Kipras tampa lietuviams patrauklia atostogų sala

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-06 13:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-06 13:59
"Tez Tour" nuotrauka
Kip­ras dau­ge­liui lie­tu­vių - vis dar ne­atras­ta at­os­to­gų že­mė. Ta­čiau šią va­sa­rą ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai fik­suo­ja re­kor­di­nį su­si­do­mė­ji­mą šia su­btro­pi­ne sa­la, kuo­met pa­klau­sa vir­ši­jo pa­siū­lą.

„Kip­rą kaip nau­jie­ną pa­siū­lė­me vos šie­met ir jau esa­me iš­par­da­vę vi­sas ke­lio­nes, to­dėl su­for­ma­vo­me tūks­tan­tį pa­pil­do­mų vie­tų ru­de­niui, - sa­kė Ir­ma Baub­ly­tė, „Tez Tour“ Re­zer­va­ci­jų ir kon­sul­ta­ci­jų tei­ki­mo sky­riaus va­dy­bi­nin­kė. – Kon­ku­ren­ci­ja tu­riz­mo sek­to­riu­je – di­džiu­lė, to­dėl Kip­ro kryp­ties po­pu­lia­ru­mas ro­do lai­ku pa­ten­kin­tą rin­kos po­rei­kį“. Tuo tar­pu sa­lo­je jau ket­ve­rius me­tus gy­ve­nan­ti bei dir­ban­ti lie­tu­vė Alek­sand­ra Žo­ly­nai­tė įvar­di­ja prie­žas­tis, dėl ku­rių Kip­ras lie­tu­viams ta­po itin pa­trauk­li at­os­to­gų kryp­tis.

1 priežastis – ma­žė­jan­ti di­de­lių kai­nų bai­mė. Dau­ge­lis lie­tu­vių dar nė­ra bu­vę Kip­re dėl įsi­ti­ki­ni­mo, ne­va sa­la – la­bai bran­gi, kad jo­je il­sė­tis ga­li tik pa­si­tu­rin­tys žmo­nės. Ta­čiau, pa­sak Alek­sand­ros, po vi­są Eu­ro­pą pa­lie­tu­sios fi­nan­si­nės kri­zės, kai­nos sa­lo­je - smar­kiai su­ma­žė­ję. „Res­to­ra­nuo­se ir ka­vi­nė­se kai­nos ma­žes­nės nei iki kri­zės ir jos ne­ky­la. Par­duo­tu­vės tai­ko daug įvai­rių nuo­lai­dų, ak­ci­jų - sa­vai­tei mais­to ga­li­ma nu­si­pirk­ti už 50 eu­rų. Vieš­bu­čio kam­ba­rys – nuo 30 eu­rų nak­čiai. Tai ne­ži­nau, kur pie­ti­nė­se Eu­ro­pos ša­ly­se yra pi­giau, - sa­kė Alek­sand­ra. - Ži­no­ma, Kip­re daug pra­ban­gių vieš­bu­čių, ta­čiau da­bar vi­sų jų kai­nos yra kri­tę, to­dėl at­si­ran­da ga­li­my­bė sa­lo­je il­sė­tis ir tiems, ku­rie dėl ma­žes­nio biu­dže­to anks­čiau rink­da­vo­si ki­tas ša­lis“.

2 priežastis – ga­li­my­bė pa­ma­ty­ti dvi skir­tin­gas kul­tū­ras. Sa­la yra pa­da­lin­ta į pie­ti­nę, grai­kiš­ką­ją, ir šiau­ri­nę, ku­rią val­do tur­kai, ta­čiau sie­nos tu­ris­tams kirs­ti nie­kas ne­drau­džia, o pa­si­žiū­rė­ti ir šiau­ri­nė­je da­ly­je ti­krai yra ką. Pa­vyz­džiui, Fa­ma­gus­ta – mies­tas vai­duok­lis, ku­ria­me ne­gy­ve­na­ma jau apie 30 me­tų. Anks­čiau Fa­ma­gus­ta bu­vo vie­nas gra­žiau­sių Eu­ro­pos ku­ror­tų, ja­me il­sė­jo­si mo­nar­chai. Da­bar Fa­ma­gus­ta da­ro di­džiu­lį įspū­dį kon­tras­tais: iš­li­ku­sia anų lai­kų di­dy­be ir šių die­nų ap­leis­tu­mu.

Tur­kiš­ko­jo­je da­ly­je yra ir iš­skir­ti­nio gro­žio Ki­re­ni­jos mies­tas (gar­sus is­to­ri­nis uos­tas ir pi­lis) bei ku­ror­tas. Pa­tek­ti į Tur­ki­jos ad­mi­nis­truo­ja­mą da­lį pa­kan­ka pa­so. Per­va­žiuo­ti sie­ną ga­li­ma iš­si­nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu ar au­to­bu­su – iš Lar­na­kos oro uos­to kur­suo­ja au­to­bu­sai, ku­rie ve­ža tu­ris­tus į Ki­re­ni­ją.

Net Ni­ko­si­ja, Kip­ro sos­ti­nė ir di­džiau­sias mies­tas (200 500 gy­ven­to­jų), yra pers­kel­tas pu­siau – šiau­ri­nę da­lį val­do tur­kai, ten ka­ra­liau­ja is­la­mas, o pie­ti­nė­je da­ly­je – grai­kai or­to­dok­sai. „Kip­ro res­pub­li­kai toks pa­si­da­li­ji­mas yra skaus­min­gas. Vis dėl­to tu­ris­tas, bū­da­mas vi­siš­kai sau­gus, ga­li pa­ma­ty­ti vie­ną ša­lia ki­tos dvi kul­tū­ras. Ke­lio­nė vie­na, o ap­lan­ko­mos ša­lys – tar­si dvi“, - sa­kė I. Baub­ly­tė. Šiau­ri­nė Kip­ro da­lis tur­kų val­do­ma nuo 1974-ųjų.

3 priežastis – nuo­šir­dūs žmo­nės. „Kip­ras yra uni­ka­li sa­la dar ir tuo, jog jo­je žmo­nės, skir­tin­gai nei, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos did­mies­čiuo­se, nuo­šir­džiai lau­kia tu­ris­tų ir jais džiau­gia­si, - pa­sa­ko­jo A. Žo­ly­nai­tė. – To­dėl vieš­bu­čiams, ap­tar­na­vi­mui, mai­ti­ni­mui juo­se ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys, o mais­to vi­suo­met bus daug. La­bai po­pu­lia­ru mai­ti­ni­mo ti­pas „vis­kas įskai­čiuo­ta“.

Pa­sak Alek­sand­ros, kip­rie­čiai yra pa­pras­ti žmo­nės, iš­sau­go­ję sa­vo na­tū­ra­lu­mą ir šir­dies ge­ru­mą, to­dėl ir ap­tar­na­vi­mas ten – ne tik ge­ras, bet ir ti­kras, nuo­šir­dus. „Kip­rie­čiai, o ypač – vy­res­nio­ji kar­ta, te­be­si­lai­ko tra­di­ci­nės mo­ra­lės ir ver­ty­bių. Jie vi­suo­met pa­dės, jei kas nu­tiks gat­vė­je. O jei nu­kly­si­te kur gi­liau į sa­los gi­lu­mą, tai ir į na­mus pa­sik­vies, ir pa­vai­šins, - pa­sa­ko­jo Alek­sand­ra. – Vi­sa tai – ne tik gra­žios is­to­ri­jos. Kip­re tai ga­li nu­tik­ti bet ku­riam tu­ris­tui“.

Lie­tu­vė pa­ste­bė­jo, jog sa­los gy­ven­to­jai itin di­džiuo­ja­si vis­kuo, kas yra jų, kip­rie­tiš­ka, jun­ta­mas svei­kas na­cio­na­liz­mas, to­dėl, kai vie­šė­si­te Kip­re, gir­ki­te ne grai­kus, o kip­rie­čius, ne Grai­ki­ją, o Kip­rą, ku­ris yra ne­prik­lau­so­ma res­pub­li­ka.

4 priežastis – su­btro­pi­kai Eu­ro­po­je. Kip­ro kli­ma­to juo­sta – su­btro­pi­kai, to­dėl apie sa­los orą sa­ko­ma, jog 9 mė­ne­sius ten – va­sa­ra, o 3 – nuo gruo­džio iki ko­vo - pa­va­sa­ris. Ta­čiau net ir „pa­va­sa­rį“ jū­ra iš­lie­ka 18-19 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, tad Bal­ti­jos jū­ros užg­rū­din­tiems lie­tu­viams mau­dy­nės Kip­ro pa­plū­di­miuo­se bus ma­lo­nios ir vė­siuo­ju lai­ko­tar­piu. Pui­kų kli­ma­tą le­mia geog­ra­fi­nė Kip­ro pa­dė­tis: nors po­li­tiš­kai ir kul­tū­riš­kai Kip­ras – Eu­ro­pa, ta­čiau geog­ra­fiš­kai ši Vi­dur­že­mio jū­ros sa­la – jau Azi­ja. „Dėl 9 mė­ne­sius trun­kan­čios va­sa­ros Kip­re ga­li­ma pa­anks­tin­ti va­sa­rą pa­va­sa­rį ir pra­il­gin­ti va­sa­rą ru­de­nį, - sa­kė „Tez Tour“ at­sto­vė. – Pa­pil­do­mos tūks­tan­tis vie­tų į Kip­rą su­for­muo­tos ru­de­nį, kuo­met sa­lo­je bus apie 25 laips­nius ši­lu­mos“.

Nors Kip­ras – vie­na sau­siau­sių ir karš­čiau­sių Vi­dur­že­mio jū­ros sa­lų, ta­čiau drėg­mės ore ne­daug, nuo jū­ros vi­sa­da pu­čia gai­vus vė­je­lis, to­dėl ir va­sa­ros karš­tis ga­na leng­vai pa­ke­lia­mas.

5 priežastis – pa­plū­di­mių įvai­ro­vė. Kip­re jų daug ir jie la­bai ski­ria­si – rink­si­tės iš uo­lė­tų pa­kran­čių, kur ga­li­ma at­ras­ti jau­kią įlan­kė­lę tik sau ar sa­vai kom­pa­ni­jai, ar­ba ga­lė­si­te pa­to­giai įsi­tai­sy­ti gra­žiuo­se, erd­viuo­se pa­plū­di­miuo­se. Ypa­tin­go gro­žio pa­plū­di­miai - Nis­si (Agia Na­po­je) ir Fig tree (Pro­ta­ro ku­ror­te), kur smul­kius bal­tas smė­lis ir žyd­ra jū­ra pri­me­na Ka­ri­bus.

O va­žiuo­jant nuo Li­ma­so­lio link Pa­fo­so ply­ti lau­ki­niai pa­plū­di­miai. „Ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ke­tur­ra­tį ir va­žiuo­ti, su­sto­jus – iš­si­mau­dy­ti jū­ro­je, - pa­sa­ko­jo Alek­sand­ra. – Tik svar­bu bū­ti at­sar­giam, kad ga­na stip­rios ban­gos ne­nu­neš­tų į jū­rą“. Pa­sak A. Žo­ly­nai­tės, sa­la – ti­kras ro­jus van­dens spor­to mė­gė­jams: pa­kran­tė­se nar­do­ma, bu­riuo­ja­ma, ren­ka­si jė­gos ait­va­rų spor­to mė­gė­jai. No­rin­tiems pa­sip­liuš­ken­ti ci­vi­li­zuo­tai, re­ko­men­duo­ja­mas „Fa­sou­ri Wa­ter­ma­nia“ van­dens pra­mo­gų par­kas – vie­nas ge­riau­sių Eu­ro­po­je.

Jei bū­si­te Pa­fo­se, bū­ti­nai nu­ei­ki­te į pa­plū­di­mį. Pa­sak grai­kų le­gen­dos, se­niai se­niai da­bar­ti­nio Pa­fo­so mies­to apy­lin­kė­se iš jū­ros ban­gos už­gi­mė gro­žio ir mei­lės dei­vė Af­ro­di­tė. To­dėl ti­ki­ma, kad ap­si­lan­ky­mas sa­lo­je, o ypač – pa­jū­ry­je ras­tas ir į na­mus par­si­vež­tas šir­dies for­mos ak­me­nė­lis, pa­de­da mei­lės rei­ka­luo­se.

Ką ver­ta pa­ma­ty­ti Kipre

Ne­to­li Lar­na­kos ply­ti Ma­ken­zie pa­plū­di­mys - vie­na gra­žiau­sių sa­los pa­kran­čių. Šį pa­plū­di­mį mėgs­ta ir vie­tos gy­ven­to­jai, ir iš sve­tur at­vyks­tan­tys poil­siau­to­jai.

Prie pat Lar­na­kos oro uos­to ply­ti drus­kos eže­ras, ku­ria­me ga­li­ma iš­vys­ti bū­rius fla­min­gų.

Troo­do kal­ny­ne pa­kil­ki­te į aukš­čiau­sią sa­los taš­ką - Olim­po kal­ną.

Ki­ko (Kyk­kos) vie­nuo­ly­nas gar­sė­ja pa­sa­kiš­kais tur­tais, jam pri­klau­so ne tik vie­ti­nės vy­ni­nės, bet ir Kip­ro trans­por­to įmo­nės, ke­le­tas 5 žvaigž­du­čių vieš­bu­čių.

Pa­fo­so ku­ror­tas - mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi, ku­ria­me iš­li­kę ka­ra­lių ka­pai. Mies­tas ir jo apy­lin­kės įtrauk­tos į UNES­CO kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šą. Re­ko­men­duo­ja­ma ap­lan­ky­ti pro­me­na­dą, gar­sė­jan­čią žu­vies ta­ver­no­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami