Lietuvos vietovės, kurias šiemet privalai pamatyti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-16 16:18
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-16 16:18
Seredžiaus piliakalnis Panemunių regioniniame parke. vstt.lt nuotraukos
Ga­li­my­bės pra­smin­gai ke­liau­ti po gam­tą, po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas kas­met di­dė­ja: su­tvar­ky­ti pa­vel­do ob­jek­tai, įreng­ti nau­ji pa­žin­ti­niai gam­tos ta­kai, apž­val­gos bokš­tai ir re­gyk­los, nuo­ro­dos ir in­for­ma­ci­niai sten­dai. Ke­liau­to­jus už­suk­ti kvie­čia sau­go­mų te­ri­to­ri­jų Lan­ky­to­jų cen­trai su uni­ka­lio­mis vi­daus eks­po­zi­ci­jo­mis. 

Šiais me­tais Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo ap­lan­ky­ti 10 nau­jai su­tvar­ky­tų lan­ky­ti­nų vie­tų na­cio­na­li­niuo­se ir re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se:

1. Pūč­ko­rių at­odan­ga. Pa­vil­nių re­gio­ni­nis par­kas.

2. Aukš­čiau­sias Lie­tu­vos taš­kas - Aukš­to­jo kal­va. Juo­za­pi­nės draus­ti­nis.

3. Ša­tri­jos kal­nas. Var­nių re­gio­ni­nis par­kas.

4. Kal­niš­kių kong­lo­me­ra­tų ir Žiegžd­rių at­odan­gų gam­tos ta­kas. Kau­no ma­rių re­gio­ni­nis par­kas.

5. Kar­te­nos pi­lia­kal­nis. Sa­lan­tų re­gio­ni­nis par­kas.

6. Pla­te­lių eže­ras ir Si­be­ri­jos pel­kė nuo nau­jo apž­val­gos bokš­to. Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas.

7. Me­te­lių re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tro eks­po­zi­ci­ja prie Du­sios eže­ro.

8. Ka­čė­niš­kės pi­lia­kal­nis. Sir­vė­tos re­gio­ni­nis par­kas.

9. Lie­pa mo­ti­nė­lė – sto­riau­sia lie­pa Lie­tu­vo­je, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos pa­mink­las.

10. Se­re­džiaus pi­lia­kal­nis. Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nis parkas

Pra­dė­ti ke­liau­ti siū­lo­ma nuo Pūč­ko­rių at­odan­gos, esan­čios Pa­vil­nių re­gio­ni­nia­me par­ke. Nuo nau­jai įreng­tos re­gyk­los at­si­ve­ria pui­ki pa­no­ra­ma į Vil­ne­lės slė­nį ir Vil­niaus apy­lin­kes. Bū­tent prie Pūč­ko­rių at­odan­gos ge­gu­žės 23 d. star­tuos dvi­ra­ti­nin­kų žy­gis, ku­rio marš­ru­tas tę­sis iki ki­tos sau­go­mos te­ri­to­ri­jos – Aukš­to­jo kal­vos, esan­čios Juo­za­pi­nės draus­ti­ny­je. Aukš­to­jo kal­va – aukš­čiau­sias Lie­tu­vos taš­kas, iš­ki­lęs virš jū­ros ly­gio 293, 84 m. Čia ne­se­niai pa­sta­ty­tas apž­val­gos bokš­tas ir skulp­to­rės D. Ma­tu­lai­tės su­kur­ta skulp­tū­ra, žy­min­ti aukš­čiau­sią taš­ką.

Pūčkorių atodanga

Bū­ti­nai šiais me­tais ap­lan­ky­ki­te „kal­nų ka­ra­lie­nę“ Ša­tri­ją Var­nių re­gio­ni­nia­me par­ke. Jei ti­kė­ti le­gen­da, Že­mai­ti­jos ra­ga­nos pa­si­rink­da­vo šią įspū­din­gą vie­tą: nuo Ša­tri­jos kal­no esan­čios apž­val­gos aikš­te­lės ma­ty­ti Sprū­dės, Med­vė­ga­lio pi­lia­kal­niai, Upy­na, Luo­kė, Tel­šių ka­ted­ros bokš­tai... Kal­nas su­tvar­ky­tas, su­tvir­tin­ti ero­zi­jos pa­žeis­ti šlai­tai, iš­kirs­ti men­ka­ver­čiai krū­mai, įreng­ti nau­ji laip­tai, te­ra­suo­ti ta­kai, in­for­ma­ci­nės aikš­te­lės. Ša­tri­jos kal­nas lau­kia lan­ky­to­jų.

Šatrijos kalnas

Ver­ta už­suk­ti ir į Kau­no ma­rių re­gio­ni­nia­me par­ke nau­jai įreng­tą Kal­niš­kių kong­lo­me­ra­tų ir Žiegžd­rių at­odan­gų gam­tos ta­ką. Daug įdo­mios in­for­ma­ci­jos su­tei­kia 19 pa­žin­ti­nių sten­dų pa­lei ta­ką, ku­rie pa­sa­ko­ja apie uni­ka­lias at­odan­gas, ku­rių sluoks­niai liu­di­ja le­dy­nų ir geo­lo­gi­nių pro­ce­sų ei­gą bei apie da­bar vyks­tan­čius pro­ce­sus.

Jei­gu šią va­sa­rą bū­si­te Va­ka­rų Lie­tu­vo­je, ap­lan­ky­ki­te Kar­te­nos pi­lia­kal­nį Sa­lan­tų re­gio­ni­nia­me par­ke. Ma­no­ma, kad IX - XIII a. Kar­te­na bu­vo svar­bus kur­šių gy­ny­bi­nis cen­tras. Šiai tvir­to­vei te­ko at­lai­ky­ti ne vie­ną prieš­o ant­puo­lį, kol 1263 m. ji bu­vo su­de­gin­ta kry­žiuo­čių. Šian­dien Kar­te­nos pi­lia­kal­nio ar­cheo­lo­gi­nia­me komp­lek­se įreng­tas pės­čių­jų ta­kas su in­for­ma­ci­niais sten­dais, ženk­lais bei nuo­ro­do­mis, įreng­ta re­krea­ci­nė inf­ras­truk­tū­ra.

Kartenos piliakalnis

Bū­da­mi Že­mai­ti­jo­je, ne­pa­mirš­ki­te už­suk­ti į Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką ir į apy­lin­kes pa­žvelg­ti nuo nau­jo 15 me­trų aukš­čio apž­val­gos bokš­to. Nuo jo at­si­ve­ria nuo­sta­bus vaiz­das į Pla­te­lių ir Ber­žo­ro eže­rus, ga­li­ma iš vir­šaus ap­žiū­rė­ti kal­vo­tą ir miš­kin­gą par­ko rel­je­fą, taip pat ma­to­si Pla­te­lių mies­te­lis, at­sisk­lei­džia Si­be­ri­jos pel­kė.

O ar ži­no­te, kur gy­ve­na itin re­ti Lie­tu­vo­je ba­li­niai vėž­liai? Me­te­lių re­gio­ni­nia­me par­ke, kur ty­vu­liuo­ja trys šva­riau­si Dzū­ki­jos eže­rai – Du­sia, Me­te­lys ir Obe­li­ja. Šio re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre ne­se­niai įreng­ta nau­ja eks­po­zi­ci­ja. Ter­mi­na­luo­se su­pa­žin­di­na­ma su sau­go­mais au­ga­lais ir gy­vū­nais, lan­ky­to­jų lau­kia dau­gy­bė ki­tų staig­me­nų. Per vi­są eks­po­zi­ci­ją sve­čius ly­di par­ko sim­bo­lis - ba­li­nis vėž­liu­kas, ku­ris įra­šy­tas į Lie­tu­vos Rau­do­ną­ją kny­gą.

Jei ke­liau­si­te po Aukš­tai­ti­ją, ne­pa­mirš­ki­te Sa­lan­tų re­gio­ni­nia­me par­ke ap­lan­ky­ti Ka­čė­niš­kės pi­lia­kal­nio, ku­ris pro­jek­to „Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mas“ me­tu bu­vo pri­tai­ky­tas lan­ky­mui įren­giant laip­tus, ta­kus, iš­ker­tant ma­ža­ver­čius krū­my­nus ir me­džius. Skai­čiuo­ja­ma, kad žmo­nių čia gy­ven­ta I-aja­me tūkst. pr. Kr. Prieš tvar­ky­mą bu­vo at­lik­ti ir ar­cheo­lo­gi­niai žval­gy­mai, ku­rių me­tu ras­ta brūkš­niuo­to­sios ke­ra­mi­kos lie­ka­nų.

Kačėniškės piliakalnis

Va­žiuo­jant pa­ne­mu­ne nuo Kau­no link Ma­žo­sios Lie­tu­vos ap­lan­ky­ki­te dar du įdo­mius lan­ky­ti­nus ob­jek­tus. Ne­to­li Za­pyš­kio, Bra­ziū­kų kai­me au­ga vie­na se­niau­sių lie­pų Lie­tu­vo­je, vals­ty­bės sau­go­mas gam­tos pa­vel­do ob­jek­tas – Lie­pa mo­ti­nė­lė. Tai sto­riau­sia lie­pa mū­sų ša­ly­je, lie­pos ka­mie­no apim­tis – dau­giau kaip 8 me­trai.

Liepa Motinėlė

Per­si­kė­lus į ki­tą Ne­mu­no pu­sę, ver­ta už­kop­ti į Se­re­džiaus pi­lia­kal­nį. Ant jo ka­dai­se sto­vė­ju­si Piešt­vės pi­lis at­lai­kė ne vie­ną kry­žiuo­čių ant­puo­lį. Sa­ko­ma, kad bū­tent čia yra le­gen­di­nio Pa­le­mo­no am­ži­no poil­sio vie­ta, to­dėl pi­lia­kal­nis dar va­di­na­mas Pa­le­mo­no kal­nu. Į kal­no vir­šū­nę ga­li­ma už­kop­ti ke­lis šim­tus pa­ko­pų tu­rin­čiais me­di­niais laip­tais. Čia įreng­tas spe­cia­lus apž­val­gos ta­kas, nuo ku­rio at­si­ve­ria vaiz­dai į Pa­ne­mu­nių re­gio­ni­nį par­ką, Ne­mu­no ir Du­by­sos san­ta­ką.

Pa­sak Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos prie AM di­rek­to­rės Rū­tos Baš­ky­tės, džiu­gu, kad žmo­nės no­rė­da­mi ke­liau­ti į gam­tą nau­do­ja­si su­kur­ta inf­ras­truk­tū­ra – vis ma­žiau sa­va­ran­kiš­kai brai­dan­čių po pel­kes ar ieš­kan­čių re­tų pa­ukš­čių liz­dų. Ga­li­ma pa­ste­bė­ti, kad daug dau­giau ke­liau­ja jau­nos šei­mos. No­ri­me, kad žmo­nės ne tik džiaug­tų­si nuo­sta­biais mū­sų kraš­to vaiz­dais, su­tvar­ky­tais gam­tos bei kul­tū­ros ob­jek­tais, bet ir pa­tys pri­si­dė­tų prie ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mo, puo­se­lė­ji­mo.

Aukščiausias taškas Juozapinės draustinyje.

Lie­tu­vo­je yra 5 na­cio­na­li­niai ir 30 re­gio­ni­nių par­kų. Ke­liau­ki­te po sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, at­ran­dant vis ki­to­kią Lie­tu­vą!

Kar­tu su žur­na­lu „Ke­lio­nės ir pra­mo­gos“ kvie­čia­me ne tik šiais me­tais ap­lan­ky­ti mi­nė­tas 10 vie­tų sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se, bet ir da­ly­vau­ti kon­kur­se – t.y. ori­gi­na­liai jas nu­fo­tog­ra­fuo­ti, nu­pieš­ti, ap­ra­šy­ti. Kon­kur­sas vyks nuo ge­gu­žės 1 d. iki rug­sė­jo 30 d. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kon­kur­są – www.vstt.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami