Lietuviai atranda poilsį Lenkijoje

Kazys KAZAKEVIČIUS kazys@lzinios.lt 2013-07-25 06:00
Kazys KAZAKEVIČIUS
kazys@lzinios.lt 2013-07-25 06:00
Į Vygrius turistus traukia Kamaldulių vienuolynas ir bažnyčia. LŽ archyvo nuotraukos
Gre­ti­mi Len­ki­jos re­gio­nai ke­liau­to­jus iš Lie­tu­vos trau­kia ne tik pa­lan­kias kai­nas siū­lan­čiais pre­ky­bos cen­trais. Vis dau­giau lie­tu­vių at­ran­da Su­val­kų ir Mo­zū­rų kraš­tus kaip itin pa­trauk­lius tu­ris­tams, juo­ba kad poil­sis te­nykš­tė­se kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se - ge­ro­kai pi­ges­nis. Vi­lio­ja ir ga­li­my­bė pa­kla­jo­ti po sū­du­vių pro­tė­vių jot­vin­gių že­mes.

Pa­vie­niai tu­ris­tai, ypač gy­ve­nan­tys Su­val­ki­jo­je ir Dzū­ki­jo­je, ar­ti­miau­sius Len­ki­jos re­gio­nus at­ra­do jau se­niai. O pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau į to­kias ke­lio­nes lei­džia­si ir to­liau nuo Len­ki­jos pa­sie­nio įsi­kū­rę lie­tu­viai.

Abe­jo­nės iš­kart išsisklaidė

Kau­nie­tis Ka­ro­lis S. ne­slė­pė: jei tik ra­sis ga­li­my­bė su šei­ma vėl pa­va­ži­nė­ti po Len­ki­jos Su­val­kų kraš­tą, šią va­sa­rą ten ke­liaus dar ne kar­tą. Mat per vie­ną bir­že­lio sa­vait­ga­lį jie ne­spė­jo ap­va­žiuo­ti vi­sų įspū­din­gų ne tik šio kraš­to, bet ir Mo­zū­ri­jos vie­tų. „A­pie tai, ką ten ga­li­ma pa­ma­ty­ti, bu­vau tik iš pa­žįs­ta­mų gir­dė­jęs. Da­bar jau ne­si­gai­liu, kad ne­si­kro­vė­me la­ga­mi­nų ko­kioms nors to­li­moms ke­lio­nėms į Grai­ki­ją ar Tur­ki­ją, o nu­ta­rė­me pa­siž­val­gy­ti pas kai­my­nus“, - pa­žy­mė­jo Ka­ro­lis S.

Jis pa­sa­ko­jo iš pra­džių mė­gi­nęs ras­ti ko­kią nors ke­lio­nių agen­tū­rą, ku­ri or­ga­ni­zuo­tų ke­lio­nes į Len­ki­ją, bet ra­do tik to­kias, ku­rios kvie­tė ke­liau­ti į Var­šu­vą, Kro­ku­vą ar­ba dar kur to­liau. Nu­vež­ti į Su­val­kus, Sei­nus ar Gi­žyc­ką ne­siū­lė nie­kas. To­dėl kau­nie­čiui te­ko pa­čiam ieš­ko­tis tiek že­mė­la­pių, tiek in­for­ma­ci­nių lei­di­nių. Nors bu­vo leis­ti prieš pen­ke­rius ar net dau­giau me­tų, jie pa­gel­bė­jo. Da­lis lei­di­niuo­se nu­ro­dy­tų te­le­fo­no nu­me­rių pra­ver­tė.

„Iš pra­džių bu­vo ne­ra­mu. Ki­lo abe­jo­nių, ar Len­ki­jo­je ne­pa­sik­ly­siu, ar su­si­kal­bė­siu, nes len­kiš­kai ne­mo­ku. Ta­čiau vi­sos ma­no bai­mės grei­tai iš­ga­ra­vo. Su­val­kų kraš­te kai kur net lie­tu­viš­kai ga­lė­jo­me su­si­kal­bė­ti, o ki­tur pa­dė­jo ru­sų kal­ba“, - ti­ki­no vy­ras.

Šią va­sa­rą jis su šei­ma pla­nuo­ja va­žiuo­ti dar Bals­to­gės, Lom­žos link, pir­miau­sia ap­lan­kys Vyg­rius ir ten esan­tį gar­sų­jį Ka­mal­du­lių vie­nuo­ly­ną.

Daugelis keliautojų iš Lietuvos nevengia aplankyti Lenkijoje esantį ir padavimais apipintą Aukų kalną - Gulbiniškių piliakalnį.

Kai­nos – kaip die­na ir naktis

Ka­ro­lio S. šei­mą la­biau­siai nu­ste­bi­no ne tai, ką iš­vy­do Su­val­kuo­se, Au­gus­ta­ve, Reš­liaus pi­ly­je, va­di­na­mo­jo­je Vil­ko iršt­vo­je ne­to­li Kent­šy­no mies­te­lio ar Var­mės Lidz­bar­ke, o nak­vy­nės kai­nos kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se.

„Vie­no­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je nak­tis mū­sų ke­tu­rių as­me­nų šei­mai kai­na­vo vos 80 zlo­tų, ki­to­je – 120 zlo­tų. Ša­lia ke­tur­vie­čio kam­ba­rio bu­vo vir­tu­vė­lė su in­dais bei sa­ni­ta­ri­niu maz­gu, o kie­me – pra­mo­gų aikš­te­lė vai­kams. Lie­tu­vo­je ne­įma­no­ma už tiek iš­si­nuo­mo­ti kam­ba­rį kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je", - tei­gė pa­šne­ko­vas. Anot jo, jei Lie­tu­vo­je su­ma­ny­tum ku­rio­je nors kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­je pra­leis­ti vie­ną nak­tį, už kiek­vie­ną as­me­nį mo­kant ma­žiau nei po 50–60 li­tų, nie­kas ne­įsi­leis­tų.

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo vie­na­me Len­ki­jos tu­riz­mo biu­re dir­ban­ti Mar­ga­ri­ta Zim­nic­ka, pa­ly­gin­ti ma­žas kai­nas le­mia tai, kad Len­ki­jo­je kai­mo tu­riz­mo so­dy­boms yra ke­lia­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai nei Lie­tu­vo­je. So­dy­bos šei­mi­nin­kui už­ten­ka vals­čiu­je ją įre­gis­truo­ti kaip tei­kian­čią kai­mo tu­riz­mo pa­slau­gas. To­dėl to­kių so­dy­bų Len­ki­jo­je yra kur kas dau­giau nei mū­sų ša­ly­je. Vien Su­val­kų kraš­te jų pri­skai­čiuo­ja­ma be­veik 400.

„Kai di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja, kai­nos nė­ra di­de­lės“, - pri­dū­rė pa­šne­ko­vė. Ji ti­ki­no, kad ras­ti so­dy­bą, ku­rio­je už nak­tį tek­tų mo­kė­ti tik 20 zlo­tų, nė­ra leng­va. Ta­čiau jei ke­ti­na­ma ap­sis­to­ti il­ges­niam lai­kui, su­si­tar­ti dėl to­kios kai­nos ge­ro­kai leng­viau.

Su­da­rė spe­cia­lų maršrutą

LŽ kal­bin­tas vie­nas iš ke­lio­nių po "lie­tu­viš­ką­ją" Len­ki­ją ini­cia­to­rių, pre­zi­den­to Ka­zio Gri­niaus me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tau­tas Gri­nius pa­žy­mė­jo, kad de­rė­tų ne tik pa­si­dai­ry­ti po to­lė­liau nuo sie­nos su Lie­tu­va esan­čią Mo­zū­ri­ją, bet ir už­suk­ti į lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čius Puns­ko, Sei­nų kraš­tus.

Mu­zie­jus dar prieš ke­le­tą me­tų su­da­rė vie­nos die­nos, maž­daug 100 ki­lo­me­trų, ke­lio­nės marš­ru­tą po gar­siau­sias lie­tu­viš­ko Len­ki­jos kraš­to vie­to­ves, ap­lan­kant se­nų­jų jot­vin­gių ka­pi­ny­ną, ak­me­nų par­kus ne­to­li Sma­lė­nų, Šiur­pi­lio pi­lia­kal­nį ir se­no­vės gy­ven­vie­tę, pa­il­sint prie gi­liau­sio Ry­tų Eu­ro­pos že­mu­mos eže­ro An­čios.

Be to, ne vie­ną ke­liau­jan­tį­jį po Su­val­kų kraš­tą ga­li nu­ste­bin­ti prieš šimt­me­tį žmo­gaus ran­ko­mis su­kur­tos tech­ni­nės įdo­my­bės – bu­vu­sio ge­le­žin­ke­lio til­tai, iš ku­rių be­li­kę du šim­ta­me­čiai 36 me­trų aukš­čio be­to­ni­niai via­du­kai ir py­li­mas.

„Mes ir pa­tys kai ka­da šiuo marš­ru­tu pa­ly­di­me no­rin­čiuo­sius ke­liau­ti, bet daž­niau jį re­ko­men­duo­ja­me pa­vie­niams ke­liau­to­jams, o to­kių va­sa­rą yra ne­ma­žai“, - tei­gė V.Gri­nius.

Vie­nos die­nos ke­lio­nę į Len­ki­jos mies­tą Bals­to­gę vil­nie­čiams už 130 li­tų siū­lo vie­na ke­lio­nių fir­ma. Ta­čiau tai ne tiek pa­žin­ti­nė, kiek ko­mer­ci­nė ke­lio­nė. Mat iš Vil­niaus iš­va­žia­vus vi­du­nak­tį, Bals­to­gė­je pir­miau­sia trau­kia­ma į vie­tos tur­gų. Ir jau tik pa­skui, jei bū­na no­rin­čių­jų, ga­li­ma ap­žiū­rė­ti mies­to įžy­my­bes - Bra­nic­kių rū­mus, Švč. Ma­ri­jos Mag­da­lie­tės ir Vi­sų Šven­tų­jų baž­ny­čias.

Ke­liau­ja neorganizuotai

Tu­riz­mo ska­ti­ni­mu Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je ir ki­to­se gre­ti­mo­se ša­ly­se už­sii­man­čio Ne­mu­no eu­ro­re­gio­no Ma­ri­jam­po­lės biu­ro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ska­ma­ro­čius LŽ tei­gė ma­nan­tis, kad or­ga­ni­zuo­tos gru­pių ke­lio­nės į Len­ki­ją ga­li bū­ti ne itin pa­trauk­lios. Mat daug lie­tu­vių šia­me kai­my­nų kraš­te tu­ri drau­gų ar­ba pa­žįs­ta­mų. Tad jei no­ri ke­liau­ti – tie­siog va­žiuo­ja pas juos į sve­čius.

„Ke­lio­nės į ne­to­li­mą Len­ki­ją nė­ra ta sri­tis, ku­ri ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams duo­tų di­de­lį pel­ną, to­dėl ir to­kių ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mu dau­giau­sia rū­pi­na­si tik lie­tu­vy­bės puo­se­lė­ji­mo en­tu­zias­tai“, - pa­brė­žė G.Ska­ma­ro­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami