Makalius: brangiausia kelionės aplink pasaulį dalis – asmeninis laikas

Karolina KATINAITĖ 2015-01-07 09:12
Karolina KATINAITĖ
2015-01-07 09:12
Bai­gian­tis me­tams spe­cia­liai ar ne­ju­čio­mis ver­ti­na­me pra­ėju­sius, su­si­mąs­to­me apie at­ei­nan­čius me­tus, pla­nuo­ja­me, sva­jo­ja­me, kar­tais pa­si­ža­da­me. Vie­ni ryž­ta­si po­ky­čiams jau nuo at­ei­nan­čio pir­ma­die­nio, ki­ti lau­kia, kol jiems gy­ve­ni­mas pats par­odys ke­lią. Taip nu­ti­ko ir vie­nam ang­lų džen­tel­me­nui Fi­li­jui Fo­gui, ne­ti­kė­tai įsi­trau­ku­siam į la­žy­bas ir pa­si­ry­žu­siam ap­ke­liau­tį vi­są Že­mės ru­tu­lį per 80 die­nų (pra­ncū­zų ra­šy­to­jo Ju­les Ver­ne'o kny­go­je „Ap­link Že­mę per 80 die­nų“).

Daž­niau­siai pa­si­ža­dė­ji­mai nau­jiems me­tams su­si­ję su gy­ve­ni­mo bū­do kei­ti­mu – mes­ti rū­ky­ti, pra­dė­ti svei­kai mai­tin­tis, spor­tuo­ti, skir­ti dau­giau lai­ko my­li­mai veik­lai ar ar­ti­mie­siems. Ta­čiau žmo­nės lin­kę ste­bin­ti ir pa­čius sa­ve pa­si­ža­dė­da­mi kaž­ką to­kio... Pa­vyz­džiui, ap­ke­liau­ti pa­sau­lį!

Ke­lio­nės ap­link pa­sau­lį idė­ja po­pu­lia­ri nuo pat XIX a. Vie­niems tai sva­jo­nė, ki­tiems – su­nkiai įgy­ven­di­na­mas iš­šū­kis. O nau­ji me­tai – pui­ki at­skai­tos pra­džia pla­nams įgy­ven­din­ti.

Tur­būt ge­riau­siai apie to­kios ke­lio­nės pla­nus ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti Ma­ka­lius (Rim­vy­das Šir­vins­kas) – jau­nas, ak­ty­vus ke­liau­to­jas, da­li­nan­tis pa­ta­ri­mus, ra­šan­tis įspū­džius ir tu­rin­tis sa­vo ke­lio­nių agen­tū­rą.

- Kiek šiais lai­kais ga­lė­tų truk­ti ir kai­nuo­ti ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį?

- Ap­link pa­sau­lį aps­kris­ti ga­li­ma ir per tris par­as, nuo­lat li­pant iš vie­no lėk­tu­vo į ki­tą. Ne­se­niai pats įkvėp­tas kny­gos ieš­ko­jau šiuo­lai­ki­nio bū­do ap­ke­liau­ti ap­link pa­sau­lį. Pa­si­ro­do, šiais lai­kais tai la­bai leng­va! Su­si­da­riau marš­ru­tą su su­sto­ji­mais Sin­ga­pū­re, pa­ke­lia­vi­mu po Azi­ją, to­liau skren­dant į To­ki­ją, vė­liau ap­lan­kant Los An­dže­lą, par­skren­dant į Niu­jor­ką ir grįž­tant at­gal į Eu­ro­pą. Ak­ci­jos me­tu skry­dis ne­kai­na­vo dau­giau nei 2000 li­tų! Ta­čiau vos man apie tai pra­bi­lus, dau­gy­bė žmo­nių iš­pir­ko bi­lie­tus ir pats li­kau be to­kios ke­lio­nės. Gal ki­tą kar­tą?

- Ko­kių pa­ta­ri­mų žmo­nės klau­sia dėl ke­lio­nių ap­link pa­sau­lį? Ko­kias tiks­lais ke­liau­ja­ma šian­dien?

- Pa­si­tai­ko užk­lau­sų, kiek maž­daug kai­nuo­tų ke­lio­nė ap­link pa­sau­lį. Na ge­rai, skry­džiai su­da­ry­tų, ma­tyt, ma­žiau­sią biu­dže­to da­lį. Daug dau­giau kai­nuo­tų ap­gy­ven­di­ni­mas, mai­ti­ni­mas, ant­že­mi­nis trans­por­tas, lan­ky­ti­ni ob­jek­tai ir jų lan­ky­mas. Bet bran­giau­sia ke­lio­nės ap­link pa­sau­lį da­lis – jū­sų as­me­ni­nis lai­kas. To­kiai ke­lio­nei ruo­šian­tis, rei­kia in­ves­tuo­ti la­bai daug sa­vo lai­ko dė­lio­jant marš­ru­tą, do­min­tis lan­ky­ti­no­mis vie­to­mis. Tik nuo Jū­sų pri­klau­sys ke­lio­nės ko­ky­bė ir grįž­ta­mo­ji ver­tė – tai, ko­kią grą­žą gau­si­te (pa­to­bu­lin­si­te kal­bą, iš­mok­si­te elg­tis įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se, pa­žin­si­te skir­tin­gas kul­tū­ras, su­vok­si­te, ko no­ri­te iš gy­ve­ni­mo).

- Ar ryž­tu­mei­si pats to­kiai ke­lio­nei, gal ka­da sva­jo­jai? Ko­kį marš­ru­tą rink­tu­mei­si?

- Ti­krai pats jau sva­jo­jau ir iki šiol min­ty­se rez­gu pla­ną leis­tis į to­kią ke­lio­nę. Tie­sa, tu­rint sa­vo vers­lą nė­ra la­bai leng­va iš­skir­ti 80 die­nų ke­lio­nei, bet mė­ne­sį, ti­kiuo­si, po ke­le­rių me­tų re­zer­vuo­siu bū­tent to­kiai ke­lio­nei. Rink­čiau­si vi­sų pa­sau­lio že­my­nų ap­lan­ky­mo marš­ru­tą, kiek­vie­nam ga­lė­čiau skir­ti ma­žiau nei po sa­vai­tę – tai juo­kin­gas die­nų skai­čius, tad pa­vyk­tų tik akies kraš­te­liu dirs­te­lė­ti ir su­si­pa­žin­ti su nau­jo­mis kul­tū­ro­mis. Vė­liau, grį­žęs iš ke­lio­nės, pri­si­min­čiau, kas ma­ne la­biau­siai nu­ste­bi­no ir ten grįž­čiau dar kar­tą.

- Kaip pa­si­ruoš­ti to­kiai ke­lio­nei, gal pers­kai­ty­ti daug ke­lio­nių žur­na­lų ar ko­kią kny­gą? Ne­se­niai skai­tei kny­gą „Ap­link Že­mę per 80 die­nų“, ar pa­ti­ko? Kaip se­kė­si skai­ty­ti kny­gą jau su­au­gu­siam žmo­gui?

- Man kny­ga la­bai pa­ti­ko! Ji la­bai leng­vai skai­to­ma. Jau­čia­ma, kad ra­šė ne šių lai­kų ra­šy­to­jas. Ta­ry­tum skai­ty­tu­mei se­ną, ke­lis šim­tus me­tų dul­kė­ju­sią kny­gą. Džen­tel­me­nų klu­bas, lio­ka­jai – vi­sa tai taip įdo­mu ir ne­šiuo­lai­kiš­ka!

Di­džiau­sią įspū­dį pa­da­rė nie­ka­da ne­ke­lia­vu­sio po­no Fi­li­jo Fo­go spren­di­mas su­sip­la­nuo­ti vi­są ke­lio­nę iš anks­to, in­for­ma­ci­jos ieš­kant lai­kraš­čiuo­se, ir pa­si­leis­ti į ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį per 80 die­nų. Ne­ke­lia­vęs žmo­gus, tu­rė­da­mas tik ra­šy­ti­nę in­for­ma­ci­ją, pa­si­ryž­ta to­kiam žings­niui – il­gai ke­lio­nei.

- Kaip se­kė­si įsi­jaus­ti į pa­čią kny­gą? Ar ti­kro­viš­kai vis­kas ap­ra­šy­ta?

- Skai­ty­da­mas kny­gą dau­ge­ly­je vie­tų ti­krai ma­niau, kad au­to­rius pats vis­ką ma­tė sa­vo aki­mis. Kaip ki­taip taip ti­kro­viš­kai ap­ra­šy­ti? Kai ku­rio­se vie­to­se nu­si­šyp­so­jau ir ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kad pa­grin­di­nis vei­kė­jas ke­liau­da­mas dramb­liais iš­gel­bė­jo mer­gai­tę nuo pa­au­ko­ji­mo ar čiuo­žė vė­jo ro­gė­mis.

Kny­ga – tai di­de­lė in­tri­ga. Skai­tant vis la­biau įsi­trau­kiau, vis mąs­čiau, ar vei­kė­jas spės ap­ke­liau­ti ap­link pa­sau­lį ir lai­mės la­žy­bas?

- O šiaip ar daug skai­tai kny­gų? Ko­kių?

- Pa­sta­ruo­ju me­tu ma­no vie­nin­te­lė kny­ga – in­ter­ne­tas. Ga­li­ma sa­ky­ti, tai ma­no di­džiau­sia ka­da nors pers­kai­ty­ta ke­lio­nių en­cik­lo­pe­di­ja. Kas­dien ten­ka gi­lin­tis į nau­jus kraš­tus, spręs­ti įvai­rias ke­liau­to­jų prob­le­mas ir ieš­ko­ti at­sa­ky­mų, to­dėl per sa­vai­tę pers­kai­tau ne vie­ną kny­gą. O jei­gu rim­čiau – skai­tau tik at­os­to­gų me­tu.

Kai tu­riu sa­vo vers­lą, re­tai ka­da pra­džio­je ga­liu skir­ti lai­ko sau. Da­bar kny­gas skai­tau at­os­to­gų me­tu. Daž­niau­siai jos – apie ke­lio­nes.

- Ko­kias kny­gas mė­gai vai­kys­tė­je, pa­aug­lys­tė­je?

- Vai­kys­tė­je bu­vau cir­ko ar­tis­tas. Taip, ti­krai! Nuo sep­ty­ne­rių lan­kiau vai­kų cir­ko stu­di­ją Vil­niu­je ir vi­sos kny­gos, ku­rias gau­da­vau do­va­nų gim­ta­die­nio pro­ga, bū­da­vo ma­no pa­čios gei­džia­miau­sios – apie cir­ko pa­slap­tis ir gy­ve­ni­mą bei dar­bą ja­me, taip pat apie ma­gi­jos triu­kus, vė­liau – apie ti­krą ma­gi­ją.

- Ačiū.

Nuo kny­gų ar pa­si­ža­dė­ji­mų iki ke­lio­nių tur­būt tik vie­nas žings­nis – pa­si­ry­ži­mas. Tuo­met iš­kart at­si­ran­da ke­lio­nių pla­nai, tiks­lai, marš­ru­tai...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami