Liuksemburgas: taip elegantiškai pilka

Aistė MASIONYTĖ   2011-11-11 13:00
Aistė MASIONYTĖ
 
2011-11-11 13:00
Liuk­sem­bur­gas - to pa­ties pa­va­di­ni­mo Di­džio­sios her­co­gys­tės sos­ti­nė dau­ge­liui sie­ja­si su pra­ban­giu gy­ve­ni­mu, tarp­tau­ti­niais fi­nan­sais, eu­ro­pi­nių ins­ti­tu­ci­jų bu­vei­nė­mis. Ta­čiau pra­ban­ga čia ne­de­mons­truo­ja­ma, grei­čiau - tie­siog jau­ku ir ža­vu.

Išsirengus kad ir trumpos dalykinės kelionės, visuomet gali ištaikyti bent keletą valandų miestui apžiūrėti. Į Liuksemburgą, įsikūrusį Alzeto ir Petrusse upių santakoje, iš oro uosto riedančiame autobuse neskelbiamos stotelės, tad išlipi ten, kur pasikliaudamas nuojauta įtari esant šio nedidelio miesto (apie 100 tūkst. gyventojų) centrą. Kita vertus, žinai, kad vis tiek nenuklysi per toli.

Na ir puiku: priekyje jau matyti įspūdingo aukščio arkinis Adolfo tiltas, po kuriuo giliame slėnyje raitosi siaurutė upė Petrusse. Konstitucijos aikštėje ant aukšto postamento stovinti Auksinė moteris laiko laurų vainiką - tai vienu miesto simbolių tapęs Atminties monumentas, skirtas per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusiems liuksemburgiečiams. Kraštą naciai buvo užėmę ir per Antrąjį pasaulinį karą, tad miesto centre teko matyti ne vieną paminklą, skirtą pasipriešinimo kovotojams.

Įtvirtinimų genijai

Per ilgą gyvavimo istoriją Liuksemburgas buvo valdomas daugelio valstybių ir valdovų dinastijų, bet nuo X amžiaus jis visą laiką buvo atskiras, nors ir ne visada savarankiškas politinis vienetas. Akivaizdu, kad ne veltui sostinėje laikui bėgant atsirado įspūdinga įtvirtinimų sistema. Dėl jų Liuksemburgas tapo vienu geriausiai apsaugotų Europos miestų. Statant įtvirtinimus dalyvavo italų, ispanų, belgų, prancūzų, austrų, olandų ir prūsų architektai.

Pirmieji kazematai, saugantys nuo pabūklų atakų, buvo įrengti 1644-aisiais, vadovaujant ispanams. Vėliau požeminės galerijos išplėstos vadovaujant karo inžinieriui ir garsiam įtvirtinimų statytojui Sebastianui Vaubanui, XVIII amžiuje ranką pridėjo austrų architektai. Du kazematai - Bocko ir Petrusse nuo 1933 metų yra atviri visuomenei. Šie puikūs Europos karinės architektūros pavyzdžiai kartu su Liuksemburgo senamiesčiu dabar puikuojasi pasaulio kultūros paveldo sąraše.

Teigiama, kad abiejuose kazematuose per bombardavimą galėjo pasislėpti net apie 35 tūkst. žmonių. Dėl to sunku ginčytis, bet kad Bocko kazematuose išties klaidoka - tikra tiesa. O jei dar skubi, skaičiuoji minutes, net imi nerimauti. Apšviestos požeminės galerijos užima nemenką plotą, o pro milžiniškas angas atsiveria žavingos Liuksemburgo panoramos: rudeninių medžių numargintos kalvos, viadukai, iš upės slėnio kylančios sienos, "prilaikančios" aukštutinį miestą, žemutinio miesto namukai, bažnyčių smailės.

Tuos pačius vaizdus, bet iš erdvesnės perspektyvos galima pamatyti žingsniuojant Corniche gatve, kuri turistiniuose aprašuose tituluojama gražiausiu Europos balkonu. Žvelgdamas žemyn nuo "balkonų" - pakeliui išsidėsčiusių apžvalgos aikštelių, matai vien asfalto pilkumo senųjų pastatų stogus.

Nors, kaip teigiama, dauguma liuksemburgiečių yra katalikai, bažnyčios anaiptol nespindi prabanga. Pagrindinė miesto šventovė - Dievo Motinos bažnyčia, kur reziduoja ir arkivyskupas, iš tiesų gan nedidelė, o kuklų jos pilkumą margina tik spalvingi vitražai.

Kaip minėjau, Liuksemburgas yra Didžioji hercogystė ir šiuo metu jai vadovauja didysis hercogas Henris. Miesto lankytojams rekomenduojama apžiūrėti aukštutiniame mieste įsikūrusius valdovų rūmus Marche-aux-Herbes gatvėje. Tačiau į pastato vidų galima patekti tik vasarą.

Dera modernu ir sena

Didžiojo hercogo Jeano vardu pavadintas Liuksemburgo moderniojo meno muziejus, vadinamasis MUDAM'as, duris atvėrė 2006-aisiais.

Tąkart čia vyko teminė paroda - "Mondes inventes, mondes habites" ("Sukurtieji pasauliai, apgyvendintieji pasauliai"). Anotacijoje rašoma, kad ja iškeliami kūrėjai, "technikos poetai", neapsiribojantys vien praktiniu jos aspektu, bet tyrinėjantys mašinų egzistavimo ir grožio klausimą. Tačiau sudomino ne tik paroda.

Lietuvoje esame pratę prie garbaus amžiaus ekspozicijų prižiūrėtojų - moteriškių, sėdinčių kur nors nuošaliai ant ne pirmos jaunystės kėdės. Liuksemburgo MUDAM'e - vien pasitempę vyrukai baltais marškiniais, juodomis kelnėmis. Ir nė vienas neramsto sienos, visi stovi kaip nulieti.

Pastatas, suprojektuotas garsaus kinų ir amerikiečių architekto Ieoho Ming Pei, pilnas šviesos, sklindančios pro daugybę stiklo langų. Tačiau iš fasado pusės nematyti kai ko daugiau - kad šiuolaikinis pastatas iš už nugaros slepia dar vieną lobį - senus Thungeno forto įtvirtinimus, meistriškai sujungtus su modernia MUDAM'o architektūra. Einant palei Thungeno fortą, taku, kur, regis, retokai užsuka turistai, patenki į Drai Eechelen parką, iš kur - nuo kalno aukštumų - vėl atsiveria puikios panoramos.

MUDAM'o muziejus - tik vienas iš šiame rajone esančių modernios architektūros pavyzdžių. Netoliese - didžiulis Liuksemburgo filharmonijos pastatas, "europietiškasis" Kirchbergo kvartalas su Europos Parlamento, Europos Komisijos, bankų ir kitų institucijų pastatais, viešbučiais.

Šampanas už kelionę

Žinoma, per keletą valandų perprasti, koks iš tiesų gyvenimas Liuksemburge, kokie liuksemburgiečiai, nepavyks. Šalyje daugėja gyventojų ir įdomu, kad antrą pagal didumą tautinę grupę sudaro portugalai. Liuksemburgiečiai yra antri pasaulyje pagal pajamas, tenkančias vienam gyventojui.

Tačiau išorinės prabangos jie, regis, nelinkę demonstruoti. Tarkim, vienoje tarptautinių agentūrų dirbanti lietuvė sakė, kad per jos projektų pristatymus dalyviams paprastai pateikiama tik kavos. Norintiesiems ko nors tauresnio, vertėtų paragauti įvairių rūšių baltojo ar rožinio vietos vyno iš Mozelio slėnio vynuogynų, taip pat liuksemburgietiško šampano.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Simona  136.173.62.145
Jei atskrisite i Liuksemburgo aerouosta,tai autobuse matysite stoteliu pavadinimus ir juos turbut net rasys.prabangos cia tikrai daug :
2 0  Netinkamas komentaras
operatorius kypsas  78.57.158.200 2011-11-14 13:11:35
TAIP GRAŽU LIUKSEMBURGE TEKO GYVENIME APSILANKYTI LABAI PATIKO IR SUSUKTI VIDEO FILMUKĄ. NUSIMATO VĖL TENAI KELIONĖ.KOLKAS TIEK DAR AŠ ČIA SUGRIŠIU. IKI.
2 0  Netinkamas komentaras
Gediminas  178.16.32.172 2011-11-12 22:03:18
Taip ! Liuksemburgas-tikrai zavus miestas i kuri norisi sugrizti!Teko pabuvoti 5 kartus ir islandzioti visus Liuksemburgo muziejus,kazemata ir forta,puikus parkai,dvarkingi gyvenamieji namai irdemesingi vairuotojai.
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami