Lietuviai atranda Azerbaidžaną

lzinios.lt 2012-08-14 11:13

lzinios.lt

2012-08-14 11:13
Dau­ge­lio eu­ro­pie­čių šir­dis pa­ver­gęs Azer­bai­dža­nas vis pa­trauk­les­nis at­ro­do ir Lie­tu­vos žmo­nėms. Nors ke­lio­nė trun­ka dau­giau nei 10 va­lan­dų, nė­ra tie­sio­gi­nio skry­džio, rei­ka­lin­ga vi­za, ta­čiau tai ne­at­bai­do trokš­tan­čių­jų ke­liau­ti į Aze­bai­dža­ną. 

Vilniaus oro uosto duomenimis, pernai šioje Pietų Kaukazo šalyje apsilankė 1387 Lietuvos gyventojai. Didžioji jų dalis rinkosi persėdimą Ukrainos sostinėje – per Kijevą į Baku keliavo 50 proc. mūsų tautiečių, taip pat – per Maskvą (28 proc.). Iš arčiausiai esančios kaimyninės Latvijos išskrido mažiausiai – per Rygą keliavo vos 10 proc. nutarusių susipažinti su Azerbaidžanu.

Pasak beveik dvidešimtmetį Lietuvoje gyvenančio azerbaidžaniečio Kamal‘o Zulfijev‘o, Azerbaidžanas yra viena iš nedaugelio šalių, vadinamų civilizacijos lopšiu, todėl kiekvienas ten nuvykęs tikrai sužino kažką dar negirdėta ar nematyta. „Savita Azerbaidžano kultūra žavi galimybe prisiliesti prie žmonijos istorijos, - pabrėžia K. Zulfijev‘as. – Be to, spartaus gyvenimo tempo bei ekonominių sunkumų išvargintiems lietuviams kelionė į Azerbaidžaną - puikus būdas pabėgti į visiškai kitokią, kontrastingą Lietuvai aplinką, pamatyti neįprastus gamtos vaizdus, tokius kaip, pavyzdžiui, besiveržiantys purvo vulkanai".

Lietuviai, nuvykę į šią Pietų Kaukazo šalį, mėgsta apsilankytiiristorinėse vietose: sostinės Baku unikalumą išlaikiusį senamiestį, vadinamąIčeri Šeher- vidiniu miestu, Baku simboliu laikomą Mergelės bokštą, aukščiausiu pasaulyje vėliavos stiebu (162 m) garsėjantį Vėliavos skverą. „Pirmenybę teikiantys ramiam poilsiui, pasivaikšto Kaspijos jūros įlanka, o mėgstantys pasilinksminti, būtinai apsilanko Targova gatvėje ar Fontanų aikštėje, kur verda naktinis Baku gyvenimas“, - pasakoja K. Zulfijev‘as. Jo teigimu, keliautojai mielai vykstairį kitus miestus, tokius kaip Šeki – buvusią svarbią Šilko kelio stotį, arba muziejų po atviru dangumi – Gobustaną, kur galima ant uolų išvysti akmens amžiaus piešinių, vadinamų petroglifų. Ne ką mažesnį įspūdį keliautojams paliekair„Ugnies kalnas" (Yanar Dag): dieną naktį 10 m aukščio stulpu deganti ugnis – čia iš po žemių veržiasi gamtinės dujos.

Besiruošiantiems aplankyti Azerbaidžaną primenama, jog greta įprastų formalumų, tokių kaip lėktuvo bilietų įsigijimas, viešbučio kambario rezervacija, būtinairviza. Siūloma trumpa atmintinė, suteikianti keliautojams svarbią pirminę informaciją.

1. Pasirūpinkite kelionių bilietais. Greičiausiasirpatogiausias būdas pasiekti Azerbaidžaną – skrydis lėktuvu. Deja, tiesioginio skrydžio iš Lietuvos į šią šalį nėra, todėl tenka rinktis kelionę su persėdimais. Daugelis keliautojų iš Lietuvos renkasi skrydžius per Kijevą arba Maskvą. Bilietų kainos svyruoja apie 1325-1750 Lt. Nusiteikite ilgai kelionei. Skrendant į Azerbaidžaną lėktuvu kelionė gali užtrukti gerokai ilgiau nei 10 val., priklauso nuo to, kiek teks laukti persėdimo į kitą lėktuvą. Vien tik skrydis, neįskaičiavus persėdimo laukimo laiko, trunka 6,5 val.

2. Rezervuokite viešbučio kambarį. Azerbaidžano sostinėje Baku viešbučių pasirinkimas gan didelis. Kainos priklauso nuo viešbučio lygio, vietos bei maitinimo. 3-4 žvaigždučių viešbučių kainos apytiksliai prasideda nuo 90 eurų už kambarį parai, 5 žvaigždučių kainos kyla į viršų nuo 180 eurų. Norintys gyventi paprasčiau, atvykę į Azerbaidžaną gali susirasti nuomojamą butą, kambarį ar apsistoti pas vietos gyventojus.

3. Nepamirškite vizos. Paprastai vizos forminimas trunka apie 16 dienų, tad nereikėtų atidėti šio darbo paskutinei minutei. Turistinę vizą galima užsisakyti bet kurioje kelionių agentūroje, kuri užsiima vizų forminimu, arba Azerbaidžano Respublikos ambasadoje Vilniuje. Viza galioja 21 dieną, jos kaina - 530 Lt.

4. Turėkite pasirengę lankytinų vietų sąrašą. Trumpam nukeliavus į tolimą šalį norisi laiką praleisti turiningai, todėl verta iš anksto pasidomėti, kurias vietas būtų įdomu aplankyti. Kaip ir apie kitas šalis, apie Azerbaidžaną pakankamai daugirišsamios informacijos galima rasti internete.

   

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami