Lėktuvai kyla pilni: noras keliauti nugali terorizmo baimę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-11 11:22
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-11 11:22
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
At­os­to­gas už­sie­ny­je pla­nuo­jan­tiems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams už­mirš­ti te­ro­riz­mo iš­puo­lius už­ten­ka tri­jų mė­ne­sių.

Tuo tar­pu tuos, ku­rie ap­sisp­ren­džia su­nkiau, su­vi­lio­ja kai­na – šiuo me­tu ke­lio­nių agen­tū­ros at­os­to­gau­ti už­sie­ny­je siū­lo dau­giau nei 30 proc. pi­giau. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad tau­tie­čiai ne­no­ri at­si­sa­ky­ti tra­di­ci­ne ta­pu­sios sau skir­tos do­va­nos už įtemp­tą dar­bą – nau­jų jė­gų, įspū­džių su­tei­kian­čios ke­lio­nės.

Grės­mės kei­čia ke­lio­nių kryptis

Tu­ri­nin­gos at­os­to­gos eg­zo­tiš­ko­je ša­ly­je dau­ge­liui lie­tu­vių ta­po na­tū­ra­lia gy­ve­ni­mo bū­do ir me­tų cik­lo da­li­mi.

Dau­giau nei 30-iai pro­cen­tų lie­tu­vių pri­im­ta ma­ny­ti, kad pa­keis­ti ap­lin­ką, at­si­pa­lai­duo­ti po su­nkių dar­bo mė­ne­sių tie­siog pri­va­lu. Įpras­tas spren­di­mas – ke­lio­nė ten, kur šil­čiau ir dau­giau sau­lės, be to – ge­ra pro­ga dau­giau lai­ko skir­ti šei­mai ar vai­kams. Juo­lab, kad pa­sta­ruo­ju me­tu į Tur­ki­ją ir Egip­tą ga­lė­jo nu­ke­liau­ti dau­ge­lis vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­čių žmo­nių. Vis dėl­to sta­tis­ti­ka ro­do, kad te­ro­ris­tų iš­puo­liai bei gra­si­ni­mai tu­ri įta­kos tau­tie­čių ke­lio­nių kryp­tims.

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, į Egip­tą ke­liau­jan­čių ša­lies tu­ris­tų skai­čius per de­vy­nis pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2014-ai­siais, su­ma­žė­jo net 31 pro­cen­tais. Po ne­ra­mu­mų Egip­to ku­ror­tuo­se lie­tu­viai ren­ka­si ki­tas poil­si­nes žie­mos at­os­to­gų kryp­tis – Ka­na­rų sa­las Te­ne­ri­fę ir Gran Ka­na­ri­ją bei Jung­ti­nius Ara­bų Emy­ra­tus (JAE).

Pra­ėju­siais me­tais pa­sau­li­nį tu­riz­mo sek­to­rių su­dre­bi­no te­ro­ris­tų iš­puo­liai Eu­ro­pos ir Af­ri­kos ša­ly­se, to­dėl, Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to (VTD) prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos prog­no­zė­mis, sau­gu­mas yra ir bus vie­nas svar­biau­sių veiks­nių, tu­rė­sian­čių įta­kos tu­ris­tų ap­sisp­ren­di­mui dėl jų ke­lio­nių ir at­os­to­gų kryp­čių. Ti­ki­ma­si, kad dėl tarp­tau­ti­nių grės­mių augs vie­ti­nis tu­riz­mas, ku­ris au­ga ke­lin­tus me­tus iš ei­lės ir 2015 me­tais pa­di­dė­jo apie 11 pro­cen­tų.

Iš­si­gąs­ta, bet grei­tai pamiršta

Ke­lio­nių agen­tū­ros „Me­ga­tu­ras“ di­rek­to­rė Dai­va Mor­kū­nie­nė pri­pa­žįs­ta, kad ke­lio­nių į Egip­tą skai­čių be­maž dvi­gu­bai su­ma­ži­no tai, kad po Ru­si­jos lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos Si­na­jaus pu­sia­sa­ly­je ne­vyk­do­mi skry­džiai į Egip­to Šarm el Šei­cho ku­ror­tą. Ta­čiau lie­tu­viai yra skrai­di­na­mi į Hur­ga­dą – di­džiau­sią Egip­to tu­riz­mo cen­trą prie Rau­do­no­sios jū­ros. Be to, ša­lies gy­ven­to­jai no­riai ren­ka­si ki­tas ke­lio­nių vie­tas.

Pa­sak D. Mor­kū­nie­nės, ke­lio­nes į Ka­na­rų sa­las ir JAE daž­niau­siai ren­ka­si vi­du­ri­nio­sios kla­sės at­sto­vai, ku­rie anks­čiau ke­lia­vo į Egip­tą. Jiems or­ga­ni­zuo­ja­mi pi­gias pa­slau­gas siū­lan­čių oro li­ni­jų skry­džiai bei apar­ta­men­tai vieš­bu­čiuo­se. Šios kryp­tys, anot ke­lio­nių agen­tū­ros va­do­vės, ne­bū­ti­nai tu­ri bū­ti la­bai bran­gios. Į JAE ke­lio­nę su poil­siu ke­tu­rių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je bei va­ka­rie­ne agen­tū­ra siū­lė už 480 eu­rų.

„Pas­ku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį ke­lio­nių ti­krai ženk­liai su­ma­žė­jo, ta­čiau šian­dien ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad mū­sų rin­ka tu­ri tik tri­jų mė­ne­sių at­min­tį. Iš pra­džių vi­si iš­si­gan­do, bet da­bar ir vėl Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ke­liau­ja taip, kaip yra įpra­tę. Per dvi ke­lio­nių par­odos „Ad­ven­tur“ die­nas par­da­vė­me ke­lio­nių tiek, kiek jų įpras­tai par­duo­da­me per mė­ne­sį“, – sa­kė D. Mor­kū­nie­nė.

Ke­lio­nių į Tur­ki­ją nemažėja

Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per de­vy­nis pra­ėju­sių me­tų mė­ne­sius, ly­gi­nant su 2014 me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, 12,8 proc. au­go per ke­lio­nių agen­tū­ras iš­vy­ku­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius. 2015 me­tų sau­sio-rug­sė­jo mė­ne­siais di­džiau­sias Lie­tu­vos tu­ris­tų srau­to au­gi­mas bu­vo į Tur­ki­ją. Ly­gi­nant su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu 2014 me­tais, šia kryp­ti­mi ke­lio­nių dau­gė­jo net 24,9 pro­cen­tais. An­tro­je vie­to­je pa­gal srau­to au­gi­mą šiuo lai­ko­tar­piu bu­vo Nor­ve­gi­ja – ke­lio­nių pa­dau­gė­jo 8,1 pro­cen­to.

Ga­li­me tik spė­lio­ti, kaip te­ro­ris­tų iš­puo­liai Tur­ki­jo­je – 2015 me­tų spa­lio mė­ne­sį An­ka­ro­je ir 2016 me­tų sau­sį Stam­bu­lo cen­tre – pa­ko­re­guos me­ti­nį ke­lio­nių skai­čių.

Anot ke­lio­nių agen­tū­ros at­sto­vės, su­si­do­mė­ji­mo ke­lio­nė­mis į Tur­ki­ją po­ky­čių kol kas ne­jau­čia­ma, nes šiuo me­tu šios ke­lio­nės yra par­duo­da­mos itin pa­lan­kio­mis kai­no­mis. Ke­lio­nė į Tur­ki­ją su pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­čiu ba­lan­džio pra­džio­je sau­sio an­tro­je pu­sė­je kai­na­vo vos 320 eu­rų.

„Per ke­lio­nių mu­gę par­da­vė­me la­bai daug ke­lio­nių į Tur­ki­ją. Kol kas su­ma­žė­ji­mo ne­jau­čia­me. Pa­ste­bi­me, kad žmo­nės ren­ka­si ge­res­nius vieš­bu­čius“, – tei­gė D. Mor­kū­nie­nė.

„Mo­ki­li­zin­gas“ bend­ro­vės duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais ke­lio­nes li­zin­go bū­du iš įvai­rių ša­lies ke­lio­nių agen­tū­rų įsi­gi­jo 26 proc. dau­giau klien­tų nei 2014-ai­siais.

At­os­to­gų rei­kia su­nkiai dirbantiems

D. Mor­kū­nie­nės va­do­vės tei­gi­mu, li­zin­gu ke­lio­nes per­ka tie, ku­rių svar­biau­sias tiks­las yra ne bet ko­kios, o ko­ky­biš­kos at­os­to­gos. „Gy­ven­to­jai su­vo­kia, kad yra skir­tu­mas, ar il­sė­tis tri­jų žvaigž­du­čių, ar pen­kių žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je. Vi­sai šei­mai ši ko­ky­bė kai­nuo­ja, tar­ki­me, 300 eu­rų dau­giau. Li­zin­gu ga­li­ma su­mo­kė­ti pu­sę ar treč­da­lį ke­lio­nės kai­nos. Šis ke­lio­nės įsi­gi­ji­mo mo­de­lis šiuo me­tu yra pats po­pu­lia­riau­sias“, – tei­gė D. Mor­kū­nie­nė.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus, ke­lio­nes iš­si­mo­kė­ti­nai pirk­da­vo ma­žes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys. Da­bar gi tai daž­niau­siai la­bai ra­cio­na­lūs, kva­li­fi­kuo­tą dar­bą dir­ban­tys, sta­bi­lias pa­ja­mas gau­nan­tys as­me­nys, ne­be to­kie jau­ni, kad ką nors rink­tų­si ne­at­sa­kin­gai. Ti­kriau­siai jie jau įpra­tę mo­kė­ti mė­ne­sio įmo­kas už gy­ve­na­mą­jį būs­tą ar ki­tus da­ly­kus, jau įpra­tę prie mo­der­nes­nio sa­vo fi­nan­sų pla­na­vi­mo.

Pa­sak D. Mor­kū­nie­nės, kai ku­rie žmo­nės tie­siog jau­čia­si sau­ges­ni, ne­iš­leis­da­mi vi­sų sa­vo pi­ni­gų. Jie ver­čiau iš­dė­lio­ja sa­vo at­os­to­gų iš­lai­das pa­mė­ne­siui. „Ko­ky­biš­kos at­os­to­gos juk iš tie­sų rei­ka­lin­gos su­nkiai ir at­sa­kin­gai dir­ban­tiems žmo­nėms“, – sa­kė D. Mor­kū­nie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami