Kodėl į Berlyną verta vykti būtent pavasarį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-20 22:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-20 22:00
„Eurolines“ nuotraukos
Dau­ge­lis Va­ka­rų Eu­ro­pos did­mies­čių gur­ma­nų ži­no – Ber­ly­ne su­nku pa­jaus­ti ti­krą­ją vo­kie­čių kul­tū­ros dva­sią, nes mies­tas bu­vo kur­tas, griau­tas, o ta­da ir vėl nau­jai at­sta­ty­tas.

Da­bar tai − va­ka­rie­tiš­ka moks­lo ir vers­lo sos­ti­nė, įvai­rių kul­tū­rų ir me­no cen­tras, ste­bi­nan­tis ne tik ar­chi­tek­tū­ros ir kul­tū­ros pa­mink­lų ar sim­bo­li­nių aikš­čių gau­sa, bet ir se­no­jo Bir­že­lio 17-osios gat­vės blu­sų tur­gaus po­pu­lia­ru­mu bei gam­tos gro­žy­bė­mis, ku­rios, ži­no­ma, ge­riau­siai at­sisk­lei­džia pa­va­sa­rį.

„Vil­nius-Ber­ly­nas – vie­nas po­pu­lia­riau­sių marš­ru­tų. Į mo­der­nų­jį mies­tą plūs­ta ne tik srau­tai jau­nų stu­den­tų, daž­niau­siai pa­žin­ti­nes ke­lio­nes au­to­bu­su ren­ka­si vy­res­nio am­žiaus mo­te­rys bei šei­mos su ma­ža­me­čiais – ieš­ko­ma sau­gu­mo ir pa­to­gu­mo. Ke­lio­nė į tarp­kul­tū­ri­nį Ber­ly­ną at­ši­lus orams – pui­kus pa­si­rin­ki­mas ir di­de­liems, ir ma­žiems, nes veik­los čia aps­tu įvai­riems sko­niams“, – sa­kė tarp­tau­ti­nių ke­lio­nių au­to­bu­su or­ga­ni­za­to­riaus „Eu­ro­li­nes“ va­do­vas Ed­mun­das Pa­vlo­vas.

Gam­tos tur­tai Ber­ly­ne – įspū­din­giau­si pavasarį

„Tarp lan­ko­miau­sių vie­tų mies­te – Ber­ly­no zoo­lo­gi­jos so­das. Ne­įti­kė­ti­na vie­na ryš­kiau­sių pa­sau­lio gy­vū­nų ko­lek­ci­jų ir pa­va­sa­ri­niais žie­dais pa­si­da­bi­nęs par­kas yra mė­gia­miau­sia tu­ris­tų su vai­kais vie­ta“, − sa­kė E. Pa­vlo­vas. Dau­giau nei 16 tūks­tan­čių rū­šių gy­vū­nų ap­gy­ven­di­nęs ir 35 hek­ta­rų plo­tą uži­man­tis zoo­lo­gi­jos so­das – be­veik di­džiau­sias pa­sau­ly­je. Įdo­mu – An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais be­veik vi­sas par­kas bu­vo su­nio­ko­tas, ta­čiau ke­li gy­vū­nai su­ge­bė­jo iš­si­gel­bė­ti.

Pie­ti­nė­je Ber­ly­no da­ly­je įsi­kū­ręs Brit­zer par­kas tu­rė­tų su­do­min­ti smal­sius au­ga­li­jos ger­bė­jus. Šie so­dai – de­šim­tu­ke gra­žiau­sių par­kų vi­so­je Vo­kie­ti­jo­je. „Čia – nuo­sta­bios kom­po­zi­ci­jos: so­dai iš 250 skir­tin­gų rū­šių ro­žių ar 500 tūks­tan­čių tul­pių. Įspū­din­giau­sias vaiz­das pa­va­sa­rį, kai tik gė­lės pra­de­da žy­dė­ti“, − įspū­džiais da­li­no­si E. Pa­vlo­vas. Be­je, šia­me par­ke ra­si­te ir vie­ną di­džiau­sių smė­lio lai­kro­džių vi­so­je Eu­ro­po­je.

Ieš­kan­tiems pui­kios su­si­ti­ki­mų vie­tos gam­to­je ar poil­sio zo­nos cen­tre – Lust­gar­ten aikš­tė, įsi­kū­ru­si ša­lia ne­oba­ro­ki­nės Ber­ly­no ka­ted­ros. Šio­je lan­ko­miau­sių Ber­ly­no vie­tų ap­sup­ty­je esan­čio­je aikš­tė­je nuo­lat pil­na žmo­nių, nes dau­gu­ma už­su­ka pa­il­sin­ti ko­jas ir pa­si­mė­gau­ti ža­lu­ma pa­čia­me mies­to cen­tre.

Pra­mo­gų pa­va­sa­rį – įvai­riems sko­niams

Smal­sūs stu­den­tai ar vy­res­nie­ji šiuo­lai­ki­nio me­no ger­bė­jai tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti kas­me­ti­nia­me Ber­ly­no ga­le­ri­jų sa­vait­ga­ly­je, ku­ris vyks ba­lan­džio 29 – ge­gu­žės 1 d. Šie­met čia du­ris at­ve­ria net 54 ga­le­ri­jos – ne tik mies­to po­pu­lia­riau­sios, bet ir nau­jos, eks­pe­ri­men­tuo­jan­čios. „Tai – svar­biau­sias šiuo­lai­ki­nio me­no ren­gi­nys Ber­ly­ne. Čia ne tik me­ni­nin­kų su­si­bū­ri­mo vie­ta, bet ir įspū­din­ga par­oda smal­siems nau­jų idė­jų ieš­kan­tiems tu­ris­tams“, – min­ti­mis da­li­no­si E. Pa­vlo­vas.

Kul­tū­rų my­lė­to­jams ver­ta ap­si­lan­ky­ti Ber­ly­no kul­tū­rų kar­na­va­le ar­ba Kar­ne­val der Kul­tu­ren, vyk­sian­čia­me ge­gu­žės 13–16 d. Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį or­ga­ni­zuo­ja­ma­me ren­gi­ny­je me­nai, mais­tas ir gy­vi pa­si­ro­dy­mai at­spin­di vie­ną pa­grin­di­nių Ber­ly­no po­žy­mių − mies­to mul­ti­kul­tū­riš­ku­mą. „Kul­tū­ri­niai skir­tu­mai – Ber­ly­no kas­die­ny­bė, tuo Vo­kie­ti­jos sos­ti­nė ir ski­ria­si nuo ki­tų va­ka­rie­tiš­kų mies­tų. Ber­ly­nas – ti­kra­sis kul­tū­rų ži­di­nys“, − tei­gė pa­ty­ręs ke­liau­to­jas Ed­mun­das Pa­vlo­vas. – Kar­na­va­lo me­tu ren­gia­mas par­adas, ku­ria­me žiū­ro­vų akis ir au­sis pui­kiais pa­si­ro­dy­mais džiu­gi­na mu­zi­kan­tai, šo­kė­jai ir, ži­no­ma, akro­ba­tai.“

Ber­ly­nas pa­va­sa­rį – ro­jus smal­siems pirkėjams

At­ši­lus orams Ber­ly­ne į gat­ves vi­lio­ja lau­ko pre­ky­ba. Štai įvai­rias gė­ry­bes ska­nau­ti mėgs­tan­tys ke­liau­to­jai bent ke­lioms va­lan­doms tu­rė­tų už­suk­ti į di­džiau­sią Ber­ly­no tur­kiš­ką tur­gų, įsi­kū­ru­sį pie­ti­nė­je Land­wehr ka­na­lo pu­sė­je. An­tra­die­niais ir penk­ta­die­niais čia – įspū­din­gi kie­kiai ne­ra­gau­tų prie­sko­nių mi­ši­nių, įvai­rių rū­šių sū­rių, sal­du­my­nų ir bak­la­vos, hu­mu­so, švie­žių ir gar­džių dar­žo­vių bei vai­sių. Be­je, ap­si­lan­ky­ti ge­riau iš ry­to – pro­duk­tų švie­žu­mas ga­ran­tuo­tas.

Tuo tar­pu vie­na­rū­šių daik­tų ko­lek­cio­nie­riams ir an­tik­va­ro en­tu­zias­tams ver­tė­tų ne­pra­leis­ti pro­gos nu­ei­ti bent į vie­ną blu­sų tur­gų, o jų Ber­ly­ne – apie 40.

„Vie­nas daž­niau­siai lan­ko­mų – Bir­že­lio 17-osios gat­vės blu­sų tur­gus, ku­ria­me gau­su se­no­viš­kų in­dų, ori­gi­na­lių dra­bu­žių, ran­ki­nių, ne­įp­ras­tų su­ve­ny­rų. Kai­nos čia – aukš­tes­nės nei ki­tuo­se, ta­čiau bent ap­siž­val­gy­ti ti­krai ver­ta“, – pa­siū­ly­mų ne­gai­lė­jo E. Pa­vlo­vas.

Šis sen­daik­čių tur­gus lan­ky­to­jų lau­kia šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais, nuo 10 iki 17 val.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami