Lietuvių jachta keliaus aplink pasaulį

Rasa PAKALKIENĖ rasa.pakalkiene@lzinios.lt 2014-09-08 06:00
Rasa PAKALKIENĖ
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
2014-09-08 06:00
Projekto "Kapitono Granto vaikai" keliaus jachta "Reliant'59". Organizatorių nuotrauka
Lie­tu­vos bu­riuo­to­jai ren­gia­si į plauk­ti ap­link pa­sau­lį. Į sep­ty­ne­rius me­tus truk­sian­čią ke­lio­nę jū­ro­mis, ku­rio­mis plau­kio­jo le­gen­di­nio ro­ma­no „Ka­pi­to­no Gran­to vai­kai“ he­ro­jai, kvie­čia­mi vi­si - en­tu­zias­tai, sva­jo­to­jai, iš­šū­kių ne­bi­jan­tys ir nuo kas­die­ny­bės ati­trūk­ti no­rin­tys žmo­nės.

Pro­jek­to "Ka­pi­to­no Gran­to vai­kai" tiks­las - įveik­ti Ju­le­so Ver­ne'o ap­ra­šy­tą geog­ra­fi­nį marš­ru­tą, api­man­tį vi­sos mū­sų pla­ne­tos 37-ąją pie­tų pus­ru­tu­lio pla­tu­mą, įtrau­kiant Či­lės, Ar­gen­ti­nos, Pa­ta­go­ni­jos, Aus­tra­li­jos ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos sau­su­mos eks­pe­di­ci­jas. Kai su­ma­ny­mas bu­vo pri­sta­ty­tas res­to­ra­ne "Ti­me", vis­kas dvel­kė jū­ra: kal­bos, vaiz­dai ekra­ne, pa­tie­ka­lai, ku­riais bu­vo vai­ši­na­mi su­si­rin­ku­sie­ji. Apie bu­vu­sias ir bū­si­mas ke­lio­nes jach­ta pa­sa­ko­jo žmo­nės, pa­ty­rę, ką reiš­kia po bu­rė­mis skros­ti jū­ras ir van­de­ny­nus. Svar­biau­sia is­to­ri­ja - ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį, truk­sian­ti sep­ty­ne­rius me­tus.

Sva­jo­nė pil­do­si po tri­jų dešimtmečių

Su­ma­ny­mą lie­tu­viš­ka jach­ta leis­tis į ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį pri­sta­tė ka­pi­to­nas Da­rius Vin­ke­vi­čius. "To­kią idė­ją puo­se­lė­jau se­niai. Bū­da­mas pen­ke­rių, pie­šiau ir lip­džiau lai­ve­lius. Daug mo­de­liu­kų esu pa­da­ręs. 12 me­tų pers­kai­čiau kny­gą "Ka­pi­to­no Gran­to vai­kai". Da­bar man 38-eri. Tai­gi idė­ja bren­do tris de­šimt­me­čius. La­bai ti­kiu ir jau­čiu, kad ji bus rea­li­zuo­ta. Dėl to esu mis­tiš­kai nu­ste­bęs", - pa­sa­ko­jo jis.

D. Vin­ke­vi­čius pir­mą jach­tą su bro­liu pa­sta­tė anks­ty­vo­je jau­nys­tė­je, bet tė­vas pri­ver­tė pir­mą­jį kū­ri­nį su­de­gin­ti. Ta­čiau sva­jo­nė lieps­no­jo to­liau. Abu su bro­liu ta­po bu­riuo­to­jais. Nors D. Vin­ke­vi­čius stu­di­ja­vo Že­mės ūkio aka­de­mi­jo­je, lais­va­lai­kį leis­da­vo bib­lio­te­ko­je prie li­te­ra­tū­ros apie jach­tas. Vė­liau pats pra­dė­jo jas sta­ty­ti. Tam tiks­lui įkū­rė įmo­nę. 1998 me­tais ry­žo­si įgy­ven­din­ti sa­vo sva­jo­nių pro­jek­tą - pa­sta­ty­ti "Re­liant'59". Sta­ty­ba tę­sė­si 11 me­tų, pri­žiū­rint vo­kie­čių ins­pek­to­riams. Šia ser­ti­fi­kuo­ta jach­ta lie­tu­viai ir ke­liaus ap­link pa­sau­lį. Lai­vas yra 59 pė­dų il­gio. Vie­nu me­tu juo ga­li ke­liau­ti 9 žmo­nės.

"Ir is­to­riš­kai, ir geog­ra­fiš­kai pro­jek­tas bus la­bai di­de­lis, tie­siog gran­dio­zi­nis, - tei­gė D. Vin­ke­vi­čius. - Tai ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį, ap­lan­kant įvai­rus sa­ly­nus ir že­my­nus. No­ri­si, kad lie­tu­viai bu­riuo­tų įdo­miau­sio­se pa­sau­lio vie­to­se. Ga­lų ga­le su­si­vo­kė­me, kad šį pro­jek­tą šiaip ne taip įsprau­si­me į sep­ty­ne­rius me­tus. O vi­są eks­pe­di­ci­ją su­skirs­tė­me į sep­ty­nis eta­pus."

Įgu­lą le­pins gar­sūs vir­tu­vės šefai

Nuo dvie­jų iki pen­kių sa­vai­čių lai­ve pra­lei­sian­čių pro­jek­to da­ly­vių lau­kia ne tik geog­ra­fi­niai, bet ir ku­li­na­ri­niai at­ra­di­mai. Įgu­lą jais le­pins gar­sūs vir­tu­vės še­fai, ga­min­sian­tys iš Ka­ri­bų ar ki­to lan­ko­mo re­gio­no pro­duk­tų. Pir­ma­sis lai­vo kam­bu­ze šei­mi­nin­kaus ne vie­na­me už­sie­nio "Mi­che­lin" žvaigž­du­tė­mis įver­tin­ta­me res­to­ra­ne dir­bęs še­fas Lau­ry­nas Gri­zas. Pa­sau­lio vir­tu­ves ge­rai pa­žįs­tan­tis jau­nuo­lis sa­kė iki šios eks­pe­di­ci­jos tu­rė­jęs dvi di­džiau­sias gy­ve­ni­mo sva­jo­nes – pa­ga­min­ti va­ka­rie­nę Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­nce­sei Anai kar­tu su Ško­ti­jos ku­li­na­ri­jos ko­man­da ir iš­plauk­ti lai­vu ap­link pa­sau­lį. Pir­mo­ji jau įgy­ven­din­ta, ki­ta, iš­ni­ru­si iš pa­aug­lys­tė­je skai­ty­tų J. Ver­ne­‘o kny­gų, – pa­ke­liui. Mes­tą iš­šū­kį tap­ti lai­vo vi­rė­ju an­tra­ja­me eta­pe pri­ėmė žur­na­lis­tas ir ke­liau­nin­kas Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius. Sa­vo ku­li­na­ri­nę rub­ri­ką "Pa­sau­lio puo­dai" Vy­ta­rui teks su­tal­pin­ti į 45 laips­nių kam­pu pa­svi­ru­sią jach­tos vir­tu­vė­lę ir pen­kias sa­vai­tes žong­li­ruo­ti mais­to pro­duk­tais pu­čiant 20-40 maz­gų vė­jui.

Bu­riuo­ti ga­li visi

Kla­si­ki­nio rau­don­me­džio lai­vas su pir­mą­ja įgu­la nuo Ka­na­rų sa­lų iš­plauks lap­kri­čio 24 die­ną. Ke­liau­to­jai jau re­gis­truo­ja­si į eks­pe­di­ci­ją "Ka­pi­to­no Gran­to vai­kai". Or­ga­ni­za­to­riai tei­gė, kad bu­riuo­ti ga­li vi­si, to­dėl šis pro­jek­tas yra pui­ki ga­li­my­bė mėgs­tan­tie­siems at­os­to­gau­ti ki­taip, no­rin­tie­siems kuo dau­giau pa­žin­ti, iš­ban­dy­ti sa­vo ga­li­my­bių ri­bas. "Ne­su gir­dė­jęs nė vie­no sa­kant, kad jū­ro­je tuš­čiai pra­lei­do lai­ką. At­virkš­čiai, daug kam pra­de­da at­ro­dy­ti, kad tai kran­te lai­kas lei­džia­mas vė­jais", - tei­gė idė­ja už­si­de­gęs ka­pi­to­nas D. Vin­ke­vi­čius, jach­to­se per dau­gy­bę plau­kio­ji­mo me­tų pa­ži­nęs įvai­riau­sių žmo­nių. Iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie pri­sta­ty­tą pro­jek­tą, marš­ru­tus ir re­gis­tra­ci­ją ga­li­ma ras­ti tink­la­py­je ka­pi­to­nog­ran­to­vai­kai.lt.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
algis  78.61.130.55 2014-09-22 18:00:36
Kokia Jachtos pavardė ?
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami