Namie ir už kaimynų tvoros

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2010-05-14 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2010-05-14 00:00
Lietuva turistams šiemet siūlo Kauno panoramą nuo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios apžvalgos aikštelės. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Pra­si­dė­jo jau ket­vir­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mas tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių pro­jek­tas "Di­dy­sis žy­gis po Bal­ti­jos ša­lis", ska­ti­nan­tis vie­ti­nį tu­riz­mą, siū­lan­tis pa­žin­ti sa­vo ir kai­my­nų kraš­tus.

Niekam ne naujiena beveik valstybių simboliais tapę turistiniai objektai. Kviečiami į juos turistai nesusiviliotų - daugelis jau matę. Tad Lietuvos valstybinis turizmo departamentas, Latvijos turizmo agentūra ir Estijos turizmo agentūra kasmet parenka po dešimt naujų įdomių savo šalies objektų, kuriuos aplankyti siūlo trijų Baltijos valstybių gyventojams. Kad keliauti būtų įdomiau, pažintinį azartą kurstys iki rugsėjo 30 dienos truksiantis konkursas. Internete (www.greatbaltic.eu) užsiregistravusieji keliautojai privalo nusifotografuoti prie kiekvieno aplankyti siūlomo objekto. Aktyviausių keliautojų rudenį laukia nemažai prizų.

Artimo krašto atradimai

"Per ketverius metus mūsų siūlomuose objektuose lankėsi apie 25 tūkst. keliautojų, - pasakojo Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Raguckas. - Lietuvos turistai buvo aktyviausi, jie sudarė 63 proc. visų žygio dalyvių, Latvijos keliautojai buvo antri - 20 proc., Estijos - 17 procentų. Kaip teko girdėti iš keliavusiųjų, jie nustemba atradę daug gražių nematytų gimtojo krašto vietų."

Pernai iš Lietuvos pasiūlytų objektų labiausiai buvo lankomi Pažaislio vienuolynas ir Henriko Orakausko skulptūrų studija-galerija "Šulinys" Kernavėje.

Visuose siūlomuose apsilankyti trisdešimtyje objektų ne tik žygio dalyviams, bet ir jų šeimos nariams taikomos 50 proc. nuolaidos. Kaip ir iš kiek siūlomų objektų įvairios trukmės kelionių metu susidėlioti priimtiną maršrutą, sprendžia patys keliautojai. Šį žygį mėgsta šeimos, jaunimo grupės, nuosavu transportu keliauja seneliai su vaikaičiais.

Mažai žinomi

Žygyje siūlomos lankytinos vietos nėra pačios garsiausios. Projektas siekia sudominti naujomis, mažai kam žinomomis. Be to, kasmet siūlomi vis nauji turistiniai objektai.

Lietuva šiemet intriguoja tokiais, apie kuriuos ne tik kaimynai, bet ir daugelis mūsų gyventojų taip pat nėra girdėję. Pavyzdžiui, tik pernai Vilniuje atidarytas pirmasis Lietuvoje vaškinių figūrų muziejus, pernai Anykščiuose pradėjusi veikti vasaros rogučių trasa. Ne visi lankėmės ir Panevėžio rajono Bistrampolio dvare ar Zarasų krašto Gražutės regiono parke esančiame Jūrų muziejuje, kuris yra Vidos Žilinskienės individuali kolekcija. Tai labiausiai nuo jūros nutolęs jūrų muziejus.

Tarp Lietuvos siūlomų aplankyti objektų - ir neseniai Druskininkuose atidarytas ONE nuotykių parkas, Klaipėdos pilies muziejus, Parnidžio pažintinis takas, Chaimo Frenkelio vila Šiauliuose, Vidmanto Martikonio akmens skulptūrų parkas "Vilnoja" bei Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Kaip pasakojo šios bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, nuo jos apžvalgos aikštelės atsiveria puiki miesto panorama. "Šis vaizdas tikrai pritraukia daug turistų. Kol kas negalima pasidairyti iš aukščiau, iš bažnyčios bokšto, tačiau ir taip, kai giedra, matyti net Elektrėnų kaminai. Be to, bažnyčioje eksponuojame nuotraukas iš popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje", - apie turistines bažnyčios, statytos Lietuvos nepriklausomybei paminėti, įdomybes pasakojo kunigas.

Kaimynų pasiūlymai

Iš estų siūlomų įdomesnių lankytinų objektų - sveikatos priežiūros bei radijo ir televizijos muziejai Taline, Kesmu kapitonų kaimas, kuriame veikė jūreivystės mokykla, buvusioje Olustverės degtinės varykloje įkurta keramikos ir stiklo dirbtuvė, Janiraotų paukščių parkas, pažintinis takas per Somos nacionalinio parko pelkę ir kiti.

Latviai didžiuojasi Godesverderos sodyba, kurioje siūlomi XIV a. Livonijos puotų patiekalai, turistams kaimynai rekomenduoja Dauguvos upe plaukti vikingų valtimi "Lačplesis", intriguoja vienintele pasaulyje viešąja ekspozicija, kuri skirta žymiam kino režisieriui Sergejui Eizenšteinui, gamtos mėgėjams siūlo susitikimą su laukiniais Papės žirgais. Įdomus Ventspilio radioastronomijos centras, leidžiantis susipažinti su buvusiu Rusijos kariniu objektu - radiolokatoriais, kurie, kaip manoma, buvo skirti šnipinėti. O Karaliaus Kristaus kalnas, kuriame yra unikalus skulptūrų kompleksas, Agluonos apskrityje kažkuo primena lietuvišką Orvidų sodybą.

Pasak J.Ragucko, "Didžiojo žygio po Baltijos šalis" kelionės daug nekainuoja, vietinis turizmas ypač pasitvirtina sunkmečiu, kai leistis į tolimas šalis daugelis neišgali.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami