Malta: čia piktos tik medūzos

RASA PAKALKIENĖ   2009-05-15 00:00
RASA PAKALKIENĖ
 
2009-05-15 00:00
Maltos kurortiniuose miesteliuose mėgsta atostogauti britai. Autorės nuotrauka
Kai gru­pės va­do­vė pa­sa­kė, kad Mal­to­je nė­ra el­ge­tų ir var­ge­tų, bu­vo su­nku pa­ti­kė­ti. Ta­čiau per sa­vai­tę ke­lio­nių ir kla­jo­nių po ar­chi­pe­la­go sa­las taip ir ne­pa­ma­čiau nė vie­no žmo­gaus, pra­šan­čio iš­mal­dos.

Malta - viena saugiausių Europos Sąjungos šalių. Tai Viduržemio jūros valstybė, esanti pusiaukelėje tarp Sicilijos ir Šiaurės Afrikos pakrantės. Per septynias ten praleistas atostogų dienas susidariau įspūdį, kad Malta - ramybės ir skaidrios nuotaikos archipelagas. Iš tiesų, kai prabudęs matai smaragdo atspalvių jūrą, išskėstalapes palmes, fantasmagoriškas uolas, peizažą apšviečiančią kaitrią saulę, tiesiog negali būti piktas ar blogai nusiteikęs.

Lyg kitoje planetoje.

Malta turi šiek tiek daugiau kaip 400 tūkst. gyventojų. Didžiausioje archipelagui priklausančioje Gozo saloje jų - per 30 tūkst., šalia esančioje Komino saloje - vos... 3. Dar viešbutis, į kurį vasaromis plūsta turistai. Ir policijos nuovada. Tuo metu, kai nuplaukėme apsidairyti po Komino salą, matėme porą šimtų tokių smalsuolių kaip mes. Turbūt tam nuovada ir reikalinga, kad svečius ir tą trejetą vietinių sužiūrėtų.

Bet kurioje vietoje, kur mažiau ar visai nėra pastatų, uolėtas ir korėtas Maltos paviršius primena ne Žemę, o kokį Mėnulį ar Marsą. Tarp akmenų - lietuviams egzotiški augalai, po kuriuos laksto driežiukai. Jūros vanduo labai skaidrus, turkio ir smaragdo atspalvių, matyti tamsiai mėlynų ar žalių lopų nuo vandens augalų. Grotos, povandeniniai urvai, koralų raizgalynai - mėgstančiųjų nardyti rojus.

Triukšmas iki paryčių

Viduržemio jūra apipinta legendomis, viena jų - apie kūdikius. Maltos mažyliai, kaip ir viso pasaulio vaikai, klausinėdavo, iš kur jie atsiradę. Suaugusieji pasakodavo, neva vaikai dėžutėse į salą atgabenami iš svetur. Todėl mažieji maltiečiai, būdavo, eidavo prie jūros, atsisėdavo ant kranto ir laukdavo broliuko ar sesutės.

Dabartiniai salos vaikai tokiomis pasakomis nebetiki ir apskritai yra akcelerantai. Maltos paaugliai konservatyvesniam lietuviui atrodo net šokiruojantys. Dieną jie - tvarkingi uniformuoti moksleiviai, lankantys valstybines, Bažnyčios ar privačias mokyklas, o savaitgalio vakarais virsta triukšminga minia, kuri audringai linksminasi Maltos pramogų centruose St. Julians, Paceville ar Sliema. Pietietiškos išvaizdos merginos, ryškiai pasidažiusios ir drąsiai apsinuoginusios, traukia iš diskotekos prie klubo ar baro. Tuose miesteliuose yra ką veikti ir vyresnio amžiaus žmonėms. Jų daug būna kavinėse ir alinėse, kur dainuojama karaokė. Užėjusi į "Scotish Pub" pamačiau puikiai pasaulinius hitus dainuojančius vietos vyrus. Susipažinau su dviem vidutinio amžiaus moterimis. Šios pasakojo, kad gyvena kaime, vidury salos, o penktadieniais su bičiuliais ir kaimynais išsinuomoja nediduką autobusą ir važiuoja pramogauti į kurį nors linksmybių centrą. Naktį tuo pačiu autobusiuku parvyksta namo. Ant alinės durų užrašytas darbo laikas: "Nuo 11 valandos ryto iki vėlumos". Taip šeimininkai leidžia suprasti, kad uždarys įstaigą tada, kai nebeliks nė vieno lankytojo.

Saviti autobusai

Maltos įdomybė - geltoni autobusai, kuriais galima išmaišyti visą salą. Senieji gerai prižiūrimi, remontuojami ir atrodo taip pat kaip praėjusiame amžiuje. Jei autobuso lauksi stotelėje, jis tiesiog pravažiuos pro šalį. Kad sustotų, reikia pakelti ranką ir mojuoti. Jei nori, kad autobusas sustotų ir išleistų, turi timptelėti virvelę. Skambutis vairuotojui praneša, jog kuris nors iš keleivių nori išlipti.

Naujesni autobusai modernūs, bet irgi geltoni, mažieji - raudoni. Bilietas į vieną pusę kainuoja nuo pusės euro. Vienos dienos bilietas - 3 eurai. Už tiek Maltą galima apkeliauti skersai ir išilgai. Dauguma maršrutų kaip spinduliai skleidžiasi iš Maltos sostinės Valetos iki salos pakraščių. Miestai ir miesteliai neretai susilieję, visur kitur lyg grybų pridygę fermų ir vasarnamių. Negyvenamų vietų praktiškai nėra. Sala nedidelė, bet keliai vingiuoti, nemažai serpantinų. Lietuvio akiai įprastų lygumų nepamatysite.

Buvusioje Didžiosios Britanijos kolonijoje Maltoje eismas vyksta priešinga nei mums įprasta kryptimi. Todėl pirmą kartą atvykę turistai iškart perspėjami: norėdami eiti per gatvę ar kelią, iš pradžių žiūrėkite dešinėn, paskui - kairėn.

Kada maltiečiui šalta

Miestelių gatvių prekyvietėse keista matyti siūlomus šiltus megztinius, kojines ir skaras. Kaip pasakojo grupės vadovė, žiemą Maltoje būna 12-15 laipsnių šilumos. Kadangi namai nešildomi, vietiniams atrodo, kad šalta. Tada jie rengiasi šiltais megztais drabužiais.

Žiemą Maltoje lyja, pučia stiprūs vėjai. Vasarą būna taip karšta ir sausa, kad pavasarį sužaliavusi augmenija pagelsta ir paruduoja. Maltos gyventojams patinka, kai oras įšyla iki 30 laipsnių, o vanduo - iki 27, tada jie su malonumu maudosi. Mes Viduržemio jūroje pliuškenomės, kai vandens temperatūra siekė 18 laipsnių. Buvo nuostabu, tik erzino begalė medūzų. Plaukiodami sunkiai galėjome nuo jų išsisukti. Piktosios vandenės sudilgino taip, kad žymės išliko net grįžus į Lietuvą.

Trumpai * Malta - nedidelė Viduržemio jūros valstybė, esanti pusiaukelėje tarp Sicilijos ir Šiaurės Afrikos pakrantės. * Šaliai priklauso septynių salų grupė. Tik trys didžiausios iš jų - Malta, Gozo ir Komino - gyvenamos. Salos neaukštos ir akmenuotos, pakrantės - uolotos. * Bendras šalies plotas - vos 316 kvadratinių kilometrų. Maltos salos ilgis - maždaug 27 kilometrai, plotis - apie 15 kilometrų. * Sostinė ir svarbiausias uostas - Valeta. * Nuo 1800 metų - Didžiosios Britanijos kolonija. Maltos nepriklausomybė paskelbta 1964-aisiais. Nuo 2004 metų šalis - Europos Sąjungos narė. Valiuta - euras. * Valstybinė kalba - maltiečių (priklauso semitų kalbų grupei) ir anglų. * Šalis turi per 400 tūkst. gyventojų, 98 proc. jų - katalikai. * Tradiciniai Maltos valgiai - daržovių, žuvų sriuba, taip pat makaronų ir tešlos gaminiai. Vienas maltiečių virtuvės ypatumų - įdaryti patiekalai. Nacionalinis valgis - triušio troškinys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami