Lietuviai į Tenerifę vyksta žiemą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-06 12:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-06 12:18
Shutterstock nuotraukos
Dėl Lie­tu­vo­je jau ne pir­mus me­tus stip­rė­jan­čios ten­den­ci­jos at­os­to­gau­ti ne vie­ną, o du kar­tus me­tuo­se, pa­sku­ti­nį va­sa­ros mė­ne­sį tu­riz­mo sek­to­riu­je jus­ti su­ju­di­mas. Nors rugp­jū­tį at­os­to­gų se­zo­nas per­si­ri­ta į an­trą pu­sę, o iš­anks­ti­niai žie­mos se­zo­no par­da­vi­mai – jau įsi­bė­gė­ję, pa­sku­ti­nį va­sa­ros mė­ne­sį rin­ko­je vis dar yra di­džiau­sias žie­mos ke­lio­nių asor­ti­men­tas ir ma­žiau­sios kai­nos, kai tuo tar­pu ru­de­nį kryp­čių, vieš­bu­čių, da­tų pa­si­rin­ki­mas jau bū­na smar­kiai su­ma­žė­jęs, o kai­nos di­dė­ja. 

Tarp poil­siau­to­jų iš Lie­tu­vos bei vi­sos Eu­ro­pos vie­na po­pu­lia­riau­sių žie­mos kryp­čių – Ka­na­rų sa­la Te­ne­ri­fė. Kas vi­lio­ja poil­siau­to­jus į sa­lą, pa­sa­ko­ja Te­ne­ri­fė­je aš­tuo­ne­rius me­tus dir­ban­ti ir gy­ve­nan­ti tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ ke­lio­nių va­do­vė Jū­ra­tė Ei­vai­tė. Pa­sak jos, di­džiau­sio poil­siau­to­jų srau­to iš Lie­tu­vos su­lau­kia­ma bū­tent šal­tuo­ju me­tų lai­ku.

Pir­ma prie­žas­tis, dėl ku­rios Ka­na­rų Te­ne­ri­fė ypač pa­trauk­li poil­siau­to­jams iš rim­tą žie­mą tu­rin­čių ša­lių, yra su­btro­pi­nis, ta­čiau švel­nus jū­ri­nis kli­ma­tas. Vi­sus 12 mė­ne­sių jū­ra tin­ka mau­dy­nėms, oro tem­pe­ra­tū­ra šil­tuo­ju me­tų lai­ku svy­ruo­ja tarp 26-28 °C, žie­mą – tarp 20-22 °C. Ma­lo­nų, švel­nų ir sta­bi­lų prie Af­ri­kos kran­tų pri­sig­lau­du­sios sa­los kli­ma­tą le­mia šal­to­ji Gol­fo sro­vė ir vė­jai pa­sa­tai. „At­siž­vel­giant į Lie­tu­vos pa­dė­tį že­mė­la­py­je, tu­ri­me ne­daug są­ly­gi­nai ar­ti esan­čių bei pa­to­giai pa­sie­kia­mų vie­tų, ku­rio­se ga­lė­tu­me il­sė­tis šal­tuo­ju me­tų lai­ku – vė­ly­vą ru­de­nį, žie­mą ar anks­ty­vą pa­va­sa­rį. O Ka­na­rų Te­ne­ri­fė – vie­na iš sa­lų, ku­rio­se ga­li­ma at­os­to­gau­ti ir va­sa­ros ma­lo­nu­mais mė­gau­tis iš­ti­sus me­tus. Ne vel­tui sa­la, ku­rią per me­tus ap­lan­ko apie 6 mln. žmo­nių ir ku­ri tam­pa vie­na po­pu­lia­riau­sių kryp­čių Eu­ro­po­je žie­mos at­os­to­gų me­tu, va­di­na­ma am­ži­no pa­va­sa­rio sa­la“, - pa­sa­ko­jo J. Ei­vai­tė. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku ji re­ko­men­duo­ja rink­tis poil­sį bū­tent pie­ti­nė­je sa­los da­ly­je, ku­rios per kal­nus pra­ktiš­kai ne­pa­sie­kia lie­tų ne­šan­tys de­be­sys. Tuo tar­pu šiau­ri­nė­je sa­los da­ly­je šal­tuo­ju me­tų lai­ku kri­tu­lių dau­giau, o oro tem­pe­ra­tū­ra – ge­ro­kai že­mes­nė.

An­tra prie­žas­tis, dėl ku­rios į di­džiau­sią Ka­na­rų sa­lą Te­ne­ri­fę ne­ma­žai poil­siau­to­jų ryž­ta­si ke­lio­nei ir su vai­kais – są­ly­gi­nai ne­di­de­lis at­stu­mas iki sa­los. Gry­no skry­džio iš Vil­niaus iki Te­ne­ri­fės - 6,5 va­lan­dos. „Vis dėl­to ka­dan­gi Lie­tu­vo­je vei­kian­čios re­gu­lia­rių­jų skry­džių bend­ro­vės tie­sio­gi­nio rei­so Vil­nius-Te­ne­ri­fė ne­siū­lo – tie­sio­giai skrai­di­na tik ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai – prieš įsi­gy­jant lėk­tu­vo bi­lie­tus re­ko­men­duo­ja­ma itin pa­si­do­mė­ti skry­džiu bei jo truk­me, - pa­ta­rė „Tez Tour“ at­sto­vė. – Tai ypač ak­tua­lu jei poil­siau­ti vyks­ta­ma su ma­ža­me­čiais ar­ba kai vie­nas iš at­os­to­gų pri­ori­te­tų – su­trum­pin­ti ke­lio­nei skir­tą lai­ką bei pa­da­ry­ti ją kuo kom­for­tiš­kes­nę“. Tuo tar­pu or­ga­ni­zuo­jant skry­dį su per­sė­di­mu per pi­gias skry­džių bend­ro­ves ir pats skry­dis ga­li iš­si­tęs­ti, ir dar oro uos­tuo­se ga­li tek­ti lauk­ti.

Tre­čia prie­žas­tis ap­si­lan­ky­ti Te­ne­ri­fė­je – uni­ka­li sa­los gam­ta. Ne vel­tui Ka­na­rų Te­ne­ri­fė daž­nai pri­sta­to­ma kaip vie­na gra­žiau­sių pa­sau­lio sa­lų. Pa­ga­ny­ti akis ga­lės ir poil­sio pa­plū­di­my­je mė­gė­jai (do­mi­nuo­ja juo­do vul­ka­ni­nio smė­lio pa­plū­di­miai), ir no­rin­tys po sa­lą pa­ke­liau­ti. Au­to­mo­bi­lio nuo­ma sa­vai­tei – nuo 150 eu­rų. O pa­ma­ty­ti ti­krai yra ką. Te­ne­ri­fė – vul­ka­ni­nė sa­la, kon­tras­tin­gas land­šaf­tas iš­rai­žy­tas kal­nais, už­ge­su­siais ar mie­gan­čiais ug­ni­kal­niais, o iš že­mės gel­mių ka­dai­se iš­si­ver­žu­si mag­ma nu­da­žė sa­los pa­vir­šių pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis spal­vo­mis. Ly­gi­nant su ki­to­mis Ka­na­rų sa­ly­no sa­lo­mis, dėl sa­los aukš­čio Te­ne­ri­fė tu­ri dau­giau­sia gam­ti­nių eko­sis­te­mų, ku­rios do­va­no­ja įvai­rų pei­za­žą bei kli­ma­to skir­tu­mus.

Ket­vir­ta prie­žas­tis vyk­ti į Te­ne­ri­fę – Tei­dės ug­ni­kal­nis, ku­ris yra aukš­čiau­sia virš At­lan­to van­de­ny­no iš­ki­lu­si vir­šū­nė. Tei­dė stūk­so sa­los cen­tre, yra 20 km apim­ties ir 3718 m aukš­čio. Mie­gan­tį ug­ni­kal­nį su­pa 18 900 hek­ta­rų na­cio­na­li­nio par­ko, ku­rį glo­bo­ja UNES­CO. Kaip tik dėl di­džią­ją sa­los da­lį uži­man­čių kal­nų vieš­bu­čių kie­kis yra ri­bo­tas, jie įsi­kū­rę dau­giau­sia pa­kran­tė­se, prie pa­plū­di­mių. „Te­ne­ri­fė­je, o ypač – šal­tuo­ju me­tų lai­ku itin pa­gei­dau­ja­mo­je pie­ti­nė­je jos da­ly­je, vieš­bu­čiai už­si­pil­do ne­pap­ras­tai greit. Tad ge­riau­siu kai­nos bei ko­ky­bės san­ty­kiu džiau­gia­si tie, ku­rie at­os­to­go­mis pa­si­rū­pi­na iš anks­to, tai yra dar iki rug­sė­jo, - tam ti­krą vieš­bu­čių de­fi­ci­tą sa­lo­je ko­men­ta­vo „Tez Tour“ Pro­duk­to sky­riaus va­do­vė Dag­nė Klin­gai­tė. – Ži­no­ma, ne­bū­na taip, kad į sa­lą vi­siš­kai ne­be­ga­lė­tum nu­skris­ti, vis dėl­to ru­de­nį dėl už­sa­ky­mų gau­sos vieš­bu­čių kai­nos ky­la ir jei jos per di­de­lės, tu­ris­tams ten­ka rink­tis pi­ges­nę šiau­ri­nę sa­los da­lį, ta­čiau žie­mą ten ga­li bū­ti vė­siau ar ly­ti lie­tūs“.

„Be­je, apie Ka­na­rų Te­ne­ri­fę su­kur­tas mi­tas, ne­va sa­la bran­gi ir poil­sis jo­je įper­ka­mas ne kiek­vie­nam. Vis dėl­to šį mi­tą ga­li pa­neig­ti kiek­vie­nas, ku­ris ke­lio­ne į sa­lą pa­si­rū­pi­na per iš­anks­ti­nius par­da­vi­mus, kuo­met poil­sis sa­lo­je kai­nuo­ja tiek pat, kiek, pa­vyz­džiui, Tur­ki­jo­je. O Tur­ki­ja juk įper­ka­ma dau­ge­liui žmo­nių“, - ly­gi­no J. Ei­vai­tė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, jog il­sė­tis sa­lo­je pi­giau nei že­my­ni­nė­je Is­pa­ni­jo­je. „Pa­vyz­džiui, ska­niai pa­pie­tau­ti vie­tos res­to­ra­ne ga­li­ma ir už 10 eu­rų. O ga­mi­na­mo mais­to, ypač – žu­vies, mė­sos pa­tie­ka­lų – sko­niu liks pa­ten­kin­tas ir di­džiau­sias gur­ma­nas“, - įsi­ti­ki­nu­si ke­lio­nių va­do­vė. Ji pa­ste­bi, jog daž­niau­siai poil­sį sa­lo­je ren­ka­si eu­ro­pie­čiai: ang­lai, vo­kie­čiai, pra­ncū­zai, skan­di­na­vai.

Penk­to­ji prie­žas­tis il­sė­tis Te­ne­ri­fė­je – ga­li­my­bė ap­si­pirk­ti pi­giau. Sa­la yra be­mui­tė­je zo­no­je, tad vie­tos krau­tu­vė­lė­se ir pre­ky­bos cen­truo­se yra žy­miai pi­giau nei že­my­ni­nė­je Is­pa­ni­jo­je ir net oro uos­to par­duo­tu­vė­se. Ka­na­rų sa­lo­je Te­ne­ri­fė­je kaip nie­kur ki­tur daug gar­sių pre­kės ženk­lų dra­bu­žių, ava­ly­nės iš­par­duo­tu­vių. Vis dėl­to, jei ku­ror­ti­nė­je zo­no­je bai­mi­na­ma­si per­mo­kė­ti ar nu­si­pirk­ti ne ori­gi­na­lų dra­bu­žį, J. Ei­vai­tė pa­ta­ria rink­tis sa­los sos­ti­nė­je San­ta Cru­ze įsi­kū­ru­sius gar­siuo­sius pre­ky­bos cen­trus bei ne­di­de­lius, bet po­pu­lia­rius, bu­ti­kus. Įspū­din­gais iš­par­da­vi­mais, ku­rie sa­lo­je pra­si­de­da lie­pą ir sau­sį, sa­la gar­sė­ja vi­so­je Eu­ro­po­je, tad no­rin­tiems pa­atos­to­gau­ti ir sy­kiu ap­si­pirk­ti siū­lo­ma vyk­ti su kuo di­des­niu ir tuš­tes­niu la­ga­mi­nu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami