Kipro kurortas Agia Napa – vakarėlių mėgėjams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-09 13:24
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-09 13:24
Užsienio spaudos nuotraukos
Nors Kip­ras tė­ra ne­di­de­lė sa­la, ta­čiau ji – vie­na uni­ver­sa­liau­sių at­os­to­gų kryp­čių. Kip­re sau tin­ka­mą poil­sį ras kiek­vie­nas: ir ieš­kan­tis gam­tos ar pa­žin­ti­nių eks­kur­si­jų, ir be­si­rū­pi­nan­tis ak­ty­vio­mis pra­mo­go­mis ar tie­siog sva­jo­jan­tis ra­miai pa­il­sė­ti pa­plū­di­my­je. 

Vie­nas po­pu­lia­riau­sių at­os­to­gų sce­na­ri­jų Kip­re – links­my­bės 24 val. per par­ą, ku­rių ieš­ko­ti į sa­lą su­plūs­ta mi­nios jau­ni­mo iš vi­so pa­sau­lio. Nes ke­lio­nė į pie­tus ir sma­gūs va­ka­rė­liai, ir jū­ra lais­vo lai­ko su drau­gais – ge­riau­sia rea­bi­li­ta­ci­ja ir po moks­lų, ir po dar­bų.

Ge­riau su­sio­rien­tuo­ti Kip­ro die­nos ir nak­ties gy­ve­ni­me pa­dės tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ biu­ro Kip­re di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Va­si­li­sa No­so­va, ku­ri jau ke­le­rius me­tus gy­ve­na sa­lo­je ir ži­no, kas jo­je ge­riau­sia.

Su­si­ti­ki­me po se­nu me­džiu

Ieš­kan­tiems links­my­bių V. No­so­va re­ko­men­duo­ja ap­si­gy­ven­ti Agia Na­pos ku­rort­mies­ty­je. Mat bū­tent čia su­plūs­ta dau­giau­sia įvai­ria­tau­čio jau­ni­mo, no­rin­čio links­min­tis nuo su­te­mų iki auš­rų. Ener­gin­giau­sia Agia Na­pos vie­ta – ba­rų ir pra­mo­gų gat­vė, – ji tie­siog taip ir va­di­na­ma. „Šios pės­čių­jų zo­no­je esan­čios gat­vės pra­džia, ku­ri taip pat yra ir po­pu­lia­riau­sia su­si­ti­ki­mų vie­ta, yra Agia Na­pos vie­nuo­ly­nas. Ša­lia įėji­mo į vie­nuo­ly­ną au­ga di­džiu­lis me­dis – vie­nas se­niau­sių Kip­re. Jam ap­ka­bin­ti dvie­jų tri­jų drau­gų ne­pa­kaks – gau­si­te su­si­ras­ti dau­giau ge­ros kom­pa­ni­jos“, – pa­sa­ko­jo V. No­so­va. Ne­to­lie­se yra iš­ka­ba su skulp­tū­ra „I lo­ve Na­pa“ – pui­ki vie­ta nuo­trau­koms iš Kip­ro.

Ku­ror­ti­nė­je Agia Na­pos zo­no­je pir­ma­die­nių nė­ra – va­ka­rė­liai, dis­ko­te­kos ren­gia­mos vi­so­mis sa­vai­tės die­no­mis. In­ten­sy­viau­sias poil­sio Kip­re se­zo­nas – nuo ba­lan­džio vi­du­rio iki spa­lio pa­bai­gos. Nak­ti­niai klu­bai at­si­da­ro apie pir­mą nak­ties, jie vei­kia iki 5–6 ry­to. O ieš­kan­tiems dūz­gių – jau apie 6 at­si­da­ro daug ba­rų, to­dėl links­my­bes ga­li­ma tęs­ti kol tik yra no­ro ir jė­gų.

Pra­mo­gos pa­gal sce­na­ri­jų

Spe­cia­liai poil­siau­to­jams iš Lie­tu­vos „Tez Tour“ dar­buo­to­ja re­ko­men­duo­ja iš ke­lių eta­pų su­si­de­dan­tį die­nos sce­na­ri­jų. „Pir­miau­sia – pus­ry­čiai vieš­bu­ty­je, ku­ria­me ap­sis­to­jo­te. Tuo­met pės­čio­mis ar vie­šuo­ju trans­por­tu ke­liau­ki­te į mies­to pa­kraš­ty­je esan­tį Ni­si pa­plū­di­mį. Šis mė­ly­na vė­lia­va ap­do­va­no­tas pa­plū­di­mys yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių Agia Na­po­je. Pa­plū­di­my­je yra gul­tai ir ba­rai, plokš­te­les su­ka DJ. No­ri­te – mė­gau­ja­tės sau­le ir jū­ra, pa­gei­dau­ja­te – da­ly­vau­ja­te po at­vi­ru dan­gu­mi vyks­tan­čio­se links­my­bė­se. Ka­dan­gi pa­plū­di­mio ba­ruo­se yra ir įvai­rių už­kan­džių, taip pat kur pa­sis­lėp­ti nuo sau­lės, pa­plū­di­my­je ga­li­ma pra­leis­ti ko­ne vi­są die­ną“, – pir­mą links­my­bių da­lį api­bend­ri­no V. No­so­va.

Pu­tų mū­šis

Vie­na iš po­pu­lia­rių va­sa­ri­nių pra­mo­gų Kip­re – pu­tų va­ka­rė­liai ar­ba dis­ko­te­kos. Kaip kad įpras­to­se dis­ko­te­ko­se šo­kių aikš­te­lė pri­pu­čia­ma dū­mų, tai ly­giai taip pat Kip­re ji už­pil­do­ma mui­lo pu­to­mis ar net bur­bu­lais! „Kip­re šil­ta, to­dėl to­kie šo­kiai pu­to­se, su mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­liais – itin ma­lo­nūs ir sy­kiu po­pu­lia­rūs“, – sa­kė V. No­so­va.

Po pa­plū­di­mio grįž­ta­me į vieš­bu­tį. Pa­va­ka­rie­nia­vę, iki at­si­da­rys nak­ti­niai klu­bai, už­su­ka­me į ba­rą ar­ba loun­ge ba­rą. „Kip­re ba­rai gra­duo­ja­mi – ba­ras yra ba­ras, o loun­ge ba­rai – sa­vo­tiš­ka nak­ti­nio klu­bo at­mai­na. Kip­re jie dir­ba iki 2–3 nak­ties ir yra nak­ti­nio gy­ve­ni­mo al­ter­na­ty­va to­se ku­ror­ti­nė­se vie­to­se, ku­rio­se klu­bų ma­žiau ar vi­sai nė­ra. Pvz., to­kios ra­mes­nės vie­tos yra Pa­fo­sas, Pro­ta­ras. Tie­sa, pa­sta­ra­sis la­bai ar­ti Agia Na­pos, to­dėl itin pa­pras­ta at­si­dur­ti Agia Na­pos links­my­bių sū­ku­ry­je net jū­sų vieš­bu­tis – Pro­ta­re“, – at­krei­pė dė­me­sį V. No­so­va.

Fa­ce con­trol Kip­re pra­ktiš­kai nė­ra. Ži­no­ma, jei nak­ti­nis klu­bas iš­si­kė­lęs aukš­tes­nę kar­te­lę, reiks ap­si­reng­ti kiek tvar­kin­giau nei pa­plū­di­mio šle­pe­tės ir šor­tai. Į klu­bus įlei­džia­ma nuo 18 me­tų.

Po­pu­lia­riau­sios vie­tos

Ko­kių ba­rų, res­to­ra­nų, klu­bų ver­ta ieš­ko­ti? Nors kiek­vie­nas ver­ti­ni­mas – su­bjek­ty­vu, vis dėl­to Agia Na­po­je vie­nas po­pu­lia­riau­sių – „Flints­to­nes bar“. La­bai ge­rą pub­li­ką ra­si­te „Se­nior Frogs“ ba­re. „Cast­le Club“, „So­ho“ – jau bran­ges­ni aukš­tes­nio ly­gio klu­bai.

An­tra links­my­bių vie­ta Kip­re po Agia Na­pos – Li­ma­so­lis. Jo mies­te ir ku­ror­ti­nė­je zo­no­je, kaip ir Agia Na­po­je, itin pa­klau­sūs pa­plū­di­mio va­ka­rė­liai. Li­ma­so­ly­je po­pu­lia­rus „Gua­ba“ ba­ras. Aukš­tes­nės kla­sės vie­to­mis lai­ko­mi „Bree­ze“, „Dol­ce“ ba­rai.

Kaip pra­mo­gau­ja vie­tos gy­ven­to­jai?

Jei įdo­mu su­si­pa­žin­ti su vie­tos jau­ni­mu, tai Agia Na­po­je ir ki­to­se nuo tu­ris­tų tirš­to­se vie­to­se jo ne­ra­si­te. Vie­tos gy­ven­to­jai ei­na į mies­tuo­se esan­čius klu­bus, tad jų ieš­ko­ti rei­kė­tų Lar­na­ko­je, sos­ti­nė­je Ni­ko­si­jo­je. Su­pran­ta­ma, vie­ti­niai į klu­bus ei­na sa­vait­ga­liais. Iš vie­ti­nių aud­rin­gų links­my­bių ti­kė­tis ne­ver­ta. Kip­rie­čiai nors ma­lo­nūs bei ge­ra­no­riš­ki, ta­čiau sy­kiu ir ga­na san­tū­rūs, ma­žai šo­ka. Į nak­ti­nius klu­bus, ba­rus at­ei­na dau­giau pa­si­ro­dy­ti. Vai­ki­nai tam­sūs, ne­aukš­ti. Kip­rie­tės tam­sios, to­dėl blon­di­nės eu­ro­pie­tės Kip­ro jau­nuo­liams – la­bai eg­zo­tiš­kos ir gra­žios.

Jei ap­sis­to­jo­te Lar­na­kos ku­ror­ti­nė­je zo­no­je, dar­bo die­no­mis ra­si­te vei­kian­čių ba­rų, loun­ge ba­rų, o klu­bai už­si­kurs tik sa­vait­ga­lį. Po­pu­lia­riau­si ba­rai – „Dis­trict“, „Al­che­mist“.

Dė­me­sio tė­vams, ne­ri­mau­jan­tiems dėl at­ža­lų sau­gu­mo: Kip­ras yra vie­na sau­giau­sių ša­lių Eu­ro­po­je. Kip­re ne­pa­ma­ty­si­te nei be­na­mių, nei nar­ko­ma­nų, taip pat nė­ra strip­ti­zo klu­bų.

Kip­re yra ga­ly­bė ak­ty­vių pra­mo­gų, ypač – van­dens. Tai eks­kur­si­jos lai­vu, van­dens sli­dės, pa­vir­ši­nis ir gi­lu­mi­nis nar­dy­mas. „Ne­tu­ri­me van­dens ma­lo­nu­mus ga­di­nan­čių ryk­lių ar me­dū­zų, – sa­kė „Tez Tour“ at­sto­vė. Kip­re ga­li­ma ke­liau­ti po kal­nus, nuo­mo­tis dvi­ra­čius ir už­siim­ti dau­gy­be ki­tų sma­gių veik­lų. Kip­ras tu­ri ką pa­siū­ly­ti, to­dėl ti­kė­ti­na, kad ir po ki­tų eg­za­mi­nų no­rė­sis grįž­ti at­gal“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami