pir­ko­me sal­du­my­nų "im­pe­ra­to­riaus" Pe­tro Po­ro­šen­kos par­duo­tu­vė­je. Gud­ru­sis vers­li­nin­kas iš­ėmė iš sa­vo pa­var­dės vi­du­rį ir pa­va­di­no sal­du­my­nų tink­lą „Ros­hen“, skam­ba va­ka­rie­tiš­kai, o ir sal­du­my­nai ti­krai ska­nūs – nuo čiul­pi­nu­kų iki pra­ban­gaus šo­ko­la­do. P. Po­ro­šen­ka ba­lo­ti­ruo­ja­si į Ukrai­nos pre­zi­den­tus ir šiuo me­tu jo rei­tin­gai pa­tys aukš­čiau­si, jis mi­ni­mas kaip rea­liau­sias pre­ten­den­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami