Nacionaliniai keliavimo ypatumai: lietuviai pasaulį stebina „nemokėjimu ilsėtis“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-18 13:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-18 13:04
Kipre - daugybė lankytojams atvirų archeologinių kasinėjimų vietų.
Sve­tur at­os­to­gų vyks­tan­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iš­sis­ki­ria žin­gei­du­mu. Daž­nas poil­si­nę ke­lio­nę už­si­sa­kęs ke­liau­to­jas bū­ti­nai no­ri su­de­rin­ti ir ma­lo­nu­mus, ir nau­dą, to­dėl poil­sį pa­plū­di­my­je pa­įvai­ri­na eks­kur­si­jo­mis ar sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­da­mas po ša­lį. 

Kad poil­siau­to­jams iš Lie­tu­vos rū­pi net tik la­ga­mi­no svo­ris, bet ir ži­nių ba­ga­žas, pa­tvir­ti­na dau­ge­lio ša­lių tu­riz­mo sek­to­riaus at­sto­vai. Pa­tys nau­jau­si ypa­tin­gą lie­tu­vių no­rą pa­žin­ti ilius­truo­jan­tys duo­me­nys - iš Kip­ro tu­riz­mo de­par­ta­men­to.

Lie­tu­viai no­ri eks­kur­si­jų

Kip­ro tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per de­vy­nis 2014-ųjų mė­ne­sius (sau­sį-rug­sė­jį) į sa­lą at­vy­kę poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos už­si­sa­kė 3 proc. dau­giau pa­žin­ti­nių eks­kur­si­jų nei per­nai. „Tai yra la­bai di­de­lis au­gi­mas. Pa­vyz­džiui, tarp Ai­ri­jos pi­lie­čių po­rei­kis pa­žin­ti­nėms pra­mo­goms au­go 1 proc.“, - sa­kė Kip­ro tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vas Po­lys Po­ly­car­pou.

Per 9 šių me­tų mė­ne­sius Kip­re at­os­to­ga­vo 11 tūks­tan­čių poil­siau­to­jų iš Lie­tu­vos. Pra­ei­tais me­tais sa­lo­je ap­si­lan­kė ke­lis­kart ma­žes­nis poil­siau­to­jų srau­tas – apie 3 tūkst. poil­siau­to­jų.

Kad Lie­tu­vos žmo­nės itin ak­ty­vūs ir žin­gei­dūs, o do­mė­ji­ma­sis pa­sau­liu ne­blės­ta ir užau­gus nau­jai So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos ne­ma­čiu­siai kar­tai, ku­riai ne­te­ko su­si­dur­ti su ri­bo­ji­mais iš­vyk­ti iš sa­vos ša­lies ar są­jun­gos ri­bų, ak­cen­tuo­ja ir vie­ti­niai ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai bei par­da­vė­jai. „Nors mū­sų pa­grin­di­nis pro­duk­tas yra poil­si­nės ke­lio­nės, vis dėl­to pa­ste­bi­me, kad di­džio­ji da­lis ke­liau­to­jų do­mi­si ga­li­my­be sve­čio­je ša­ly­je ir pa­ke­liau­ti sa­va­ran­kiš­kai ar už­si­sa­ky­ti eks­kur­si­jų po mies­tų se­na­mies­čius, mu­zie­jus, tur­gus, uni­ka­lius gam­tos ob­jek­tus ir ki­tas lan­ky­ti­nas vie­tas, - sa­kė ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė. Be­si­rū­pi­nan­čius plės­ti aki­ra­tį ar ieš­kan­čius ak­ty­ves­nių, įvai­res­nių pra­mo­gų nu­krei­pia­me į ku­ror­ti­nė­se ša­ly­se vei­kian­čius „Tez Tour“ biu­rus, ku­rie pa­si­rū­pi­na pa­pil­do­mo­mis eks­kur­si­jo­mis, pra­mo­go­mis ar au­to­mo­bi­lio nuo­ma“.

Pra­mo­gas or­ga­ni­zuo­ja­si pa­tys

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus at­sto­vė pa­ste­bė­jo, kad poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos – ne tik žin­gei­dūs, bet taip pat ir la­bai sa­va­ran­kiš­ki: „Kai as­muo už­si­sa­ko pa­žin­ti­nę ke­lio­nę, vis­kas daž­niau­siai jau bū­na su­pla­nuo­ta už jį ir erd­vės im­pro­vi­za­ci­joms lie­ka ma­žai. Tuo tar­pu poil­si­nę ke­lio­nę įsi­gi­jęs ke­liau­to­jas pats iš­si­ren­ka ne tik ša­lį, ke­lio­nės da­tą, vieš­bu­tį ar mai­ti­ni­mo ti­pą, bet ir pa­si­rū­pi­na ke­lio­nės tu­ri­niu – ren­ka­si pra­mo­gas: pla­nuo­ja­si mies­to, ku­ror­to ar vi­sos vie­to­vės lan­ky­mo, ty­ri­nė­ji­mo marš­ru­tus; jei ne­tu­ri ke­lia­vi­mo pa­tir­ties, vyks­ta į or­ga­ni­zuo­tas eks­kur­si­jas, jei sa­va­ran­kiš­kų ke­lia­vi­mo įgū­džių pa­kan­ka, nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lį ir ke­liau­ja su šei­ma ar drau­gais. Poil­si­nę ke­lio­nę pa­si­ren­kan­tis žmo­gus sy­kiu įgy­ja ir lais­vę bei at­sa­ko­my­bę už sa­vo at­os­to­gas: no­ri – nie­ko ne­vei­ki ir mė­gau­jie­si pa­plū­di­mio ma­lo­nu­mais, no­ri – ke­liau­ji, no­ri – su­de­ri­ni šiuos abu va­rian­tus“.

Di­dė­jan­tį ke­liau­to­jo sa­va­ran­kiš­ku­mą ir jo iš­ti­ki­mą pa­ly­do­vą - au­gan­tį kom­piu­te­ri­nį raš­tin­gu­mą - ro­do ir ne­se­niai rin­kos bei vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Spin­ter ty­ri­mai“ apk­lau­sa apie gy­ven­to­jų ke­lio­nės or­ga­ni­za­vi­mo­si įpro­čius *. Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, pa­grin­di­niu in­for­ma­ci­jos šal­ti­niu apie ke­lio­nes jau ne­be pir­mus me­tus iš­lie­ka in­ter­ne­tas, o kas­met da­ro­mos apk­lau­sos ro­do, kad ieš­kan­čių­jų in­for­ma­ci­jos apie ke­lio­nes vir­tua­lio­je erd­vė­je nuo­lat dau­gė­ja: 2014 m. tai da­rė 65 % apk­laus­tų­jų, 2013 m. – 63 %, o, pvz., 2010 m. šis skai­čius sie­kė 50 %.

„Spin­ter ty­ri­mų“ duo­me­ni­mis, iš 51 proc. ke­liau­to­jų, ku­rie įsi­gi­jo ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus su­da­ry­tą at­os­to­gų pa­ke­tą per ke­lio­nių agen­tū­ras, 21 proc. ke­lio­nę įsi­gi­jo taip pat iš ke­lio­nių agen­tū­ros, bet sa­va­ran­kiš­kai – in­ter­ne­tu. „Ke­liau­to­jai jau­čia ma­lo­nu­mą įsi­trauk­da­mi į sa­vų at­os­to­gų or­ga­ni­za­vi­mą, tad vis dau­giau jų ke­lio­nių pa­ke­tus iš ke­lio­nių agen­tū­rų įsi­gy­ja pa­tys, in­ter­ne­tu“, - pa­ste­bė­jo I. Aukš­tuo­ly­tė.

Ne­bi­jo fi­zi­nio krū­vio

Prie žin­gei­džių, sa­va­ran­kiš­kų ir ak­ty­vių ke­liau­to­jų I. Aukš­tuo­ly­tė pri­ski­ria ir Lie­tu­vo­je spar­čiai au­gan­čią sli­di­nė­ji­mo ais­truo­lių bend­ruo­me­nę. „Jau vien per iš­anks­ti­nius žie­mos par­da­vi­mus va­sa­rą par­da­vė­me apie 60 proc. vi­sų mū­sų su­for­muo­tų at­ei­nan­čios žie­mos sli­di­nė­ji­mo ke­lio­nių“, - par­da­vi­mų sta­tis­ti­ka da­li­jo­si I. Aukš­tuo­ly­tė. Ji pa­ste­bė­jo, kad net ir į kal­nus iš­si­ren­gę poil­siau­to­jai pa­pras­tai lin­kę die­ną ar dvi „pail­sė­ti“ nuo sli­džių ir pa­ke­liau­ti po apy­lin­kes. Kal­nuo­se tarp siū­lo­mų lan­ky­ti­nų vie­tų – įvai­rūs po­že­mi­niai ur­vai, taip pat ža­vūs ma­žų kal­nų mies­tu­kų cen­trai ir ter­mi­niai ba­sei­nai. Vie­na iš sli­di­nė­jan­tie­siems ak­tua­lių „pra­mo­gų“ – ir ga­li­my­bė ap­si­pirk­ti, mat žie­mą ar anks­ty­vą pa­va­sa­rį dau­ge­ly­je pre­ky­bos cen­trų vyks­ta iš­par­da­vi­mai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami