Lietuvių šeimos dažniausiai atostogauja rugpjūtį

lzinios.lt 2013-08-08 05:59
lzinios.lt
2013-08-08 05:59
Bagažo vėlavimas, sugadinimas ar praradimas yra viena dažniausių problemų atostogų metu. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Drau­di­mo bend­ro­vės See­sam In­su­ran­ce AS Lie­tu­vos fi­lia­lo duo­me­ni­mis, lie­tu­viai su šei­mo­mis vis daž­niau ke­lio­nes or­ga­ni­zuo­ja sa­va­ran­kiš­kai, in­ten­sy­viau­siai ke­liau­ja rugp­jū­čio mė­ne­sį, o at­os­to­goms ren­ka­si Pie­tų Eu­ro­pos ša­lis. 

Šiems ke­liau­to­jams drau­di­kai ir ke­lio­nių agen­tū­ros pa­ta­ria pa­si­rū­pin­ti ne tik bi­lie­tais ir pa­grin­di­niu – me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų drau­di­mu, bet ir ba­ga­žo ap­sau­ga, kruopš­čiai ap­gal­vo­tu marš­ru­tu ir ki­to­mis svar­bio­mis smulk­me­no­mis.

„Pas­te­bė­jo­me, kad rugp­jū­čio mė­ne­sį ke­lio­nių drau­di­mo pa­klau­sa dviem ir dau­giau as­me­nų iš­au­ga dvi­gu­bai. To­kie ke­liau­to­jai ke­lio­nių drau­di­mą vis daž­niau įsi­gy­ja in­ter­ne­tu – 2012 m. lie­pos mėn. ke­lio­nių drau­di­mą in­ter­ne­tu įsi­gi­jo 10 proc. šei­mų, tuo tar­pu šie­met ši da­lis jau iš­au­go iki 17 proc. Šie skai­čiai pa­tvir­ti­na, kad ke­liau­to­jai at­os­to­gas vis daž­niau pla­nuo­ja sa­va­ran­kiš­kai ir pa­tys ap­gal­vo­ja vi­sas ke­lio­nės de­ta­les. Vie­nas iš svar­biau­sių, ta­čiau daug lai­ko ne­rei­ka­lau­jan­čių dar­bų prieš iš­vyks­tant – drau­di­mas“, – tei­gia See­sam As­mens drau­di­mų gru­pės plė­tros va­do­vė Na­ta­li­ja Mi­sė­kie­nė.

See­sam duo­me­nis pa­tvir­ti­na lėk­tu­vų bi­lie­tų re­zer­va­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos „a­via.lt“ pro­jek­tų va­do­vas Žil­vi­nas Rau­dys. „Skry­džių bi­lie­tus į pie­ti­nės Eu­ro­pos ša­lis klien­tai daž­niau­siai įsi­gy­ja di­des­nė­mis gru­pė­mis, po 2 ir dau­giau – to­kia poil­si­nių kryp­čių spe­ci­fi­ka. Nors ke­liau­ja­ma rugp­jū­tį, daž­niau­siai bi­lie­tai ke­lio­nei įsi­gy­ja­mi iš anks­to, ba­lan­džio, ge­gu­žės ar bir­že­lio mė­ne­siais – iš anks­to per­ka­mi bi­lie­tai yra pi­ges­ni.“

„Daž­niau­siai poil­siui pa­si­ren­ka­mi ku­ror­tai Grai­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je ar Ita­li­jo­je. Vie­nos po­pu­lia­riau­sių kryp­čių Is­pa­ni­jo­je yra Lan­za­ro­tė, Ma­la­ga, Bar­se­lo­na, Te­ne­ri­fė, Mal­jor­ka, Gran Ka­na­ri­ja; Grai­ki­jo­je – Kre­ta, Ko­sas, Ro­das; Ita­li­jo­je – Si­ci­li­ja, Sar­di­ni­ja bei Ro­ma“,– pa­tvir­ti­no Ž.Rau­dys.

Kal­bė­da­mi apie daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias ri­zi­kas, be pa­grin­di­nio me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų drau­di­mo See­sam iš­ski­ria įvy­kius su ba­ga­žu. „Ba­ga­žo vė­la­vi­mas, su­ga­di­ni­mas ar pra­ra­di­mas yra vie­na daž­niau­sių prob­le­mų at­os­to­gų me­tu. Pa­si­rū­pi­nus šia drau­di­mo ri­zi­ka, drau­di­mo kom­pa­ni­ja kom­pen­suo­ja pra­ras­tų daik­tų, su­ga­din­to ba­ga­žo ar, jam vė­luo­jant, bū­ti­no­sios pa­skir­ties daik­tų įsi­gi­ji­mo iš­lai­das. Ba­ga­žo drau­di­mas ga­lio­ja ne tik skry­džio me­tu, bet ir vi­sos apd­raus­tos ke­lio­nės lai­ko­tar­piu – tai reiš­kia, jog jis ap­sau­go nuo iš­lai­dų, pa­tir­tų dėl ba­ga­žo su­ga­di­ni­mo ar pra­ra­di­mo tiek jį trans­por­tuo­jant, tiek vieš­bu­ty­je ar ki­to­se vie­to­se“, – sa­ko N.Mi­sė­kie­nė.

See­sam duo­me­ni­mis, lie­pos mė­ne­sį dau­giau nei pu­sė – 58 proc. – šei­mų at­os­to­gas pla­na­vo Pie­tų Eu­ro­pos ša­ly­se, o 18 proc. ren­ka­si poil­si­nes ke­lio­nes į Tur­ki­ją, Egip­tą ar Tu­ni­są. Daž­niau­siai ke­liau­to­jai šei­mo­mis sa­vo ke­lio­nes pra­de­da pir­ma­die­niais, 50 proc. šei­mų ren­ka­si 6–10 die­nų truk­mės ke­lio­nes, o 11–15 die­nų at­os­to­gau­ja 21 proc. ke­liau­to­jų.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami