Lietuvos moterų vakarėliai Turkijoje neretai baigiasi traumomis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-30 12:03
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-30 12:03
suggestkeyword.com nuotrauka
Jau ne vie­ną se­zo­ną Tur­ki­ja yra po­pu­lia­riau­sia at­os­to­gų kryp­tis. Links­my­bių bei ši­lu­mos pa­siil­gu­sių tu­ris­tų srau­tai ir to­liau ne­ma­žė­ja. Ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA duo­me­ni­mis, sau­lės kai­tros le­pi­na­ma­me kraš­te at­os­to­gau­ti ypač mėgs­ta Lie­tu­vos mo­te­rys. Ta­čiau va­ka­rė­liais ir van­dens ma­lo­nu­mais be­si­le­pi­nan­čios lie­tu­vai­tės šio­je ša­ly­je ne­iš­ven­gia ir trau­mų. Per tre­jus me­tus to­kių in­ci­den­tų skai­čius iš­au­go net 45 pro­cen­tais.

„Į Tur­ki­ją vyks­ta dvi­gu­bai dau­giau mo­te­rų nei vy­rų. Ne­re­tai lie­tu­vai­tei ši ša­lis – ne­si­bai­gian­čių links­my­bių ir nuo­ty­kių oa­zė. To­kios links­my­bės daž­nai ga­li baig­tis trau­mo­mis. Pa­vo­jai ne­re­tai mo­te­rų ty­ko ir prie ba­sei­nų, kur jos le­pi­na­si sau­le. Dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės pa­slys­ta ant šla­pio grin­di­nio prie ba­sei­no, pa­si­tem­pia čiur­ną šok­da­mos į van­de­nį ar šo­kių aikš­te­lė­je. Lie­tu­vai­tės taip pat ža­vi­si ir Egip­tu, ta­čiau, ma­tyt, prieš ke­le­rius me­tus vy­kę ne­ra­mu­mai ne­ma­žą da­lį tu­ris­čių at­gra­sė“, – sa­ko ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės BTA Tur­to ir spe­cia­lių­jų ri­zi­kų ža­lų re­gu­lia­vi­mo sky­riaus va­do­vė Ana Mo­gil­nic­kie­nė.

Per pra­ėju­sius me­tus ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų skai­čius, į ku­riuos pa­kliu­vo Tur­ki­jo­je at­os­to­gau­jan­čios Lie­tu­vos gy­ven­to­jos, pa­di­dė­jo 36 pro­cen­tais. Vy­rų pa­tir­tų trau­mų to­je pa­čio­je ša­ly­je skai­čius ne­si­kei­tė.

Vy­rai trau­kia į rytus

Lie­tu­vos vy­rai taip pat mėgs­ta pa­si­le­pin­ti šil­tų­jų kraš­tų ma­lo­nu­mais, ta­čiau juos vis la­biau vi­lio­ja ry­tų kryp­tis. BTA duo­me­ni­mis, vy­rai vis daž­niau ren­ka­si Ru­si­ją, ku­rio­je daž­niau­siai tvar­ko vers­lo rei­ka­lus. BTA sta­tis­ti­ka ro­do, kad Ru­si­jo­je trau­mas pa­ti­rian­čių vy­rų skai­čius per tre­jus me­tus iš­au­go treč­da­liu. Ga­li­ma spė­ti, kad taip yra to­dėl, kad kai­my­ni­nė­je ša­ly­je – ne to­kie tvar­kin­gi ke­liai, inf­ras­truk­tū­ra. Ru­sams su­si­ta­ri­mus ne­sve­ti­ma su­tvir­tin­ti stip­res­nio gė­ri­mo tau­re, to­dėl al­ko­ho­lio par­agau­ti prie de­ry­bų sta­lo kar­tais ten­ka ir tau­tie­čiams. Tai, sa­vo ruo­žtu, ga­li su­da­ry­ti są­ly­gas ne­pa­lan­kioms si­tua­ci­joms.

Su­si­ža­lo­ju­sių JAV – dvigubai

Lie­tu­viai mie­lai ke­liau­ja į Tur­ki­ją ar Ru­si­ją, ta­čiau vis daž­niau pir­me­ny­bę tei­kia ke­lio­nėms į ki­tą že­my­ną. Ko ge­ro, prie šių ten­den­ci­jų pri­si­dė­jo tai, kad oro li­ni­jų bend­ro­vės daž­niau siū­lo pi­gius skry­džius į JAV, taip pat vi­zų į šią ša­lį iš­da­vi­mo tvar­ka ne­se­niai bu­vo su­pap­ras­tin­ta. Dau­gu­ma tu­ris­tų JAV ren­ka­si il­gas ke­lio­nes au­to­mo­bi­liu, ku­rių me­tu ga­li­ma pa­žin­ti sve­ti­mą kraš­tą. To­kių ke­lio­nių me­tu įvyks­ta ne­ma­žai trau­mų. Pa­sak A. Mo­gil­nic­kie­nės, nuo 2012 me­tų šio­je ša­ly­je su­si­ža­lo­ju­sių tau­tie­čių skai­čius iš­au­go dvi­gu­bai. Ke­liau­to­jai ne­re­tai per­kais­ta sau­lė­je, pa­ti­ria virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų dėl pa­si­kei­tu­sio mais­to ar ne­įp­ras­to jo pa­tei­ki­mo bū­do, ne­lai­mės juos ty­ko ir ko­piant į kal­nus. Kai ku­rie tu­ris­tai pa­si­ryž­ta nu­ei­ti il­gas dis­tan­ci­jas, ku­rių me­tu pa­tem­pia rau­me­nis ar niks­te­li čiur­nas.

Vy­res­ni sve­tur tvar­ko kapus

55-erių ir dau­giau me­tų su­lau­kę Lie­tu­vos gy­ven­to­jai pa­il­sė­ti taip pat mie­lai ke­liau­ja į Tur­ki­ją ar Egip­tą, ta­čiau vie­na po­pu­lia­riau­sių to­kio am­žiaus su­lau­ku­sių gy­ven­to­jų kryp­čių – Ru­si­ja ir Bal­ta­ru­si­ja. Ne­ma­ža da­lis vy­res­nių tau­tie­čių į šias ša­lis vyks­ta ap­lan­ky­ti gi­mi­nai­čių ar mi­ru­sių­jų ka­pų. Pa­sak BTA eks­per­tų, to­kių vi­zi­tų me­tu juos pa­čius ne­re­tai iš­tin­ka trau­mos.

Pokš­tai ir eks­pe­ri­men­tai bai­gia­si ligoninėje

Pa­sak BTA Skam­bu­čių cen­tro va­do­vės Anos Šur­pic­ka­jos, eks­per­tų, ke­lio­nių me­tu žmo­nės itin at­si­pa­lai­duo­ja, var­to­ja ne­ma­žai al­ko­ho­lio ir ima vie­ni ki­tiems krės­ti pokš­tus, o šie ne­re­tai bai­gia­si trau­mo­mis. A. Šur­pic­ka­ja pri­si­me­na is­to­ri­ją, kuo­met už­sie­nio ku­ror­to pa­plū­di­my­je lai­ką lei­dę jau­nuo­liai su­gal­vo­jo vie­ną drau­gą už­kas­ti smė­ly­je, o vė­liau ant jo pa­šo­ki­nė­ti. Toks pokš­tas ne­lai­mė­liui bai­gė­si li­go­ni­nė­je, o at­os­to­gas te­ko leis­ti su­gip­suo­ta ko­ja.

Sve­čio­je ša­ly­je tu­ris­tams pa­ta­ria­ma ati­džiai rink­tis vie­tas, ku­rio­se ruo­šia­ma­si ra­gau­ti vie­ti­nių pa­tie­ka­lų. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met to­kie eks­pe­ri­men­tai bai­gia­si su­nkiais ap­si­nuo­di­ji­mais. Vie­na iš to­kių is­to­ri­jų nu­ti­ko Tai­lan­de, kuo­met vy­res­nio am­žiaus vy­ras mė­ga­vo­si šios ša­lies val­giais, o nu­vy­kęs į oro uos­tą pra­ra­do są­mo­nę.

Bend­ro­vė už­fik­sa­vo ir ku­rio­zi­nių at­ve­jų, – kar­tais ke­lio­nių me­tu vie­nas ki­tą su­ža­lo­ja ir su­tuok­ti­niai ar my­li­mie­ji. Štai sli­di­nė­ji­mo at­os­to­gų me­tu mo­te­ris smar­kiai mo­si­ka­vo ran­ko­mis ir sa­vo vy­rui pra­kir­to lū­pą. Ki­ta is­to­ri­ja nu­ti­ko Tur­ki­jos vieš­bu­ty­je, kai vai­ki­nas su­ma­nė mer­gi­nai švel­niai trink­te­lė­ti per gal­vą pa­gal­ve, ta­čiau nuo smū­gio iš pa­ne­lės ran­kų at­šo­kęs te­le­fo­nas jai nu­skė­lė dan­tį.

Ket­ve­rių me­tų BTA sta­tis­ti­ka ro­do, kad vi­du­ti­nė ke­lio­nių me­tu pa­ti­ria­ma ža­la sie­kia net 444 eu­rus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
važiavau ir važiuosiu  78.63.127.164 2015-08-01 11:15:33
nevarykit čia propagandos prieš turkiją, važiavau ir važiuosiu, taip pat ir į egiptą. o lietuvoje tai gali traumą gauti nuo lietuviško budulio marozo.
1 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami