Kosta Rika: kerai žemėje ir ore

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2013-12-20 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2013-12-20 06:00
Kiekvienas Kosta Rikos miestelis apglėbtas įspūdingos gamtos. Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotraukos
Su­si­ren­gu­sie­siems į Cen­tri­nės Ame­ri­kos vals­ty­bę Kos­tą Ri­ką rei­kia iš­kart nu­si­teik­ti, jog dan­gu­je teks pra­leis­ti 15 – 20 va­lan­dų. Be­ne vi­si skry­džiai į San Cho­sė - per Ame­ri­kos did­mies­čius Či­ka­gą, Niu­jor­ką, Va­šing­to­ną ar dar ku­rį mies­tą. La­biau­siai šio­je ša­ly­je su­ža­vi įspū­din­ga gam­ta, tu­ris­tams pa­trauk­lios pra­mo­gos.

Stip­riau­sią eko­no­mi­ką Cen­tri­nė­je Ame­ri­ko­je puo­se­lė­jan­ti Kos­ta Ri­ka gau­si ne tik pie­tų kraš­tų ža­lu­mos, jo­je ga­li ras­ti ir šiek tiek Eu­ro­pos bei ki­tų kraš­tų. Flo­ren­ci­ja, Ve­ne­ci­ja, Grai­ki­ja, At­ėnai, Li­ver­pu­lis, Pra­ncū­zi­ja, Bra­zi­li­ja, San Die­gas, In­di­ja - taip pa­va­din­ti Kos­ta Ri­kos mies­tai. Tarp­tau­ti­nio žur­na­lo „Na­tio­nal Geog­rap­hic“ čio­nykš­čiai At­ėnai pri­pa­žin­ti ge­riau­sio kli­ma­to mies­tu pa­sau­ly­je, ka­dan­gi oro tem­pe­ra­tū­ra čia vi­sus me­tus yra be­veik vie­no­da – jei ski­ria­si, tai tik pu­se laips­nio.

Su­si­ren­gu­sie­siems į Kos­tą Ri­ką dar Lie­tu­vo­je bū­ti­na gau­ti tu­ris­ti­nę ES­TA kor­te­lę, kai­nuo­jan­čią 14 JAV do­le­rių. Nors ji ne­už­ti­krins, kad mui­ti­nės dar­buo­to­jai bent ko­jos pirš­te­liu leis jums įženg­ti į to­li­mą­ją že­mę, bet be ES­TA - to­kia sva­jo­nė iš­vis su­duš. Dar vie­nas pa­ta­ri­mas - pa­sie­kę Ame­ri­ką ir to­liau ke­liau­da­mi tran­zi­tu oro uos­te bū­ti­nai pa­siim­ki­te ir iš nau­jo re­gis­truo­ki­te ba­ga­žą, nors ir tu­ri­te įlai­pi­ni­mo bi­lie­tus iki pat pa­sku­ti­nės sto­te­lės.

Kos­ta Ri­kos šū­kis – pu­ra vi­da, reiš­kian­tis šva­rų gy­ve­ni­mą. Kos­ta­ri­kie­čiai ne šiaip juo ti­ki, jį var­to­ja vi­sur, kur įma­no­ma. Tar­kim, pa­sis­vei­kin­da­mi, at­sis­vei­kin­da­mi ar lin­kė­da­mi ge­ro ke­lio. Pa­sta­rai­siais me­tais Kos­ta Ri­ko­je pri­im­tas ne­rū­ky­mo įsta­ty­mas: trauk­ti ci­ga­re­tę drau­džia­ma vieš­bu­čiuo­se, ba­ruo­se, vie­šo­sio­se erd­vė­se.

Rei­kia skė­čio ir bikinio

Kos­ta Ri­ko­je va­sa­rą – lie­taus se­zo­nas. Yra net ke­le­tas vie­to­vių, kur aps­kri­tai ly­ja de­šimt mė­ne­sių per me­tus. Ta­čiau pa­va­žia­vę vos pus­šim­tį ki­lo­me­trų at­okiau iš drėg­no­sios zo­nos, ra­si­te smė­lė­tus pa­plū­di­mius ir spi­gi­nan­čią sau­lę. Apie tai, ką no­rė­si­te nu­veik­ti Kos­tą Ri­ko­je, nu­spręs­ki­te iš anks­to. Jei na­mų dar­bų vis dėl­to ne­pa­ruo­šė­te, tu­rė­si­te ke­le­tą iš­ei­čių: nuo­mo­tis au­to­mo­bi­lį, kreip­tis į vie­tos ke­lio­nių agen­tū­rą ar­ba pa­sik­liau­ti pa­slau­go­mis vai­ruo­jan­čio gi­do. Jis už kar­tu pra­leis­tą die­ną ti­kė­sis maž­daug 50 – 100 do­le­rių. Gi­dą už­si­sa­ky­ti ga­li­ma iš anks­to, vi­sų jų są­ra­šai ir kon­tak­tai yra Kos­ta Ri­kos tu­riz­mo ins­ti­tu­to pus­la­py­je.

Eu­rai Kos­ta Ri­ko­je ne itin mėgs­ta­mi, to­dėl gre­ta kre­di­ti­nės kor­te­lės tu­rė­ki­te do­le­rių. Jais ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti vi­sur. Par­duo­tu­vių dar­buo­to­jams ne­pa­tin­ka stam­bios – 50 ar 100 do­le­rių - ku­piū­ros. Jei tu­ri­te tik to­kias, tuo­met jas keis­ki­te ban­ke į ko­lo­nus. Kur­sas – 500 ko­lo­nų yra maž­daug vie­nas do­le­ris.

Ke­liau­ja­ma vandeniu

Be vandens taksi čia neišsiversi.

Dau­gu­ma ša­lies ža­lių­jų plo­tų yra sau­go­mi vals­ty­bės. Ją bū­tų ga­li­ma su­skirs­ty­ti į ke­le­tą zo­nų, dvie­jo­se jų ly­ja di­džią­ją me­tų da­lį – tai Li­mo­no ir Drei­ko te­ri­to­ri­jos. Pa­sta­ro­ji aps­kri­tai spe­ci­fi­nė: šia­pus esan­čius vieš­bu­čius įma­no­ma pa­siek­ti tik lėk­tu­vais ir lai­ve­liais. Tu­ris­tai iš San Cho­sė at­skren­da iki Drei­ko ar­ba Puer­to Chi­me­ne­so, tuo­met lai­vais nu­ga­be­na­mi į vieš­bu­tį.

Ke­lių nė­ra ir Li­mo­no pro­vin­ci­jo­je, mat ties Ko­lo­ra­du ir Tor­tu­ge­ru drie­kia­si miš­kai, tad čia įkur­tas na­cio­na­li­nis par­kas. Jis gar­sus ne tik dėl miš­kų, au­ga­lų ir gy­vū­nų įvai­ro­vės, bet ir tam ti­kru me­tų lai­ku ren­gia­mo­mis eks­kur­si­jo­mis žiū­rė­ti, kaip pe­ri vėž­liai. Už­si­sa­kę to­kią eks­kur­si­ją į Tor­tu­ge­rą, iš­vyk­si­te trims die­noms. Pir­miau­sia stab­te­lė­si­te užei­go­je, ku­rios pa­si­di­džia­vi­mas – ne­mo­ka­mai lan­ko­mas dru­ge­lių par­kas. Iš ten ke­liau­ti įma­no­ma tik lai­ve­liais. Dau­giau nei po va­lan­dos pa­siek­si­te vieš­bu­tį ne­di­de­lia­me mies­te­ly­je, ku­ria­me gy­ve­na 800 žmo­nių. Ta­čiau čia yra ne tik par­duo­tu­vių, ka­vi­nių, bet ir nak­ti­nis klu­bas.

Ne­įp­ras­tas reginys

Pir­mą­ją nak­tį ke­liau­to­jai tie­siog il­si­si me­di­nė­se tro­be­lė­se. An­trą­jį ry­tą, po pus­ry­čių, vyks­ta į eks­kur­si­ją lai­vu. Miš­kai re­gio­ne to­kie tan­kūs, jog no­rin­tie­siems su­ren­gia­mos ir iš­gy­ve­ni­mo sto­vyk­los – te­rei­kia pa­siim­ti bū­ti­niau­sius daik­tus ir ke­liau­ti ke­lioms par­oms į su­nkiai įžen­gia­mus plo­tus.

Įspū­din­giau­sias an­tra­sis va­ka­ras Tor­tu­ge­re. Prie 300 JAV do­le­rių kai­nuo­jan­čios eks­kur­si­jos pri­dė­jęs dar 20, ga­li da­ly­vau­ti va­ka­ro žy­gy­je ir ste­bė­ti ža­liuo­sius vėž­lius. Apie 16 – 17 val. vėž­liai ima plau­kio­ti gre­ta Ka­ri­bų jū­ros kran­to ir lau­kia, kol su­tems. Tuo­met 8 km il­gio pa­kran­tė tam­pa pe­ryk­la. Vėž­lys pa­lie­ka van­dens prie­globs­tį ir ke­liau­ja į kran­tą. Dau­giau nei me­tro il­gio kiau­tą tem­pian­tis gy­vis iš­rau­sia smė­ly­je gi­lo­ką duo­bę ir jo­je vie­nu me­tu pa­de­da dau­giau kai 100 kiau­ši­nių, pa­na­šių į gol­fo ka­muo­liu­kus. Tuo­met jie už­ka­sa­mi, ir vėž­lys pa­si­trau­kia į van­de­nį. Per se­zo­ną, trun­kan­tį bir­že­lio – rug­sė­jo mė­ne­siais, į kran­tą dė­ti kiau­ši­nių gy­vū­nai grįž­ta 3 – 4 kar­tus. Tei­gia­ma, kad dau­ge­lis kiau­ši­nių ne­iš­si­ri­ta, esą iš tūks­tan­čio jų iš­gy­ve­na tik vie­nas vėž­liu­kas.

Pa­trauk­liau­si maršrutai

Kad galėtum fotografuoti kūrinių iš smėlio, turi sumokėti jo autoriui.

Dau­gu­ma pra­mo­gų ša­ly­je su­si­ju­sios su gam­ta, kiek­vie­nas re­gio­nas pa­si­žy­mi tam ti­krais iš­skir­ti­niais marš­ru­tais. Cen­tri­nia­me Kos­ta Ri­kos slė­ny­je tu­ris­tai gro­ži­si vul­ka­nais, kriok­liais ir iš­mė­gi­na eks­tre­ma­lų plau­ki­mą upė­mis. Pa­pras­tai iš­ky­los tre­čios ka­te­go­ri­jos su­dė­tin­gu­mo, bet trokš­tan­tie­ji dau­giau ad­re­na­li­no ga­li pa­si­rink­ti „Pa­cua­re“ (Whi­te wa­ter raf­ting) marš­ru­tą. Ši tra­sa pa­ten­ka į pa­sau­lio ge­riau­sių­jų ket­ver­tu­ką.

Mū­sų gi­das Chu­ve tvir­ti­no, kad Kos­ta Ri­ka iš­sis­ki­ria gau­sy­be skir­tin­gų pa­plū­di­mių. Ša­ly­je yra bal­to­jo, gel­to­no­jo, pil­ko­jo, juo­do­jo ir net ro­ži­nio smė­lio pa­plū­di­mių. Ro­ži­nis lan­ky­to­jams ne­priei­na­mas. "Playa Nan­ci­te" su­si­da­rė to­je vie­to­je, kur ka­dai­se ply­tė­jo ko­ra­lai, vė­liau už­lie­ti van­de­ny­no. Per dau­ge­lį šimt­me­čių te­ri­to­ri­jo­je li­ko tik ko­ra­lų at­spal­vio smė­lis. Gre­ta taip pat yra vie­nas vals­ty­bės sau­go­mų na­cio­na­li­nių par­kų, jį lan­ky­ti lei­džia­ma tik gam­to­sau­gi­nin­kams ir moks­li­nin­kams.

Pie­ti­nio re­gio­no že­mių ke­liais ir­gi ne­pa­siek­si. Iš sos­ti­nės rei­kia skris­ti į Drei­ką ar­ba Puer­to Chi­me­ne­są, ta­da ke­liau­ti van­dens tak­si. Pa­sak gi­do Chu­ve, tai vie­na gra­žiau­sių Kos­ta Ri­kos vie­to­vių, jos pa­kran­tė­se daž­nai sve­čiuo­ja­si del­fi­nai.

Itin daž­na pra­mo­ga Kos­ta Ri­ko­je – lei­di­ma­sis ly­nais, nu­ties­tais gan aukš­tai tarp me­džių. Vie­na il­giau­sių tra­sų „E­cog­li­de Are­nal Park“, jo­je – pen­kio­li­ka sto­te­lių, o su­dė­tin­giau­sia – „Tar­za­no šuo­lis“. Pra­mo­ga­vi­mas čia kai­nuo­ja apie 30 – 40 JAV do­le­rių.

Drą­siau­siems tu­ris­tams pa­tin­ka spe­cia­liu kel­tu­vu pa­kil­ti virš miš­kų į 143 me­trų aukš­tį ir šok­ti su gu­ma že­myn. Taip pat po­pu­lia­rus iš­ban­dy­mas - leis­tis apa­čion kal­nų upe­liu. Ka­dan­gi di­džio­ji tra­sos da­lis van­de­niu, po eks­kur­si­jos rei­kia tu­rė­ti kuo per­si­reng­ti. At­rak­ci­ja trun­ka ke­le­tą va­lan­dų, o jai pa­si­bai­gus pa­pie­tau­ja­ma ir per­žiū­ri­mos nuo­trau­kos. Tai kai­nuo­ja apie 30 JAV do­le­rių.

Cen­tri­nę Ame­ri­ką mėgs­ta bur­len­ti­nin­kai. Ne tik pri­ty­rę spor­ti­nin­kai, bet ir no­rin­tie­ji iš­mok­ti skros­ti ban­gas. Dvie­jų va­lan­dų in­di­vi­dua­li bu­ria­vi­mo pa­mo­ka at­siei­na 80 JAV do­le­rių. Bur­len­tę pa­mė­gęs Chu­ve sa­kė, jog Kos­ta Ri­ko­je yra pa­plū­di­mių, ku­riuo­se su­si­da­ro vie­nos il­giau­sių pa­sau­ly­je ban­gų.

Jo­ga ir ki­tos pramogos

Kosta Rikos gyvūnijos pasaulis išties nepakartojamas.

Iš­skir­ti­nis mies­te­lis – San­ta Te­re­sa. Ja­me gau­su jo­gos cen­trų, spe­cia­li­zuo­tų vieš­bu­čių. Nors pa­grin­di­nė gat­vė ne­as­fal­tuo­ta, dar­dė­da­mas per mies­te­lį ir ste­bė­da­mas ap­ran­ga, ei­se­na bei šu­kuo­se­no­mis iš­sis­ki­rian­čius žmo­nes su­pran­ti, jog dau­ge­liui jų svar­biau­sia - dva­sios ra­my­bė. Ir vi­sai ne­svar­bu, ko­kios ko­ky­bės ke­lias ve­da į vieš­bu­tį ar jo­gos cen­trą. „Pra­na­mar“ vi­lo­se vis­kas skir­ta at­si­pa­lai­duo­ti – du­šas vi­di­nia­me kie­me, pie­tūs res­to­ra­ne ba­so­mis, įvai­riau­si ma­sa­žai, pa­si­vaikš­čio­ji­mai ba­sei­ne įreng­to­mis ak­me­ni­nė­mis kė­dė­mis, ke­le­tą kar­tų per die­ną ren­gia­mi jo­gos už­siė­mi­mai.

Nak­ti­nių pra­mo­gų ge­riau­sia ieš­ko­ti Mon­te­zu­mo­je, o no­rin­tie­ji pa­le­pin­ti kū­ną pro­ce­dū­ro­mis – Are­na­lio te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­je La For­tu­no­je. Iš dau­ge­lio La For­tu­nos vieš­bu­čių at­si­ve­ria įspū­din­gas vaiz­das į vul­ka­ną. Mies­te­lio te­ri­to­ri­jo­je yra Karš­tų­jų vers­mių (Bal­di Hot Springs) par­kas. Kop­da­mas įkal­nėn ga­li ras­ti 25 skir­tin­go dy­džio ir pa­skir­ties 32 - 67 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros mi­ne­ra­li­nio van­dens ba­sei­nus. Par­ko uo­lo­je įreng­ta ir pir­tis. 3,5 ki­lo­me­trų te­ri­to­ri­jos par­ke van­dens pra­mo­goms skir­ta 15 tūkst. kv. m zo­na.

Ma­lo­nu­mai skrandžiui

Kos­ta Ri­ko­je dėl drėg­mės au­ga­lai, ra­dę lais­vą plo­te­lį, že­lia lyg pa­siu­tę. Žmo­nės čia ge­rai iš­ma­no aug­me­ni­jos su­bti­ly­bes, to­dėl ži­no, ku­ris vai­sius tik dėl gro­žio, o ku­ris – val­go­mas. Vie­ti­niai itin ver­ti­na di­džiu­lį, me­lio­ną pri­me­nan­tį vai­sių, ku­ris esą skir­tas on­ko­lo­gi­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kai. Kos­ta Ri­kos vir­tu­vė ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma be sal­džio­sios bul­vės yu­ka. Vie­nas na­cio­na­li­nių pa­tie­ka­lų – chif­ri­jo, bet ypa­tin­ges­nio sko­nio yra ce­vi­che, ga­mi­na­mas iš smul­kin­tos ža­lios žu­vies ir kai­nuo­jan­tis apie 4 JAV do­le­rius. Pir­miau­sia žu­vis gau­siai apš­laks­to­ma ci­tri­nų su­lti­mis ir pa­lai­ko­ma be­ne pus­va­lan­dį. Tuo­met už­pi­la­ma li­mo­na­dą pri­me­nan­čio im­bie­ri­nio gė­ri­mo. Pa­tie­ka­lui ne­rei­kia nei drus­kos, nei ki­to­kių prie­sko­nių, jį iš­kart ga­li­ma val­gy­ti.

Kos­ta Ri­ko­je mie­lai ska­nau­ja­ma ta­ma­les – tai ku­ku­rū­zas, pa­gar­din­tas mė­sa ir įvy­nio­tas į ba­na­no la­pą, vie­tos žmo­nės kas­dien val­go ka­sa­vos – ry­žių ir pu­pe­lių troš­ki­nio. Tra­di­ci­nis ša­lies gė­ri­mas gua­ro, ga­mi­na­mas iš cu­kra­nend­rių. Čia taip pat mėgs­ta­mas „Cen­te­na­rio“ ro­mas bei „O­so“ deg­ti­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami