Kraštas, kur veriasi ir smenga žemė

Daiva BARONIENĖ 2008-02-01 00:00
Daiva BARONIENĖ 2008-02-01 00:00
K.Sakalausko sodybos Piniavoje kolekcija. Andriaus Repšio nuotrauka
Ne­ma­žai žmo­nių ne­beieš­ko ne­atras­tų že­mių, bet džiau­gia­si ra­dę ša­lia esan­čių įdo­my­bių.

Išvarginta pašėlusio gyvenimo ritmo Europa palengva renkasi lėtojo turizmo madą. Panevėžio apskrities turizmo informacijos centro (ATIC) direktorė Daiva Tankūnaitė tikino, kad mintis lėtinti gyvenimo spartą, valgyti sveiką maistą, propaguoti vadinamąjį lėtąjį turizmą iškelta per neseniai vykusį pasaulinį turizmo forumą. "Ir aš pati, 20 metų dirbanti turizmo versle, pradedu pastebėti, kad nemažai žmonių nebeieško neatrastų šalių, bet džiaugiasi išvydę šalia esančias įdomybes, kurių, deja, daugelį metų nematė", - LŽ sakė D.Tankūnaitė.

Pažinti gimtąjį kraštą

Panevėžio ATIC direktorė teigė, kad į jos vadovaujamą įstaigą nuolat užsuka žmonių, kurie pastaruoju metu atsiradusiais ilgaisiais savaitgaliais nori pasivažinėti po savąjį kraštą ir paieškoti, pavyzdžiui, keliakamienių pušų, legendomis apipintų akmenų, piliakalnių ar kitokių anksčiau jų nedominusių turizmo objektų. Kad patenkintų gimtąjį kraštą norinčiųjų pažinti poreikius, Panevėžio ATIC yra parengęs ne vieną turistinį lankytinų vietų žemėlapį.

D.Tankūnaitė pabrėžė, kad daugybė lankytinų, įdomių, unikalių, net paslaptimis dvelkiančių vietų yra, atrodytų, neišvaizdžiuose Šiaurės Lietuvoje esančiuose Panevėžio, Pasvalio ir Biržų rajonuose. Tad ir patraukime iš Panevėžio Biržų link.

Į paukščio skrydį

Pirmoji sustojimo vieta išvažiavus iš Panevėžio tebūnie Piniavoje bajoro Klemenso Sakalausko įkurta etnografinė sodyba. Iš kitų muziejų šis skiriasi eksponatų gausa, o ypač tuo, kad jo įkūrėjas yra pririnkęs daugybę žibalinių ir benzininių variklių, kurie, techniką menkai išmanančiam žmogui primena didžiulius garvežius. Senienų mėgėjas, be daugybės jau įprastais tapusių eksponatų, taip pat pririnko ir lankytojams mielai rodo didžiulę gramofonų kolekciją, kurių daugelis, beje, vis dar groja.

Antroji pakeliui į Pasvalį esanti ir turistus traukianti vieta - Įstros aviaparkas, kuris iki šiol buvo žinomas kaip Įstros aerodromas. Norintieji aštrių pojūčių atvykę į aviaparką bus paskraidinti orlaiviais, kurių čia yra dešimt. Tie, kurie nelinkę skristi, gali šiuos oro laivus apžiūrėti ir iš išorės, ir iš vidaus, o atminčiai - nusifotografuoti. Fotografuoti ir filmuoti galima ir pakilus į paukščio skrydžio aukštumas.

Kur veriasi žemė

Vos įvažiavus į Pasvalį pasitinka Smegduobių parkas. Kaip daugelis jau yra girdėjęs, Panevėžio rajono pakraštys, Biržų ir Pasvalio žemės garsėja karstiniais reiškiniais. Mat šiose vietose po žemėmis plyti gausūs gipso klodai, kuriuos paplovus požeminiams vandenims, veriasi žemė. Smegduobių parkas kaip tik ir įkurtas ant daubų, kurios atsivėrė prasmegus žemei. Vienos tokių daubų, priplūdus vandens, tapo vandens telkiniais, kitos taip ir liko daubomis. Liaudies meistrai šį parką išpuošė medžio skulptūromis, ir jis tapo puikia poilsio vieta.

Apie šiuose kraštuose vykstančius karstinius reiškinius byloja du šaltiniai - Žalsvasis ir Baltasis. Žalsvasis trykšta iš smegduobės, atsivėrusios pačiame Pasvalyje, ir įteka į Lėvens upę. Tai žiemą neužšąlantis šaltinis, verčiantis žalsvos spalvos siera dvokiančio vandens versmę. Baltasis šaltinis taip pat trykšta iš smegduobės, atsivėrusios Daujėnų seniūnijos Barklainių kaime. Šio vanduo taip pat sieringas, tačiau jo spalva - balta. Vietos žmonės ištyrė, kad šiuo vandeniu galima gydyti sąnarius.

Pasigėrėjus gydomojo vandens šaltiniais, siūloma aplankyti dolomito atodangą, vadinamą Skalių kalnu. Šis septynių metrų aukščio kalnas yra Joniškėlio seniūnijoje, dešiniajame Mūšos krante.

Nepravažiuokit Karvės olos

Pasvalys turi unikalų akmenų ir girnų muziejų, įkurtą Antano Stapulionio. Muziejaus kūrėjui pavyko surinkti per 300 girnų ir 66 akmenis. Tai dubenuotieji akmenys, akmenys su velnių pėdomis, žalčiais ar kitomis išskirtinėmis žymomis. Pririnkta ir kitados žemės valdas žymėjusių akmeninių riboženklių.

Pasvalio krašto pasididžiavimas yra puikūs Ąžuolpamūšės ir Migonių piliakalniai, kuriuos aplankyti taip pat labai įdomu. O nuo Pasvalio pasukus Biržų link, nederėtų pravažiuoti pakely esančios Karvės olos. Tai kol kas didžiausia Lietuvoje esanti karstinė įgriuva, kurios istorija byloja apie tai, kad į ją kitados prasmego karvė, liko tik jos grandinės galas. Tai aštuonių metrų gylio įgriuva, turinti penkis urvus ir požeminį ežerėlį. Netoli šios įgriuvos yra Kirkilų ežerėliai - viena netoli kitos atsiradusios 12 metrų gylio ir 35 metrų skersmens smegduobės, prisipildžiusios vandens. Įdomu, kad šiose įgriuvose pagaunama daug menkių, kurios, kaip manoma, požeminiais kanalais suplaukia iš upių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami