Miestas ant keturiolikos salų

Aistė SIMANAVIČIŪTĖ 2010-02-26 00:00
Aistė SIMANAVIČIŪTĖ 2010-02-26 00:00
Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Siau­ru­tės se­na­mies­čio gat­ve­lės, ku­rio­se gau­su se­no­vi­nių pa­sta­tų ir ne­di­du­kių aikš­čių. De­šim­tys mo­der­nių įspū­din­gos ar­chi­tek­tū­ros sta­ti­nių ir pre­ky­bos cen­trų. Dau­gy­bė dvi­ra­čių ta­kų ir dvi­ra­ti­nin­kų. Dar dau­giau van­dens - juk mies­tas įsi­kū­ręs ant ke­tu­rio­li­kos sa­lų. To­kį įspū­dį pir­mą­kart ja­me lan­kan­tis pa­li­ko Stok­hol­mas.

Rengdamasi į trijų dienų kruizą Ryga-Stokholmas-Ryga, maniau, kad žiemą į Skandinaviją ryžtasi keliauti nedaug lietuvių. Iš draugų, pažįstamų ir kolegų pasakojimų buvau susidariusi nuomonę, jog tautiečius šiuo metų laiku tarsi magnetas traukia tik šiltieji kraštai, kur žydra jūra, baltas smėlis, palmės... Pasirodo, klydau. Ilgąjį vasario savaitgalį, kai supuolė net keturios švenčių dienos, išsirengiau į Švedijos sostinę. Pastarąją dauguma europiečių dar vadina visos Skandinavijos sostine, Šiaurės perlu, Skandinavijos Venecija. Vykome aštuonių žmonių kompanija. Kelte visų mūsų nuostabai sutikome ne vieną dešimtį lietuvių. Dalis jų, kaip ir mes, į Stokholmą keliavo kaip turistai, kiti - vildamiesi Švedijoje rasti darbo ir prasimanyti geresnį gyvenimą.

Kainų viliotinis

Bilietais į kruizą geriau pasirūpinti iš anksto, kelionių agentūroje, nes atvykus į uostą jų paprasčiausiai galite nebegauti. Tad mes taip ir padarėme. Jei kas nors tikisi, kad uoste bilietai pigesni, klysta - kainos tokios pačios kaip ir perkant Lietuvos kelionių agentūrose. Brangesnės dvivietės kajutės ir kajutės su langu - kaina gali skirtis maždaug 200 litų. Taip pat šiek tiek brangiau keliauti savaitgaliais bei perkant bilietus ne į kruizą, o tik į keltą pirmyn ir atgal.

Iš Vilniaus iki Rygos keliavome nuosavu transportu. Automobilių į Stokholmą neplukdėme, palikome mokamoje automobilių stovėjimo aikštelėje (beje, Rygoje visos aikštelės mokamos). Patarimas: nors uoste taip pat yra vietos, kur kelionės laikotarpiui galima palikti automobilį, geriau aikštelės pasiieškoti kur nors tolėliau. Priežastis labai paprasta: uoste pastatyti automobilį aikštelėje dviem paroms kainuos 16 latų (apie 80 litų), o atokesnėje vietoje tam pačiam laikotarpiui - vos 4 latus. Beje, iki Rygos galima keliauti ir autobusu - vietas jame paprastai užsako kelionių agentūra, kurioje perkate bilietus į kruizą.

Į centrą - autobusu

Kelionės išvakarėse apsirūpinome maistu ir geriamuoju vandeniu, nes kelte vakarienė vienam žmogui ne tokia jau ir pigi - mažiausiai 80-90 litų. Sumuštinių bei termosus su arbata pasiėmėme ir į ekskursiją po Stokholmą, nes maistas šiame mieste taip pat labai brangus. Užkandžiauti kavinėje brangiau negu kelte. Stokholme iš uosto į miesto centrą, kuriame ir praleidome visą dieną, galima nukakti keliais būdais: autobusu (važiavome maždaug 15-20 minučių), taksi arba pėsčiomis. Kiek kainuoja taksi paslaugos nesidomėjome. Pėsčiomis taip pat nėjome: taupėme laiką ir, be abejonės, kojas - juk ir po senamiestį dar norėjosi pasivaikščioti. Iki miesto centro vežančio autobuso bilietą galima įsigyti kelte arba autobusų stotelėje stovinčiame specialiame automate. Mes bilietus pirkome kelte, nes mums, kaip grupei, taikė nuolaidą. Kiekvienas sutaupėme maždaug po 16 švediškų kronų, vadinasi, maždaug po 5 litus. Bilietas autobusu pirmyn į miesto centrą ir atgal į uostą vienam žmogui kainavo 44 kronas (apie 15 litų).

Laivas - gyvenamasis būstas

Stokholmas įsikūręs ant 14 salų, senamiestis Gamla Stanas užima tris. Sostinėje gyvena per 2 mln. gyventojų. Čia puikiai išplėtota transporto sistema, įsikūrę garsiausi muziejai (jų yra net 60), galerijos, ir, žinoma, karališkoji šeima. Senamiestis išraižytas siauručių gatvelių, jame gausu nedidelių aikščių, kurias supa daugybė kavinukių, restoranų, suvenyrų parduotuvėlių. Daug sankryžų, šviesoforų, vienpusio eismo, dviračių takų, beje, šių transporto priemonių pilnas miestas. Dar daugiau vandens, tad reikia žinoti, kur eini ar važiuoji, ir ar toje vietoje bus tiltas.

Stokholme yra keli šimtai tūkstančių nuosavų laivų ir jie skirti ne tik pramogai; laivai plukdo gyventojus iš aplinkinių salų į darbą, mokyklą, kai kuriuose net gyvenama ištisus metus. Nors mieste itin daug laivų, žymiausias jų - karališkasis "Vaza". Šio laivo istorija siekia XVI amžiaus pradžią, kai buvo nuspręsta pastatyti patį didžiausią tų laikų laivą. Deja, didingasis laivas, į kurį tilpo 64 patrankos ir 450 keleivių, taip ir neišplaukė į atvirą Baltijos jūrą - nuskendo už 120 metrų nuo kranto. Netrukus po nelaimės buvo bandoma laivą iškelti, bet tai pavyko padaryti tik XX amžiaus antroje pusėje - "Vaza" vėl išvydo dienos šviesą 1961-aisiais. Šiandien jis stovi tam pritaikytoje vėsioje, drėgnoje ir tamsioje aplinkoje. Apžiūrėti "Vazą" galima iš visų pusių, tiktai negalima patekti į vidų.

Nobelio laureatų pėdsakai

Dar viena labiausiai turistų lankomų Stokholmo vietų - karališkieji rūmai (būtina pamatyti karališkosios sargybos pasikeitimą, kuris vyksta vidurdienį, lygiai 12 valandą, ir primena mažytį paradą). Po atviru dangumi įsikūręs Skanseno muziejus, kuriame galima susipažinti su visa Švedijos istorija - čia iš įvairių šalies vietų atvežta apie 150 statinių. Taip pat vokiškoji XVI amžiaus Šv. Gertrūdos bažnyčia, Astridos Lindgren, Nobelio muziejai. Skeppsholme - meno saloje - yra Nacionalinis meno, Tolimųjų Rytų meno ir Architektūros muziejai, kiek tolėliau - dešimtys meno studijų bei "Grand Hotel" rūmai, kuriuose kasmet apsistoja Nobelio premijos laureatai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami