Kviečia kaimynai: 10 Baltijos pajūrio perliukų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-19 07:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-19 07:25
Organizatorių nuotraukos
Va­sa­ra prie Bal­ti­jos jū­ros pri­me­na gra­žius ir sau­lė­tus Pa­lan­gos, Jūr­ma­los ar Per­nu pa­plū­di­mius, ku­riuos lie­tu­viai, lat­viai ir es­tai daž­niau­siai ren­ka­si sa­vo at­os­to­goms. Vis dėl­to va­sa­ros at­os­to­gas pa­jū­ry­je ga­li­ma pra­leis­ti kur kas tu­ri­nin­giau nei vien de­gi­nan­tis sau­lė­je įpras­tuo­se ku­ror­tuo­se.

Apž­vel­gę dau­giau nei 90 mi­li­jo­nų at­si­lie­pi­mų ir šim­tus tūks­tan­čių ke­liau­to­jų re­ko­men­da­ci­jų, Boo­king.com at­rin­ko ge­riau­sias Bal­ti­jos pa­jū­rio kryp­tis, ku­rias ver­ta ap­lan­ky­ti dar šią va­sa­rą. Gur­ma­niš­ko mais­to ska­na­vi­mas, mu­zi­kos fes­ti­va­liai, žvaigž­džių ste­bė­ji­mas ar eks­tre­ma­lus spor­tas – tai tik ke­le­tas veik­lų, ku­rio­mis ga­li­ma už­siim­ti Bal­ti­jos ša­lių pa­kran­tė­je.

Mu­hu, Estija

Vaiz­din­go­ji Mu­hu – tre­čia pa­gal dy­dį Es­ti­jos sa­la, ku­rio­je mėgs­ta at­os­to­gau­ti pa­tys es­tai. Ža­vin­ga tra­di­ci­nė kul­tū­ra, idi­liš­ki žve­jų kai­me­liai, iš­skir­ti­nis mais­tas, nuo­sta­bi gam­ta bei ne­to­li­mas ke­lias iki Es­ti­jos SPA ro­jaus – Sa­re­mos sa­los – tai tik ke­lios prie­žas­tys, dėl ku­rių ver­ta ap­lan­ky­ti Mu­hu. Ga­li­ma ap­sis­to­ti ir ka­da­gių bei ošian­čios jū­ros ap­sup­tuo­se jau­kiuo­se būs­tuo­se, ir ka­dai­se dva­ru bu­vu­sia­me vie­na­me pra­ban­giau­sių Es­ti­jos vieš­bu­čių.

Kes­mu, Estija

Šiau­ri­nė­je Es­ti­jos pa­kran­tė­je įsi­kū­ru­sį ra­mų Kes­mu kai­me­lį su­pa lau­ki­ne gam­ta ža­vin­tis na­cio­na­li­nis par­kas, ku­ria­me yra net vil­kų ir meš­kų. Na­tū­ra­liu gam­tos gro­žiu pa­si­žy­min­tis Kes­mu gar­sus tuo, kad il­gą lai­ką ja­me at­os­to­gau­ti vyk­da­vo žy­miau­si Es­ti­jos kom­po­zi­to­riai, o nuo XVI a. vei­kian­ti lai­vų ka­pi­to­nų mo­kyk­la ir čia vyk­do­ma lai­vų sta­ty­ba iš­puo­se­lė­jo iš­skir­ti­nes ir uni­ka­lias jū­ri­nin­kys­tės tra­di­ci­jas, ku­rias ga­li­ma ge­riau pa­žin­ti ap­si­lan­kius jū­rų mu­zie­ju­je ar plau­kiant vi­kin­gų lai­kų lai­vo ko­pi­ja. At­os­to­gas rugp­jū­čio mė­ne­sį pra­tur­tins kas­me­ti­nis tri­jų die­nų folk­lo­ri­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis, šie­met skir­tas šiau­ri­nių sa­lų kul­tū­rai ir pa­pras­tai pri­trau­kian­tis dau­giau nei 10 000 sve­čių.

Noa­rot­sis, Estija

Ne­svar­bu, ar ieš­ko­te ra­maus kam­pe­lio at­os­to­goms, ar no­ri­te iš­mok­ti plauk­ti bur­len­tė­mis, ar gau­ti ad­re­na­li­no do­zę, va­ka­ri­nė­je Es­ti­jos pa­kran­tė­je įsi­kū­ru­sia­me Nao­rot­sy­je ga­lė­si­te iš­ban­dy­ti įvai­rius už­siė­mi­mus. Smė­lis ir pu­šy­nai su­ku­ria at­pa­lai­duo­jan­čią at­mos­fe­rą, o lie­pos mė­ne­sį El­bi­ku kai­me­ly­je vyks­tan­tis bur­len­čių spor­to fes­ti­va­lis su­trau­kia ne tik jo en­tu­zias­tus, bet ir no­rin­čius pir­mą­kart iš­mė­gin­ti šį van­dens spor­tą. Jei dar ne­pa­kan­ka ad­re­na­li­no, lais­va­lai­kį ga­li­ma pra­leis­ti ir tri­jų su­dė­tin­gu­mo ly­gių nuo­ty­kių par­ke, ku­ria­me teks nu­ga­lė­ti aukš­čio bai­mę.

Nar­va Jee­sū, Estija

XIX a. Nar­va Jee­sū pa­mė­go Ru­si­jos aukš­tuo­me­nė, to­dėl daž­nai vyk­da­vo at­os­to­gau­ti į šią Es­ti­jos Riv­je­ra va­di­na­mą vie­to­vę, ku­ri šian­dien yra ir vie­nas se­niau­sių bei mėgs­ta­miau­sių pa­jū­rio ku­ror­tų ša­ly­je. Lais­va­lai­kiu čia ga­li­ma mė­gau­tis gau­sy­be SPA pro­ce­dū­rų, ap­žiū­rė­ti et­nog­ra­fi­jos mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­ją, pa­si­vaikš­čio­ti jach­tų uos­te ar tie­siog pa­si­džiaug­ti sau­le, bal­tu smė­liu ir pu­šy­nų gai­va il­giau­sia­me Es­ti­jos pa­plū­di­my­je, be­sid­rie­kian­čia­me 7,5 ki­lo­me­tro. Boo­king.com sve­čiai taip pat re­ko­men­duo­ja šią vie­tą dėl svei­ka­tin­gu­mo pro­ce­dū­rų ir pui­kios gam­tos.

Pa­vi­luos­ta, Latvija

Ne­di­de­lis, ra­mus ir pu­šy­nų ap­sup­tas Pa­vi­luos­tos mies­te­lis pui­kiai tin­ka no­rin­tiems pa­bėg­ti nuo mies­to šur­mu­lio ir pa­ska­nau­ti tra­di­ci­nių Kur­šo re­gio­no val­gių. Ti­kri gur­ma­nai šio­je vie­to­vė­je taip pat ga­li iš­mė­gin­ti kai­miš­kos duo­nos ke­pi­mą ar žu­vies rū­ky­mą. Pa­vi­luos­to­je ga­li­ma ne tik mė­gau­tis ne­pa­lies­tu pa­jū­rio gam­tos gro­žiu, bet ir iš­ban­dy­ti įvai­rias van­dens spor­to ša­kas, ku­rių en­tu­zias­tai iš vi­so pa­sau­lio čia at­ke­liau­ja dėl sau­lės, ban­gų bei gai­vi­nan­čios jū­ros. Pa­sak čia ap­sis­to­ju­sių sve­čių at­si­lie­pi­mų Boo­king.com sve­tai­nė­je, Pa­vi­luos­tą rink­tis ver­ta dėl at­pa­lai­duo­jan­čios ap­lin­kos, jū­ros gė­ry­bių bei van­dens pra­mo­gų.

Pa­jū­rio kai­me­liai nuo Bi­gaun­ciems iki En­gu­rės, Latvija

Ieš­kan­tiems ra­mių at­os­to­gų au­ten­tiš­ko­je žve­jų vie­to­vė­je ver­ta ap­sis­to­ti vie­na­me iš ma­žų kai­me­lių tarp Bi­gaun­ciems ir En­gu­rės. Jau­ki ir at­pa­lai­duo­jan­ti at­mos­fe­ra, nuo­sta­būs vaiz­dai ir ge­ras vieš­na­gės vie­tų pa­si­rin­ki­mas vi­lio­ja po­ras, šei­mas ir pa­vie­nius ke­liau­to­jus, no­rin­čius pa­si­mė­gau­ti gam­tos gro­žiu. Nuo 1936 m. čia vyks­tan­tis Žve­jų fes­ti­va­lis yra vie­nas pa­grin­di­nių va­sa­ros ren­gi­nių šio­je Lat­vi­jos pa­kran­tė­je. No­rin­tiems pa­jaus­ti ti­krą­ją fes­ti­va­lio dva­sią siū­lo­ma pa­plau­kio­ti lai­vu, da­ly­vau­ti žve­jų ba­tų me­ti­mo var­žy­bo­se, ste­bė­ti įvai­rius pa­si­ro­dy­mus ir, ži­no­ma, par­agau­ti tra­di­ciš­kai par­uoš­tos žu­vies iš Bal­ti­jos jū­ros.

Saul­kras­tai, Latvija

Saul­kras­tuo­se ti­krai pa­vyks at­ras­ti ti­krą­jį Vi­dže­mės pa­jū­rio ža­ve­sį. Va­sa­rą šis mies­te­lis at­gy­ja, o jo sve­čiai ga­li mė­gau­tis gau­sy­be kul­tū­ri­nių ren­gi­nių, tarp ku­rių ir Saul­kras­tų džia­zo fes­ti­va­lis, su­trau­kian­tis šio mu­zi­kos žan­ro pro­fe­sio­na­lus iš vi­so pa­sau­lio. Pa­si­vaikš­čio­ji­mams ir pa­si­va­ži­nė­ji­mui dvi­ra­čiu pui­kiai tin­ka Bal­to­sios ko­pos, ku­rios sie­kia 17 me­trų aukš­tį ir yra vie­nos gra­žiau­sių Lat­vi­jo­je. Ieš­kan­tys ro­man­tiš­kos at­mos­fe­ros tu­rė­tų rink­tis „Sau­lė­ly­džio“ ta­ką. Ne­vel­tui tiek daug ke­liau­to­jų Saul­kras­tus re­ko­men­duo­ja dėl pa­si­vaikš­čio­ji­mų pa­kran­te, ra­my­bės ir gam­tos.

Ieš­kan­tys poil­sio čia pat Lie­tu­vo­je ga­li rink­tis ir dau­ge­lio poil­siau­to­jų jau iš­ban­dy­tus vie­ti­nius ku­ror­tus.

Kur­šių ne­ri­ja, Lietuva

Pa­sak Boo­king.com sve­čių at­si­lie­pi­mų, Kur­šių ne­ri­ją rink­tis ver­ta dėl nuo­sta­bios gam­tos, pui­kių pa­plū­di­mių ir ra­mios ap­lin­kos. Ne­svar­bu, ar at­os­to­gau­si­te Ni­do­je, Juo­dkran­tė­je, Prei­lo­je ar bet ku­rio­je ki­to­je gy­ven­vie­tė­je, šio­je 52 ki­lo­me­trus Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ja be­sid­rie­kian­čio­je smė­lė­to­je ne­ri­jo­je vi­suo­met bū­si­te ap­sup­ti gam­tos. Ban­guo­jan­ti Bal­ti­jos jū­ra vie­no­je Kur­šių ne­ri­jos pu­sė­je, ra­mios ir hip­no­ti­zuo­jan­čios Kur­šių ma­rios ki­to­je pu­sė­je ir pu­šy­nai ne­ri­jos vi­du­ry­je su­ku­ria to­bu­los har­mo­ni­jos po­jū­tį. Ieš­kan­tiems dau­giau pra­mo­gų ver­ta pa­ma­ty­ti vie­ną iš dau­gy­bės va­sa­rą čia vyks­tan­čių mu­zi­kos fes­ti­va­lių ar kas­me­ti­nę re­ga­tą.

Kark­lė, Lietuva

Į Pa­jū­rio re­gio­ni­nia­me par­ke įsi­kū­ru­sią Kark­lę tu­rė­tų vyk­ti ti­kri gam­tos my­lė­to­jai, ku­rie čia at­ras pui­kius pa­plū­di­mius ir gai­vi­nan­čius miš­kus. Šia­me kai­me­ly­je poil­siau­to­jų kur kas ma­žiau nei ki­to­se Lie­tu­vos pa­jū­rio vie­to­vė­se, iš­sky­rus rugp­jū­čio vi­du­rį, kai vie­nas di­džiau­sių Lie­tu­vos mu­zi­kos fes­ti­va­lių Kark­lę pa­ver­čia tri­jų die­nų va­ka­rė­liu. Jei no­ri­si dau­giau pra­mo­gų, Klai­pė­dos ir Pa­lan­gos nak­ti­nis gy­ve­ni­mas bei lan­ky­ti­nos vie­tos pa­sie­kia­mi vos per 20 mi­nu­čių ke­lio au­to­mo­bi­liu. Kark­lės sve­čiai taip pat pri­va­lo ap­lan­ky­ti Olan­do ke­pu­rę – smė­lė­tą pa­kran­tės skar­dį, nuo ku­rio at­si­ve­ria nuo­sta­būs Bal­ti­jos jū­ros vaiz­dai ir ga­li­ma ste­bė­ti nak­ti­nį pa­jū­rio dan­gų.

Šven­to­ji, Lietuva

Vos 15 mi­nu­čių ke­lio au­to­mo­bi­liu į šiau­rę nuo šur­mu­liuo­jan­čios Pa­lan­gos ir pa­siek­si­te ma­žą Šven­to­sios mies­te­lį. Ba­rų ir ka­vi­nių du­ris at­vė­ru­si Šven­to­ji va­sa­rą at­gy­ja, o kai­nos se­zo­no me­tu čia kiek ma­žes­nės nei ki­tuo­se pa­jū­rio mies­tuo­se. Šį ku­ror­tą itin pa­mė­gu­sios šei­mos, nes čia ga­li­ma pui­kiai pa­il­sė­ti bei at­ras­ti įvai­rių veik­lų bet ko­kio am­žiaus poil­siau­to­jams. Kiek­vie­nas sve­čias tu­rė­tų pa­plau­kio­ti bai­da­rė­mis ar van­dens dvi­ra­čiais Šven­to­sios upe, ap­lan­ky­ti mies­te­lio švy­tu­rį ir pe­rei­ti žy­miuo­ju ka­ban­čiu til­tu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami