Luodžio ežeras: rojus - žvejams, poilsis - neįgaliesiems

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-11-07 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-11-07 06:00
Gamtininkai džiaugėsi, kad pagausinus žuvų išteklius Luodis taps tikru žvejų rojumi. Svarbu atminti, kad per dieną leidžiama pagauti ne daugiau kaip penkias lydekas. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Za­ra­sų kraš­tas nau­jais pro­jek­tais sie­kia pri­min­ti sa­vo, kaip eže­rin­giau­sio ra­jo­no, ga­li­my­bes. Prie Luo­džio eže­ro ką tik baig­ta įreng­ti pir­mo­ji ir vie­nin­te­lė Lie­tu­vo­je prie­plau­ka ne­įga­lie­siems, kur žmo­nės iš ve­ži­mė­lių ga­lės per­sės­ti į bai­da­res ir il­sė­tis ant van­dens, o ku­ria­mas "Žve­jy­bos ro­jus" ža­da nau­jų pa­trauk­lių ga­li­my­bių žve­jams mė­gė­jams.

Iš Ute­nos pa­trau­kę Za­ra­sų link ties De­gu­čiais su­ka­me į de­ši­nę, re­gė­da­mi An­ta­liep­tės ma­rias grei­tai pri­va­žiuo­ja­me Sa­la­ką prie Luo­džio eže­ro. Sa­la­ke įsi­kū­ręs Gra­žu­tės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras, pa­sa­ko­jan­tis apie vi­sas kraš­to gam­tos įdo­my­bes. Ne­to­lie­se ošia Gra­žu­tės gi­ria. Par­ko di­rek­to­rius Ge­das Ku­ka­naus­kas juo­kau­ja, kad gi­rią taip pa­va­di­no čia ka­dai­se ap­si­lan­kę že­mai­čiai. Grį­žu­sių iš šių apy­lin­kių jų pa­klau­sė: "Kaip ten?" Že­mai­čiai at­sa­kė: "Gra­žu te."

Vi­si čia ap­si­lan­kiu­sie­ji aik­te­li nuo gam­tos su­kur­tų pei­za­žų. To­dėl, no­rint iš­sau­go­ti Lie­tu­vos Švei­ca­ri­ja va­di­na­mo Šven­to­sios upės aukš­tu­pio kraš­to­vaiz­dį, 1992 me­tais bu­vo įkur­tas Gra­žu­tės re­gio­ni­nis par­kas. Vien per Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją te­kan­ti Šven­to­ji šia­me par­ke jun­gia vi­sus čia iš­si­bars­čiu­sius eže­rus. Par­kas ap­rė­pia ne tik uni­ka­lias Za­ra­sų, bet ir Ig­na­li­nos ra­jo­nų vie­tas. Va­sa­rą ge­riau­sia po šį par­ką pa­si­dai­ry­ti va­ži­nė­jan­tis dvi­ra­čiu: įreng­ti net du pa­žin­ti­niai ta­kai, vie­nas - 45, ki­tas - 37 ki­lo­me­trų. Vie­na uni­ka­liau­sių par­ko vie­tų - Šven­to eže­ras. Jis yra di­džiau­sias Lie­tu­vos eže­ras, į ku­rį nie­kas ne­įte­ka ir iš ku­rio ne­iš­te­ka. Moks­li­nin­kai jį va­di­na Lie­tu­vos Bai­ka­lu. Žmo­nėms tai miš­kų ap­sup­ta vie­ti­nė jū­ra ir smė­lio pa­plū­di­miai.

Kaip ti­ki­no G. Ku­ka­naus­kas, va­sa­rą par­ko te­ri­to­ri­jo­je bū­na tiek daug gry­bų ir uo­gų, kad grįž­ta net dir­ban­tys už­sie­ny­je vie­ti­niai. Sa­ko­ma, kad tuo me­tu čia ga­li­ma dau­giau už­si­dirb­ti nei ko­kia­me nors Lon­do­ne.

Auksaspalvės rudeniško Luodžio pakrantės.

Ro­jus žve­jams - 25 tūkst. lydekų

Luo­džio eže­rą ir jo nuo­sta­bius smė­lio pa­plū­di­mius ti­krai ži­no poil­sio gam­to­je mė­gė­jai. Nuo šiol šis eže­ras taps pa­trauk­les­nis dar ir tiems, ku­rie mėgs­ta iš­plauk­ti val­te­le ir su­gau­ti vie­ną ki­tą žu­ve­lę. Ne­se­niai te­ko ste­bė­ti, kaip į šį van­dens tel­ki­nį bu­vo pa­leis­ta 25 tūkst. pa­au­gin­tų ly­de­kai­čių. Ge­gu­žę iš­si­ri­tu­sios iš ikriu­kų ir tven­ki­ny­je tin­ka­mai šer­tos šios plėš­rios žu­vys da­bar jau bu­vo užau­gu­sios iki 150 gra­mų. Kaip spė­ja gam­ti­nin­kai, ki­tą va­sa­rą jos jau bus be­veik ki­log­ra­mi­nės. Ir žve­jo­ti šiuo­se vals­ty­bei pri­klau­san­čiuo­se van­de­ny­se ga­lės vi­si, įsi­gi­ję žve­jo bi­lie­tą.

To­kios do­va­nos žve­jai su­lau­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pra­dė­jus įgy­ven­din­ti pro­jek­tą "Žve­jy­bos ro­jus". Šis "ro­jus" ku­ria­mas Mo­lė­tų ir Za­ra­sų ra­jo­nuo­se, nes vi­sa gam­ti­nė ap­lin­ka čia la­bai tin­ka­ma poil­siau­ti ir žve­jo­ti. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bė­mis ir pri­va­čiais par­tne­riais ke­ti­na­ma su­kur­ti ir vi­są žve­jams rei­ka­lin­gą inf­ras­truk­tū­rą. Kaip pa­sa­ko­jo G. Ku­ka­naus­kas, vie­tos gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bę iš­plės­ti tei­kia­mas ap­gy­ven­di­ni­mo, val­čių nuo­mos pa­slau­gas. Bus pa­sta­ty­ta nau­jų prie­plau­kų, įreng­ta sto­vyk­la­vie­čių. Žmo­nės čia ga­lės at­vyk­ti su šei­mo­mis, kar­tu ap­sis­to­ti, poil­siau­ti, ant kran­to vir­ti žu­vie­nę. To­kio­mis pa­slau­go­mis gar­sė­ja Nor­ve­gi­ja. Pa­vyz­dį iš jos pa­ėmu­si Lie­tu­va ti­ki­si, kad su­ma­ny­mas pa­sit­vir­tins.

Žve­jo­ti vi­suo­se Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se ga­li­ma įsi­gi­jus 50 li­tų kai­nuo­jan­tį me­ti­nį bi­lie­tą. Ta­čiau, kaip pa­sa­ko­jo G. Ku­ka­naus­kas, da­bar svars­to­ma, ar ne­rei­kė­tų di­fe­ren­ci­juo­ti kai­nos. Juk yra skir­tu­mas, ar žve­jo­ti to­kia­me eže­re, kaip da­bar Luo­dis, kai ja­me knibž­da žu­vų, ar ten, kur va­lan­dų va­lan­das tek­tų lauk­ti bent vie­nos žu­ve­lės.

Tinkamai maitintos plėšrios lydekos tokios užaugo nuo gegužės mėnesio. /Selemono Paltanavičiaus nuotrauka

Ti­kė­ti­na, kad ki­tą va­sa­rą prie Luo­džio trauks bū­riai žve­jų. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja šie­met žu­vims įveis­ti vi­suo­se Za­ra­sų ra­jo­no "Žve­jy­bos ro­jaus" van­dens tel­ki­niuo­se sky­rė apie 550 tūkst. li­tų, tad žu­vų čia tu­rė­tų ne­trūk­ti. Bet kaip pri­me­na gam­ti­nin­kai, per vie­ną žve­jy­bą ga­li­ma pa­gau­ti ne dau­giau kaip pen­kias ly­de­kas (bend­ras jų svo­ris ne­tu­ri vir­šy­ti 5 ki­log­ra­mų).

"Kad plau­kio­ti Luo­džio eže­ru bū­tų dar įdo­miau, šiuo me­tu yra ku­ria­mos nau­jos prog­ra­mė­lės mo­bi­lie­siems te­le­fo­nams. Par­si­siun­tę jas poil­siau­to­jai ga­lės sek­ti dug­no že­mė­la­pį - ži­nos, koks tos vie­tos gy­lis, kur dau­bos ir sek­lu­mos. Tik žu­vų ne­ro­dys", - šyp­so­jo­si G. Ku­ka­naus­kas.

Rug­sė­jo mė­ne­sį į Luo­džio, Asa­vo eže­rus ir An­ta­liep­tės ma­rias bu­vo pa­leis­ta ir de­šim­tys tūks­tan­čių ma­žų ša­mu­kų. Ki­ta­dos vei­sę­si Šven­to­sios aukš­tu­pio van­dens tel­ki­niuo­se ša­mai čia iš­ny­ko prieš 50 me­tų. Gam­ti­nin­kai da­bar ban­do juos su­grą­žin­ti. No­ri­ma, kad jie eže­ruo­se pa­lik­tų pa­li­kuo­nių, to­dėl bus drau­džia­ma žve­jo­ti ma­žus. Lai­mi­kis tu­rės bū­ti bent 75 cm il­gio, ma­žes­nius teks pa­leis­ti at­gal. Per vie­ną žve­jy­bą teks ten­kin­tis vie­nu ša­mu. Ta­čiau ši ti­krai ska­ni žu­vis at­stos ir ki­bi­rą pa­pras­tų žu­ve­lių.

Gra­žu­tės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tre yra įsi­kū­ręs ir se­niai gar­sė­jan­tis Sa­la­ko jū­rų mu­zie­jus. Kai jo įkū­rė­jos mo­ky­to­jos Vi­dos Jad­vy­gos Ži­lins­kie­nės pa­si­tei­ra­vau, ka­da mu­zie­jus bu­vo įkur­tas, iš len­ty­nos iš­trau­ku­si ko­ra­lą ir kriauk­lę ji pa­sa­ko­jo: "Tai pir­mie­ji eks­po­na­tai, ku­riuos įsi­gi­jau 1963 me­tais. Bu­vau pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja. Su­pra­tau, kad ma­žiems vai­kams vis­ką, apie ką pa­sa­ko­ji, tu­ri par­ody­ti. Ži­nios vien iš kny­gų bus tik iki du­rų. To­dėl prie vi­sų jū­rų, kur tik te­ko lan­ky­tis, gro­buo­niš­kai rin­kau vi­so­kius eks­po­na­tus ir tem­piau juos čia. Daug ką pir­kau. Da­bar jau tu­riu šim­tus kriauk­lių iš vi­sų pa­sau­lio jū­rų."

Luodžio dar nepalieka riebios laukinės žąsys.

Gu­vi 88 me­tų mo­ky­to­ja ne­sus­to­da­ma ga­li pa­sa­ko­ti apie jū­rų gy­vū­ni­ją bei au­ga­li­ją. Ta­čiau la­biau­siai nu­ste­bi­no, kai ji pa­ly­dė­jo mus iki įspū­din­gos iš vie­ti­nių ak­me­nų par­api­jos vy­rų 1911 me­tais pa­sta­ty­tos Sa­la­ko baž­ny­čios (pir­mo­ji me­di­nė jau bu­vo ži­no­ma 1496 me­tais) ir pa­ti greit su mu­mis pa­ki­lo į 75 me­trų aukš­čio baž­ny­čios var­pi­nę. Stab­te­lė­ju­si prie var­pų pa­klau­sė: "Kaip gy­ve­na Pe­tras, Po­vi­las, Jur­gis ir An­ta­nas?" Ir dar pa­tiks­li­no: "Čia to­kie var­pų var­dai." Mo­ky­to­ja kaip iš raš­to ga­li ber­ti įdo­miau­sius mies­te­lio is­to­ri­jos fak­tus: pa­sta­čius baž­ny­čią pir­mie­ji var­pai par­vež­ti iš Lie­po­jos, ta­čiau Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais vo­kie­čiai juos nu­ka­bi­no ir per­ly­dė į gink­lus. Sa­la­kiš­kiai po ka­ro vėl par­si­ve­žė var­pus iš Lie­po­jos. Įdo­miau­sia, kad per to­kias mil­ži­niš­kas sta­ty­bas, kai ne­tu­rė­ta kra­nų ir tech­ni­kos, ak­me­nys tam­py­ti ne­štu­vais, ne­žu­vo nė vie­nas žmo­gus.

Dar vie­nas nau­jas ob­jek­tas Sa­la­ke - su­tvar­ky­ti ir bend­ruo­me­nės ren­gi­niams ati­duo­ti čia mo­ky­to­ja­vu­sio švie­tė­jo An­ta­no Po­de­rio na­mai. Kaip pa­sa­ko­jo V. J. Ži­lins­kie­nė, kai jis čia at­vy­ko mo­ky­to­jau­ti 1906 me­tais, pa­mo­kos mo­kyk­lo­je vy­ko ru­sų kal­ba. A. Po­de­ris įve­dė dvi sa­vai­ti­nes pa­mo­kas lie­tu­vių kal­ba. Tai bu­vo di­de­lis įvy­kis. Į šį na­mą ke­ti­na­ma per­kel­ti ir Sa­la­ko jū­rų mu­zie­jų.

Luodis romantiškai atrodo ir rudenį. Šis Salako miestelio paplūdimys vasarą būna pilnutėlis.

Nar­dy­mas tarp ap­sem­tų kaimų

Gra­žu­tės re­gio­ni­nis par­kas tu­ri dar vie­ną ži­no­mą van­dens tel­ki­nį - An­ta­liep­tės ma­rias. Tai dirb­ti­nis van­dens tel­ki­nys, ku­ris su­si­da­rė 1959 me­tais užt­ven­kus Šven­to­sios upę ir čia pa­sta­čius kal­nų po­bū­džio hid­roe­lek­tri­nę. Ma­rių pa­kran­tės, vin­giuo­jan­čios net 160 km, va­sa­rą bū­na nu­tūp­tos poil­siau­to­jų. At­ei­ty­je, kaip pa­sa­ko­jo D. Ku­ka­naus­kas, jiems bus siū­lo­ma ir nau­ja pa­slau­ga - po­van­de­ni­nis tu­riz­mas. Pa­si­dai­ry­ti po ma­rių dug­ną ti­krai ver­ta. Juk kai bu­vo nu­tar­ta užt­vin­dy­ti di­de­lę te­ri­to­ri­ją, po van­de­niu at­si­dū­rė 90 kal­vų ir kal­ve­lių. Kai ku­rias nu­plo­vė van­duo, kai ku­rios ky­šo ma­žo­mis sa­le­lė­mis. Van­duo už­lie­jo ir 26 eže­rė­lius. Ma­rių dug­ne at­si­dū­rė dau­gy­bė na­mų, tvar­tų, dar­ži­nių, pir­čių, trys van­dens ma­lū­nai, ket­ve­rios ka­pi­nės, cerk­vė. Smal­siems nar­dy­mo mė­gė­jams ti­krai bus įdo­mu pa­siž­val­gy­ti, kaip šis po­van­de­ni­nis pa­sau­lis at­ro­do pra­ėjus dau­giau kaip pus­šim­čiui me­tų.

"Da­bar at­si­ran­da "gud­ru­čių", ban­dan­čių mū­sų par­ko te­ri­to­ri­jo­je gau­ti kom­pen­sa­ci­ją už po van­de­niu at­si­dū­ru­sias tė­vų ar se­ne­lių so­dy­bas. Ta­čiau juk anuo­met gy­ven­to­jams bu­vo iš­mo­kė­tos di­de­lės kom­pen­sa­ci­jos. Kal­ba­ma, esą už so­dy­bą žmo­gus Vil­niu­je ga­vo po du bu­tus. Tad dar kar­tą gau­ti kom­pen­sa­ci­ją ti­krai ne­prik­lau­so", - aiš­ki­no par­ko di­rek­to­rius.

Va­žiuo­jant pro De­gu­čius ver­ta už­suk­ti pas me­džio dro­žė­jus Ri­tą ir Ge­di­mi­ną Kai­rius. Jų ama­tą iš­duo­da prie so­dy­bos ant se­no me­džio ka­mie­no su­ka­bin­ti šaukš­tai. Meis­trų dirb­tu­vė­je ga­li­ma įsi­gy­ti gra­žiau­sių dir­bi­nių, o Ge­di­mi­nas, sa­vo žmo­ną drož­ti iš­mo­kęs, pa­mo­ko ir vi­sus no­rin­čiuo­sius. Čiu­pau skap­tu­ką ir iš kir­viu ta­šy­tos pliaus­kos ban­džiau iš­skob­ti šaukš­tą. Ama­tas ti­krai įtrau­kia, ypač kai me­dis minkš­tas. Pa­sak meis­tro, minkš­čiau­sia yra lie­pa, ta­čiau jei bus au­gu­si sau­so­je vie­to­je, skur­džio­mis są­ly­go­mis, ir ji bus kie­ta. Na, o šaukš­tas iš sly­vos at­ro­do ne ką pra­sčiau nei ąžuo­li­nis.

Dirb­tu­vė­je dau­giau­sia pri­drož­ta šaukš­tų. "Tai juk pa­grin­di­nis žmo­gaus įran­kis, - sa­kė G. Kai­rys. - Yra net toks po­sa­kis "ir pa­dė­jo žmo­gus šaukš­tą" - va­di­na­si, mi­rė."

Netoli Salako, Subalunkos kaime, įrengta pirmoji prieplauka neįgaliesiems. Čia iš savo vežimėlių žmonės galės persėsti į baidares.

Mau­dy­tis ga­lės ir neįgalieji

Gra­žu­tės par­ko nau­jo­vė - prie­plau­ka ne­įga­lie­siems. "Mes pir­mie­ji ir kol kas vie­nin­te­liai to­kią įren­gė­me, - pa­sa­ko­jo G. Ku­ka­naus­kas. - Kai mon­ta­vo­me prie­plau­ką, bu­vo­me pa­sik­vie­tę Žmo­nių su ne­ga­lia są­jun­gos at­sto­vų. Jie sa­vo ve­ži­mė­liais vis­ką pa­ma­ta­vo, ar žmo­nėms bus pa­to­gu per­sės­ti tie­siai į už­kel­tą ant prie­plau­kos bai­da­rę. Įsi­vaiz­duo­ki­te, Lie­tu­vo­je yra apie 10 tūkst. žmo­nių, sė­din­čių ne­įga­lių­jų ra­tu­kuo­se. Jie taip pat no­ri iš­vyk­ti į gam­tą, bet ga­li­my­bės kol kas ri­bo­tos. Prie Luo­džio eže­ro įren­gė­me spe­cia­liai jiems skir­tą sto­vyk­la­vie­tę. Čia, už­si­sa­kę bai­da­res, jie ga­lės pa­plau­kio­ti, pa­žve­jo­ti."

Ant kran­to ne­įga­lie­siems įreng­ta ir spe­cia­li lau­ža­vie­tė, ku­rią pa­to­gu kurs­ty­ti sė­dint ve­ži­mė­ly­je, nes ji pa­kel­ta ant me­ta­li­nio ko­to. Drėg­na eže­ro pa­kran­te vin­giuo­ja nau­jas pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kas. Jis taip pat pri­tai­ko­mas ne­įga­lie­siems - iš šo­nų tvir­ti­na­mi bor­te­liai, ne­lei­sian­tys nu­slys­ti ra­tu­kams. Šiuo me­tu kauk­ši ste­bė­ji­mo bokš­tą sta­tan­čių dar­bi­nin­kų plak­tu­kai. Pa­va­sa­rį at­vy­kę poil­siau­to­jai jau ga­lės pa­si­tik­ti su­grįž­tan­čius van­dens pa­ukš­čius. "Ka­dan­gi ne­įga­lie­ji ve­ži­mė­liais į bokš­tą ti­krai ne­ga­lės už­va­žiuo­ti, apa­čio­je įreng­si­me pe­ris­ko­pą, per ku­rį žmo­nės ga­lės ma­ty­ti vaiz­dą iš bokš­to vir­šaus", - pa­sa­ko­jo G. Ku­ka­naus­kas.

Ne­įga­lių­jų lau­kia dar vie­na mo­der­ni pa­slau­ga: iš sa­vo ve­ži­mė­lių sė­dę į van­dens ro­ges, spe­cia­liais bė­giais jie ga­lės įčiuož­ti į eže­rą, iš­si­mau­dy­ti ir su­grįž­ti į kran­tą.

Jau­no par­ko di­rek­to­riaus tei­ra­vau­si, o ko­kia jiems nau­da tiek nau­jų pui­kių pa­slau­gų poil­siau­to­jams pri­kū­rus. At­sa­ky­mas bu­vo Lie­tu­vo­je dar kiek ne­įp­ras­tas: "Kad žmo­nės, čia ap­si­lan­kę, tap­tų svei­kes­ni, lai­min­ges­ni, la­biau pra­dė­tų ver­tin­ti gam­tą."

Palei Luodžio ežerą vingiuojantis pėsčiųjų takas bus pritaikytas ir neįgaliesiems vežimėliuose (iš šonų bus prikalti žemi borteliai).

Medžio drožėjų Ritos ir Gedimino Kairių sodybą Degučių kaime iškart atpažinsi.

Prie Luodžio ežero įrengta pavėsinė neįgaliesiems. Aplink didelį stalą gali susirinkti žmonės vežimėliuose.

Galingi Salako bažnyčios mūrai - gražiausias miestelio statinys.

"Tai pirmieji mano 1963 metais įsigyti eksponatai - koralas ir kriauklė", - sakė Salako jūrų muziejaus įkūrėja Vida Jadvyga Žilinskienė.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami