Kitoks žvilgsnis į Estijos Muhu salą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-13 11:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-13 11:00
Organizatorių nuotrauka
Dau­ge­liui lie­tu­vai­čių pui­kiai pa­žįs­ta­ma di­džiau­sia Es­ti­jo­je Sa­re­mos sa­la, ta­čiau ma­žai kam gir­dė­ta ar­ti­ma jos kai­my­nė Mu­hu sa­la. Ne­ti­kė­tai šią sa­lą šie­met „a­tra­do“ bei pa­sau­liui pri­sta­tė ir „The New York Ti­mes“ žur­na­lis­tė, į sa­lą at­kly­du­si su­ža­vė­ta vie­no sa­lo­je sto­vin­čio dva­ro nuo­trau­kos.

„Pa­das­tės dva­ras – tai vie­ta, apie ku­rią kaž­ka­da skai­čiau žur­na­le ir ku­rios vaiz­das pa­są­mo­nė­je iš­li­ko am­žiams. Tad, kai pra­dė­jau pla­nuo­ti ke­lio­nę po Bal­ti­jos ša­lis, pir­mas da­ly­kas, ku­rį pa­da­riau – įtrau­kiau šį dva­rą į sa­vo marš­ru­tą. Va­žiuo­jant ir žvel­giant į Es­ti­jos kraš­to­vaiz­dį, ku­ria­me yra vi­si įma­no­mi ža­lios spal­vos at­spal­viai, pui­kiai de­ran­tys su to­bu­los ci­lind­ro for­mos šie­no ri­ti­niais ir XVIII a. ne­ok­la­si­ki­nių dva­rų griu­vė­siais, ma­no su­si­do­mė­ji­mas tuo, ką pa­ma­ty­siu ne­tru­kus, stip­rė­jo“, – sa­vo apž­val­go­je ra­šė „The New York Ti­mes“ žur­na­lis­tė Sa­rah Khan.

Organizatorių nuotrauka

Organizatorių nuotrauka

Ir iš­ties, vos tik pa­žvel­gu­si į Mu­hu sa­lo­je įkur­tą Pa­das­tės dva­rą, žur­na­lis­tė su­pra­to, jog jis tu­ri kaž­ką to­kio, ką su­nku iš­reikš­ti žo­džiais.

Dva­ras bu­vo pa­sta­ty­tas XIX a. ant XIV a. na­mo griu­vė­sių, iš­sau­gant ja­me ke­le­tą ori­gi­na­lių sie­nų. Ant jū­ros kran­to esan­tys sta­ti­niai, Ru­si­jos teis­mo dė­ka, Da­ni­jos ka­ra­liaus tes­ta­men­tu bu­vo pa­lik­ti ži­no­mai Bal­ti­jos vo­kie­čių ba­jo­rų šei­mai. Ga­liau­siai, po de­šimt­me­čius tru­ku­sios so­vie­tų ne­prie­žiū­ros dva­rą pe­rė­mė ir at­gai­vi­no vie­nas Olan­di­jos vers­li­nin­kas bei Es­ti­jos po­li­ti­kas Im­re Sooaar.

Organizatorių nuotrauka

„Re­zul­ta­tas – im­po­zan­tiš­ka dva­ro struk­tū­ra – to­kia, ko­kios man ne­te­ko ma­ty­ti nie­ka­da anks­čiau: dva­ras toks di­din­gas, ko­kį di­din­gą ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti pa­sta­tą su to­kia kil­me, o jo sal­dus ro­ži­nis at­spal­vis, ne­ogo­ti­ki­nis kar­ka­sas, geo­me­triš­ki kar­ni­zai ir rai­ži­niai man­sar­do­je ne­pak­lūs­ta jo­kiems lo­gi­kos dės­niams. Vis­kas dva­re har­mo­nin­ga, jis net ge­ba iš­veng­ti įman­traus kū­ri­nio eti­ke­tės“, – nuo­mo­nę dės­to S. Khan.

Šian­dien ant jū­ros kran­to esan­čia­me Pa­das­tės dva­re įsi­kū­ręs pra­ban­gus vieš­bu­tis ir SPA cen­tras, įreng­ti 24 apar­ta­men­tai, ku­riuo­se ga­li­ma įgy­ven­din­ti sa­vo ba­jo­riš­kas fan­ta­zi­jas. Vieš­bu­tis pri­klau­so ma­žų pra­ban­gių vieš­bu­čių ka­te­go­ri­jai ir yra vie­nin­te­lis toks vieš­bu­tis Es­ti­jo­je.

Koguvos žvejų kaimas./static.panoramio.com nuotrauka

Pa­siž­val­giu­si po dva­ro te­ri­to­ri­ją, S. Khan nu­sku­bė­jo su­si­pa­žin­ti su ki­to­mis Mu­hu sa­los įžy­my­bė­mis. Pir­miau­si ji pa­su­ko į Ko­gu­vos žve­jų kai­mą, kur įsi­kū­ręs Mu­hu et­nog­ra­fi­nis mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi – ge­riau­siai iš­si­lai­kęs XIX a. Es­ti­jos kai­me­lis. Ne­grįs­tas kai­me­lio gat­ves su­pa sto­ro sa­ma­nų sluoks­nio ap­gaub­tos ak­me­ni­nės tvo­ros, už ku­rių vis dar sto­vi pa­juo­dę na­mai šiau­di­niais sto­gais, o ša­lia jų – tra­di­ci­nės me­di­nės val­tys. Be to, kai­me­lio uos­te lau­kia tūks­tan­čio me­tų se­nu­mo bur­lai­vio ko­pi­ja.

Ki­ta sto­te­lė – Mu­hu sa­los sos­ti­nė Li­va, ku­rio­je ant pa­go­niš­kos šven­tyk­los lie­ka­nų sto­vi Šv. Ko­try­nos baž­ny­čia. Li­va tin­ka­ma vie­ta ir su­ve­ny­rams įsi­gy­ti. Štai S. Khan su­ža­vė­jo kvap­naus ka­da­gio me­džio pa­dėk­lai ir juo­da vil­nos skry­bė­lė, siu­vi­nė­ta tra­di­ci­nė­mis Mu­hu gė­lė­mis.

Stručių fermoje./maaturism.ee nuotrauka

Mu­hu sa­lo­je yra įsi­kū­ru­si ir stru­čių fer­ma, ku­rio­je ga­li­ma iš­vys­ti net tris ne­skrai­dan­čių pa­ukš­čių rū­šis – stru­čius, nan­du ir emu.

Vis­gi, be­ne di­džiau­sia įdo­my­bė tiek sa­los gy­ven­to­jams, tiek at­vy­kė­liams, pa­sak S. Khan, yra kas­me­ti­nė Se­no­vi­nių lau­žų nak­tis, mi­ni­ma sa­los pa­kran­tė­se. Šie­met įspū­din­ga šven­tė vyks rugp­jū­čio 29 d.

Anks­čiau lau­žų nak­tis bu­vo ren­gia­ma dviem at­ve­jais: sie­kiant įspė­ti žmo­nes, jog ar­ti­na­si prieš­ai ar­ba par­ody­ti ke­lią jū­ro­je esan­tiems žve­jams. Šian­dien šio šven­tės pra­smė ki­ta – ja sie­kia­ma par­ody­ti žmo­nių vie­ny­bę, da­li­ni­mą­si vie­na Bal­ti­jos jū­ra, kar­tu tai – gra­ži tra­di­ci­ja at­švęs­ti va­sa­ros pa­bai­gą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami