Kokias programėles būtina atsiųsti prieš išvykstant į kelionę?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-06-25 15:40
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-06-25 15:40
LŽ archyvo nuotrauka
Sa­ko­ma, ke­lio­nė­je ti­krą drau­gą pa­žin­si, ta­čiau ke­lio­nė­se pa­ti­ki­miau­siu drau­gu tam­pa iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas. Juk bū­tent į jo ekra­ną žiū­ri­me ke­liau­da­mi lėk­tu­vu, fik­suo­ja­me gra­žiau­sius vaiz­dus ir aki­mir­kas. 

„Word Lens“

Jei­gu ke­liau­ja­te į Por­tu­ga­li­ją, Vo­kie­ti­ją, Ita­li­ją, Ru­si­ją ar Is­pa­ni­ją ir mo­ka­te tik ang­lų kal­bą – ne bė­da! Nau­do­da­mi šią prog­ra­mė­lę ga­li­te nu­kreip­ti ka­me­rą į jums ne­ži­no­ma kal­ba par­ašy­tus už­ra­šus, pa­vyz­džiui, į ke­lio ženk­lus ar ne­tgi ne­di­de­lius skel­bi­mus, ir „World Lens“ aki­mirks­niu iš­vers už­ra­šą į jū­sų pa­si­rink­tą kal­bą (tie­sa, lie­tu­vių kal­bos jo­je dar nė­ra).

Nau­din­ga yra tai, jog ši prog­ra­mė­lė ne­rei­ka­lau­ja in­ter­ne­to, to­dėl žo­džius bei teks­tus vers­ti ga­lė­si­te be pa­pil­do­mų mo­kes­čių.

„Airbnb“ ir „Skyscanner“

„Airbnb“ – tai prog­ra­mė­lė, ku­ri lei­džia te­le­fo­ne ar plan­še­ti­nia­me kom­piu­te­ry­je ne tik iš­si­rink­ti nak­vy­nės vie­tą iš 35 tūkst. siū­lo­mų mies­tų, ta­čiau čia pat ją ir re­zer­vuo­ti. Ap­li­ka­ci­ja taip pat pa­de­da „me­džio­ti“ pa­sku­ti­nės mi­nu­tės pa­siū­ly­mus, su­si­siek­ti su nak­vy­nės vie­tos šei­mi­nin­kais ir gau­ti tiks­lius nu­ro­dy­mus, kaip at­vyk­ti.

Nau­do­jan­tis ap­li­ka­ci­jo­mis su­tau­py­ti lai­ko bei pi­ni­gų ga­li­ma ir ieš­kant lėk­tu­vo skry­džių. Vie­na ge­riau­sių to­kių ap­li­ka­ci­jų – „Skys­can­ner“. Nau­do­jan­tis ja, ga­li­ma ras­ti pa­čius ge­riau­sius pi­gių skry­džių pa­siū­ly­mus, ku­riuos pa­tei­kia šim­tai avia­li­ni­jų kom­pa­ni­jų, tarp ku­rių ir lie­tu­vių pa­mėg­tos „Ry­nair“ ar „Wiz­zair“.

„Tou­rist Eye“

„Tou­rist Eye“ – vie­na iš daž­niau­siai ke­lio­nė­se nau­do­ja­mų prog­ra­mė­lių. Ji skir­ta tiems, ku­rie ne­mėgs­ta pla­nuo­ti ke­lio­nių. Jo­je ga­li­te ma­ty­ti vi­sus ša­lia esan­čius lan­ky­ti­nus ob­jek­tus, pra­mo­gas, res­to­ra­nus ir t.t. Ap­si­lan­kę tam ti­kro­je vie­to­je, ga­lė­si­te ją įver­tin­ti.

Prog­ra­mė­lė taip pat lei­džia per­žiū­rė­ti ki­tų var­to­to­jų at­si­lie­pi­mus ir taip at­sa­ky­ti į ke­lio­nė­je daž­nai ky­lan­čius klau­si­mus, kaip pa­vyz­džiui, į ku­rį res­to­ra­ną ei­ti, ko­kiu me­tu ge­riau ap­lan­ky­ti kon­kre­tų ob­jek­tą ir pa­na­šiai. Ga­liau­siai, prog­ra­mė­lė­je ga­li­ma su­si­da­ry­ti pla­ną ir pa­si­rink­ti vie­tas, ku­rias no­rė­si­te ap­lan­ky­ti at­ei­ty­je.

„Ca­me­ra360 Ultimate“

Ke­lio­nė­se, ko ge­ro, fo­tog­ra­fuo­ja­me dau­giau­siai. Žmo­nės fik­suo­ja ke­lio­nių aki­mir­kas, no­rė­da­mi iš­sau­go­ti bran­gius mo­men­tus ir pa­si­da­lin­ti jais su ar­ti­mai­siais. Šiais lai­kais nuo­la­ti­nių ino­va­ci­jų dė­ka iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai tu­ri pui­kias ka­me­ras. Ta­čiau no­rint te­le­fo­no ka­me­ros funk­ci­jas pra­plės­ti dar la­biau, at­si­siųs­ki­te „Ca­me­ra360 Ul­ti­ma­te“ – tai ge­riau­sia „And­roid“ ka­me­ros prog­ra­mė­lė, su ku­ria ga­li­ma pa­si­rink­ti ga­ly­bę nuo­trau­kos fil­trų, už­fik­suo­ti pui­kią pa­no­ra­mi­nę nuo­trau­ką, šiek tiek pa­keis­ti ka­me­ros nu­sta­ty­mus ir t.t. Taip pat ši prog­ra­mė­lė pa­lai­ko sinch­ro­ni­za­ci­ją su as­me­nu­kių laz­do­mis!

„Waze“

„Wa­ze“ – tai na­vi­ga­ci­nė prog­ra­mė­lė. Sa­ko­te, tu­riu „Goog­le Maps“, ko­dėl tu­rė­čiau kaž­ką siųs­tis? Ta­čiau „Wa­ze“ prog­ra­mė­lė yra ypa­tin­ga tuo, jog tai – so­cia­li­nė GPS na­vi­ga­ci­ja. Tai reiš­kia, jog jūs ma­to­te ki­tus vai­ruo­to­jus, nau­do­jan­čius „Wa­ze“. Tuo pa­čiu jie ga­li pra­neš­ti apie spūs­tis, ke­lių sta­ty­bas, ke­lių eis­mo kon­tro­lę, ava­ri­jas ir t.t. „Wa­ze“ tiks no­rin­tie­siems su­tau­py­ti ne tik lai­ko, bet ir ne­rvų.

Šios ke­tu­rios prog­ra­mė­lės ga­li smar­kiai pa­leng­vin­ti jū­sų ke­lio­nes. Juk į ke­lio­nes daž­nai vyks­ta­ma pa­il­sė­ti nuo dar­bų ar rū­pes­čių, o kai su rū­pes­čiais su­si­du­ria­ma ke­lio­nė­je – ma­lo­nu­mo ne­daug. Ta­čiau šios prog­ra­mė­lės pa­dės jums iš­veng­ti pa­grin­di­nių prob­le­mų, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma ke­liau­jant. Ge­ros ke­lio­nės!

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami