Makalius: norėčiau nusipirkti bilietą į „Titaniką“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-06 15:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-06 15:55
Rimvydas Širvinskas-Makalius. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ne­nu­ga­li­mas no­ras kla­jo­ti tu­ri sa­vo pa­va­di­ni­mą – dro­mo­ma­ni­ja. Šiuo me­tu re­ži­sie­rius Vy­tau­tas Pui­do­kas kla­jo­ja Ama­zo­nės džiung­lė­se, sek­da­mas Alek­sand­ro Fer­di­nan­do Ben­do­rai­čio pėd­sa­kais do­ku­men­ti­niam fil­mui „A­lek­sand­ras Di­dy­sis“. Apie ke­lio­nių dva­sią kal­bi­no­me ir ke­lio­nių vers­li­nin­ką Rim­vy­dą Šir­vins­ką-Ma­ka­lių.

- Tu­ri ne­men­ką ke­liau­to­jo ba­ga­žą... Iš­lei­dai kny­gą, tu­ri ke­lio­nių agen­tū­rą. Mi­nė­jai, kad ap­lan­ky­tų ša­lių ne­skai­čiuo­ji. Ar esi pa­bu­vo­jęs vi­suo­se pa­sau­lio že­my­nuo­se? Ku­riuo ants­pau­du pa­se la­biau­siai di­džiuo­jie­si?

- Ti­krai ne­su bu­vęs vi­suo­se pa­sau­lio že­my­nuo­se – man dar la­bai daug me­tų rei­kė­tų ke­liau­ti, ypač tu­rint ome­ny­je ma­no gy­ve­ni­mo tem­pą, kai ke­lio­nėms ga­liu skir­ti vis ma­žiau lai­ko. Šian­dien ke­liu spar­nus į Fi­li­pi­nus, pa­ke­liui ap­lan­ky­siu Ma­lai­zi­ją. Ne­su bu­vęs to­je pu­sė­je ir kiek bi­jau – ar su­si­ža­vė­siu, ar ne­be­no­rė­siu grįž­ti? Ke­lio­nių nie­kad ne­skai­čiuo­ju pa­gal ap­lan­ky­tą ša­lių skai­čių. Daug la­biau pa­tin­ka ko­lek­cio­nuo­ti skry­džius. Sa­vo ba­ga­že jau tu­riu apie 400 skry­džių lėk­tu­vu!

- Pats įsi­min­ti­niau­sias „i­šė­ji­mas iš kom­for­to zo­nos“ ke­lio­nės me­tu?

- Toks, ma­nau, ma­nęs tik lauks – ke­tu­rias die­nas Fi­li­pi­nuo­se gy­ven­siu sa­lo­je, ku­rio­je nė­ra in­ter­ne­to, te­le­fo­no ry­šys įjun­gia­mas tik per pie­tus ir va­ka­rais nuo 18 iki 22 va­lan­dos, elek­tra taip pat tik va­ka­rais iki 22 va­lan­dos. Ma­nęs lau­kia iš­ban­dy­mai!

- Jei ga­lė­tum ke­liau­ti lai­ku, ku­rį šimt­me­tį ir vie­tą pa­si­rink­tum?

- Su­grįž­čiau į 1912-uo­sius, „Ti­ta­ni­ko“ lai­kus. No­rė­čiau nu­si­pirk­ti bi­lie­tą į le­gen­di­nį krui­zą ir gal­būt įspė­ti ka­pi­to­ną apie ar­tė­jan­čią ne­lai­mę. Man la­bai pra­dė­jo pa­tik­ti ke­lio­nės lai­vais.

- Ar esi gir­dė­jęs apie to­kius lie­tu­vių he­ro­jus kaip ke­liau­to­jas An­ta­nas Poš­ka, Ma­tas Šal­čius, mi­sio­nie­rius A. F. Ben­do­rai­tis?

- Esu gir­dė­jęs ir apie A. F. Ben­do­rai­čio mi­si­jas Pie­tų Ame­ri­ko­je. Ža­vu, kai to­kie žmo­nės, kaip pa­sta­ra­sis, ga­liau­siai nu­ver­čia kal­nus - įstei­gia ra­di­ją, įren­gia li­go­ni­nes net ne sa­vo ša­ly­je! Gai­la, to­kių žmo­nių sa­vo ke­lio­nė­se jau ne­su­tik­siu.

Vytautas Puidokas.

- Re­ži­sie­rius V. Pui­do­kas ke­liau­da­mas po Pie­tų Ame­ri­kos džiung­les at­si­tik­ti­nai at­ra­do ne­di­de­lį mies­te­lį, ku­ria­me mū­sų gim­ti­nė Lie­tu­va vi­siems bu­vo pui­kiai ži­no­ma dėl ten gy­ve­nu­sio mįs­lin­go­jo lie­tu­vio A. F. Ben­do­rai­čio...

- La­biau­siai ma­ne įkve­pia bū­tent at­si­tik­ti­nai su­tik­ti ke­liau­to­jai. Daug su jais bend­rau­jant su­vo­ki vi­sai ki­to­kią gy­ve­ni­mo pra­smę. Jie nie­kur ne­sku­ba, jie da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi, jie vi­sad at­si­pa­lai­da­vę, jie ieš­ko sa­vo vie­tos po sau­le – to lin­kiu kiek­vie­nam mū­sų.

- Bu­vo me­tas, kai dir­bai cir­ke ir sva­jo­jai tap­ti cir­ko ar­tis­tu. Šios idė­jos at­si­sa­kei, ta­čiau vie­ną kar­tą at­ras­ta ga­li­my­bė ke­liau­ti su­vi­lio­jo vi­sam gy­ve­ni­mui. A. F. Ben­do­rai­tis ir­gi gy­ve­ni­mą tarp Par­yžiaus aukš­tuo­me­nės iš­mai­nė į nau­jus pa­ty­ri­mus džiung­lė­se. Ar ne­ma­nai, kad ke­lia­vi­mas, kaip ir cir­kas – sa­vo­tiš­kas bė­gi­mas nuo rea­ly­bės į sva­jo­nių pa­sau­lį?

- Nuo pat ma­žens ma­ne vi­lio­jo sce­na, bet vė­liau su­pra­tau, kad jos bi­jau. Da­bar ma­ne vi­lio­ja ke­lio­nės, jų dė­ka ir vėl su­grį­žau į sa­vo­tiš­ką sce­ną – įvai­rio­se kon­fe­ren­ci­jo­se pa­sa­ko­ju jau­ni­mui, kaip sa­vo idė­ją pa­vers­ti vers­lu. Kol kas gy­ve­nu dau­ge­lio sva­jo­nių gy­ve­ni­mą – juk tiek daug ke­liau­ti sva­jo­ja be­ne kiek­vie­nas. Ta­čiau dau­ge­lis ne­sup­ran­ta, kaip tai stip­riai var­gi­na. La­bai no­rė­čiau, kad toks lė­ki­mas ir skrai­dy­mas man ne­tap­tų ru­ti­na, to­dėl kar­tais „pris­tab­dau“.

- V. Pui­do­kas vi­sai ne­se­niai iš­vy­ko į mė­ne­sio truk­mės eks­pe­di­ci­ją po Ama­zo­nės džiung­les, ku­rio­se, kaip ne­keis­ta, Lie­tu­vą pui­kiai ži­no. Ką tau ke­liau­jant reiš­kia bū­ti "iš Lie­tu­vos"?

- Su­nkiau­sia yra pa­aiš­kin­ti žmo­nėms, kur ši ša­lis yra. Pik­ta, kai ta­pa­ti­na su Ru­si­ja. Sma­gu, kai ma­no ša­lį ži­no ar net yra lan­kę­si. Ke­liau­to­jai džiau­gia­si, kad kol kas tu­ri­me ma­žai tu­ris­tų – Lie­tu­vą jie va­di­na „per­lu“.

***

Pri­me­na­me, kad šiuo me­tu vyks­ta fil­mo „A­lek­sand­ras Di­dy­sis“ eks­pe­di­ci­ja Pie­tų Ame­ri­ko­je. Dau­giau apie A. F. Ben­do­rai­tį ir V. Pui­do­ko do­ku­men­ti­nį fil­mą „A­lek­sand­ras Di­dy­sis“ ga­li­te su­ži­no­ti tink­la­la­py­je alek­sand­ras­di­dy­sis.lt, par­em­ti fil­mą ga­li­te čia.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami