Lichtenšteinas: mažas plotu - didis ekonomika

LŽ 2010-04-09 00:00
2010-04-09 00:00
V.Mikaičio nuotrauka
Do­mė­tis ir ap­lan­ky­ti šią ma­žą Al­pė­se įsi­kū­ru­sią vals­ty­bę pa­ska­ti­no in­for­ma­ci­ja, kad Lich­tenš­tei­nas - vie­na ma­žiau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, ta­čiau kar­tu ir vie­na tur­tin­giau­sių. Įdo­mu, iš ko ši nykš­tu­ki­nė vals­ty­bė ir jos gy­ven­to­jai se­mia gė­ry­bes.

Nors Lichtenšteinas neturi nei oro uosto, nei geležinkelio, nuvykti į šią Alpių valstybėlę nėra sudėtinga. Tereikia atkakti į Šveicariją, o jau iš čia pasiekti Lichtenšteiną labai paprasta.

Šveicarijoje turbūt yra patogiausia ir geriausiai pasaulyje sutvarkyta visuomeninio transporto bei bilietų pardavimo sistema. Jei nėra tiesioginio transporto į norimą nuvykti vietovę, parduodami bilietai su persėdimais. Paprastai keliaujama traukiniais, tačiau jei iki pat jūsų pasirinkto kelionės tikslo bėgių nėra, į bilieto kainą įskaičiuojama ir kelionė autobusu. Rūpestis, kaip sudėlioti transporto tvarkaraštį, kad keleivis atsidurtų reikiamoje vietoje, tenka vežėjui, kuris su šia užduotimi susitvarko labai gerai. Nusipirkus bilietą galima pamatyti, kad teks net tris kartus persėsti, tačiau persėdimai patogūs, tarpai tarp jų ne ilgesni nei 30 minučių. Bilietus įsigyti galima ir kasose, ir bilietų pardavimo automatuose.

Tarp Reino ir Alpių

Iš Šveicarijos nuvykti į Lichtenšteiną nėra sudėtinga, tačiau to paties negalima pasakyti apie pigumą. Šveicariškos kainos žinomos visame pasaulyje ir jau tapusios brangumo sinonimu. Mūsų bilietas Liucerna-Vaducas, į kurį įėjo kelionė trimis traukiniais ir autobusu, kainavo 30 eurų. Tai tikrai daug žinant, kad atstumas yra tik 130 kilometrų.

Traukinukai gražūs, švarūs, patogūs, tylūs, galima grožėtis pasakiška Šveicarijos gamta pro langą, tačiau paskutinis iš trijų vėlavo atvykti net 12 minučių, tuo labai nustebinęs ir paneigęs įsitikinimus, kad šveicariški traukiniai važiuoja minutės tikslumu. Gerai, kad autobusas į Lichtenšteiną kantriai laukė atvykstančio traukinuko.

Lichtenšteinas yra sausumos valstybė, neturinti tiesioginio priėjimo prie jūros. Ji Alpių kalnuose yra įsispraudusi tarp Austrijos ir Šveicarijos. Visa vakarinė šalies siena yra suformuota Reino upės, o rytuose stūkso Alpės. Aukščiausias šalies taškas - Graušpicė, 2.599 metro aukščio viršukalnė, yra rytinėje Lichtenšteino dalyje. Klimatas tipiškas Alpių regiono valstybėms - ganėtinai švelnus. Saugomos teritorijos sudaro net 40 proc. šalies ploto, o tai yra daugiausia Europoje.

Mokesčių rojus

Lichtenšteino Kunigaikštystė - šešta pagal mažumą valstybė pasaulyje ir ketvirta pagal gyventojų skaičių. Jų šalyje - tik 33 tūkstančiai. Įdomu, kad trečdalis dabartinių šalies gyventojų ir du trečdaliai dirbančiųjų yra gimę užsienyje. Visos kunigaikštystės teritorijos ilgis - 24 kilometrai. Dviračiu pralėkti nė dienos neprireiktų.

Tačiau mažumas netrukdo Lichtenšteinui būti vienai turtingiausių pasaulio valstybių. Iškart darosi įdomu, kodėl, juk gamtinių išteklių šalis neturi? Lichtenšteinas yra vienas mokesčių rojų, kur puikiai išplėtotas finansinių paslaugų sektorius. Šalyje registruotų įmonių yra daugiau nei piliečių. Lichtenšteine apie 73 700 holdingo kompanijų turi centrinius biurus ir tai duoda valstybei apie 30 proc. įplaukų. Valstybė gauna pajamų ir leisdama registruoti įvairius finansinius fondus, kurie saugo savo privatumą. Pastaruoju metu Lichtenšteinas ryžtingai siekia persekioti tarptautinį pinigų plovimą ir formuoti šalies įvaizdį kaip legalių finansinių operacijų centrą.

Esama ir šiek tiek pramonės. Žinomiausia Lichtenšteino kompanija yra "Hilti", gaminanti betono priedus. Iš čia kilę ir kalkuliatoriai "Curta". Įdomu ir tai, kad Lichtenšteino valiuta - Šveicarijos frankas, o oficiali kalba - vokiečių.

Šveicarijos provincija?

Tarp Lichtenšteino ir Šveicarijos nėra sienų, tad atrodo, kad tai ne atskira valstybė, o veikiau ramus Šveicarijos provincijos miestelis. Atskirti galima nebent iš automobilių numerių, plevėsuojančių mėlynai raudonų vėliavų ar po šalį kursuojančio turistinio traukinuko, ant kurio vagonėlių gražiai parašytas šalies pavadinimas.

Visoje šalyje yra tik vieni jaunimo nakvynės namai, jie ir buvo mūsų tikslas. Radome kažką panašaus, tik užrakintomis durimis. Ilgokai beldėmės, kol pasirodė susivėlusi moteriškė ir išvijo mus, net durų neatidariusi: "Ko reikia, negi nematot, kad nedirbam?" Vokiškai išvijo, bet kalbos mokėti nė nereikėjo, ir taip supratome, ką ji pasakė. Neįprasta buvo matyti atostogaujantį viešbutį.

Sužinojome, kad mūsų ieškomi jaunimo nakvynės namai yra gretimame miestelyje Šane, esančiame už 4 km nuo Vaduco centro. Įkurti miestelio pakraštyje, ramioje ir tylioje vietoje tarp bulvių ir burokų laukų.

Žinomiausios šalies lankytinos vietos: Vaduco pilis, Gutenbergo pilis, Raudonasis namas, Šelenbergo griuvėsiai. Vaduco pilyje dar ir dabar gyvena Lichtenšteino kunigaikštis. Ji yra ant aukšto kalno, todėl reikia ilgokai lipti į viršų gražiais serpantinais, kurie puikiai pritaikyti pėstiems turistams. Lipant galima pailsėti ant suolelių, pasigrožėti žemai pasiliekančiu miestu. Deja, į pilį turistai neįleidžiami, nevalia trikdyti kunigaikščio ramybės. Tačiau į kalną ropštis verta dėl atsiveriančio Vaduco peizažo.

Lichtenšteino, kaip ir Šveicarijos, miestukai spindi idealia švara, tvarkingi net autobuso stoties tualetai. Dauguma vietinių gyventojų - mandagūs ir labai paslaugūs. Ne vienas, pamatęs mus tyrinėjančius žemėlapį, sustodavo ir pasiūlydavo pagalbą. Vairuotojai prie pėsčiųjų perėjos sustoja, žmogui prie jos nė nepriėjus.

Sutemus Vaduco ir Šano gatvės visiškai ištuštėja. Panašiai kaip ir Lietuvos provincijose, tik Lichtenšteine jautiesi gerokai saugesnis, vaikščiodamas tuščiomis idealiai sutvarkytomis gatvėmis.

Lichtenšteiną palikome pėsčiomis. Du kilometrai lygiu kaimo keliuku, tiltas per Reiną - ir mes jau Šveicarijoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Miglė  78.57.159.228 2015-05-20 17:13:44
Labai gražus straipsnis. Ar patiko? Nes aš irgi ten norėčiau nuvažiuoti :)
0 0  Netinkamas komentaras
coeBrgCVVWuRZ  193.48.121.183 2013-03-26 16:03:06
AKAIK you've got the asnewr in one!
2 0  Netinkamas komentaras
URTBRNzsYaGbCICX  64.76.2.230 2013-03-26 16:03:06
Such a deep asnewr! GD&RVVF
2 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami