Meilė pavertė Siriją lietuvės namais

Diana MIELIAUSKAITĖ 2010-12-10 00:00
Diana MIELIAUSKAITĖ 2010-12-10 00:00
Antikos laikų Palmyros miesto likučiai, kuriuos mokslininkai atkasė dykumoje. Martyno Mažeikos nuotrauka
Lie­tu­vai­tė Au­re­li­ja Si­ri­jo­je pir­mą kar­tą vie­šė­jo prieš ket­ve­rius me­tus. Nuo to lai­ko šis kraš­tas ta­po an­trai­siais jos na­mais - prieš me­tus mo­te­ris iš­te­kė­jo už si­ro.

Kelionės & turizmas

Pašnekovės teigimu, dabar pats metas pamatyti Siriją, nes viskas labai sparčiai keičiasi. Kol kas vietos žmonės neišlepinti turistų, labai šilti ir svetingi. O gamta, pajūrys natūralūs, t. y. viskas dar nenublizginta kaip Egipte ar Tunise.

"Vis daugiau žmonių atranda šią šalį, siūlo draugams, be to, valstybės politika vis labiau orientuojama į turizmo plėtrą. Taigi tikėtina, kad po kelerių metų Sirija taps panaši į kitas lietuvių turistų pamėgtas vietas", - įsitikinusi Aurelija. Ji pati visuomet stengiasi savo svečiams parodyti, koks tai įdomus kraštas.

Netampo už skvernų

Sirija patiks tiems, kurie negali pakęsti įkyrių arabų prekeivių: čia turistų niekas netampo už skvernų, nebruka prekių per prievartą, įkyriai nelenda į akis. "Pabandykite Egipte užėję į parduotuvėlę atsigerti arbatos ir nieko nepirkę išeiti. Nežinia, kuo viskas gali baigtis. O sirai nuoširdžiai pabendraus ir išlydėdami palinkės geros dienos. Tikrai jokio blogo žodžio neišgirsite. Ateityje, manau, viskas bus kitaip", - tvirtino pašnekovė. Kol kas Siriją vasaros sezonu labai pamėgę Kuveito, Jungtinių Arabų Emyratų, Alžyro ir Saudo Arabijos turtingieji.

Pasnigus prasideda šokiai

Per pirmąją viešnagę Aureliją labiausiai žavėjo architektūra, istorija ir religija. Sirija - krikščionybės lopšys, o sostinė Damaskas - seniausias miestas, kuriame vis dar gyvena žmonės. Krašte daugybė biblinių vietų, vietovių, primenančių šv. Pauliaus gyvenimą. "Čia labai daug dėmesio skiriama maldos namams, vienuolynams. Vyraujanti religija yra islamas, bet turistus dažnai nustebina pagarba ir pakantumas krikščioniškoms vertybėms. Damasko senamiestyje dažnai išvysite vaizdą, kai vienoje gatvės pusėje stovi mečetė, kitoje - cerkvė. Yra ir katalikų bažnyčių", - pasakojo lietuvė, kuri šiuo metu gyvena tai Sirijoje, tai Lietuvoje.

Krašte puikiai išsilaikę romėnų miestų griuvėsiai. Be to, važiuodamas per Siriją gali stebėti, kaip keičiasi gamta: vienur dykuma, kitur - žalumos lopinėliai. "Aišku, tiek žalumos, kiek pas mus, nėra. Pamenu, kaip sirai atvykę į Lietuvą stebėjosi mūsų ežerais, o miško iš viso iki tol nebuvo matę", - šypsojosi Aurelija. Nors Sirijoje šilta ištisus metus, vis dėlto ir čia sykį ar du per metus iškrinta sniegas. Tai būna praktiškai katastrofa: vaikai neina į mokyklas, autobusai nevažiuoja, viskas uždaroma. Tuomet visi laimingi pasileidžia muziką ir eina šokti bei linksmintis į gatves.

Mėsos valgo mažai

Aurelija sako, kad lankantis Sirijoje būtina paragauti nacionalinių patiekalų. Ypač saldumynų, kurie čia labai populiarūs. Jie valgomi visais gyvenimo atvejais: kažkas linksminasi ar liūdi, gimė ar mirė ir t. t. Svečiuose ne visada būsi pamaitintas karštais patiekalais, nes tai nepriimta, tačiau šeimininkai visada pavaišins saldumynais ir vaisiais.

Sirai vartoja mažai mėsos. Labai populiarus ir mėgstamas "falafel" patiekalas, daromas iš avinžirnių. Jį gamina libaniečiai, jordaniečiai, sirai ir žydai. Kiekvienas šeimininkas naudoja savus prieskonius, todėl kaskart šis patiekalas vis kitoks, atrodo, lyg valgytum mėsą, kartais vištieną, nors ten nėra jos nė gramo. Gausu patiekalų iš baklažanų. Net yra posakis, kad gera šeimininkė turi mokėti iš jų padaryti ne mažiau kaip šimtą skirtingų valgių.

Tai, ką mes vadiname kebabais, jie vadina šavarma. Sirai gamina ir kebabus, tik kitaip: iš jautienos arba avienos faršo padarytas lazdeles kepa ant grotelių. Aurelija sako, kad būtina paragauti fantastiškos lęšių sriubos bei pasakiškų natūralių uogų ir vaisių kokteilių. "Jie daromi iš šviežiausių tuo metų laiku sunokusių vaisių. Gėrimas ne tik skanus, sotus, bet ir nebrangus, kaina nesiekia trijų litų už kokteilį", - pasakojo pašnekovė.

Vežkitės savo kavos

Maistas Sirijoje palyginti nebrangus. Vienam neišrankiam žmogui gatvėje pavalgyti užtenka 30 litų - už tiek jis kaip reikiant visą dieną prisikirs. Visai kitos kainos kavinėse ir restoranuose. Neprašmatnioje užeigoje 30 litų teks pakloti vien už pietus. "Kavinėse maisto patiekiama tikrai daug. Tarkim, aš tik suvalgiusi užkandžius jaučiuosi soti, o vietiniai stebisi, kodėl lietuviai taip mažai valgo. Beje, keliautojus visada perspėju: jei negali gyventi be įprastos juodos kavos, siūlau iš Lietuvos jos įsimesti bent vieną pakelį. Sirijoje kavos yra, bet ji visai kitaip skrudinama, paprastai būna su kardamonu, be to, skiriasi paruošimo būdas. Manęs tenykščiai visiškai nesupranta ir nustėrusiomis akimis žiūri, kaip į arbatos dydžio puodelį įsidedu kavos ir tiesiog užsiplikau", - juokėsi Aurelija.

Tarp galima ir negalima

Prieš važiuodami į Siriją turistai turi žinoti ir keletą kitų taisyklių. Apranga, ypač moterų, neturi būti provokuojanti: rankovės žemiau alkūnių, galima mūvėti bridžius, tiesa, paplūdimyje maudytis atviru maudymosi kostiumėliu taip pat dar nėra įprasta.

"Jei apsirengsi kitaip, nieko nenutiks, niekas tavęs neapspjaudys, bet pats jausiesi labai nesmagiai. Žmonėms juk neuždrausi žiūrėti, be to, iššaukiama apranga parodytum nepagarbą vietiniams", - perspėjo Aurelija. Gatvėje negalima neatsiklausus fotografuoti moterų. Nederėtų vyrui pirmam jai paduoti ranką sveikinantis, spoksoti į akis taip pat laikomas įžeidimu.

Kaip ir kituose šiltuose kraštuose, turistams galioja ta pati taisyklė: prieš valgant reiktų išgerti 50 gramų stipresnio gėrimo dezinfekcijai arba turėti vaistų virškinimui. Svarbiausia nuolat plauti rankas, jokiu būdu nevalgyti neplautų vaisių ir daržovių, nes jie būna labai dulkėti.

Būtina nepamiršti, kad Sirijoje yra daug vietų, kur trūksta vandens, taigi ne visur jis kokybiškas - reikėtų vengti gerti tiesiai iš čiaupo.

"Nereikėtų elgtis, kaip mėgsta rusų turistai: ant vakarienės stalo restorane pasistatyti degtinės butelį ir lyg niekur nieko gerti. Tai labai didelė nepagarba", - sakė moteris. Be to, dabar maitinimo įstaigose uždrausta rūkyti. Nors vasarą, kai šilta ir beveik visos kavinės atvirais langais, šios taisyklės ne visuomet paisoma.

Moteris stebisi, kad lietuviams Sirija vis dar atrodo tamsi ir pavojinga šalis. Taip, joje yra politinių nesklandumų, bet kraštas svetingas turistams. Patys sirai dažnai mėgsta sakyti, kad jie lygiai tokie patys žmonės, kaip ir europiečiai, tik turi savas tradicijas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami