Londone iš žemės ištraukti įspūdingi radiniai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-29 21:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-29 21:15
Vakare į namus važiuojantys miestiečiai leidžiasi į metro stotelę Pikadilio aikštėje Londono centre. Kasant naują metro liniją aptikta tūkstančiai radinių, liudijančių miesto istoriją nuo akmens amžiaus iki šių dienų. „National Geographic Lietuva“ nuotraukos
Sta­ty­bų bu­mas Lon­do­ne ar­cheo­lo­gams at­vė­rė ga­li­my­bę pa­žvelg­ti į to­li­mą vie­nos se­niau­sių Eu­ro­pos sos­ti­nių pra­ei­tį. Ka­sant me­tro li­ni­ją iš že­mės iš­trauk­ti tūks­tan­čiai ra­di­nių liu­di­ja mies­to is­to­ri­ją nuo ak­mens am­žiaus iki šių die­nų ir jau da­bar pel­ny­tai va­di­na­mi vie­nu di­džiau­sių lo­bių.

Sluoks­nis po sluoks­nio lukš­ten­da­mi Lon­do­no grin­di­nį at­ras­tu­me ne­ti­kė­čiau­sių ob­jek­tų – nuo I a. ro­mė­nų fres­kos, ku­ri vi­sai ne­se­niai bu­vo at­ras­ta vie­no­je sta­ty­bų aikš­te­lė­je, iki vi­du­ram­žiais nau­do­tų pa­čiū­žų ar net dramb­lio il­tį. Ka­dan­gi Lon­do­nas – vie­na se­niau­sių Eu­ro­pos sos­ti­nių, ja­me vie­ni po ki­tais gy­ve­no ro­mė­nai, sak­sai, nor­ma­nai, tiu­do­rai, ka­ra­liai Jur­giai, re­gen­tys­tės epo­chos pa­lai­dū­nai ir ka­ra­lie­nės Vik­to­ri­jos epo­chos vei­kė­jai, pers­ta­ti­nė­ję mies­tą ir ja­me pa­li­kę sa­vo pėd­sa­ką. Dėl to šiuo­lai­ki­nis mies­tas sto­vi ant 9 m gy­lio ar­cheo­lo­gi­nio pa­ma­to.

Ar­cheo­lo­gų dar­bą ap­sun­ki­na tai, kad Lon­do­nas – triukš­min­ga 8 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ti sos­ti­nė, pri­grūs­ta jud­rių gat­vių, dan­go­rai­žių ir įspū­din­gos ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nių. Tad ga­li­my­bių pa­kel­ti be­to­no šy­dą yra la­bai ne­daug. Vie­na jų sos­ti­nės ar­cheo­lo­gi­nė­je šir­dy­je įsi­žie­bęs sta­ty­bų bu­mas ir 23 mlrd. do­le­rių ver­tės ge­le­žin­ke­lio pro­jek­tas „Cross­rail“. Pa­sta­ra­sis yra ne tik gran­dio­zi­nis Eu­ro­pos in­ži­ne­ri­nis pro­jek­tas, bet ir di­džiau­sia Eu­ro­pos ar­cheo­lo­gi­nių ka­si­nė­ji­mų vie­ta.

„Ras­tų ar­cheo­lo­gi­nių gė­ry­bių gau­sa ko­ne pri­bloš­kian­ti. Mi­li­jo­nai ra­di­nių ap­rė­pė žmo­nių gy­ve­ni­mo prie Tem­zės is­to­ri­ją nuo me­zo­li­to pra­džios apy­tiks­liai prieš 11 000 me­tų iki Vik­to­ri­jos epo­chos pa­bai­gos pa­sku­ti­niais XIX a. de­šimt­me­čiais. Taip pat bu­vo iš­kas­ti tūks­tan­čiai pa­pras­tų Lon­do­no gy­ven­to­jų kau­lų; ka­pi­nės, ku­rio­se šie mi­ru­sie­ji pa­lai­do­ti, bu­vo pers­ta­ty­tos ir pa­mirš­tos prieš dau­ge­lį me­tų“, – ra­šo­ma „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“.

Vie­nas pir­mų­jų di­džių­jų at­ra­di­mų bu­vo pa­da­ry­tas sta­tant nau­ją fi­nan­sų im­pe­ri­jos „Bloom­berg“ Eu­ro­pos fi­lia­lą. Pa­aiš­kė­jo, kad 12 m gy­lio sta­ty­bi­nė duo­bė se­na­ja­me bat­siu­vių ra­jo­ne at­sklei­dė vie­ną svar­biau­sių ka­da nors Lon­do­ne ras­tų anks­ty­vų­jų ro­mė­nų lai­ko­tar­pio ar­cheo­lo­gi­nių vie­tų.

1348–1350 m. per maro pandemiją mirė pusė Londono gyventojų. Jų griaučiai rasti netoli Čarterhauso aikštės.

Nu­ka­sus že­mę iš­ryš­kė­jo dau­gy­bė iš­li­ku­sių gat­vių su kar­ka­si­nė­mis me­di­nė­mis par­duo­tu­vė­mis, na­mais, tvo­ro­mis ir kie­mais. Sep­tin­to mū­sų eros de­šimt­me­čio pra­džios ar net vė­les­nė ar­cheo­lo­gi­nė vie­ta bu­vo ste­bė­ti­nai ge­rai iš­li­ku­si, tad ar­cheo­lo­gai ją pa­va­di­no Šiau­rės Pom­pė­ja. Ka­si­nė­ji­mų me­tu ras­ta dau­giau nei 14 000 ar­te­fak­tų: mo­ne­tų, amu­le­tų, ala­vi­nių lėkš­čių, ke­ra­mi­nių alie­ji­nių lem­pų, 250 odi­nių ba­tų bei san­da­lų ir dau­giau nei 900 dė­žių su mo­li­niais in­dais.

Statybos netoli Faringdono stoties į dienos šviesą iškėlė viduramžių Londoną. Atlikus netoliese palaidotų maro aukų griaučių tyrinėjimus paaiškėjo, kad žmonės į Londoną kraustėsi iš tolimiausių vietų.

Nuo pro­jek­to „Cross­rail“ dar­bų pra­džios 42 tu­ne­liuo­se ir dau­giau nei 40 sta­ty­bų aikš­te­lių į die­nos švie­są bu­vo iš­kel­ti tūks­tan­čiai is­to­ri­nių ra­di­nių ir fo­si­li­jų, su­si­da­riu­sių per 70 tūkst. me­tų. Ta­čiau di­džiau­si ir įspū­din­giau­si sta­ty­bų dar­bai pra­si­dė­jo 2015 m. pa­va­sa­rį prieš­ais jud­rią Li­ver­pu­lio gat­vės sto­tį.

„No­rint pa­sta­ty­ti po­že­mi­nes bi­lie­tų ka­sas, rei­kė­jo at­kas­ti se­ną­ją Bed­la­mo lai­do­ji­mo vie­tą – pir­mą­sias vi­suo­me­ni­nes mies­to ka­pi­nes. Ne­iš­ven­gia­mai te­ko eks­hu­muo­ti dau­giau nei 3 300 lon­do­nie­čių pa­lai­kus; dau­gu­ma mi­rė XVI-XVII a., kai mies­to gat­ves daž­nai iš­šluo­da­vo ma­ras. [...] Ma­no­ma, kad dau­giau­sia iš­ka­sa­mi per di­džią­ją 1665 m. ma­ro epi­de­mi­ją mi­ru­sių­jų griau­čiai, kai 450 000 gy­ven­to­jų tu­rin­čia­me Lon­do­ne am­ži­no poil­sio at­gu­lė 75 000–100 000 žmo­nių“, – at­sklei­džia „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“.

Spe­cia­lis­tai ke­ti­na iš­tir­ti ke­le­tą pa­lai­kų, ti­kė­da­mie­si su­ži­no­ti apie tiek daug žmo­nių pa­kir­tu­sios ma­ro epi­de­mi­jos mu­ta­vi­mą, nes vie­na di­džiau­sių pa­slap­čių te­bė­ra, ko­dėl po 1665 m. ma­ras ne­beg­rį­žo į Lon­do­ną, nors iki tol ši epi­de­mi­ja daž­nai siau­bė mies­tą. Apie tur­tus, sly­pin­čius Lon­do­no gel­mė­se, pa­sa­ko­ja­ma žur­na­lo „Na­tio­nal Geog­rap­hic Lie­tu­va“ va­sa­rio mė­ne­sio nu­me­ry­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gytautas  94.197.121.243 2016-01-29 21:49:42
Koks akmens amžius. Istorija pasiskaitykite kada germanų gentys (Anglianai, Saksai) persikėlė i Brianija ir kada ju buvo ikurtas Londonas straipsnis totali nesąmonė.
2 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami