Miškas neklaidus ir bailiukams

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-01-09 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-01-09 00:00
Neryje šiugžda plaukiantys ledai. Autorės nuotrauka
Jei vi­sai ne­pa­žįs­ta­te miš­ko ir bi­jo­te ja­me pa­sik­lys­ti, o pa­si­vaikš­čio­ti po jį no­rė­tų­si, rei­kia rink­tis gam­ti­nin­kų ar miš­kų urė­di­jų įreng­tus pa­žin­ti­nius ta­kus. To­kių Lie­tu­vo­je gau­su.

Juk ir žiemą, jei nespaudžia itin didelis šaltukas, smagu žingsniuoti mišku. Kai netoli Vilniaus, Neries regioninio parko Karmazinų pažintiniu taku teko eiti prieš Naujuosius metus, lengvai sniegu pabarstytas takas buvo gerokai pramintas. Buvo matyti, kad čia net šaltuoju metu lankytojų netrūksta.

Virtualus pasižvalgymas.

"Daugelis čia dažniausiai atvažiuoja iš Vilniaus, esančio už 25 kilometrų, atvyksta tiesiog pasivaikščioti miške, paneriu, nes čia iš tiesų gražu, ramu. Karmazinų pažintinis takas vingiuoja 4 kilometrus. Trasa nėra ilga, lėtai žingsniuojant, stabtelint pavėsinėse ar aikštelėse, iš kurių atsiveria įspūdingos Neries kilpos, pakanka trijų valandų", - pasakojo Neries regioninio parko direktorė Aldona Žičkutė.

Rasti šį taką visai nesunku: nuo Vilniaus reikia važiuoti Kernavės link, pro Sudervę. Dar neprivažiavę Dūkštų pastebėsite rodyklę: "Karmazinų pažintinis takas". Aikštelėje palikę automobilį galite drąsiai ir be žemėlapio leistis į mišką. Takas vingiuoja ratu ir jus vėl išves į tą pačią vietą. O jei norite daugiau informacijos, užsukite į Dūkštų miestelį. Čia 2007 metais pastatytame Neries regioninio parko lankytojų centre pernai atidaryta moderni ekspozicija, supažindinanti keliaujančiuosius su viso Neries regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis. Bakstelėję pirštu ant žemėlapio norimoje vietoje, ekrane išvysite tos vietovės nuotrauką. Taip virtualiai pakeliavę apsispręsite, kur ir ką norėtumėte pamatyti.

Lankosi ir euroskeptikai

Karmazinų pažintiniame take įrengta 19 stendų, pasakojančių apie šių vietovių gamtos įdomybes, tačiau kelios eilutės anglų kalba visur dailiai išpjautos peiliuku. "Čia kažkoks euroskeptikas labai tikslingai darbuojasi. Ir ne tik pas mus. Žinome, kad ir kitur Lietuvoje, kur tik pasirodo informaciniai stendai, visuose kažkas išpjauna tekstą anglų kalba. Apmaudu, kad žmonės taip supranta meilę savo kalbai, - sakė A.Žičkutė. - Mes ant tų sudarkytų vietų užklijavome tekstą, raginantį minėtąjį euroskeptiką kuriant, o ne griaunant mylėti savo tėvynę."

Žvilga blizgės

Dalis pažintinio tako vingiuoja mišku. Upės slėniai gražūs čia ir žiemą. Ypač įspūdingai pušynuose išryškėja ąžuolai, kuriems jau daugiau kaip 160 metų. Nors šiuo metu ir nematyti augalų įvairovės (iš 959 rūšių net 55 įrašyti į Lietuvos raudonąją knygą), tačiau ir žiemą akį traukia saulėje žvilgantys permatomi perlamutrinio atspalvio Lietuvoje jau retos daugiametės blizgės lapeliai. "O kaip svaigiai čia kvepia, kai gegužę prasiskleidžia violetiniai blizgių žiedai... Labai mėgstu šį taką", - prisipažino Vilniuje gyvenanti ir kasdien į darbą Dūkštų miestelyje važinėjanti A.Žičkutė.

Pažintinis takas vingiuoja ir pro Karmazinų pilkapyną - didžiausią Vilniaus krašte. 10 hektarų išsibarstę net 150 pilkapių, kuriuose buvo laidojama V-VII amžiais. Pilkapius yra tyrinėjęs ir grafas Konstantinas Tiškevičius, skatinęs žmones pirmiau savąjį kraštą pažinti, o tik paskui į svetimus leistis. K.Tiškevičius 1857 metais surengė ekspediciją Neries upe, ją po 150 metų - 2007-aisiais - pakartojo Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkai bei keliautojai.

Apsauga - statūs skardžiai

Dalis tako (apie 1,5 kilometro) vingiuoja Neries pakrante. Čia galima išvysti ir šniokščiančią Purvės rėvą, kurios baiminasi vandens turistai. Beveik per visą upės plotį tarsi tyčia išmėtyta vos iš vandens kyšančių akmenukų. Šioje vietoje upė taip išplatėja, kad siekia net 150 metrų. Tai plačiausia Neries vieta. Ties gražiąja rėva įrengta ir laužavietė turistams. Galima stabtelti, laužą susikurti, o ant tiesiai virš laužo įrengto metalinio karkaso ir kepsnių išsikepti. Nusistebėjus, kad pavėsinė tvarkinga, neišlaužyta, parko direktorė sakė: "Čia nesiburia tie nedrausmingi iškylautojai, kurie tiesiai iš automobilio tik išgerti į mišką suvirsta. Pavyzdžiui, iki šios vietos stačiais Neries šlaitais automobiliu neprivažiuosi. Čia, kur tik upės šniokštimas girdėti, reikia takeliu pėsčiomis atžingsniuoti."

Sudėtingas, bet akiai malonus reljefas šią vietovę saugo ir nuo neteisėtų statybų, su kuriomis pastaruoju metu vis susiduria parkų direkcija. Šios vietovės įveikiamos tik pėstiesiems gamtos mėgėjams. "Mus nuo neteisėtų statybų saugo pati gamta, - džiaugėsi Neries regioninio parko direktorė A.Žičkutė. - Prie gražiausių upės vingių ar skardžių neprivažiuosi, tad statybinių medžiagų ant pečių neprisitempsi."

Kai kur Neries skardžiai siekia 60-80 metrų aukštį, o nuo jų atsiveria plati upės slėnių panorama.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami