Madeira: lengva žavėtis ir pamėgti

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-06-11 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-06-11 06:00
Ne kiekviena sala gali pasigirti puikiu oru visus metus: vasarą temperatūra retai pakyla per 25 laipsnius, o žiemą nebūna žemesnė kaip 17 laipsnių šilumos. Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotrauka
Ma­dei­ros sa­lą, pri­klau­san­čią Por­tu­ga­li­jai, vie­ni va­di­na At­lan­to van­de­ny­no per­lu, ki­ti - že­mės ro­ju­mi. Tai vie­ta, ku­ri lan­ky­to­jus ar­ba pa­ke­ri iš kar­to, ar­ba pa­lie­ka abe­jin­gus. Ta­čiau ne­re­tai nu­tin­ka, kad su­si­ža­vė­ji­mas ky­la iš an­tro, o gal net ir tre­čio kar­to – tam, kad pa­jus­tum Ma­dei­rą ir im­tum ja mė­gau­tis, čio­nai ga­li tek­ti grįž­ti ne sy­kį.

Pra­ėju­sį ru­de­nį iš Vil­niaus į Ma­dei­rą bu­vo pra­dė­ti tie­sio­gi­niai skry­džiai. Na, bet iš­skris­ti į kal­nų ta­kais, ne­re­gė­tais vai­siais ir nuo­lat žy­din­čiais au­ga­lais gar­sė­jan­čią vie­to­vę tes­pė­jo ma­žiau nei tūks­tan­tis lie­tu­vių – įmo­nė, en­tu­zias­tin­gai už­sib­rė­žu­si tiks­lą nu­ga­ben­ti lie­tu­vių tu­ris­tus į at­okų kraš­tą, ban­kru­ta­vo.

Per Var­šu­vą ar­ba Londoną

Da­bar Ma­dei­rą ga­li­ma pa­siek­ti ke­liais bū­dais. Be­ne pa­to­giau­sias – tie­sio­gi­nis skry­dis iš Var­šu­vos. Ke­liau­to­jai iš kar­to ga­li įsi­gy­ti įpras­tą poil­si­nės ke­lio­nės pa­ke­tą – skry­dį, vieš­bu­tį bei per­ve­ži­mą. Gy­ve­nan­čiam tri­jų žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je as­me­niui ke­lio­nė ga­li at­siei­ti 500 – 600 eu­rų. Nak­vy­nė aukš­čiau­sios ka­te­go­ri­jos vieš­bu­ty­je kai­nuos ke­liais šim­tais eu­rų bran­giau. Dar vie­nas bū­das – pi­gio­mis oro li­ni­jo­mis iš Vil­niaus ar Kau­no skris­ti į Lon­do­ną, o iš ten – į Ma­dei­rą. Vieš­bu­tį sa­lo­je su­si­ras­ti ir už­si­sa­ky­ti ga­li­ma in­ter­ne­tu. Bet at­kreip­ki­te dė­me­sį, kiek jis nu­to­lęs nuo oro uos­to, ar to­li mies­to cen­tras ar­ba di­des­nė gy­ven­vie­tė, ar gre­ta yra au­to­bu­sų sto­te­lė. An­traip ga­li tek­ti vi­są at­os­to­gų lai­ką gė­rė­tis pui­kiu sa­los vaiz­du, bet ne­bus nei kur nu­si­pirk­ti val­gy­ti, nei kaip nu­vyk­ti iki cen­tro. To­kiu at­ve­ju vie­nin­te­lė iš­ei­tis – maž­daug už 35 eu­rus per par­ą iš­si­nuo­mo­tas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.

Pa­sa­ko­jant apie Ma­dei­rą, de­ra pa­mi­nė­ti uni­ka­lų sa­los oro uos­tą - jis pri­ski­ria­mas sep­ty­niems pa­vo­jin­giau­siems pa­sau­ly­je. Anks­čiau šis oro uos­tas bu­vo iš­gar­sė­jęs dėl itin trum­po pa­ki­li­mo ta­ko, to­dėl net ir pa­ty­rę di­de­lių or­lai­vių pi­lo­tai lie­da­vo pra­kai­tą, čia tup­dy­da­mi lėk­tu­vus. 1400 me­trų il­gio ta­ke 1977 me­tais įvy­ko avia­ka­tas­tro­fa, to­dėl ta­kas iš­kart bu­vo pa­il­gin­tas pa­pil­do­mais 400 me­trų. Vis dėl­to 2003-iai­siais in­ži­nie­riai su­ma­nė pa­dvi­gu­bin­ti jo il­gį ir pra­tę­sė ki­li­mo ta­ką virš At­lan­to van­de­ny­no. Šią da­lį lai­ko net 180 di­de­lių, 70 m aukš­čio ko­lo­nų. Dėl to­kių in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų Fun­ša­lio oro uos­tui bu­vo su­teik­tas įspū­din­gų struk­tū­rų ap­do­va­no­ji­mas, ku­ris Por­tu­ga­li­jo­je ver­ti­na­mas kaip „Os­ka­ras“ už tam ti­krus in­ži­ne­ri­nius lai­mė­ji­mus.

Ma­dei­ra – vi­du­ti­nio dy­džio sa­la, plo­tu ir gy­ven­to­jų tan­ku­mu nuo ge­rai lie­tu­viams ži­no­mos Kre­tos sa­los at­si­lie­kan­ti be­ne tris kar­tus. Bet jo­je, iš­si­nuo­mo­jus au­to­mo­bi­lį, ti­krai yra kur va­žiuo­ti. Ma­dei­ra iš­si­dės­čiu­si vos 300 ki­lo­me­trų į šiau­rės va­ka­rus nuo Gran Ka­na­ri­jos ir Te­ne­ri­fės. Sa­la, iki ku­rios iš Var­šu­vos lėk­tu­vu ga­li­ma nu­kak­ti per pen­kias va­lan­das, yra di­džiau­sia iš to pa­ties var­do sa­ly­nui pri­klau­san­čių vul­ka­ni­nės kil­mės sa­lų, nors tė­ra 57 ki­lo­me­trų il­gio ir per­pus ma­žes­nio plo­čio. Ne kiek­vie­na sa­la ga­li pa­si­gir­ti pui­kiu oru iš­ti­sus me­tus. Va­sa­rą tem­pe­ra­tū­ra re­tai pa­ky­la per 25 laips­nius, o žie­mą ne­bū­na že­mes­nė kaip 17 laips­nių ši­lu­mos.

Šim­ta­me­tės promogos

Dau­ge­lis tu­ris­tų pir­miau­sia už­su­ka į sa­los sos­ti­nę Fun­ša­lį. Čia už 10 eu­rų kel­tu­vu ga­li­ma pa­si­kel­ti į Mon­tės kal­ną. Jei pirk­si­te bi­lie­tą iš­syk į abi pu­ses, mo­kė­si­te ma­žiau. Ta­čiau pa­sig­ro­žė­jus Fun­ša­liu nuo kal­no ir ap­lan­kius čia esan­tį bo­ta­ni­kos so­dą ga­li­ma pa­da­ly­vau­ti ir dar vie­no­je itin tra­di­ci­nė­je at­rak­ci­jo­je – du ki­lo­me­trus nuo kal­no leis­tis me­di­nė­mis ro­gė­mis su pin­ta vir­šu­ti­ne da­li­mi. Tik iš­li­pus iš kel­tu­vo pa­slau­gas pa­siū­lė tak­sis­tas. Už 15 eu­rų jis nu­ve­žė ne­di­de­lį at­stu­mą iki sto­te­lės, kur tu­ris­tų lau­kia ro­gių ve­žė­jai. Tuo­met pa­lau­kė, kol nu­si­lei­si­me tuos ke­lis ki­lo­me­trus, ir nu­ve­žė iki cen­tro – gė­lių bei vai­sių tur­gaus. Pra­mo­ga, ku­ri Ma­dei­ro­je skai­čiuo­ja 100-ąjį gim­ta­die­nį, kai­na­vo 15 eu­rų as­me­niui. Vie­nu me­tu ro­gė­se, ku­rias nuo kal­no stu­mia du ve­žė­jai, ga­li įsi­tai­sy­ti du as­me­nys. Vi­du­ry tra­sos ro­gės su­stab­do­mos ir ke­liau­to­jai įam­ži­na­mi jų as­me­ni­niais fo­toa­pa­ra­tais. Ta­čiau net ke­lio­se vie­to­se tu­ris­tus fo­tog­ra­fuo­ja ir pro­fe­sio­na­lai, pa­sku­ti­nė­je sto­te­lė­je už nuo­trau­ką jie pa­pra­šo 10 eu­rų. Dar kar­tą mo­kė­ti rei­kia ten pat – ve­žė­jai bū­ti­nai už­si­me­na apie ar­bat­pi­ni­gius. Keis­ta, bet dau­gy­bę kar­tų į kal­ną per die­ną tu­rin­tys už­kop­ti ma­dei­rie­čiai ne­re­tai yra stam­bo­ko kū­no su­dė­ji­mo.

Ne­to­li pa­grin­di­nės kel­to sto­te­lės – Fun­ša­lio se­na­mies­tis ir il­ga pės­čių­jų pa­si­vaikš­čio­ji­mo alė­ja. To­je pu­sė­je, kur yra se­no­ji mies­to da­lis, sma­gu pa­kla­jo­ti siau­ro­mis mies­to gat­ve­lė­mis. Prieš ke­le­tą me­tų Fun­ša­lio me­ras, no­rė­da­mas at­gai­vin­ti la­bai ap­leis­tą mies­to da­lį, su­mąs­tė so­cia­li­nį pro­jek­tą – me­ni­nin­kai bu­vo pa­kvies­ti de­ko­ruo­ti ne­sut­var­ky­tų, re­mon­to rei­ka­lau­jan­čių pa­sta­tų du­rų, sie­nų ir lan­gų. Taip ap­leis­ti pa­sta­tai vir­to itin pa­trauk­liais bei ori­gi­na­liais me­no ob­jek­tais.

Prieš­in­go­je alė­jos pu­sė­je, ne­to­li trans­por­to žie­do, už­ko­pus ant kal­niu­ko yra gar­saus fut­bo­li­nin­ko Cris­tia­no Ro­nal­do mu­zie­jus. Įėji­mas į jį te­kai­nuo­ja 5 eu­rus. Nors mu­zie­jus – ne­di­de­lis, jis ir jau­kus, ir mo­der­nus. Mo­der­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis lan­ky­to­jai ga­li įsiam­žin­ti kar­tu su įžy­mio­jo spor­ti­nin­ko sta­tu­la bei jo iš­ko­vo­tu auk­si­niu ka­muo­liu. Nuo­trau­kos bū­na įkel­tos į mu­zie­jaus feis­bu­ko pus­la­pį ir sau­go­mos maž­daug me­tus. Jas no­rin­tie­ji ga­li ne­mo­ka­mai par­si­siųs­ti.

Ne­įti­ki­mi deriniai

Jau mi­nė­tas Fun­ša­lio gė­lių ir vai­sių tur­gus yra Rua Bri­ga­dei­ro gat­vė­je. Pa­sta­tas – ne­di­de­lis. Ne­gau­sus čia ir pa­si­rin­ki­mas. Ta­čiau po­pu­lia­riau­sių kryž­min­tų vai­sių ti­krai ra­si­te. Ne­ti­kė­tų sko­nių jū­ro­je ne­abe­jo­ti­nai pir­mau­ja ža­lios spal­vos pa­il­gas vai­sius. Tai – ba­na­no ir ana­na­so kryž­mi­ni­mo re­zul­ta­tas. Vai­sius iš­sis­ki­ria tuo, kad jo ne­rei­kia lup­ti, mat kai pri­noks­ta, nuo jo nu­krin­ta žvy­ne­lius pri­me­nan­ti žie­vė. At­si­den­gu­sią vie­tą ga­li­ma ska­nau­ti. Vai­sių, kaip ir ki­tas Ma­dei­ros tur­gaus gė­ry­bes, ga­li­te ga­ben­ti į Lie­tu­vą ir pa­vai­šin­ti ar­ti­muo­sius. Ba­na­na­sai par­duo­da­mi vie­ne­tais ir kai­nuo­ja apie 2 eu­rus.

Įspū­din­gi yra ir obuo­lių sko­nio ba­na­nai, po­mi­do­rų ir pa­sif­lo­rų due­tai bei ki­ti ne­ti­kė­ti vai­sių de­ri­niai.

Tur­gu­je gau­su gė­lių. Dau­giau­sia – ro­jaus pa­ukš­tė­mis va­di­na­mų stre­li­ci­jų.

„Ma­dei­ro­je nuo­lat kas nors žy­di. Net ir žie­mą“, - pa­sa­ko­jo prieš ket­ve­rius me­tus gy­ven­ti į Ma­dei­rą at­vy­kęs Igo­ris.

Jis sa­kė, kad sa­lo­je gy­ven­ti ne­bran­gu. „Už marš­ki­nė­lius ne­su mo­kė­jęs dau­giau nei 5 eu­rus. So­čiai pa­pie­tau­ti ga­li­ma už 8 – 10 eu­rų. Yra to­kių ba­rų, kur už 13 eu­rų ga­li į va­lias mė­gau­tis jū­rų gė­ry­bė­mis ir su­šiais. Ke­li to­kie ba­rai yra gre­ta pre­ky­bos cen­tro „Fo­rum“, - pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Ma­dei­ra ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma be tra­di­ci­nio sal­do­ko sa­los vy­no ir pon­chos. Šis gė­ri­mas ly­gio­mis da­li­mis ga­mi­na­mas iš na­mi­nės deg­ti­nės, iš­gau­na­mos iš vie­ti­nių rūgš­čių, pa­na­šių į sva­rai­nius vai­sių, me­daus bei vie­no ar ke­lių pa­si­rink­tų prie­dų – ci­tri­nos, pa­sif­lo­ro, apel­si­no. Ponchą tra­di­ci­niu bū­du – spau­džiant vai­sių su­ltis bei gė­ri­mą mai­šant ir pla­kant spe­cia­liu me­di­niu įran­kiu – ga­mi­na dau­ge­lio Ma­dei­ros ba­rų bei res­to­ra­nų bar­me­nai. Šio gė­ri­mo ga­li­ma įsi­gy­ti ir par­duo­tu­vė­je, bet jo sko­nis – vi­sai ki­toks. Kai ku­rie tikrosios pon­chos par­si­ve­ža į Lie­tu­vą pa­pra­šę jos ba­re įpil­ti į pa­pras­čiau­sią plas­ti­ki­nį bu­te­liu­ką, ku­ria­me prieš tai bu­vo, tar­kim, koks nors gai­vu­sis gė­ri­mas.

Iš­skir­ti­niai po­ty­riai

Ma­dei­ros iš­skir­ti­nis bruo­žas - tra­di­ci­niai šo­kiai ir le­va­dos. Jų sa­lo­je yra dau­gy­bė. Ko­kį marš­ru­tą pa­si­rink­ti, pri­klau­so nuo iš­si­ren­gu­sių­jų pa­si­vaikš­čio­ti kal­nų ke­liu­kais fi­zi­nių jė­gų. Apie tai, kur ko­kių le­va­dų ga­li­ma ras­ti, in­for­ma­ci­ją su­teiks bet ku­rio tu­riz­mo cen­tro dar­buo­to­jai. Le­va­dos – tai kal­nuo­se nu­sid­rie­kę siau­ri drė­ki­na­mie­ji ka­na­lai, gre­ta ku­rių įreng­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kai.

Tra­di­ci­niai Ma­dei­ros šo­kiai – įdo­mūs, tik ne vi­siems pri­im­ti­ni ir su­pran­ta­mi. Bai­lin­ho da Madeira yra tra­di­ci­nis Ma­dei­ros šo­kis. Juo ga­lė­si­te gro­žė­tis ir net pa­tys su­šok­ti per bet ku­rią tra­di­ci­nę va­ka­rie­nę. To­kie va­ka­rai ke­lis kar­tus per sa­vai­tę ren­gia­mi tra­di­ci­niuo­se res­to­ra­nuo­se. Jų kai­na as­me­niui sie­kia 35 eu­rus. Už tai sve­čiams mais­to kie­kis ne­ri­bo­ja­mas, siū­lo­ma gė­ri­mų bei dvie­jų da­lių tau­ti­nių šo­kių prog­ra­ma. Pa­grin­di­nis ma­dei­rie­čių tra­di­ci­nės ap­ran­gos ak­cen­tas – ke­pu­rė­lės. Jų iš­skir­ti­nu­mas – ant vir­šu­gal­vio iš au­di­nio su­suk­tas il­gas ku­tas. Pa­sa­ko­ja­ma, kad jis itin svar­bus bu­vo tuo­met, kai mo­te­rys dra­bu­žius skalb­da­vo upė­se. Sa­vo pa­puo­ša­lus jos su­ver­da­vo ant mi­nė­to­jo ku­to ir taip už­si­ti­krin­da­vo, kad ne­pa­mes.

Sa­lo­je gy­ve­nan­tis lie­tu­vis Aud­rius LŽ pa­sa­ko­jo, kad Ma­dei­ro­je – be­ne pi­giau­sia ir ska­niau­sia ka­va Eu­ro­po­je. Jos puo­de­lis te­kai­nuo­ja 50 – 80 eu­ro cen­tų.

Vul­ka­ni­nės kil­mės Ma­dei­ros sa­lo­je aps­tu vaiz­din­gų pa­kran­tės skar­džių. Be­ne žy­miau­sias jų - Ka­bo Ži­rau­no (Ca­bo Girao) skar­dis, virš At­lan­to ban­gų iš­ki­lęs 580 me­trų pie­ti­nė­je sa­los pa­kran­tė­je. 2012 me­tais čia bu­vo įreng­ta stik­li­nė apž­val­gos aikš­te­lė, nuo ku­rios ga­li­ma pa­žvelg­ti į tie­siai po ko­jo­mis at­si­ve­rian­čias At­lan­to ban­gas. Tai – aukš­čiau­sias Eu­ro­pos ir an­tras pa­gal aukš­tį pa­sau­ly­je ky­šu­lys.

Šiau­ri­nė­je sa­los da­ly­je įsi­kū­ręs ma­žy­tis mies­te­lis San­ta­na. Ja­me yra įsi­kū­ręs sa­vo­tiš­kas et­nog­ra­fi­nis mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi. Pa­grin­di­niai mies­te­lio eks­po­na­tai – spal­vin­gi na­mu­kai šiau­di­niais sto­ge­liais. Jų San­ta­nos te­ri­to­ri­jo­je yra iš­li­kę apie 200. To­kiuo­se sta­ti­niuo­se ma­dei­rie­čiai gy­ve­no dar pra­ėju­sia­me am­žiu­je.

Tu­ris­tai mėgs­ta Ka­ma­ra de Lo­bo­so mies­te­lį, ku­rio pa­kran­tės nu­sė­tos spal­vin­go­mis žve­jų val­te­lė­mis. Tai vie­nas ti­piš­kiau­sių Ma­dei­ros kai­mų, ku­rio gy­ven­to­jai iki šiol ver­čia­si žve­jy­ba. Ka­ma­ra de Lo­bo­so van­de­nys – vie­na iš dvie­jų vie­tų pa­sau­ly­je, kur gau­do­mos juo­do­sios kar­džu­vės (espada).

Dar vie­na vie­ta, į ku­rią ver­tė­tų už­suk­ti, tai Por­to Mo­ni­zas. Čia ga­li­ma iš­si­mau­dy­ti gam­tos su­for­muo­tuo­se la­vos ba­sei­nuo­se.

Smė­lė­tų pa­plū­di­mių Ma­dei­ro­je ne­gau­su. Juos ga­li­te ras­ti Kal­he­tos ir Ma­ši­ko mies­te­liuo­se. Ar­ba ry­ti­niu kel­tu pers­kel­ti į Ma­dei­rai pri­klau­san­čią smė­lė­tą­ją Por­to San­to sa­lą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami