Moterų daugiausia pavojų tyko Egipte, vyrų – Rusijoje ir Baltarusijoje

lzinios.lt 2013-07-29 13:24
lzinios.lt
2013-07-29 13:24
AFP/Scanpix nuotrauka
Ne gy­vy­bės drau­di­mo ­bend­ro­vės BTA sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, šį­met dau­giau­sia pa­vo­jų lie­tu­vai­čių ty­ko­ E­gip­te. Ly­gi­nant su 2011-tai­siais, per­nai šio­je ša­ly­je nu­ken­tė­jo 18 pro­cen­tų ­dau­giau lie­tu­vių. Tuo tar­pu vien per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ža­lų  už­fik­suo­ta ge­ro­kai dau­giau nei 2012-tai­siais.

Kaip ro­do drau­di­mo bend­ro­vės sta­tis­ti­ka, mo­te­rys daž­niau­siai nu­ken­čia Egip­te, Vo­kie­ti­jo­je ir Tur­ki­jo­je.Dau­gė­jant be­sid­rau­džian­čių ke­lio­nių drau­di­mu mo­te­rų BTA, bend­ro­vė už­fik­sa­vo nu­ken­tė­ju­sių Egip­te mo­te­rų skai­čiaus au­gi­mą - per šių me­tų pus­me­tį nu­ken­tė­ju­sių mo­te­rų skai­čius yra 42 proc. di­des­nis nei per vi­sus per­nai me­tus. Tuo tar­pu vy­rai dau­giau­sia drau­di­mo už­fik­suo­tų at­ve­jų pa­ti­ria kai­my­ni­nė­se ry­tų ša­ly­se – Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jo­je.

“Mo­te­rys poil­siui mėgs­ta itin šil­to kli­ma­to ša­lis, kur at­os­to­goms oras - itin pa­lan­kus, to­kias kaip Egip­tas ar Tur­ki­ja. Tuo tar­pu vy­rai daž­nai va­žiuo­ja dar­bo rei­ka­lais į Bal­ta­ru­si­ją ar Ru­si­ją. Tiek eg­zo­tiš­kos šil­to kli­ma­to ša­lys, tiek ir Ry­tų Eu­ro­pos kai­my­nai – yra kiek di­des­nės ri­zi­kos ša­lys, tad sta­tis­ti­niai re­zul­ta­tai ne­ke­lia nuo­sta­bos. Juo­lab at­os­to­gau­jant daž­nai im­ama­si ne­įp­ras­tų veik­lų, to­kių kaip nar­dy­mas ar va­ži­nė­ji­mas ke­tur­ra­čiais, ra­gau­ja­ma ne­įp­ras­tų pa­tie­ka­lų, tad au­ga ir pa­vo­jus pa­tir­ti trau­mą ar su­ne­ga­luo­ti”, - tei­gia “BTA In­su­ran­ce Com­pa­ny” ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gin­ta­ras Mar­ke­vi­čius.

Pa­sak spe­cia­lis­to, vyks­tant nar­dy­ti, ar mėgs­tan­tiems kal­nų tu­riz­mą, ver­ta draus­tis ne tik bū­ti­no­sios pa­gal­bos drau­di­mu, bet ir drau­di­mu nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Ap­sid­rau­dus nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų bei iš­ti­kus ne­lai­mei ar trau­mai, bus at­ly­gin­ti nuo­sto­liai, ku­riuos ke­liau­to­jai pa­ti­ria krei­pian­tis pas gy­dy­to­jus, o taip pat gau­na­ma iš­mo­ka, ku­rios pri­rei­kia po trau­mos at­si­ra­dus ne­dar­bin­gu­mui.

Vi­du­ti­nė BTA ke­lio­nių drau­di­mo iš­mo­ka sie­kia 2000 Lt. Iš­mo­kos dy­dis kas­met šiek tiek au­ga. Daž­niau­siai ke­lio­nių drau­di­mo iš­mo­kų pri­rei­kia jau­niems žmo­nėms (18-30 m.), ši gru­pė su­da­ro ket­vir­ta­da­lį vi­sų be­si­krei­pian­čių­jų, tuo tar­pu vy­res­nie­ji ne­lai­mių ke­lio­nė­se pa­ti­ria kur kas re­čiau.

“Ke­lio­nių drau­di­mo pro­duk­tą tai­ko­me prie nuo­lat be­si­kei­čian­čios ke­lio­nių rin­kos. Pa­ste­bi­me, kad žmo­nės vis la­biau mėgs­ta in­di­vi­dua­liai pla­nuo­ti ke­lio­nes. To­kie ke­liau­to­jai ne­re­tai skren­da į už­sie­nio ša­lis su ke­le­tu per­sė­di­mų, jiems ak­tua­lus ba­ga­žo vė­la­vi­mo ar pra­ra­di­mo, skry­džio at­šau­ki­mo ar ati­dė­ji­mo dėl oro są­ly­gų, do­ku­men­tų pra­ra­di­mo drau­di­mas”, - sa­ko G. Mar­ke­vi­čius.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria pla­nuo­jant ke­lio­nes įver­tin­ti skir­tin­gų ša­lių kli­ma­to są­ly­gų skir­tu­mus: jei­gu vyks­ta­te į karš­tes­nio nei Lie­tu­va kli­ma­to ša­lis, to­kias kaip Tur­ki­ja, Egip­tas, ver­tė­tų pa­si­rū­pin­ti prie­mo­nė­mis nuo sau­lės, ne­per­kais­ti, ypač sau­go­ti vai­kus, ka­dan­gi lie­tu­viai pa­ti­ria šio­se ša­ly­se ga­na stip­rių nu­de­gi­mų, su­dė­tin­gų aler­gi­nių reak­ci­jų.

Ry­tų ša­ly­se la­bai daž­ni skran­džio su­tri­ki­mai, ap­si­nuo­di­ji­mai, įvai­rios in­fek­ci­jos, to­dėl pra­stai pa­si­ju­tus iš­kart ver­tė­tų kreip­tis į gy­dy­to­jus, ta­čiau pra­vers­tų į ke­lio­nę pa­siim­ti bent pir­mos bū­ti­ny­bės me­di­ka­men­tų nuo py­ki­ni­mo, skran­džio su­tri­ki­mų, skaus­mo mal­ši­ni­mo, ka­dan­gi kar­tais ne­ga­la­vi­mai užk­lum­pa ne­ti­kė­tai vyks­tant į eks­kur­si­ją, au­to­bu­se, ar lėk­tu­ve, tad me­di­kų pa­gal­bos ga­li tek­ti pa­lauk­ti il­gė­liau.

Vyks­tant į to­li­mas ša­lis vi­sa­da pa­tar­ti­na pa­si­do­mė­ti skie­pais, bū­ti­na pa­sis­kie­py­ti vyks­tant į Azi­ją, Af­ri­ką, nuo ma­lia­ri­jos, dru­gio bei ki­tų li­gų, tam, kad už­si­ti­krin­ti at­os­to­gas be rū­pes­čių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami