Lietuviai dėl kelionių į Graikiją nepanikuoja

LŽ red@lzinios.lt 2015-06-30 06:00

red@lzinios.lt 2015-06-30 06:00
suitcasestories.com nuotrauka
Šiuo me­tu Grai­ki­jo­je il­si­si apie 500 lie­tu­vių. Nors ky­la tam ti­krų ne­sklan­du­mų, mū­sų poil­siau­to­jai per­ne­lyg ne­per­gy­ve­na.

"Top Tra­vel" rin­ko­da­ros va­do­vas Ta­das Rim­kus:

"Tiek iš žmo­nių, ku­rie no­ri vyk­ti at­os­to­gų, tiek iš sa­vo par­tne­rių grai­kų kol kas ne­gau­na­me jo­kių ne­ri­mo sig­na­lų. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris žmo­nėms gal­būt la­biau rū­pi, tai prob­le­mos su at­sis­kai­ty­mo kor­te­lė­mis Grai­ki­jo­je. Šiuo me­tu Grai­ki­jo­je ga­li kil­ti su­nku­mų iš­gry­nin­ti pi­ni­gus, to­dėl re­ko­men­duo­ja­me žmo­nėms pa­siim­ti dau­giau gry­nų­jų pi­ni­gų. Ta­čiau pa­tar­ti, kiek kon­kre­čiai pa­siim­ti pi­ni­gų, ga­na su­nku, nes tai la­bai pri­klau­so nuo ke­lio­nės po­bū­džio. Grai­ki­jo­je la­bai po­pu­lia­rios ke­lio­nės "vis­kas įskai­čiuo­ta". Jei žmo­gus už­si­sa­kė vieš­bu­tį, kur jau įskai­čiuo­tas mai­ti­ni­mas, pus­ry­čiai ir va­ka­rie­nė, to­kiu at­ve­ju di­džio­ji da­lis iš­lai­dų ga­li at­kris­ti, pi­ni­gų rei­kia ge­ro­kai ma­žiau, gal tik ma­ši­nos nuo­mai ar pan. Rei­kia elg­tis at­sar­giau, kai žmo­nės ve­žio­ja­si daug pi­ni­gų, tad su­mų ne­nu­ro­do­me, tie­siog in­for­muo­ja­me, ko­kių su­nku­mų ga­li kil­ti, nors ir tai ne vi­sur ir ne vi­sa­da. Iki šiol jo­kių abe­jo­nių dėl ke­lio­nių į Grai­ki­ją iš ke­liau­to­jų ne­su­lau­kė­me."

"Tez Tour" rin­ko­da­ros ir vie­šų­jų ry­šių va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė:

"Šiuo me­tu Grai­ki­jos ku­ror­tuo­se il­si­si apie 500 tu­ris­tų, ke­lio­nes įsi­gi­ju­sių iš „Tez Tour“. Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius du kar­tus per sa­vai­tę vyk­do skry­džius į Ro­dą ir tiek pat į Kre­tą. At­si­sa­kan­čių su­pla­nuo­tų at­os­to­gų Grai­ki­jo­je klien­tų ne­tu­ri­me.

Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, iki lie­pos 5 die­nos Grai­ki­jos ban­kai ap­ri­bo­jo sa­vo veik­lą, iš ban­ko­ma­tų ga­li­ma iš­siim­ti ne dau­giau kaip 60 eu­rų. Šie ri­bo­ji­mai tai­ko­mi tik grai­kams bei as­me­nims, tu­rin­tiems sąs­kai­tų Grai­ki­jos ban­kuo­se bei no­rin­tiems jo­mis pa­si­nau­do­ti. Pri­va­tūs as­me­nys ar poil­siau­to­jai iš sve­čių ša­lių ga­li iš ban­ko­ma­to iš­siim­ti tiek pi­ni­gų, kiek lei­džia jų kor­te­lę iš­da­vu­sios ša­lies ban­kas.

Ta­čiau įves­ta ka­pi­ta­lo kon­tro­lė ga­li su­kel­ti tam ti­krų ne­pa­to­gu­mų ir tu­ris­tams. Pa­vyz­džiui, nu­sid­rie­ku­sios ei­lės prie ban­ko­ma­tų ar­ba ku­piū­rų trū­ku­mas juo­se. To­dėl ke­liau­to­jus, pa­si­rin­ku­sius poil­sį Grai­ki­jo­je, in­for­muo­ja­me apie su­si­da­riu­sią pa­dė­tį, įspė­ja­me tu­rė­ti gry­nų­jų pi­ni­gų. Taip pat at­krei­pia­me klien­tų dė­me­sį, kad tu­rė­da­mi di­des­nį nei įpras­ta gry­nų­jų pi­ni­gų kie­kį, bū­tų bud­rūs, nau­do­tų­si vieš­bu­čių kam­ba­riuo­se esan­čiais sei­fais.

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad ban­ki­niai at­sis­kai­ty­mai nė­ra ri­bo­ja­mi. Mo­kė­ji­mai kre­di­ti­nė­mis ir ki­to­mis kor­te­lė­mis vei­kia sklan­džiai. „Tez Tour“ at­sto­vai tu­ri ter­mi­na­lus, ku­riais pri­ima at­sis­kai­ty­mus už eks­kur­si­jas ar ki­tas pa­slau­gas. Taip pat ke­lio­nės va­do­vai tei­kia in­for­ma­ci­ją ir rea­lią pa­gal­bą iš­ki­lus bet ko­kių ne­sklan­du­mų. Kiek­vie­no poil­siau­to­jo ke­lio­nės do­ku­men­tuo­se yra nu­ro­dy­tas vi­są par­ą bu­din­čio klien­tų ap­tar­na­vi­mo te­le­fo­no nu­me­ris. „Tez Tour“ dar­buo­to­jai Grai­ki­jo­je yra in­for­muo­ti apie si­tua­ci­ją ir pa­si­ren­gę su­teik­ti pa­gal­bą.

Vers­lo at­sis­kai­ty­mai vyks­ta be trik­džių, vieš­bu­čiai re­zer­vuo­ja­mi ir už juos at­sis­kai­to­ma taip pat sklan­džiai.

Vyks­tant į poil­si­nę ke­lio­nę su ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi, ne­re­tu at­ve­ju ga­li­ma ap­siei­ti ir be gry­nų­jų pi­ni­gų. Ypač jei pa­si­rink­tas ke­lio­nės pa­ke­tas su sis­te­ma „vis­kas įskai­čiuo­ta“. Di­des­nių ne­pa­to­gu­mų ga­li kil­ti tiems, ku­rie po Grai­ki­ją ke­liau­ja sa­va­ran­kiš­kai."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami