L. Linkevičius: Turkijos kurortai turistams saugūs

BNS 2015-12-01 17:30
BNS
2015-12-01 17:30
puretravel.com nuotrauka
Dėl pa­aš­trė­ju­sių ša­lių san­ty­kių Ru­si­jos tu­ris­tams pa­lie­kant Tur­ki­jos ku­ror­tus, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras tei­gia, kad šios ša­lies ku­ror­tai yra sau­gūs, o to­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti Lie­tu­vos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai. Pa­sta­rie­ji sa­ko, kad su­si­do­mė­ji­mas Tur­ki­ja la­bai iš­au­go.

„Da­bar mes ma­to­me koks spau­di­mas vyks­ta iš Ru­si­jos, pra­ktiš­kai blo­kuo­ja­mi vi­si įma­no­mi ry­šiai su tur­kais, Azi­jos su­si­sie­ki­mai, tu­riz­mo bend­ro­vės ra­gi­na­mos ne­or­ga­ni­zuo­ti ke­lio­nių, taip pat stab­do­mi pre­kių srau­tai. Kal­bant apie tu­riz­mą, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mes jo­kios pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos apie grės­mes ne­tu­ri­me. (...) Pa­mėg­ti ku­ror­tai, ku­rie bū­da­vo ir anks­čiau ga­na po­pu­lia­rūs, jie nė­ra ne­sau­gi vie­ta. Gal­būt skir­tu­mas tik tas, kad ten žmo­nės pa­ma­tys ma­žiau tu­ris­tų iš Ru­si­jos nei bu­vo įpras­ta“, – BNS tei­gė Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, Ru­si­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams stab­dant ke­lio­nes į Tur­ki­ją, nau­ja ni­ša ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti Lie­tu­vos įmo­nės.

„Aš ži­nau, kad yra ta ga­li­my­bė, ma­tyt, ja ir nau­do­ja­si, ir aš ma­nau, la­bai tei­sin­gai da­ro, nes šiuo at­ve­ju yra vers­las, bet vers­las tu­ri bū­ti sau­gus“, – ko­men­ta­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Vie­no di­džiau­sių ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių „No­va­tu­ras“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Li­nas Al­do­nis BNS tei­gė, kad su­si­do­mė­ji­mas Tur­ki­ja pa­ste­bi­mai iš­au­go.

„Jau­čia­me pa­gy­vė­ji­mą par­da­vi­muo­se – ke­lio­nių prog­ra­mą į Tur­ki­ją pa­di­di­no­me be­veik 20 proc., pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais. Jau­čia­me stip­rų su­si­do­mė­ji­mą Tur­ki­ja, ypač po to, kai per iš­anks­ti­nius ki­tų me­tų va­sa­ros par­da­vi­mus pa­siū­lė­me pa­trauk­lią kai­no­da­rą, vieš­bu­čiams su­ma­ži­nus kai­nas“, – BNS tei­gė L.Al­do­nis.

Jis sa­kė, kad Va­ka­rų Eu­ro­pos ope­ra­to­riai taip pat at­sig­rę­žia į Tur­ki­ją, to­dėl kol kas anks­ti prog­no­zuo­ti, kaip ga­li keis­tis ke­lio­nių kai­nos.

„A­tei­nan­tiems me­tams eu­ro­pie­čiams Tur­ki­ja bus dar ge­res­nės kai­nos ir ko­ky­bės ša­li­mi – tuo rei­kia nau­do­tis jau da­bar. Ki­taip yra su Ru­si­jos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riais, ku­riems Tur­ki­ja ku­riam lai­kui už­si­da­rė. Kai­nų pra­sme mū­sų tu­ris­tai tik iš­loš, bet tai ne­si­tęs il­gai, anks­čiau ar vė­liau kai­nos grįš į anks­tes­nį ly­gį“, – ko­men­ta­vo „No­va­tu­ro“ va­do­vas.

Po to, kai Tur­ki­jos nai­kin­tu­vai nu­mu­šė Ru­si­jos ka­ro lėk­tu­vą, Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas sa­vait­ga­lį užd­rau­džė or­ga­ni­zuo­ti už­sa­ko­muo­sius skry­džius ir par­da­vi­nė­ti at­os­to­gų Tur­ki­jo­je pa­ke­tus. Krem­lius taip pat pa­nai­ki­no be­vi­zį re­ži­mą tarp abie­jų ša­lių.

Tur­ki­ja yra po­pu­lia­riau­sia ša­lis, ku­rią at­os­to­goms ren­ka­si ru­sai. Per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius šio­je ša­ly­je ap­si­lan­kė 3,3 mln. ru­sų – apie 10 proc. vi­sų ša­lies tu­ris­tų. Dau­giau jo­je ap­si­lan­ko tik vo­kie­čių, skel­bia del­fi.lt.

Tur­ki­jos pa­ja­mos iš tu­riz­mo per 9 mė­ne­sius sie­kė 21 mlrd. JAV do­le­rių (19,79 mlrd. eu­rų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kaziui  93.93.58.52 2015-12-08 14:18:19
Tai nevažiuok. Niekas taves nelaukia. Būtų gerai, kad ir rašyti bijotum.
0 0  Netinkamas komentaras
Kazys  82.135.250.68 2015-12-01 18:08:44
Kaip tik dabar aš į Turkiją ir nevažiuočiau. Nes kai ten įtempta padėtis, tai gali būti įvairių provokacijų ir teroro aktų. Juk kas žino, ką ten gali sugalvoti rusai.
1 1  Netinkamas komentaras
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami