Ko dar nespėjome atrasti Lietuvoje

Diana MIELIAUSKAITĖ 2009-05-22 00:00
Diana MIELIAUSKAITĖ 2009-05-22 00:00
Vanduo iš maldininko rankų H.Orakausko galerijoje. Kristinos Stalnionytės nuotrauka
Prieš sa­vai­tę pra­si­dė­jo tre­čius me­tus Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas "Di­dy­sis žy­gis po Bal­ti­jos ša­lis". Kiek­vie­na vals­ty­bė siū­lo ap­lan­ky­ti po de­šimt ob­jek­tų.

Ne vienas mūsų kur kas geriau žinome užsienio turistinius objektus nei savo krašto lankytinas vietas, įsivaizduojame, esą jos pernelyg nuobodžios ir neįdomios. Šis žygis nori sugriauti tokias nuostatas. Drauge su kolegomis iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos lankiausi visuose dešimtyje mūsų šalies objektų. Kiekvienas jų savaip nustebino. Pasak Valstybinio turizmo departamento atstovų, kasmet siekiama parinkti kuo skirtingesnių objektų, kurie patrauktų įvairių pomėgių keliautojus.

Projekto lankstinukas, kuriame aprašytos lankomos vietovės, turi ne tik informacinės, bet ir praktinės naudos - jis suteikia iki 50 proc. nuolaidą lankomų objektų bilietams, o kai kuriuos jų galima pamatyti nemokamai.

220 metrų skrydis.

Kelionė prasidėjo nuo arčiausiai sostinės esančio šių metų lankomo objekto: Europos geografinio centro. Už 26 kilometrų nuo Vilniaus esančią koloną su žvaigždžių karūna lankytojai gali apžiūrėti nemokamai. Už penkis litus galima gauti pažymėjimą, kad lankeisi 1989 metais prancūzų mokslininkų nustatytame Žemyno geografiniame centre. Tiesa, darbuotojai perspėja, kad centras nustatytas su 0,2 kilometro spindulio paklaida.

Po to vykome į Kernavę, į skulptoriaus Henriko Orakausko studiją-galeriją "Šulinys". Sodyboje daugybė darbų nuo sprindžio iki 2 metrų dydžio. Sako, čia kone visada pasitinka pats skulptorius su žmona ir savo augintiniu - itin draugišku milžinišku vokiečių aviganiu. Artimiausiu metu Henrikas žada nepaprastai įdomią atrakciją: šaudymą iš tikros patrankos "Atlantida". Dabar čia galima pasėdėti futuristiniame krėsle su skėčiu, iš maldininko rankų pasisemti vandens. Galerijos savininkai tikina, kad šį vandenį vieni geria, kiti namo vežasi, dar kiti prausiasi - kiekvienas savaip.

Mūsų kelionė pirmąją dieną nesustojo, iki vakaro turėjome spėti nulėkti į netoli Jonavos įsikūrusį nuotykių parką "Lokės pėda". Ketvirtus metus veikiantis parkas lankytojams siūlo šešias skirtingo sudėtingumo kliūčių trasas, įrengtas tarp medžių 2,5 - 15 metrų aukštyje. Reikia nemažai drąsos ir jėgos, kad jas įveiktum. Bene smagiausios trasos - skrydžiai, ypač 220 metrų ilgio. Kad kitą dieną be vargo judėtumėte po šių atrakcijų, siūlyčiau prieš tai kokį mėnesį pasportuoti ir parengti kūną rimtiems išbandymams. Mes kupini smagių įspūdžių pajudėjome link Druskininkų, ten buvo numatyta nakvynės vieta.

Kaip pasigaminti laikrodį

Kitą dieną aplankėme Druskininkų miesto muziejų, kurio pastatas ant Druskonio ežero kranto - XX amžiaus pradžios architektūros paminklas, vadintas Linksmąja vila. Čia ne tik klausėmės pasakojimų apie kurorto kūrimąsi, stenduose apžiūrėjome šimtmečio senumo medicinos įrenginius, nuotraukas ir plakatus.

Paskui maršrutas vedė į netoli Kauno esantį Pažaislio vienuolyną, statytą XVII amžiuje. Dabar čia įsikūrusios šv. Kazimiero seserys; jos priima piligrimus, organizuoja rekolekcijas. Vienuolyne negali atsistebėti restauruotomis nuostabiomis bažnyčios freskomis, be to, projekto "Didysis žygis po Baltijos šalis" dalyviams buvo leista pakilti į varpinės bokštą, kuris anksčiau buvo uždarytas. Smalsaudami nusileidome ir į laidojimo rūsius. Vienuolynas apipintas daugybe legendų ir pasakojimų, kuriais mielai dalijosi vietos gidė.

Nemokamai šiemet kviečiama apsilankyti ir Zyplių dvaro sodyboje Šakių rajone. Pagrindinis pastatas šiuo metu restauruojamas, tačiau buvusiose pagalbinėse - gamybinėse dvaro patalpose: svirne, kumetyne, arklidėse - įrengtos galerijos. Jose sukaupta kelių šimtų menininkų darbai: pradedant margučiais, nėriniais, baigiant skulptūromis ir paveikslais. Muziejininkės lankytojus žada priimti bet kuriuo metu. Mums pritrūko laiko apžiūrėti parką, tačiau kiek spėjome pamatyti - jis žavus.

Vėlų vakarą pasiekėme Klaipėdą, kur laukė Laikrodžių muziejaus eksponatai - nuo pačių pirmųjų laiko skaičiavimo įrenginių iki gausiai dekoruotų Renesanso laikrodžių. Čia ir gegutės kukuoja, ir paukšteliai čiulba, neįtikėtini paveikslėliai juda, kieme laiką rodo keturi saulės laikrodžiai. Be to, visi norintieji iš anksto gali registruotis dalyvauti projekte "Pasigamink laikrodį pats".

Japoniška oazė ir Žemaitijos atradimai

Trečią dieną nuolatinis skubėjimas keliauninkus ėmė varginti, tačiau mūsų dar laukė trys vietos. Kretingos rajone kuriamas "Madzuchai" dainuojančių akmenų slėnis bus didžiausias Europoje japoniškas sodas. Tai 16 hektarų teritorija, kurioje bus keli kilometrai čiurlenančių upelių, 25 tūkst. tonų akmenų, beveik 2 tūkst. medžių, 15 tūkst. krūmų. Kol parkas kuriamas kartu su japonų specialistais, kiekvienas norintysis gali prisidėti prie darbų. Ateityje savininkai čia planuoja įkurti visą paslaugų kompleksą. Atsipalaidavę rytietiškoje oazėje, patraukėme Kurtuvėnų link. Čia apžiūrėjome XVIII amžiaus dvaro svirną, kuriame, kaip teigiama, dvarininkai rengdavę šventes. Netoliese įsikūręs nemažas žirgynas. Pageidaujantieji ilgiau apsistoti gali pasinaudoti naujai įrengta stovyklaviete. Vietovės gamta tiesiog puiki, net kvapą gniaužianti. Paskutinis kelionės tikslas - Anykščiai, kur aplankyta Antano Baranausko klėtelė (pastatyta 1826 metais, o 1958 metais nuo gamtos stichijų uždengta apsauginiu gaubtu). Greta - Antano Žukausko-Vienuolio memorialinis namas. Muziejaus darbuotojai turistams visada papasakoja ne tik apie šių dviejų žmonių nuopelnus kraštui, bet ir skatina atvykėlius daugiau laiko praleisti vaizdinguose Anykščiuose bei jų apylinkėse.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami