Kuo šįmet Kaunas vilios turistus?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-08 14:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-08 14:51
Ket­vir­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas nau­ja­sis Kau­no tu­riz­mo se­zo­nas. Šie­met Kau­no tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras kon­cen­truo­ja­si į Lam­pė­džio eže­rą, ku­ris šil­tuo­ju me­tų lai­ku pa­si­žy­mi pui­kio­mis są­ly­go­mis mau­dy­nėms ir sau­lės vo­nioms, taip pat - ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ga­li­my­bė­mis.

„Kau­nas ga­li di­džiuo­tis ne tik Eu­ro­pos pa­vel­do ženk­lu, ne tik nuo­sta­bia ar­chi­tek­tū­ra, bet ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ga­li­my­bės ir tu­ris­tais, ku­rie at­vyks­ta tiek iš Eu­ro­pos, tiek ir iš pa­čios Lie­tu­vos. Džiu­gu, jog šio­je erd­vė­je kiek­vie­nais me­tais vis at­si­ran­da kaž­kas nau­jo ir įdo­maus, kas kau­nie­čių gy­ve­ni­mą da­ro ak­ty­ves­nį ir pra­tur­ti­na jų lais­va­lai­kį. Lin­kiu, kad šis tu­riz­mo se­zo­nas bū­tų kuo ak­ty­ves­nis“,- kal­bė­jo me­ro pa­va­duo­to­jas Si­mo­nas Kai­rys.

Pa­to­gu pa­siek­ti dviračiais

Lam­pė­džiuo­se įsi­kū­ru­sia­me kem­pin­ge „Camp Inn“ mies­tie­čiai ir mies­to sve­čiai ga­lės mė­gau­tis pui­kiu pa­plū­di­miu, pa­to­giais gul­tais, pir­ti­mi bei at­si­gai­vin­ti ar už­kąs­ti čia pat įsi­kū­ru­sio­je ka­vi­nė­je. Kem­pin­ge taip pat tei­kia­mos dvi­ra­čių, bai­da­rių, ka­no­jų bei van­dens dvi­ra­čių nuo­mos pa­slau­gos. At­vyk­ti į kem­pin­gą iš mies­to cen­tro, se­na­mies­čio bei Ši­lai­nių itin pa­to­gu dvi­ra­čiu, nes iki pat Lam­pė­džio eže­ro drie­kia­si dvi­ra­čių ta­kas.

Prie Lam­pė­džio eže­ro ak­ty­vaus lais­va­lai­kio mė­gė­jus jau tre­čius me­tus džiu­gi­na „U­no Parks“ nuo­ty­kių par­kas, ku­ria­me pra­mo­gau­ti kvie­čia­mi tiek eks­tre­ma­laus po­jū­čių mė­gė­jai, tiek vai­kai. Šia­me par­ke taip pat or­ga­ni­zuo­ja­mi įvai­rūs ko­man­dos for­ma­vi­mo už­siė­mi­mai.

Van­dens pra­mo­gų gausa

Ką veik­ti Lam­pė­džiuo­se ras ir van­dens pra­mo­gų mė­gė­jai – pra­ėju­siais me­tais ati­da­ry­tas pir­ma­sis van­den­len­čių par­kas Kau­ne su vie­na il­giau­sių tra­sų Eu­ro­po­je, sie­kian­čia 287 m. Ši pra­mo­ga kau­nie­čiams pri­sta­ty­ta pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį. Ti­ki­ma­si, kad šiais me­tais ši nau­jie­na su­lauks itin di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo.

Pa­na­šūs van­den­len­čių par­kai itin po­pu­lia­rūs Len­ki­jo­je bei ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Van­dens pra­mo­gų mė­gė­jai Lam­pė­džio eže­re taip pat tu­rės ga­li­my­bę pa­plau­kio­ti irk­len­tė­mis. Irk­len­čių spor­tas yra uni­ver­sa­lus, ne­prik­lau­so­mai nuo am­žiaus kiek­vie­nam tin­kan­tis spor­tas. Plau­kio­ji­mas irk­len­te la­vi­na vi­są kū­ną, nes čia dir­ba ne tik ran­kos ir vir­šu­ti­nė kū­no da­lis. Tei­sin­gai irk­luo­jant dir­ba vi­si pa­grin­di­niai rau­me­nys, la­vi­na­ma ne tik jė­ga, bet ir ves­ti­bu­lia­ri­nis apa­ra­tas.

Šį sa­vait­ga­lį Lam­pė­džiuo­se vyks at­vi­rų du­rų die­nos, ku­rių me­tu lan­ky­to­jai ga­lės ne tik su­si­pa­žin­ti su or­ga­ni­zuo­ja­mo­mis pra­mo­go­mis, ta­čiau ir gau­ti įvai­rių nuo­lai­dų. Kem­pin­ge „Camp Inn“ pa­sip­lau­kio­ji­mas val­ti­mi, bai­da­re ar ka­no­ja šį sa­vait­ga­lį kai­nuos 50 proc. pi­giau. Van­den­len­čių par­ke „Wa­keUp Kau­nas“ pa­sip­lau­kio­ji­mas van­den­len­te kai­nuos tik 8 eu­rus vie­toj įpras­ti­nės kai­nos, ku­ri sie­kia 45 eu­rus. Lan­ky­to­jai nuo­lai­do­mis ga­lės džiaug­tis ir „U­no Park“ nuo­ty­kių par­ke – vi­siems įsi­gi­ju­siems bi­lie­tą do­va­no­ja­mas „dramb­lias­kry­dis“.

Ge­gu­žės 9-10 d. At­vi­rų du­rų die­nų prog­ra­ma:

12.00-15.00 val. Kau­nas Camp Inn (tai­ko­mos nuo­lai­dos).

12.00-14.00 val. Wa­ke Up Kau­nas (tai­ko­mos nuo­lai­dos).

12.00-14.00 val. Irk­len­tės (pa­slau­gų pri­sta­ty­mas).

14.30-16.30 val. Uno park (tai­ko­mos nuo­lai­dos).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
galim  178.16.45.164 2015-05-18 11:07:50
DIDŽIUOTIS PAVELDU ,bet kai reik parodyti -ausys linksta iš gėdos Pradėkim nuo gel. stoties iki pat Rotušės kiek namų vaiduoklių ir apšepusio PAVELDO ? gėda
3 0  Netinkamas komentaras
kempingas ir kitą įrengta už mokesčių  178.16.37.152 2015-05-17 14:12:35
mokėtojų pinigus. Kam atiteks pelnas ar Kauno m. savivaldybei biudžetui ar privačiam verslui?????????
4 0  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami