Laukia turistų iš Šveicarijos antplūdžio

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-14 05:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-14 05:50
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nį į Vil­niaus oro uos­tą at­skren­da pir­ma­sis avia­kom­pa­ni­jos „Ger­ma­nia“ lėk­tu­vas iš Švei­ca­ri­jos. Nors re­gu­lia­rūs skry­džiai tarp Lie­tu­vos sos­ti­nės ir Ciū­ri­cho pra­si­dės dau­giau nei po mė­ne­sio – bir­že­lio 2 die­ną, į Vil­nių sa­vait­ga­liui at­vyks­ta švei­ca­rų žur­na­lis­tų, tink­la­raš­ti­nin­kų, tu­riz­mo agen­tų ir oro li­ni­jų at­sto­vų de­le­ga­ci­ja, sie­kian­ti sa­vo ša­ly­je pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą kaip pa­trauk­lią tu­riz­mo kryp­tį.

Tie­sio­gi­nis Lie­tu­vos ir Švei­ca­ri­jos su­si­sie­ki­mas oro trans­por­tu at­gai­vin­tas po aš­tuo­ne­rių me­tų per­trau­kos, ra­šo­ma Vil­niaus oro uos­to pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pa­sak Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus, šiam tiks­lui pa­siek­ti pa­nau­do­ta Lie­tu­vos oro uos­tų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos įsteig­to marš­ru­tų plė­tros fon­do par­ama. „La­bai sma­gu, kad dar vi­sai ne­se­niai vei­kian­tis marš­ru­tų plė­tros fon­das jau ro­do pui­kius veik­los re­zul­ta­tus. Su­vie­ni­ję sa­vo jė­gas ir to­liau ska­tin­si­me kryp­čių, ku­rių rei­kia ša­lies eko­no­mi­niam nau­din­gu­mui kel­ti, vers­lo ry­šiams vys­ty­ti, tarp­tau­ti­niams in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams kur­ti ir at­vyks­ta­ma­jam tu­riz­mui ska­tin­ti, at­si­ra­di­mą“, – tei­gė jis.

„Sie­kia­me pra­dė­ti marš­ru­tus Lie­tu­vai svar­bio­mis kryp­ti­mis, ku­rios nu­ma­ty­tos at­siž­vel­giant į ša­lies pri­ori­te­ti­nes rin­kas ir kryp­tis. Ma­to­me, kad švei­ca­rams esa­me pa­trauk­lūs, tad no­ri­me, kad apie mū­sų ša­lį, siū­lo­mas pra­mo­gas, pa­slau­gas bei ki­tus pri­va­lu­mus Švei­ca­ri­jo­je su­ži­no­tų kuo dau­giau žmo­nių, o Vil­nius jiems tap­tų pui­kia vie­ta pra­leis­ti sa­vait­ga­lį ar vi­sas at­os­to­gas. Ži­no­ma, ši kryp­tis ne men­kiau svar­bi ir vers­lo san­ty­kiams tarp ša­lių pa­lai­ky­ti“, – sa­kė Lie­tu­vos oro uos­tų Ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė Jū­ra­tė Bal­tru­šai­ty­tė.

Pa­sau­lio ban­ko duo­me­ni­mis, skai­čiuo­jant bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą, ten­kan­tį vie­nam gy­ven­to­jui, Švei­ca­ri­ja yra tre­čia pa­gal tur­tin­gu­mą Eu­ro­pos vals­ty­bė.

Anot J. Bal­tru­šai­ty­tės, anks­čiau, Lie­tu­vai tu­rint tie­sio­gi­nį su­si­sie­ki­mą su Švei­ca­ri­ja, me­ti­nis tu­ris­tų iš šios vals­ty­bės skai­čius vir­ši­jo 10 tūkst. žmo­nių. Kai marš­ru­tas bu­vo pa­nai­kin­tas, šis skai­čius su­si­trau­kė per pu­sę. „Sta­tis­ti­ka ro­do, kad iš iš­si­vys­čiu­sių ir tur­tin­gų vals­ty­bių, to­kių kaip Iz­rae­lis, Ja­po­ni­ja, JAV ar Švei­ca­ri­ja, at­vy­kę tu­ris­tai iš­lei­džia maž­daug 50 proc. dau­giau lė­šų nei sta­tis­ti­nis at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo at­sto­vas“, – tei­gė Lie­tu­vos oro uos­tų Ko­mer­ci­jos di­rek­to­rė.

Iki šiol avia­kom­pa­ni­ja „Ger­ma­nia“ į Lie­tu­vą ne­skrai­dė. Nuo bir­že­lio 2 d. skry­džius tarp Vil­niaus ir di­džiau­sio Švei­ca­ri­jos mies­to Ciū­ri­cho ji vyk­dys du kar­tus per sa­vai­tę – pir­ma­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais. Nu­ma­ty­ta, kad ke­lei­viai bus skrai­di­na­mi „Air­bus“ ti­po lėk­tu­vais, ke­lio­nė truks apie dvi su pu­se va­lan­dos.

Pa­žin­ti­nio vi­zi­to me­tu Lie­tu­vo­je lan­ky­sis apie 80 sve­čių – oro li­ni­jų „Ger­ma­nia“ va­do­vai, tu­riz­mo agen­tū­rų ope­ra­to­riai, no­rin­tys su­da­ry­ti po­ten­cia­lius marš­ru­tus į Lie­tu­vą ir Lie­tu­vo­je, bei žur­na­lis­tai, ku­rių re­por­ta­žus apie ša­lį skai­tys ir žiū­rės švei­ca­rai. Ga­li­my­bė jiems pri­sis­ta­ty­ti su­da­ry­ta ir vers­lo at­sto­vams – sve­čiams or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­trauk­lių lie­tu­viš­kų pro­duk­tų bei pa­slau­gų pri­sta­ty­mai Vil­niu­je, Tra­kuo­se ir Birš­to­ne.

Sve­čių iš Švei­ca­ri­jos vi­zi­tą or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos oro uos­tai, Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas, Vil­niaus, Tra­kų bei Birš­to­no tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­trai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
lagaminas  84.15.181.66 2016-04-18 22:19:24
Va taip aišku.
1 0  Netinkamas komentaras
antplūdžio?  82.135.139.97 2016-04-18 11:25:45
tikrai?
2 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami