Lietuviai pripėdavo ir Turine

Birutė LIAUŠKIENĖ 2008-05-16 00:00
Birutė LIAUŠKIENĖ 2008-05-16 00:00
Turine, Moderniojo meno galerijoje, eksponuojamas prancūzų dailininko F.-X.Fabre'o tapytas Lietuvos didiko, politiko, diplomato, kompozitoriaus M.K.Oginskio portretas. Autorės nuotrauka
Lie­tu­viai kaip žvirb­liai, kar­tais at­skren­da ir iš­skren­da ty­liai, bet bū­na, kad kiek pri­pė­duo­ja ki­tų ša­lių me­ne, kul­tū­ro­je ar kri­mi­na­li­nė­je kro­ni­ko­je. Įdo­mu bu­vo to­kių lie­tu­viš­kų pėd­sa­kų ieš­ko­ti Ita­li­jo­je, Tu­ri­no mies­te.

Iš Lietuvos į šiaurės vakarų Italijos miestą Turiną skrendant lėktuvu, tikras malonumas gėrėtis didžiuliais Šveicarijos ir Italijos Alpių masyvais, nenusakoma kalnų formų, spalvų įvairove. Paskui pajunti, kad lėktuvas jau suka ratus apie didžiulę pastatų sangrūda. Ima atrodyti, jog artiniesi prie kažkokio ypatingo miesto.

Vėliau Turinas nenuteikia kaip išskirtinio grožio miestas. Tiesiog jis didžiulis, elegantiškas, čia daugybė gražių statinių. Dalis jo tvarkingai sukarpyta lygiagrečių gatvių ir jų susikirtimų stačiakampių. Nematyti tokio savitumo kaip Florencijoje, Romoje, Venecijoje arba mažesniuose miestuose, tokiuose kaip Paduja, Verona. Tačiau turiniečiai teigia, kad jų mieste yra gražiausios Europoje aikštės, o architektūra - ypatinga.

Pjemonto kraštas

Turinas buvo užkariavęs daug žemių, tarp jų - Sardiniją, Milaną. Jis suvienijo Italiją ir net tapo jos pirmąja sostine. Istorija čia paliko I šimtmečio romėniškosios miesto sienos fragmentus, 1490 metais iškilusią renesansinę katedrą, XVII-XVIII a. statytus Madamos rūmus, daug kitų gražiai saugomų, turistų lankomų pastatų. Dabar Turinas - Pjemonto krašto sostinė, išplėtotos pramonės, mokslo, kultūros centras. Apie 900 tūkst. miesto ir apylinkių gyventojų, maitinami FIAT koncerno įmonių, chemijos, farmacijos, tekstilės ir kitos gamybos, rūpinasi miestu, didžiuojasi, jog turi 1405 metais įkurtą universitetą, daugybę teatrų, muziejų. Ir visada turistų užplūstą Šv. Jono Krikštytojo (San Giovanni Batista) katedrą su garsiąja barokine Šv. Drobulės (Cappella della Sindone) koplyčia, kur meldžiamasi prie garsiosios Išganytojo atvaizdą įamžinusios drobulės arba, kai ji ilsinama, prie jos kopijos. Ten daugiakalbiame gaudesyje ausis gali pagauti ir vieną kitą lietuvišką žodį. Nes, kaip sakoma, žvirblį ir lietuvį rasi visur. Kiek lietuviškų pavardžių Turine nuskandino istorijos gelmės, nė neaišku, nes tautiečių visada buvo daugiau Romoje, Milane. Tačiau likusi nuoroda, jog 1927 metais mieste veikė lietuvių saleziečių informacijos ir propagandos centras, iki 1940 metų ėjo žurnalas "Saleziečių žinios".

Lietuviška spauda

Po Antrojo pasaulinio karo Italijoje atsidūrė apie pusantro tūkstančio lietuvių. Ne visi čia pasiliko, kiti emigravo tolyn. Likę tautiečiai išsklido, daugiausia susitelkė Romoje, kur 1952 metų pabaigoje įkūrė Italijos lietuvių bendruomenę. Atsirado studentų draugijų, buvo lietuviškų leidinių, 1950 metais atnaujintos "Saleziečių žinios", žurnalas "Krivūlė". Bendruomenės pirmininko kunigo Vinco Mincevičiaus pastangomis italų kalba buvo leista "Lietuvos katalikų bažnyčios kronika".

Vietos duomenimis, lietuvių Italijoje dabar gyvena apie 600, bet tai nėra tikslus skaičius. Turinas liko kiek tolėliau nuo jų būriavimosi vietų. Net ir Lietuvių kultūros centras (Centro di Cultura Lituana) yra įkurtas Milane.

Lietuviški vardai

Turine dabar Lietuvos vardas irgi ryškesnis nei bet kada. Atsakydama į 1991 metų sovietų agresiją Vilniuje, Turino miesto taryba Vytautui Landsbergiui suteikė šio miesto garbės piliečio vardą. Šio vardo liudijimo įteikimo ceremonijoje pernai lapkričio mėnesį V.Landsbergis pabrėžė apie Pjemonto kraštą žinojęs dar vaikystėje iš rašytojo Edmondo De Amicis knygutės "Il cuore" ("Širdis").

"Turinas dabar jau ir mano miestas, - sakė V.Landsbergis. - Jaučiuosi ypa� pagerbtas ir įpareigotas. Kai mąstau apie Turiną, kaip savitos kultūros ir vertybių puoselėjimo miestą, ateina į galvą net keista mintis: jeigu Lietuva prieš Antrąjį pasaulinį karą būtų įsigijusi pastatą ir įkurdinusi atstovybę Turine, tikriausiai šiandien turėtume mažiau diplomatinių problemų."

Turime šiame krašte ir Lietuvos garbės konsulą - poną Fabrizio Valentini. Čia Lietuvai atstovavo ir mūsų sportininkai, dalyvavę 2006 metų žiemos olimpiadoje Turine. Nors nepribloškėme pergalėmis, bet Lietuvos trispalvė plevėsavo. Dar vienas lietuviškas skambesys - mūsų šalies pabuvimas pagrindine garbės viešnia 2007 metų Turino knygų mugėje. Nors ten šeimininkavo italų leidėjai, bet nacionalinis Lietuvos leidinių stendas, tarp 800 renginių mugėje vykę lietuvių knygų pristatymai, susitikimai su leidyklų atstovais ir rašytojais, kino filmai, spektakliai ir parodos patraukė dėmesį ir atsispindėjo italų spaudoje.

Turine gyvena ir lietuvių skaitytojams gerai žinomas Alessandro Baricco. Antrajame pagal populiarumą (po Milano "La Scala") Turino operos teatre A.Baricco interpretuotą W.A.Mozarto operą "Užburtoji fleita" pastatyti 2006 metais buvo pakviestas mūsų režisierius Oskaras Koršunovas.

M.K.Oginskis Turine

Turine būta ir lietuvių dailės desantų. Pernai miesto savivaldybės meno centre savo kūrybą parodė grupė kauniečių dailininkų. O dabar Moderniojo meno galerijoje eksponuojamoje (perkeltoje iš Prancūzijos Monpeljė miesto) prancūzų tapytojo Francois-Xaviero Fabre'o darbų parodoje į lankytojus iš portreto mąsliai žvelgia Mykolas Kleopas Oginskis, Lietuvos didikas, politikas, diplomatas, kompozitorius, garsaus polonezo autorius.

F.-X.Fabre'as šį portretą nutapė Florencijoje 1808 metais. Čia eksponuoti ir du M.K.Oginskio antrosios šeimos vaikų portretai. Iki birželio pradžios lankytojai po šiais paveikslais skaitys užrašus - skolinta iš Lietuvos dailės muziejaus Vilniuje ir Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami