Miesteliai dvyniai Elzase ir Bavarijoje

Viljama SUDIKIENĖ viljama@lzinios.lt 2016-05-12 06:00
Viljama SUDIKIENĖ
viljama@lzinios.lt 2016-05-12 06:00
Mažoji aikštė su dviem XIII amžiaus bokštais, išdėstytais skirtingame lygyje - labiausiai fotografuojama Rotenburgo vieta. Viljamos Sudikienės (LŽ) nuotrauka
Pa­lei va­ka­ri­nį Rei­no kran­tą nu­sid­rie­kęs El­za­so re­gio­nas gar­sė­ja fach­ver­ki­niais na­mais, krau­ji­ne deš­ra, rau­gin­tais ko­pūs­tais, alu­mi, ka­lė­di­niu tur­gu­mi. Tai, ži­no­ma, tik da­lis El­za­so gė­ry­bių. Skam­ba ne vi­sai pra­ncū­ziš­kai?

Ti­krai taip – da­bar El­za­sas, iš vie­nos pu­sės be­si­ri­bo­jan­tis su Vo­kie­ti­ja ir vie­nu kraš­tu pri­siš­lie­jęs prie vo­kiš­kai kal­ban­čios Švei­ca­ri­jos da­lies, pri­klau­so Pra­ncū­zi­jai, bet pa­sta­ruo­sius du šimt­me­čius ši že­mė ėjo iš vie­nų ran­kų į ki­tas, pri­klau­sė tai vo­kie­čiams, tai pra­ncū­zams.

Me­džio sie­no­jais – fach­ver­kais – iš­puoš­ti na­mai smai­lais sto­gais ne­leis su­klys­ti: tai – vo­kiš­kas kraš­tas šiau­rės ry­ti­nia­me Pra­ncū­zi­jos pa­kraš­ty­je, jo gy­ven­to­jai dar su­si­kal­ba ar bent jau su­pran­ta el­za­sie­tiš­kai (ši vie­tos kal­ba lai­ko­ma vo­kie­čių dia­lek­tu).

Vy­nuo­gy­nų apsupty

Be sos­ti­nės Stras­bū­ro, vo­kiš­kai va­di­na­mo Štras­bur­gu, tu­rin­čio 270 tūkst. gy­ven­to­jų ir lai­ko­mo vie­nu gra­žiau­sių ir lan­ko­miau­sių Pra­ncū­zi­jos mies­tų, gau­sy­bę tu­ris­tų kas­met pri­trau­kia ma­ži El­za­so kai­me­liai, ap­sup­ti vy­nuo­gy­nų, ban­guo­jan­čiais lau­kais nu­sid­rie­ku­sių pa­lei mė­ly­nai juo­svą Vo­gė­zų kal­nų juo­stą, virš ku­rios it dū­mai plaiks­to­si de­be­sų tu­mu­lai. Kli­ma­tas ten sau­sas, tin­ka­mas vy­nuo­gėms au­gin­ti. Pa­čio­je pa­va­sa­rio pra­džio­je, kai te­ko ten ke­liau­ti, kal­nų pa­pė­dė­je iš­si­bars­tę kai­me­liai sken­dė­jo mag­no­li­jų ir vyš­nių, nar­ci­zų ir tul­pių žie­duo­se, o vyn­me­džiai dar bu­vo pli­ki.

Per šį re­gio­ną ei­na El­za­so vy­no ke­lias, o kai ku­rie ja­me iš­si­dės­tę mies­te­liu­kai pui­kuo­ja­si „Gra­žiau­sio Pra­ncū­zi­jos kai­mo“ ti­tu­lu. Toks yra Rik­vy­ras, El­za­so vy­nuo­gy­nų per­las, ste­bi­nan­tis sa­vo ar­chi­tek­tū­ra, vy­no na­mais ir nė kiek ne ma­žiau – žy­din­čiais va­zo­nė­liais, ku­rie puo­šia pa­lan­ges, se­nus mū­rus, ak­me­ni­nes gat­ve­les ir kie­me­lius.

Sa­vo pėd­sa­kus čia pa­li­ko Ru­dol­fas Habs­bur­gie­tis ir ba­ro­nas Viur­tem­ber­gas – il­gus am­žius vieš­pa­ta­vę vo­kie­čių val­do­vai. Rik­vy­re yra na­mas, ku­ria­me ba­ro­nas Viur­tem­ber­gas gi­mė, pa­čią jo vir­šū­nę puo­šia el­nio ra­gai. Vos 800 gy­ven­to­jų tu­rin­tis Rik­vy­ras iki šių die­nų iš­sau­go­jo net 600 me­tų se­nu­mo au­ten­tiš­kus pa­sta­tus, nes An­tra­sis pa­sau­li­nis ka­ras tar­si ap­len­kė šį kraš­tą, be­veik nie­kas ne­nu­ken­tė­jo ir ne­bu­vo su­griau­ta. Vis dėl­to ir šis kai­me­lis per ka­rą su­dė­jo sa­vo au­ką. Apie tai by­lo­ja pa­mink­las, ant ku­rio par­ašy­ta, kad „105 Rik­vy­ro sū­nūs tu­rė­jo vil­kė­ti prieš­o uni­for­mą, 28 jų žu­vo“.

Lau­kuo­se ana­pus Rik­vy­rą juo­sian­čios gy­ny­bi­nės sie­nos ne­pa­ma­ty­si nei kar­vių, nei kiau­lių – vy­nuo­gy­nai yra pa­grin­di­nis gy­ven­to­jų vers­las. Čia iš­au­gin­tos vy­nuo­gės spau­džia­mos, vy­nas pils­to­mas ir par­da­vi­nė­ja­mas šimt­me­čių se­nu­mo vy­no rū­siuo­se. Daž­niau­siai tai – di­nas­ti­nis šei­mos vers­las, ku­ria­me plu­ša kar­ta iš kar­tos. El­za­so įvai­rių rū­šių vy­nas gar­sus vi­sa­me pa­sau­ly­je, do­mi­nuo­ja vo­kiš­kos tra­di­ci­jos sau­sas bal­ta­sis, toks, kaip ris­lin­gas, nie­kur ki­tur Pra­ncū­zi­jo­je ne­ga­mi­na­mas.

Rik­vy­ras tu­ri 75 vis­kuo ap­rū­pin­tus be­dar­bius (El­za­sas – vie­nas tur­tin­giau­sių Pra­ncū­zi­jos re­gio­nų) ir vy­rų, šim­tu dau­giau nei mo­te­rų. Bend­ra­ke­lei­viai ra­do leng­vą bū­dą įsi­min­ti šio mies­te­lio pa­va­di­ni­mą – lie­tu­viš­kai jis skam­ba be­veik kaip fra­zė „reik vy­ro“. Kaip ma­to­me, toks šū­kis mies­te­liui ne­tin­ka, ir iš ti­krų­jų jo pa­va­di­ni­mas kil­di­na­mas iš vie­tos vyn­da­rio pa­var­dės ir ži­no­mas jau nuo vi­du­ram­žių. Gru­pės gi­das pa­brė­žė, jog „reik vy­ro“ mies­te­ly­je ne­va­lia bū­ti pik­tam ar su­rū­gu­siam, nes jis ke­lia nuo­tai­ką. Iš tie­sų sma­gu bu­vo kirs­ti ro­man­tiš­ką py­li­mą su sar­gy­bos bokš­tais, pro ku­riuos pa­ten­ki į ap­lin­ką, it mu­zie­jų po at­vi­ru dan­gu­mi.

Nors Ve­ly­kos jau bu­vo pra­ėju­sios, Rik­vy­ras aki­vaiz­džiai dar ne­no­rė­jo su jo­mis at­sis­vei­kin­ti. Vi­si ba­rai ir par­duo­tu­vė­lės, siū­lan­čios dar šil­tų spal­vo­tų sau­sai­niu­kų, na­mi­nės duo­nos ir nu­gos bei ki­tų val­go­mų ir ne­val­go­mų gė­ry­bių, te­be­bu­vo nu­ka­bi­nė­ti viš­čiu­kais, kiau­ši­niais, zui­ku­čiais ir ki­tais Ve­ly­kų at­ri­bu­tais, o už­vis la­biau – gand­rais. Mat gand­ras – El­za­so na­cio­na­li­nis sim­bo­lis.

Rik­vy­ras tu­ri ir sa­vo „si­sio­jan­tį ber­niu­ką“ – me­di­nį, įsi­tai­siu­sį ant vie­no fach­ver­ko ir daug se­nes­nį nei gar­su­sis Briu­se­lio „Ma­ne­ken Pis“. Na, bet briu­se­lie­čiai at­sig­rie­bia sa­ky­da­mi, kad jų ber­niu­kas „si­sio­ja“ iki šiol...

Rik­vy­ras įsi­kū­ręs pa­sie­ny­je prie pat Vo­kie­ti­jos. Kas­met įsta­bų­jį kai­me­lį ap­lan­ko iki 2 mln. tu­ris­tų, o vie­tos gy­ven­to­jai at­os­to­gau­ti ir ap­si­pirk­ti va­žiuo­ja į Vo­kie­ti­ją, kur vis­kas pi­giau.

Ka­lė­dos kiau­rus metus

Pie­ti­nė­je Vo­kie­ti­jos Ba­va­ri­jos že­mė­je esan­tį Tau­be­rio Ro­ten­bur­gą ga­li­ma lai­ky­ti Rik­vy­ro dvy­niu, mat jie­du daug kuo pa­na­šūs.

Maž­daug 10 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­tis Ro­ten­bur­gas šiau­ri­nė­je Ba­va­ri­jos da­ly­je lai­ko­mas vie­nu gra­žiau­sių mies­tų Vo­kie­ti­jo­je ir pri­klau­so Ro­man­tiš­ka­jam ke­liui – žy­miau­siam ir vaiz­din­giau­siam Vo­kie­ti­jos at­os­to­gų marš­ru­tui. Tie­sa, šių lai­kų vo­kie­čiams dar­bas rū­pi la­biau nei ro­man­ti­ka, prieš­in­gai nei pra­ncū­zams, ku­riems ro­man­ti­ka yra svar­biau­sia, o tik po to dar­bas. Bet ba­va­riš­ka­me Ro­ten­bur­ge ro­man­ti­kos ne­stin­ga. Mies­te­lis iš­ties kaip iš at­vi­ru­ko, ma­žai su­griau­tas per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą, pa­ly­gin­ti su ki­tais Vo­kie­ti­jos mies­tais – tik 30 proc., 1956 me­tais at­sta­ty­tas. Le­gen­da sa­ko, kad vie­nas ame­ri­kie­čių va­das at­si­sa­kė bom­bar­duo­ti Ro­ten­bur­gą, nes iš jo bu­vo ki­lu­si jo mo­ti­na, o vie­nas na­cių ge­ne­ro­las ne­pak­lu­so įsa­ky­mui kau­tis iki pa­sku­ti­nio ka­rei­vio – jie­du abu yra mies­to did­vy­riai, nes be jų iš Ro­ten­bur­go ma­žai kas bū­tų li­kę.

Ro­ten­bur­gą juo­sia maž­daug 3 ki­lo­me­trų il­gio gy­ny­bi­nė sie­na su 42 bokš­tais ir var­tais (ne vi­si iš­li­ko), ja ga­li­ma ei­ti gė­rin­tis kai­miš­ku Ba­va­ri­jos pei­za­žu. Pro XII am­žiaus Li­go­ni­nės bokš­tą pa­te­ko­me į is­to­ri­nį se­na­mies­tį, kur lai­kas, re­gis, su­sto­jo. Mies­to is­to­ri­ją pa­sa­ko­ja ne tik jo pa­sta­tai, bet ir gat­vių pa­va­di­ni­mai, pa­vyz­džiui, Kal­vių. Ro­ten­bur­go kal­vys­tės me­ną rep­re­zen­tuo­ja ypač puo­šnių kal­din­tų ažū­rų iš­ka­bos – iš­skir­ti­nis Ro­ten­bur­go bruo­žas.

Ro­ten­bur­gas il­gai bu­vo ne­prik­lau­so­mas mies­tas, 1803 me­tais įtrauk­tas į Ba­va­ri­jos ka­ra­lys­tę. Ga­li­ma spė­ti, kad jo gy­ven­to­jai bu­vo žiau­rūs žmo­nės – apie tai by­lo­ja Kri­mi­na­li­nis mu­zie­jus (Kriminalmuseum), apž­vel­gian­tis 1000 me­tų nu­si­kal­ti­mų ir baus­mių is­to­ri­ją, ja­me par­ody­tos kan­ki­ni­mų ka­me­ros ir įran­kiai. O cen­tri­nė­je se­na­mies­čio Tur­gaus aikš­tė­je prie XIV am­žiaus Šv. Jur­gio fon­ta­no sto­vė­jo kar­tu­vės ir gė­dos stul­pas. Ta­čiau, kaip ir vi­si žmo­nės, ro­ten­bur­gie­čiai bu­vo smal­sūs – sa­vo na­mų kam­puo­se įreng­da­vo stik­li­nį er­ke­rį, ku­ria­me ne tik mels­da­vo­si, bet ir ga­lė­da­vo ste­bė­ti, kas vyks­ta gat­vė­je.

Ar­chi­tek­tū­ros še­dev­ru lai­ko­mas Mė­si­nin­kų gil­di­jos na­mas, ku­rio pir­ma­me aukš­te bu­vo dir­ba­ma, o vir­šu­je links­mi­na­ma­si – po­ky­lių sa­lė­je, įreng­to­je virš par­duo­tu­vės. Aikš­tę su­pa ki­ti biur­ge­rių, tur­tin­gų mies­tie­čių, na­mai, nuo 52 me­trų aukš­čio XIII am­žiaus Ro­tu­šės bokš­to, įvei­kus 241 laip­te­lį, ga­li­ma apž­velg­ti vi­są apy­lin­kių pa­no­ra­mą.

Dai­lės gar­bin­to­jai Ro­ten­bur­ge ne­tu­rė­tų ap­lenk­ti Šv. Jo­kū­bo go­ti­ki­nės ba­zi­li­kos, ku­rio­je yra Dvy­li­kos apaš­ta­lų al­to­rius – vie­nas pui­kiau­sių Vo­kie­ti­jo­je. Jį puo­šia iš­skir­ti­niai šva­bų meis­trų me­džio rai­ži­niai ir iš­lanks­to­ma Fried­ri­cho Her­li­no, Ro­gie­ro van der Wey­de­no mo­ki­nio, ta­py­ba, da­tuo­ja­ma 1466 me­tais. Di­de­le me­ni­ne ver­te pa­si­žy­mi šios baž­ny­čios 17 me­trų aukš­čio XIV am­žiaus vi­tra­ži­niai lan­gai.

Net va­sa­rą Ro­ten­bur­gas kve­pia Ka­lė­do­mis. Vi­sus me­tus ati­da­ry­to­je uni­ka­lio­je ka­lė­di­nė­je par­duo­tu­vė­je, iš­sip­lė­tu­sio­je per ke­le­tą aukš­tų, ra­si vis­ko, ko tik rei­kia šiai šven­tei. Tai ro­jus ka­lė­di­nių puo­šme­nų me­džio­to­jams, net jei ten­ka ge­ro­kai pa­pur­ty­ti ki­še­nę, ki­tiems už­ten­ka pa­ga­ny­ti akis. Par­duo­tu­vė siū­lo 30 tūkst. tra­di­ci­nių vo­kiš­kų de­ko­ra­ci­jų – nuo žva­kių, bur­bu­lų ir rie­šu­tų spaus­tu­kų iki pra­kar­tė­lių. Ten pat yra ir ka­lė­di­nių žais­lų mu­zie­jus, ku­rį ga­li­ma ap­lan­ky­ti už 4 eu­rus. Ši vie­ta su­trau­kia į ma­žą mies­te­lį mi­li­jo­nus tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio.

Ir snie­go gniūž­čių Ro­ten­bur­ge ne­trūks­ta kiau­rus me­tus – taip va­di­na­mi vie­tos ska­nu­my­nai, ku­riuos gy­ven­to­jai ėmė ga­min­ti tam, kad ne­liū­dė­tų Ka­lė­doms pa­si­bai­gus. Schneeball – šo­ko­la­du, ka­ra­me­le ir ki­tų sko­nių bei spal­vų gla­zū­ro­mis ap­lie­ti vi­so­kių dy­džių ka­muo­liai, pi­ra­mi­dė­mis iš­ri­kiuo­ti krau­tu­vė­lių lan­guo­se, – sko­niu pri­me­na Lie­tu­vo­je jau be­veik pa­mirš­tus alie­ju­je vir­tus ža­ga­rė­lius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gintaras  81.7.64.57 2016-05-30 15:12:14
Tikrai daug informacijos kelionių mėgėjams. Tik reiktų miestelių pavadinimus nors vieną kartą parašyt originalo kalba. Rottenburg ob der Tauber radau, bet Reikvyro nėra.
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami