Leistis į kalnus su vaikais – tėvų kantrybės išbandymas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-10 13:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-10 13:02
Organizatorių nuotrauka
Nau­ja iš­ryš­kė­ju­si ke­lio­nių sek­to­riaus ten­den­ci­ja – į sli­di­nė­ji­mo ke­lio­nes vis daž­niau vyks­ta­ma su vai­kais. 

Pa­sak dai­ni­nin­ko, pro­diu­se­rio ir sli­di­nė­ji­mo ins­truk­to­riaus Lu­ko Pa­čkaus­ko, ku­ris ir pats ne­se­niai kal­nų tra­sas iš­ban­dė su sū­nu­mi Ma­tu (8), sli­di­nė­ji­mas su vai­kais yra pui­ki in­ves­ti­ci­ja į jų at­ei­tį: įgū­džius, po­mė­gius, die­gia­mas svei­kas bei ak­ty­vus gy­ve­ni­mo bū­das ir net for­muo­ja­si bū­si­mų drau­gų ra­tas.

„Sli­di­nė­ji­mas su vai­kais daž­nai yra tė­vų kan­try­bės iš­ban­dy­mas, ta­čiau vai­ko džiaugs­mas vi­sa­da su kau­pu at­per­ka pa­tir­tą var­gą. Ypač kai į kal­nus drau­ge vyks­ta­ma jau tre­čius ar ket­vir­tus me­tus, o jū­sų at­ža­la ga­li čiuož­ti kaip ly­gia­ver­tis par­tne­ris – kar­tu, pa­si­mė­gau­da­mas, įvai­rioms bai­mėms su­ma­žė­jus iki mi­ni­mu­mo“, – pa­sa­ko­jo L. Pa­čkaus­kas.

Kas gims­ta su sli­dė­mis ant ko­jų?

Ita­li­jo­je, Aus­tri­jo­je nuo­lat sli­di­nė­jan­tis L. Pa­čkaus­kas pa­sa­ko­ja, jog kai vai­kai mo­ko­mi sto­tis ant sli­džių nuo ma­žų die­nų, sli­di­nė­ji­mo kul­tū­ra įau­ga į krau­ją ir daž­niau­siai tam­pa gra­žia tra­di­ci­ja: „To­se vals­ty­bė­se, ku­rio­se kal­nų spor­tas yra la­biau iš­vys­ty­tas nei Lie­tu­vo­je, vai­kai sli­di­nė­ji­mo yra mo­ko­mi bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se per kū­no kul­tū­ros pa­mo­kas. Ši pra­kti­ka la­biau­siai pa­pli­tu­si kal­nų ša­ly­se – Aus­tri­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Slo­va­ki­jo­je. Daž­nai juo­kau­ju, jog tų kraš­tų žmo­nės – jau tar­si gi­mę su sli­dė­mis ant ko­jų“.

Anot sli­di­nė­ji­mo ins­truk­to­riaus, kuo anks­čiau vai­kas su­si­pa­žįs­ta su kal­nais bei čiuo­ži­mu, tuo jam leng­viau at­ei­ty­je – su­lig kiek­vie­nu čiuo­ži­mu at­si­ran­da vis dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o tra­sos ne­bea­tro­do to­kios bai­sios.

„Vis dėl­to jau­nes­nių nei ke­tur­me­čiai, kol dar stu­bu­ras nė­ra vi­siš­kai su­si­for­ma­vęs, ant sli­džių sta­ty­ti ne­rei­kė­tų, – pers­pė­jo L. Pa­čkaus­kas. – Aš re­ko­men­duo­čiau pa­žin­tį su kal­nų spor­tu pra­dė­ti nuo 6–7 me­tų. Nes ne­sa­me kal­nų tau­ta, sli­di­nė­ji­mas nė­ra mums kas­die­nis ir na­tū­ra­lus už­siė­mi­mas“.

Va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu ar skirs­ti?

Pa­sak sli­di­nė­ji­mo en­tu­zias­tės ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus par­da­vi­mų va­do­vės Skir­man­tės Vait­ku­tės, su vai­kais at­os­to­gau­jan­čioms šei­moms skry­dis lėk­tu­vu yra daug tin­ka­mes­nis ke­lia­vi­mo bū­das nei va­žia­vi­mas au­to­mo­bi­liu. „Sli­di­nė­ji­mas vai­kus ir taip iš­var­gi­na, tad kuo trum­pes­nė ir pa­to­ges­nė ke­lio­nė, tuo dau­giau teiks džiaugs­mo kal­nai“, – sa­kė S. Vait­ku­tė.

„Ti­kri kal­nai, pa­vyz­džiui, Al­pės, yra ga­na to­li nuo Lie­tu­vos, tad jei nu­sprę­si­te ke­liau­ti au­to­mo­bi­liu, vai­kai ja­me tu­rės pra­leis­ti be­veik par­ą. Tad net ir pa­ke­liui su­sto­jus nak­vy­nei, ke­lio­nė jū­sų at­ža­lai grei­čiau­siai bus su­nki, o kur dar to­li­mas ke­lias at­gal bei jū­sų pa­čių sa­vi­jau­ta, nes juk ma­žą­jį ke­lio­nė­je teks nuo­lat užim­ti“, – įspė­jo S. Vait­ku­tė. – Tuo tar­pu skry­dis lėk­tu­vu iki po­pu­lia­riau­sių sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tų Ita­li­jo­je ar Aus­tri­jo­je truks 2–3 va­lan­das“.

Kur vyk­ti su vai­kais?

Po­pu­lia­riau­sios kryp­tys – Aus­tri­ja ir Ita­li­ja. Šios ša­lys pa­si­žy­mi itin at­sa­kin­gu po­žiū­riu į sli­di­nė­ji­mą: tra­sos tvar­kin­gos ir tin­ka­mai pri­žiū­ri­mos, o dar­buo­to­jai – ati­dūs. Pa­vyz­džiui, tik su­svir­du­liuo­ki­te ir „pag­ra­sin­ki­te“, kad kri­si­te prieš nu­lip­da­mi nuo kel­tu­vo ir jis su­stos aki­mirks­niu, o prie jū­sų pri­šoks pa­dė­ti pa­si­šo­vęs dar­buo­to­jas, – pa­sa­ko­jo I. Aukš­tuo­ly­tė, „Tez Tour“ Ry­šių su vi­suo­me­ne ir Rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė. – Rim­tas po­žiū­ris į dar­bą ir sau­gu­mą jus­ti vi­sa­me sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tų ap­tar­na­vi­mo sek­to­riu­je – nuo sli­di­nė­ji­mo mo­kan­čių ins­truk­to­rių, ku­rie ran­da lai­ko ir tvar­kai ant kal­nų pa­lai­ky­ti, iki kel­tu­vų pri­žiū­rė­to­jų ar nuo­mos punk­tų dar­buo­to­jų, ku­rie su­re­gu­liuos sli­des pa­gal jū­sų svo­rį ar jas pa­aš­trins, taip pa­di­din­da­mi žie­mos spor­to ais­truo­lių sau­gu­mą ir kom­for­tą“.

Pa­sak ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vės, šie­met tarp sli­di­nė­jan­čių su vai­kais itin po­pu­lia­rus Ita­li­jos Val di Fa­sa re­gio­nas, ku­riam pri­ski­ria­mi Kam­pi­te­lo, Ka­na­zė­jaus, Al­ba, Po­ca, Vi­go di Fa­sa ir Moe­na ku­ror­tai. Val di Fa­sa re­gio­nas gar­sė­ja itin aukš­ta ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be ir tech­ni­ne tra­sų įran­ga, taip pat jis pa­ten­ka į gar­sų­jį „Se­la Ron­da“ re­gio­ną – kel­tu­vai į ori­gi­na­lio­mis for­mo­mis ir spal­vo­mis gar­sė­jan­čius kal­nus ke­lia iš Kam­pi­te­lo ir Ka­na­zė­jaus ku­ror­tų. Val di Fa­sa ku­ror­tų tra­sos la­biau­siai tin­ka pra­de­dan­tie­siems bei vi­du­ti­nio pa­si­ren­gi­mo sli­di­nin­kams, tad pui­kiai tiks ir sli­di­nė­jan­tiems su vai­kais.

Pa­to­gia, šei­moms su vai­kais pri­tai­ky­ta inf­ras­truk­tū­ra bei ge­ro­mis sli­di­nė­ji­mo mo­kyk­lė­lė­mis gar­sė­ja ir Aus­tri­ja. Įsi­min­ti­noms at­os­to­goms vi­sa šei­ma re­ko­men­duo­ja­mas Cel am Zė (yra tie­siog iš mies­te­lio į kal­nus ke­lian­tis kel­tu­vas) ku­ror­tas. O vie­ti­nė Kap­ru­no ku­ror­to sli­di­nė­ji­mo zo­na ant Mais­ko­ge­lio kal­no pra­ktiš­kai vi­sa skir­ta pra­de­dan­tie­siems ir šei­moms su ma­žais vai­kais – itin pla­čios tra­sos pui­kiai tin­ka mo­ky­mui­si.

„Aus­tri­jo­je, Ita­li­jo­je snie­go yra pa­kan­ka­mai, o jei že­miau jo pri­stin­ga, sli­di­nė­to­jų kom­for­tu pa­si­rū­pi­na dirb­ti­nio snie­go ma­ši­nos“, – sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami