Majamis: amžinos vasaros miestas

Vaidas MIKAITIS 2016-02-11 06:00
Vaidas MIKAITIS
2016-02-11 06:00
Majamio uostas žvelgiant iš Majami Bičo.
Vaido Mikaičio nuotraukos

Ne­ži­nau kaip jums, bet man žo­dis Ma­ja­mis su­ke­lia sal­du­mo po­jū­tį ir api­ma vis­ką: tai nuo­lat švie­čian­ti sau­lė, žyd­ra jū­ra, su­ltin­gi apel­si­nai, pa­plū­di­miai, krui­zi­niai lai­vai, pra­mo­gos, Ka­ri­bų vir­tu­vė. Ma­ja­mis yra tar­si am­ži­nos va­sa­ros mies­tas, ža­dan­tis ne­rū­pes­tin­gą gy­ve­ni­mą ar­ba bent jau pui­kias at­os­to­gas.

Ma­ja­mis yra an­tras pa­gal dy­dį Flo­ri­dos mies­tas. Di­džiau­sias yra Džek­son­vi­lis, o sos­ti­nė – Ta­la­ha­sis, ta­čiau ar žmo­nės bent kiek ži­no apie juos? Ne­daug kas. Bet vi­si yra gir­dė­ję apie Ma­ja­mi Bi­čo ku­ror­tus – tai ne­si­bai­gian­ti pa­plū­di­mių ir vieš­bu­čių juo­sta. Dau­ge­lis Ma­ja­mį pa­inio­ja su Ma­ja­mi Bi­ču. Tai nė­ra vi­siš­kai tas pats. Ma­ja­mis yra vie­nas iš JAV did­mies­čių su vi­sais jiems bū­din­gais pri­va­lu­mais ir trū­ku­mais, ta­čiau pats jis nė­ra ku­ror­tas. Gar­sie­ji Ma­ja­mio pa­plū­di­miai yra sa­lo­je esan­čia­me Ma­ja­mi Bi­čo mies­te. Ma­ja­mį ir Ma­ja­mi Bi­čą jun­gia til­tas, to­dėl pa­grįs­tai ma­no­ma, kad šios dvi vie­to­vės yra vie­nas ir tas pats. Pa­na­šiai kaip Klai­pė­da ir Smil­ty­nė.

Ma­žo­ji Havana

"American airlines" arena. Čia krepšinį žaidžia Majamio "Heat".

Dar prieš ge­rą šim­tą me­tų Ma­ja­mio mies­tas bu­vo tik ne­di­de­lis kai­mas, tu­rin­tis vos ke­lis šim­tus gy­ven­to­jų. Ta­čiau vie­ti­nė tur­tuo­lė ci­tri­nų au­gin­to­ja su­ge­bė­jo įti­kin­ti JAV ge­le­žin­ke­lių mag­na­tą, kad Flo­ri­do­je jau eg­zis­tuo­jan­ti ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja tu­ri bū­ti pra­plės­ta iki vals­ti­jos pie­tuo­se esan­čio Ma­ja­mio. Nuo ta­da pra­si­dė­jo mies­to au­gi­mo ir kles­tė­ji­mo me­tas, o ci­tri­nų au­gin­to­ja var­du Ju­lia Tutt­le bu­vo pa­va­din­ta Ma­ja­mio mo­ti­na.

Nuo to lai­ko Ma­ja­mio ir jo re­gio­no gy­ven­to­jų skai­čius tik au­go. Jų au­gi­mo bu­mas bu­vo į val­džią Ku­bo­je at­ėjus Fi­de­liui Cas­tro. Daug ku­bie­čių ta­da pa­bė­go iš sa­vo ša­lies ir įsi­kū­rė Ma­ja­mio apy­lin­kė­se. Ku­bie­čiams mies­tas bu­vo ar­ti, kli­ma­tas pa­na­šus į esan­tį jų ša­ly­je, to­dėl dau­gu­ma jų to­liau ne­ke­lia­vo, čia ap­sis­to­jo. Ma­ja­mis iki šiol va­di­na­mas ma­žą­ja Ha­va­na.

Ma­ja­mis dar va­di­na­mas ste­buk­lin­gu mies­tu. Šį pa­va­di­ni­mas ki­lo ne iš pa­sa­kų ar jų he­ro­jų. Jis daug že­miš­kes­nis. Per 110 me­tų mies­to ir jo me­tro­po­li­jų gy­ven­to­jų skai­čius iš­au­go dau­giau nei 10 tūks­tan­čių kar­tų (nuo 400 iki dau­giau nei 5 mln. gy­ven­to­jų). Bū­tent dėl to­kio spar­taus gy­ven­to­jų prie­au­gio per trum­pą lai­ką mies­tui ir bu­vo pri­kli­juo­tas Ste­buk­lin­go­jo var­das.

Majamio verslo centras.

Pen­si­nin­kų rojus

Pa­sa­ky­mas am­ži­no­ji vasara taip pat nė­ra iš pirš­to lauž­tas. Kli­ma­tas čia vi­sa­da šil­tas ir sau­lė­je su­no­kę su­ltin­gi apel­si­nai iš ti­krų­jų ski­na­mi nuo me­džių. Ne vel­tui Flo­ri­da dar va­di­na­ma Sau­lės vals­ti­ja. Daug kas ne tik Ma­ja­mio apy­lin­kes, bet ir vi­są vals­ti­ją va­di­na pen­si­nin­kų ro­ju­mi, nes į JAV pa­si­bel­dus žie­mai dau­gy­bė pen­si­nin­kų pa­sii­ma la­ga­mi­nus ir vyks­ta žie­mo­ti bū­tent čia. O ne­re­tai, su­si­ža­vė­ję kli­ma­tu, apel­si­nais kve­pian­čiu oru, auk­si­niais pa­plū­di­miais ir ne­rū­pes­tin­gu gy­ve­ni­mu, pa­si­lie­ka vi­sam lai­kui.

Tu­ris­tų antp­lū­dis taip pat la­biau­siai jau­čia­mas žie­mos mė­ne­siais, kai JAV ir Eu­ro­po­je ka­ra­liau­ja žie­ma. Va­sa­ros me­tu tu­ris­tų ma­žiau, nes va­sa­ros čia karš­tos ir la­bai per­mai­nin­gos. Re­gio­ną yra pa­mė­gę ura­ga­nai, ku­rie pa­pras­tai at­slen­ka nuo bir­že­lio iki lap­kri­čio. Ta­da ne­men­ka tor­na­dų ir liū­čių ti­ki­my­bė. Bū­na, kad vie­nu me­tu že­mę siau­bia stip­rios liū­tys, bet kar­tu švie­čia sau­lė. Taip pat ne­re­tas reiš­ki­nys, kai liū­tis siau­bia že­mę vos ke­li ki­lo­me­trai nuo pa­kran­tės pa­plū­di­mių, o prie jū­ros tuo me­tu skais­čiai švie­čia sau­lė.

Majamio Laisvės bokštas jau stovėjo ir prieš šimtą metų, kai čia gyveno tik keli šimtai gyventojų.

Majamio teismo rūmų pastatas.

Sa­ko, kad tik Af­ri­ko­je bū­na dau­giau žai­bų nei Flo­ri­do­je, to­dėl tu­ris­tai ra­gi­na­mi ne­juo­kau­ti su per­kū­ni­ja. Ka­dan­gi Ma­ja­mio apy­lin­kė­se la­bai po­pu­lia­rūs gol­fo aikš­ty­nai, bū­tent juo­se dau­giau­sia žmo­nių yra nu­tren­kia­mi žai­bo.

Dvi­kal­bis miestas

Ma­ja­my­je gy­ve­na di­de­lė is­pa­na­kal­bių lo­ty­noa­me­ri­kie­čių bend­ruo­me­nė, jie su­da­ro net 65 proc. mies­to gy­ven­to­jų. Ma­ja­mis yra dvi­kal­bis mies­tas. Ofi­cia­lio­se val­džios įstai­go­se ang­lų kal­ba yra pir­mo­ji, bet par­duo­tu­vė­se, res­to­ra­nuo­se, užei­go­se daž­niau­siai gir­di­ma is­pa­nų kal­ba. Žmo­nės vie­ni į ki­tus pir­miau­sia krei­pia­si is­pa­niš­kai, o ta­da, jei ma­to, kad pa­šne­ko­vas ne­sup­ran­ta, kal­ba ang­liš­kai. Jei­gu tik mo­ka. Tą pa­ty­rė­me ir sa­vo kai­liu. No­rė­da­mi gau­ti in­for­ma­ci­jos, už­kal­bi­no­me ke­lis žmo­nes. Šie, ma­ty­da­mi, kad is­pa­niš­kai ne­sup­ran­ta­me, pe­rė­jo į ang­lų kal­bą. Nors pa­pras­tai at­sa­ko­ma ta kal­ba, ku­ria krei­pia­ma­si. Juo­kau­ja­ma, kad ofi­cia­li mies­to kal­ba yra „spang­lish“ – ang­lų kal­ba su is­pa­niš­ku ak­cen­tu. Ma­ja­my­je net 80 proc. gy­ven­to­jų ang­lų kal­ba nė­ra gim­to­ji, o 30 proc. gy­ven­to­jų jos vi­sai ne­mo­ka.

Ne­eko­no­mi­nis variantas

Laisvės bokštas naujų statybų fone.

Į Ma­ja­mį nu­skris­ti pa­pras­ta. Sė­di į lėk­tu­vą ir skren­di, prieš tai pa­si­rū­pi­nęs elek­tro­ni­niu lei­di­mu pa­tek­ti į JAV. Tarp­tau­ti­nis Ma­ja­mio oro uos­tas, kas­dien pri­iman­tis dau­giau nei šim­tą tūks­tan­čių ke­liau­to­jų, vers­li­nin­kų ir šiaip žiop­lių, yra mil­ži­niš­kas ir nuo­lat per­krau­tas. Ta­čiau jis pri­ims ir jus, kad ir iš kur at­skris­tu­mė­te. De­ja, ke­lio­nė bus ne­pi­gi. Dar Wil­las Smit­has dai­na­vo dai­ną, kad kiek­vie­na die­na Ma­ja­my­je yra tar­si šven­tė ir ne­si­bai­gian­tis siau­tu­lys, ku­rį sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti pri­va­lo vi­si. To­dėl ne­rei­kia ste­bė­tis, kad už vieš­na­gę to­kia­me po­pu­lia­ria­me ir vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­ma­me mies­te teks pa­plo­nin­ti pi­ni­gi­nę.

Bū­nant JAV, į Ma­ja­mį ga­li­ma at­skris­ti vie­ti­niais skry­džiais, at­va­žiuo­ti trau­ki­niais ar au­to­bu­sais. Vie­ti­niai skry­džiai ir­gi nė­ra pi­gūs, tad ne­re­tai iš Eu­ro­pos skris­ti tie­siai bū­na pi­giau, nei skris­ti į ko­kį nors JAV mies­tą ir iš ten ba­la­do­tis į Ma­ja­mį. Trau­ki­niai ir­gi ne­pi­gūs, ta­čiau au­to­bu­so bi­lie­tų ga­li­ma ras­ti net la­bai pa­trauk­lio­mis kai­no­mis.

To­dėl šal­tą ir niū­rių sau­sį il­gė­da­mie­si sau­lės ir jū­ros nu­spren­dė­me ke­liau­ti į Flo­ri­dą. Taip, šis spren­di­mas nė­ra iš eko­no­mi­nių va­rian­tų, bet gy­ve­na­me tik kar­tą. Ke­lios va­lan­dos skry­džio – ir iš­li­pa­me... va­sa­rą. Per pa­tį vi­dur­žie­mį čia bu­vo 25 laips­nių oro ir 20 laips­nių At­lan­to van­dens tem­pe­ra­tū­ra. Idea­li lie­tu­viš­ka va­sa­ra. Iš­li­pę iš lėk­tu­vo, sku­biai slė­pė­me žie­mi­nius pa­ltus, kad žmo­nės ne­pra­dė­tų juo­ktis. Vė­liau pa­ma­tė­me, kad to­kių su pa­ltais čia gau­sy­bė. Žie­mą dau­gu­ma ke­lei­vių ir at­skren­da iš šal­tų kraš­tų.

Kiek ne­įp­ras­ta bu­vo tai, kad nors žie­mą orai ir šil­ti, tems­ta ne vė­liau ne­gu ki­tur. Šeš­tą va­lan­dą va­ka­ro sau­sio mė­ne­sį jau bū­da­vo su­te­mę.

Iš­ėjus iš oro uos­to prie at­vy­kė­lių pri­puo­la gel­to­no­mis lie­me­nė­mis vil­kin­tys žmo­nės klaus­da­mi, į ko­kį vieš­bu­tį šie va­žiuos, tar­si ki­tur ir ne­ga­lė­tų va­žiuo­ti. Pa­sa­kius pa­va­di­ni­mą, bu­vo­me nu­siųs­ti į au­to­bu­so sto­te­lę. Iš ten spe­cia­liu mi­kroau­to­bu­su va­žiuo­da­mi dai­rė­mės į pa­lmė­mis ir apel­sin­me­džiais ap­so­din­tas pa­ke­les, kol pa­sie­kė­me vieš­bu­tį su gel­to­nais bal­ko­nais Ma­ja­mi Bi­če. Dau­gu­ma tu­ris­tų, at­ke­lia­vu­sių į Ma­ja­mį, vyks­ta prie jū­ros, to­dėl juos iš­ve­žio­jan­čių mi­kroau­to­bu­sų marš­ru­tai su­da­ry­ti ne pa­gal gat­vių, o pa­gal vieš­bu­čių pa­va­di­ni­mus.

Citrinų augintoja Julia Tuttlia kadaise geležinkelių magnatą įtikino, jog reikia geležinkelio linijos iš Floridos į Majamį. Nuo tada kaimas išaugo į miestą. Dabar miesto parke stovi paminklas šiai moteriai.

Senasis miesto pašto pastatas.

Eks­kur­si­jos – net sraigtasparniais

Su­si­sie­ki­mas Ma­ja­mio me­tro­po­ly­je yra pui­kus. Vie­ša­sis trans­por­tas čia iš­dės­ty­tas taip, kad ne­ap­si­ri­bo­ja­ma tik Ma­ja­mio mies­tu. Au­to­bu­sai daž­nai kur­suo­ja ir į Ame­ri­kos Ve­ne­ci­ja va­di­na­mą Fort Lo­der­dei­lio mies­tą, ki­tas re­gio­no vie­to­ves.

Vis dėl­to jei pla­nuo­ja­te pa­ma­ty­ti dau­giau nei Ma­ja­mio cen­trą ar Ma­ja­mi Bi­čą, ne­pras­ta min­tis yra au­to­mo­bi­lio nuo­ma. Dėl di­de­lės kon­ku­ren­ci­jos Ma­ja­my­je au­to­mo­bi­lių nuo­mos kai­nos yra ma­žes­nės ne­gu ki­to­se ša­lies vie­to­vė­se. Ži­nant, kad JAV de­ga­lai ge­ro­kai pi­ges­ni nei Eu­ro­po­je, ga­li­ma vi­sai ne­bran­giai pa­si­va­ži­nė­ti po Ma­ja­mio apy­lin­kes.

Ke­ti­nan­tiems nau­do­tis tak­si pa­slau­go­mis de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad gau­dy­ti tak­si gat­vė­se, skir­tin­gai nei, pa­vyz­džiui Niu­jor­ke, Ma­ja­my­je nė­ra įpras­ta. Daž­niau­siai tak­si už­sa­ko­mi te­le­fo­nu. Stab­dant gat­vė­je vei­kiau­siai nė ne­sus­tos.

Ma­ja­mio mies­te la­biau­siai dė­me­sio ver­ta cen­tri­nė mies­to da­lis su sa­vo dan­go­rai­žiais, mu­zie­jais ir res­to­ra­nais. Ta­čiau po­pu­lia­riau­sios pra­mo­gos daž­niau­siai yra or­ga­ni­zuo­tos eks­kur­si­jos į žy­mias Ma­ja­mio apy­lin­kių vie­tas. Čia ga­li­ma rink­tis ne tik eks­kur­si­jas po Ma­ja­mį ar Ma­ja­mi Bi­čą, bet ir į to­li­mes­nes vie­to­ves, pa­vyz­džiui, Everg­leid­so na­cio­na­li­nį par­ką, Fort Loderdeilio mies­tą ar Ki Vesto sa­lą. Eks­kur­si­jos siū­lo­mos že­mės trans­por­tu, lai­vais, sraig­tas­par­niais.

Majamio universitetas.

Ma­ja­mis va­di­na­mas pa­sau­lio krui­zų sos­ti­ne, nes tu­ri di­džiau­sią pa­sau­ly­je krui­zi­nių lai­vų ter­mi­na­lą. Po­pu­lia­riau­si yra marš­ru­tai į Ka­ri­bų re­gio­no sa­las, to­dėl no­rin­tiems jas ap­lan­ky­ti Ma­ja­mis pa­siū­lys pla­čiau­sią ir pi­giau­sią krui­zų pa­si­rin­ki­mą.

Ka­dan­gi tu­rė­jo­me pa­žįs­ta­mų pie­ti­nė­je Flo­ri­do­je, be­veik vi­są vieš­na­gės Ma­ja­my­je lai­ko­tar­pį nau­do­jo­mės jų au­to­mo­bi­liu. Mū­sų drau­gas jau pir­mą die­ną nu­spren­dė pa­pokš­tau­ti ir nu­ve­žė mus ap­žiū­rė­ti ne spin­din­tį Ma­ja­mio cen­trą, o nu­si­kal­ti­mais gar­sė­jan­tį Ma­ja­mio Over­town ra­jo­ną. Vaiz­das šiur­po­kas: skur­dūs na­mu­kai, be­to­ni­nės tvo­ros ir gat­vė­mis slan­kio­jan­čio­mis juo­dao­džių gau­jos. Ak­mens į lan­gą nie­kas ne­pa­lei­do, bet ra­jo­ną pa­li­ko­me su pa­leng­vė­ji­mu. Aps­kri­tai Ma­ja­mis nė­ra ne­sau­ges­nis už ki­tus JAV did­mies­čius. Jie vi­si pa­na­šiai sau­gūs ir ne­sau­gūs, tie­siog rei­kia pa­si­do­mė­ti, ku­rių mies­to ra­jo­nų ge­riau veng­ti. Vie­nas to­kių Ma­ja­my­je yra bū­tent Overtown.

Majami Bičo gatvė.

Ra­jo­nai pra­mo­goms ir miegui

Vi­sai ki­taip yra Ma­ja­mi Bi­če. Čia poil­siau­to­jų ir pra­mo­gau­to­jų ra­jo­nai yra vi­siš­kai sau­gūs. Ma­ja­mi Bi­čas su­skirs­ty­tas į tris ra­jo­nus: Saut Bi­čą, Midl Bi­čą ir Nort Bi­čą. Pats ži­no­miau­sias ir po­pu­lia­riau­sias yra Saut Bi­čas, dar ki­taip va­di­na­mas SoBe. Tai pra­mo­gų ra­jo­nas. Va­šing­to­no ave­niu yra po­pu­lia­riau­sia res­to­ra­nų, klu­bų, nak­ti­nių pa­si­links­mi­ni­mų gat­vė, ypač mėgs­ta­ma jau­ni­mo. Jo­je gy­ve­ni­mas vyks­ta kiau­rą par­ą, ta­čiau dau­giau­sia žmo­nių gat­vė­se nak­tį.

Pa­lei pa­plū­di­mį ei­nan­ti pa­lmė­mis ap­so­din­ta Ocean Drive gat­vė yra šiek tiek ra­mes­nė, ją la­biau mėgs­ta vy­res­ni žmo­nės. Il­sė­tis Saut Bi­če ga­li bū­ti ne­pa­to­gu dėl nuo­la­ti­nio triukš­mo ir links­my­bių gat­vė­se. Kur kas ra­mes­ni ra­jo­nai yra Midl Bi­čas ir Nort Bi­čas. Tai ži­no­da­mi vieš­bu­tį rin­ko­mės ap­dai­riai. No­rė­da­mi pa­si­links­min­ti, per pu­sę va­lan­dos au­to­bu­su pa­siek­da­vo­me Saut Bi­čą, o il­sė­tis grįž­da­vo­me į sa­vo vieš­bu­tį, su­pa­mą bam­bu­kų ir pa­lmių gi­rai­čių, daug ra­mes­nia­me Midl Bi­čo ra­jo­ne.

Pir­mą die­ną kaip ti­kri lie­tu­viai, nu­trū­kę nuo žie­mos gran­di­nės, puo­lė­me į van­de­ny­ną. Ta­čiau ne­tru­kus pa­ste­bė­jau, kad mes be­veik vie­nin­te­liai to­kie. Vieš­bu­čių gy­ven­to­jai mie­liau ren­ka­si il­sė­tis prie ba­sei­nų ne­gu prie van­de­ny­no. Čia ir gė­ri­mą ga­li gurkš­no­ti po skė­čiu, ir van­duo ne toks šal­tas ir ne­ban­guo­jan­tis, ir ryk­lių nė­ra. Juo­kas juo­kais, bet Ma­ja­mio apy­lin­kė­se kar­tais pa­si­ro­do ryk­lių, o At­lan­to ban­gos nė­ra to­kios jau ne­kal­tos, kaip at­ro­do iš pir­mo žvilgs­nio.

Pagrindinė Majami Bičo gatvė.

Mais­to pa­si­rin­ki­mas re­gio­ne mil­ži­niš­kas. Čia vy­rau­ja lo­ty­noa­me­ri­kie­čių, ypač ku­bie­čių vir­tu­vė, ta­čiau ga­li­ma ras­ti in­dų, ki­nų, ita­lų, ja­po­nų, Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir ki­tų pa­sau­lio tau­tų vir­tu­ves. Ne­trūks­ta ir pi­ce­ri­jų bei ki­tų grei­to­jo mais­to res­to­ra­nų. Gar­siau­sių res­to­ra­nų vi­rė­jai net gi­ria­si iš­ra­dę nau­ją vir­tu­vę – Flo­ri­bų. Tai įvai­riau­sių pa­sau­lio vir­tu­vių mi­ši­nys, ku­ria­mas tik Ma­ja­my­je. Sa­vo ke­lio­nės me­tu at­ra­do­me ir pa­mė­go­me ar­gen­ti­nie­tiš­ką vir­tu­vę.

Vie­ti­niai yra ne­kan­trūs ir ag­re­sy­vūs vai­ruo­to­jai. Jie tai aiš­ki­na žiop­lų tu­ris­tų, ne­pra­tu­sių vai­ruo­ti va­ži­nė­jant Ma­ja­mio gat­vė­mis, antp­lū­džiu. Mat to­kie, anot vie­ti­nių, tik su­da­ro spūs­tis sa­vo per­dėm at­sar­giu vai­ra­vi­mu.

Žymės:majamis •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami