Kodėl gurmanai į keliones turėtų vykti rudenį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-08-28 09:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-08-28 09:50
Įpras­ta ma­ny­ti, kad va­sa­ra – at­os­to­gų me­tas, to­dėl tai yra ge­riau­sias lai­kas ke­lio­nėms. Ta­čiau ką iš­lo­šia ke­liau­to­jai, at­os­to­gas pla­nuo­jan­tys ru­de­nį? 

Tarp­tau­ti­nių ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Eu­ro­li­nes“ va­do­vas ir pa­ty­ręs ke­liau­to­jas Ed­mun­das Pa­vlo­vas pa­ste­bė­jo, kad žmo­nės ne­be­si­bai­mi­na į sve­čias ša­lis vyk­ti pa­si­bai­gus karš­ta­jam me­tų se­zo­nui, prieš­in­gai – ši ten­den­ci­ja ne­tgi ryš­kė­ja, ir tai ne­bū­ti­nai reiš­kia ke­lio­nes į ša­lis, kur va­sa­ra trun­ka iš­ti­sus me­tus. E. Pa­vlo­vas var­di­na prie­žas­tis, ko­dėl ke­lio­nę iš tie­sų ver­ta ati­dė­ti ru­de­niui.

Ma­žiau turistų

Žmo­nių gau­sa ir ali­nan­tys karš­čiai daž­ną at­bai­do nuo min­ties į ke­lio­nę leis­tis va­sa­rą, ypač jei no­ri­ma dau­giau pa­ke­liau­ti po pa­si­rink­tą ša­lį ir ak­ty­viai leis­ti lai­ką.

„Į di­džiuo­sius Ita­li­jos mies­tus, pa­vyz­džiui, Ro­mą, ge­riau vyk­ti spa­lį – mies­te ap­ma­žė­ja žmo­nių, to­dėl ga­li­ma ne tik iš­veng­ti iš­pūs­tų kai­nų ar ei­lių prie lan­ko­miau­sių mies­to ob­jek­tų, bet ir mė­gau­tis vis dar šil­tu kli­ma­tu“, – pa­ta­rė pa­ty­ręs ke­liau­to­jas.

Be to, ir res­to­ra­nuo­se bus žy­miai sma­giau – ga­li­ma ra­miai pa­sė­dė­ti vie­ti­nių ap­sup­ty­je, pa­bend­rau­ti ir pa­žiū­rė­ti, ko­kie pa­tie­ka­lai ar ne­tgi val­gy­mo ri­tua­lai bū­din­gi jų sta­lui. Gal ką nors grį­žus na­mo pa­vyks pri­tai­ky­ti ir lie­tu­viš­kam sta­lui, pa­vyz­džiui, už­kan­džiai taps mū­sų na­mų va­ka­rie­nės tra­di­ci­ja ly­giai taip pat, kaip tai įpras­ta tarp pie­tie­čių?

Ke­liau­ti pi­giau

Vie­na iš es­mi­nių prie­žas­čių ke­liau­ti ru­de­nį – ma­žes­nės kai­nos.

O fi­nan­si­niai ro­dik­liai, be­je, yra vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų pla­nuo­jant ke­lio­nę į sve­čią ša­lį. Tai pa­aiš­kė­jo ir at­li­kus „Eu­ro­li­nes“ ini­ci­juo­tą ke­lei­vių apk­lau­są* apie jų pri­ori­te­tus, tei­kia­mus ren­kan­tis ke­lio­nę į už­sie­nį. Apie 40 proc. apk­laus­tų­jų di­džiau­sią dė­me­sį ski­ria bū­tent ke­lio­nės kai­nai – tai jiems svar­biau net už ke­lia­vi­mo ti­pą ar ke­lio­nės truk­mę.

„Nus­lū­gus tu­ris­ti­niam se­zo­nui, ke­liau­to­jus vi­lio­ja ne tik pi­ges­nis au­to­bu­so bi­lie­tas, bet ir nu­kri­tę nak­vy­nės vieš­bu­ty­je kai­nos, pla­tes­nis ap­sis­to­ji­mo vie­tų pa­si­rin­ki­mas. Tai vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės nu­spren­džia ke­lio­nes ati­dė­ti ru­de­niui. Taip pa­to­giau ke­liau­ti ir su vai­kais – ne­rei­kia su­kti gal­vos dėl karš­čių ir kaip vai­kai juos iš­tvers, o ir ar­čiau mies­to cen­tro esan­čiuo­se vieš­bu­čiuo­se bū­na di­des­nis lais­vų vie­tų pa­si­rin­ki­mas“, – sa­kė E. Pa­vlo­vas.

Dau­giau­sia mais­to fes­ti­va­lių

Kam jau kam, bet trokš­tan­tiems iš­ban­dy­ti nau­jus sko­nius, ru­duo – be­ne pats ge­riau­sias me­tas ke­liau­ti.

Štai Ita­li­jo­je ru­de­nį gau­su fes­ti­va­lių, skir­tų įvai­riam mais­tui. „I­ta­li­ja vi­sa­da gar­sė­jo kaip ge­ro mais­to tė­vy­nė – mais­tas čia lai­ko­mas ko­ne an­trą­ja re­li­gi­ja. Vi­są ru­dens se­zo­ną vie­ti­niai pa­sky­rė mais­to fes­ti­va­liams – vy­no, šo­ko­la­do, tru­mų, por­ci­ni gry­bų, net bul­vių“, – ži­nio­mis da­li­no­si E. Pa­vlo­vas.

Ru­de­nį Ita­li­jo­je taip pat nu­ima­mos aly­vuo­gės – šiuo švie­žiu, gur­ma­nų vi­so­se ša­ly­se itin pa­mėg­tu ska­nės­tu, grei­čiau­siai gau­si­te pa­si­mė­gau­ti kaip už­kan­džiu ar prie­du prie ki­tų pa­tie­ka­lų.

O štai jei už­si­ma­ny­si­te iš anks­to pa­jaus­ti Ka­lė­dų dva­sią – ge­riau­sia vyk­ti į Vo­kie­ti­ją. Vie­ti­niai pra­de­da kep­ti šven­ti­nius me­duo­lius (Leb­ku­chen) ir vi­są ru­de­nį mies­to gy­ven­to­jus bei jo sve­čius jais vai­ši­na įvai­rio­se mu­gė­se ar tie­siog gat­vė­je.

At­sisk­lei­džia mies­tų grožis

Va­sa­ros karš­čių nu­alin­ta gam­ta ru­de­niop tar­si at­gy­ja ir me­džių la­pai pa­si­puo­šia auk­si­nė­mis spal­vo­mis. O ar ka­da nors pa­gal­vo­jo­te, kad ru­de­niš­kas kraš­to­vaiz­dis ke­lio­nių nuo­trau­koms su­tei­kia ypa­tin­go gro­žio ir efek­tų?

„Štai ber­ly­nie­čiai ti­krai tu­ri kuo di­džiuo­tis – gam­ta yra ne­at­sie­ja­ma Ber­ly­no mies­to da­lis, nes be­veik penk­ta­da­lį šio mies­to su­da­ro ža­lu­ma, o par­kų ir so­dų čia – dau­giau nei 2500. Tad pa­va­sa­rį Ber­ly­nas vie­ti­nius ir tu­ris­tus džiu­gi­na žy­dė­ti pra­de­dan­čia gam­ta, o ru­de­nį – pei­za­žais, ku­rie ke­lio­nių nuo­trau­koms su­tei­kia dar dau­giau spal­vų“, – pa­sa­ko­jo E. Pa­vlo­vas. Ru­de­nį be­si­lan­kan­tiems Ber­ly­ne ir no­rin­tiems įsiam­žin­ti auk­sas­pal­vių me­džių fo­ne, ke­liau­to­jas pa­ta­ria ap­si­lan­ky­ti Tier­gar­ten par­ke: jo plo­tas – net 210 hek­ta­rų, tad ti­krai ra­si­te kuo pa­sig­ro­žė­ti ir kur pa­si­vaikš­čio­ti.

O ru­duo Ita­li­jo­je as­me­nu­kių mė­gė­jams – ti­kras ro­jus, nes akį trau­kian­čio fo­no il­gai ieš­ko­ti ne­teks. Spa­lio sau­lė Ita­li­jo­je – ma­lo­ni ir ne­bea­ki­nan­ti, gi­lūs še­šė­liai iš­ryš­ki­na mies­tų gro­žį, to­dėl Ro­mos griu­vė­siai nuo­trau­ko­se at­ro­do dar dra­ma­tiš­kiau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami