Naudingi patarimai, kad vasara būtų be rūpesčių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-20 14:11
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-20 14:11
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Pra­si­de­da at­os­to­gų me­tas. Mi­li­jo­nams eu­ro­pie­čių, pla­nuo­jan­čių ke­lio­nes že­my­ne ir už jo ri­bų, pa­teik­si­me ke­le­tą pa­ta­ri­mų, ką da­ry­ti iš­ki­lus prob­le­moms. 

Jei ne­sa­te ti­kri, kas pa­dengs jū­sų gy­dy­mo iš­lai­das ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo at­ve­ju, ar­ba no­ri­te su­ži­no­ti, ko­kius do­ku­men­tus rei­kia tu­rė­ti ga­be­nan­tis šu­nį, čia ra­si­te są­ra­šą at­ve­jų, ku­riais Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ga­li jums ke­liau­jant bū­ti nau­din­ga.

Ke­liau­ju į ki­tas pa­sau­lio ša­lis, kur nė­ra ma­no ša­lies am­ba­sa­dos ar kon­su­la­to. Kur kreip­tis, jei pri­reik­tų pa­gal­bos?

Bet ku­rios ES vals­ty­bės na­rės pi­lie­tis yra ir ES pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sę į kon­su­li­nę pa­gal­bą ES ne­prik­lau­san­čio­se ša­ly­se, net jei jū­sų ša­lies at­sto­vy­bės ten nė­ra. Jei, pa­vyz­džiui, jus su­ėmė, pa­ty­rė­te su­nkią ava­ri­ją ar pa­me­tė­te svar­bius do­ku­men­tus, ga­li­te kreip­tis į bet ku­rios ES vals­ty­bės na­rės kon­su­la­tą ar am­ba­sa­dą.

Be to, jums tu­ri bū­ti su­teik­ta pa­gal­ba kri­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se: eva­kuo­jan­tis ES vals­ty­bės na­rės pri­va­lo pa­dė­ti ES pi­lie­čiams taip pat kaip sa­vo pi­lie­čiams.

In­for­ma­ci­jos apie at­sto­va­vi­mą ati­tin­ka­moms ša­lims vals­ty­bė­se, į ku­rias ke­ti­na­te ke­liau­ti, pa­tei­kia­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kon­su­li­nės ap­sau­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Kur kreip­tis, jei din­go vai­kas?

ES yra įstei­gu­si bend­rą pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rį 116 000, ku­riuo ga­li­ma pra­neš­ti apie din­gu­sį vai­ką bet ku­rio­je ES vals­ty­bė­je na­rė­je. Šiuo nu­me­riu skam­bin­ti ga­li tiek tė­vai, ku­rių vai­kas din­go, tiek pa­kly­dę ar pa­bė­gę vai­kai, tiek žmo­nės, tu­rin­tys in­for­ma­ci­jos apie din­gu­sį vai­ką. Skam­bi­nan­tis as­muo bus su­jung­tas su pa­ty­ru­siais spe­cia­lis­tais, ku­rie yra pa­si­ren­gę su­teik­ti par­amą ir pra­kti­nę – psi­cho­lo­gi­nę, tei­si­nę ar ad­mi­nis­tra­ci­nę – pa­gal­bą.

Kas man ga­li pa­dė­ti, jei per at­os­to­gas kils prob­le­mų, su­si­ju­sių su oro trans­por­to, au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­ve ar ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi?

Jei bus ati­dė­ta ar at­šauk­ta ma­no ke­lio­nė lėk­tu­vu, trau­ki­niu, au­to­bu­su ar lai­vu...

Pa­gal EU ke­lei­vių tei­sių tai­syk­les, jei­gu jū­sų skry­dis ar­ba ke­lio­nė ke­lias va­lan­das vė­luo­ja, už ją at­sa­kin­ga trans­por­to bend­ro­vė tu­rė­tų skir­ti są­ži­nin­gą kom­pen­sa­ci­ją. Jei ke­lio­nė at­šau­kia­ma ir jums ten­ka ap­si­gy­ven­ti vieš­bu­ty­je, ku­ris nė­ra jū­sų pa­skir­ties vie­to­je, oro trans­por­to bend­ro­vė ar­ba trau­ki­nio ope­ra­to­rius tu­rė­tų už tai su­mo­kė­ti. Prieš ke­liau­da­mi pa­si­žiū­rė­ki­te, kaip pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­sė­mis Eu­ro­pos oro uos­tuo­se, uos­tuo­se, au­to­bu­sų ir trau­ki­nių sto­ty­se, ar­ba par­si­siųs­ki­te iš­ma­nio­jo te­le­fo­no prog­ra­mė­lę.

Ko­kias kon­kre­čias tei­ses tu­ri ne­įga­lūs ke­liau­to­jai?

ES ke­lei­vių tei­sių tei­sės ak­tais už­ti­kri­na­mas oro ar ge­le­žin­ke­lių trans­por­tu ke­liau­jan­čių ne­įga­lių ir ri­bo­to ju­du­mo as­me­nų ne­dis­kri­mi­na­vi­mas ir to­kios pa­čios ga­li­my­bės nau­do­tis trans­por­tu, kaip ir ki­tų pi­lie­čių.

Jei ke­liau­ja­te au­to­mo­bi­liu ir tu­ri­te tei­sę sa­vo ša­ly­je jį sta­ty­tis ne­įga­liems as­me­nims skir­to­se vie­to­se, šią tei­sę tu­rė­si­te ir vi­so­je Eu­ro­po­je. Tam rei­kia tu­rė­ti stan­dar­ti­nę ne­įga­lių as­me­nų au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo kor­te­lę.

Įsi­gi­jau ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tą, ta­čiau or­ga­ni­za­to­rius ban­kru­ta­vo. Ar ga­liu at­gau­ti sa­vo pi­ni­gus?

Ke­lio­nių pa­ke­tų di­rek­ty­va, ku­ria gi­na­mos Eu­ro­pos var­to­to­jų tei­sės, reg­la­men­tuo­ja­mi ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tai, ku­riuos su­da­ro bent du iš šių da­ly­kų: 1) trans­por­to pa­slau­gos, 2) ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gos, 3) ki­tos tu­riz­mo pa­slau­gos (pa­vyz­džiui, į ke­lio­nės kai­ną įskai­čiuo­tos eks­kur­si­jos).

Di­rek­ty­va už­ti­kri­na­ma ap­sau­ga api­ma: bro­šiū­ro­se pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, tei­sę at­si­sa­ky­ti ke­lio­nės ir ne­mo­kė­ti bau­dų, at­sa­ko­my­bę už pa­slau­gas (pa­vyz­džiui, ne­ko­ky­biš­kas vieš­bu­čių pa­slau­gas) ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ar oro trans­por­to bend­ro­vės ban­kro­tą.

At­ei­ty­je pa­gal nau­jus Eu­ro­pos Par­la­men­to pa­tvir­tin­tus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mus (ME­MO/14/184) bus ap­sau­go­ti ir poil­siau­to­jai, ku­rie in­di­vi­dua­li­zuo­tus ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tus už­si­sa­ko in­ter­ne­tu (iš vie­no ar ke­lių ko­mer­ciš­kai su­si­ju­sių par­da­vė­jų). Bus pa­pil­do­mai už­ti­kri­na­ma apie 120 mln. žmo­nių ap­sau­ga.

At­os­to­gos man taip pa­ti­ko, kad ke­ti­nu ta­me ku­ror­te įsi­gy­ti pa­kai­ti­nio nau­do­ji­mo­si tei­sę. Į ką tu­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį?

Pa­gal ES tai­syk­les, li­kus pa­kan­ka­mai lai­ko iki var­to­to­jui taps pri­va­lo­ma bet ko­kia su­tar­tis, pre­ky­bi­nin­kas tu­ri su­teik­ti jam iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją, be ki­ta ko, nu­ro­dy­ti mo­kė­ti­ną kai­ną, pa­teik­ti pro­duk­to ap­ra­šy­mą ir tiks­liai nu­ro­dy­ti, kiek lai­ko ir ku­riuo lai­ko­tar­piu var­to­to­jas ga­lės nau­do­tis tur­tu pa­gal su­tar­tį. Jei var­to­to­jas pa­gei­dau­ja, ši in­for­ma­ci­ja tu­rė­tų bū­ti pa­tei­kia­ma jo gim­tą­ja kal­ba.

Tai­syk­lė­mis taip pat už­ti­kri­na­ma var­to­to­jų tei­sė at­si­sa­ky­ti su­tar­ties per 14 ka­len­do­ri­nių die­nų ap­si­gal­vo­ji­mo lai­ko­tar­pį ir šiuo lai­ko­tar­piu par­da­vė­jai ne­tu­ri tei­sės rei­ka­lau­ti jo­kio iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo ar užs­ta­to. Prieš su­da­rant su­tar­tį par­da­vė­jas pri­va­lo aiš­kiai at­kreip­ti var­to­to­jo dė­me­sį į jo tei­sę at­si­sa­ky­ti su­tar­ties, at­si­sa­ky­mo lai­ko­tar­pio truk­mę ir iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo drau­di­mą at­si­sa­ky­mo lai­ko­tar­piu.

Lu­pi­kiš­kos te­le­fo­no sąs­kai­tos gre­sia su­žlug­dy­ti at­os­to­gų biu­dže­tą. Kaip ke­liau­jant jas su­ma­žin­ti?

ES jums pa­de­da tau­py­ti net ke­liau­jant. Šią va­sa­rą dar su­ma­žė­jo kai­nos, ypač už tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gas – nuo 45 iki 20 cen­tų už me­ga­bai­tą (skai­čiuo­jant už pa­nau­do­tus ki­lo­bai­tus). Nau­jus di­džiau­sių kai­nų ap­ri­bo­ji­mus žr. to­liau pa­teik­to­je len­te­lė­je. Be to, nuo 2014 m. lie­pos 1 d., kai ku­rie jud­rio­jo ry­šio Eu­ro­po­je tie­kė­jai jums leis prieš ke­liau­jant su­da­ry­ti at­ski­rą tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį ir, kai įma­no­ma, pa­si­rink­ti jū­sų lan­ko­mos ša­lies vie­ti­nį jud­rio­jo tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gų tei­kė­ją. Tai­gi jūs ga­lė­si­te pa­ly­gin­ti tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gų pa­siū­ly­mus ir per at­os­to­gas pa­si­nau­do­ti pa­lan­kes­niais pa­siū­ly­mais bei kai­no­mis. Tai ge­ra ži­nia jums – ga­lė­si­te ra­miai džiaug­tis va­sa­ra, ne­pra­ras­da­mi ry­šio su na­mie li­ku­siais šei­mos na­riais ir drau­gais. Yra ir dar ge­res­nė ži­nia – šiuo me­tu ES ren­gia­mos nau­jos tai­syk­lės, ku­rio­mis bus vi­siš­kai pa­nai­kin­ti tarp­tink­li­nio ry­šio mo­kes­čiai! Ti­ki­mės, kad jau per Ka­lė­das tarp­tink­li­nio ry­šio mo­kes­čių ne­be­liks, ir jūs ga­lė­si­te vi­so­je ES da­ly­vau­ti po­kal­bių sve­tai­nė­se, siųs­ti ži­nu­tes, par­si­siųs­ti duo­me­nis ir nar­šy­ti in­ter­ne­tą kaip na­mie!

Jud­rio­jo ry­šio pa­slau­gų di­džiau­sių kai­nų ribos

Skam­bin­ti te­le­fo­nu - 0,79 li­to už minutę

Pri­im­ti te­le­fo­no skam­bu­tį - 0,21 li­to už minutę

Siųs­ti teks­to ži­nu­tę - 0,25 li­to

Par­si­siųs­ti duo­me­nis ar nar­šy­ti in­ter­ne­tą - 0,84 lito

Ką tu­riu ži­no­ti, jei ke­liau­da­mas į ki­tą ES ša­lį no­riu drau­ge pa­siim­ti sa­vo na­mi­nį gy­vū­ną – ka­tę, šu­nį ar šeš­ką?

Ke­liau­ti su na­mi­niu gy­vū­nu ES bus la­bai pa­pras­ta, jei ne­pa­mir­ši­te ke­le­to tai­syk­lių.

Ga­be­na­mas šuo, ka­tė ar šeš­kas tu­ri bū­ti pa­skie­py­tas nuo pa­siut­li­gės ir ši in­for­ma­ci­ja įra­šy­ta na­mi­nio gy­vū­no pase

Vyks­tant į Ai­ri­ją, Suo­mi­ją, Mal­tą ar Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, tu­rės bū­ti iš­tir­ta, ar gy­vū­nas ne­už­si­krė­tęs par­azi­tais.

Jei jū­sų šu­niui ar ka­tei dar nė­ra tri­jų mė­ne­sių ar­ba jei jū­sų na­mi­nis gy­vū­nas yra ne šuo, ne ka­tė ir ne šeš­kas, kai ku­rio­se ša­ly­se jam ga­li bū­ti tai­ko­mos kon­kre­čios tai­syk­lės.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ra­si­te mū­sų sve­tai­nė­je.

Jei esa­te ES pi­lie­tis ir grįž­ta­te na­mo iš ES ne­prik­lau­san­čios ša­lies, vis tiek tu­rė­si­te pa­tvir­tin­ti sa­vo na­mi­nio gy­vū­no ta­pa­ty­bę pa­teik­da­mi jo pa­są. Pri­klau­so­mai nuo at­os­to­gų ša­lies, prieš iš­vyks­tant ga­li bū­ti rei­ka­lau­ja­ma ne tik pa­skie­py­ti gy­vū­ną nuo pa­siut­li­gės, bet ir at­lik­ti tam ti­krus ty­ri­mus.

An­do­ros, Is­lan­di­jos, Lich­tenš­tei­no, Mo­na­ko, Nor­ve­gi­jos, San Ma­ri­no, Švei­ca­ri­jos ir Va­ti­ka­no gy­ven­to­jai ga­li ke­liau­ti po ES ša­lis drau­ge su sa­vo gy­vū­nais, jei šie tu­ri na­mi­nio gy­vū­no pa­są.

Prieš ke­lio­nę pa­ti­krin­ki­te, ko rei­ka­lau­ja­ma ša­ly­je, į ku­rią ke­ti­na­te ke­liau­ti.

Ar grįž­da­mas iš už­sie­nio ga­liu par­si­vež­ti mė­sos ga­mi­nių ar sū­rio?

Įvež­ti mė­sos ar pie­no pro­duk­tų iš dau­gu­mos ES ne­prik­lau­san­čių ša­lių yra drau­džia­ma, ne­svar­bu, ar jie ve­ža­mi sau, ar do­va­nų.

Grįž­tant iš Fa­re­rų sa­lų, Gren­lan­di­jos ar Is­lan­di­jos ga­li­ma par­si­vež­ti iki 10 kg tam ti­krų gy­vū­ni­nių pro­duk­tų, pie­no mil­te­lių kū­di­kiams, kū­di­kių mais­to ir spe­cia­laus mais­to ar spe­cia­laus gy­vū­nų ėda­lo, ku­rio rei­kia dėl me­di­ci­ni­nių prie­žas­čių. Trans­por­tuo­ti šiuos pro­duk­tus bū­ti­na san­da­rio­se pa­kuo­tė­se, sve­rian­čio­se ne dau­giau nei po 2 kg, ku­rias prieš ati­da­rant ga­li­ma lai­ky­ti ne šal­dy­tu­ve.

Be to, iš Gren­lan­di­jos ga­li­ma par­si­vež­ti iki 20 kg žu­vų ir tam ti­krų rū­šių vė­žia­gy­vių. Ve­žant šiuos pro­duk­tus iš Fa­re­rų sa­lų ir Is­lan­di­jos, jų ma­sė ne­ri­bo­ja­ma.

Ki­tų gy­vū­ni­nių pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, me­daus, taip pat ga­li­ma par­si­vež­ti ne dau­giau nei 2 kg.

Šios tai­syk­lės ne­tai­ko­mos ga­be­nant gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tus iš vie­nos ES ša­lies į ki­tą ar­ba jei grįž­ta­ma iš An­do­ros, Lich­tenš­tei­no, Nor­ve­gi­jos, San Ma­ri­no ar­ba Švei­ca­ri­jos.

Tre­čio­sio­se ša­ly­se ki­lus in­fek­ci­nės gy­vū­nų li­gos pro­trū­kiui, ES ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta pa­pil­do­mų ap­ri­bo­ji­mų.

Jei ky­la klau­si­mų, kreip­ki­tės į ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ES sie­nos kir­ti­mo vie­to­je (oro ar jū­rų uos­te, pa­sie­nio pos­te ir pan.).

Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad šios tai­syk­lės nu­sta­ty­tos sie­kiant ap­sau­go­ti ES pi­lie­čių svei­ka­tą ir už­kirs­ti ke­lią rim­toms gy­vū­nų li­goms.

Dau­giau su ke­lio­nė­mis su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos ra­si­te sve­tai­nė­je tra­vel Eu­ro­pa.

At­sa­ky­mus į daž­niau­siai už­duo­da­mus klau­si­mus ra­si­te čia.

Jei no­ri­te už­duo­ti klau­si­mą, ga­li­te tai pa­da­ry­ti čia.

Ko tu­rė­čiau ne­pa­mirš­ti, im­da­mas pa­sko­lą su­mo­kė­ti už ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­tą?

Jei ką nors per­ka­te už pa­sko­los lė­šas, ES Var­to­ji­mo kre­di­to di­rek­ty­va už­ti­kri­na­mos tam ti­kros jū­sų tei­sės. Svar­biau­sios yra pen­kios iš jų.

Var­to­ji­mo kre­di­to rek­la­ma, ku­rią ma­to­te, tu­ri bū­ti skaid­ri ir leng­vai su­pran­ta­ma.

Prieš pa­si­ra­šy­da­mi su­tar­tį tu­rė­tu­mė­te gau­ti pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, kad ga­lė­tu­mė­te pa­ly­gin­ti įvai­rius rin­ko­je esa­mus pa­siū­ly­mus.

Pa­si­ra­šę su­tar­tį, tu­ri­te gau­ti vie­ną jos eg­zemp­lio­rių.

Per 14 die­nų ga­li­te per­si­gal­vo­ti ir at­si­sa­ky­ti su­tar­ties.

Tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė grą­žin­ti kre­di­tą anks­čiau, nei nu­ma­ty­ta, su­mo­kė­jus tei­sin­gą kom­pen­sa­ci­ją.

Jei per at­os­to­gas už­sie­ny­je ki­lo prob­le­mų per­kant, kur grį­žus na­mo kreip­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo?

Jei gy­ve­na­te ES, Nor­ve­gi­jo­je ar Is­lan­di­jo­je, grį­žęs į sa­vo ša­lį ga­li­te gau­ti ne­mo­ka­mą pa­gal­bą! Jei ke­liau­jant ES, Nor­ve­gi­jo­je ar Is­lan­di­jo­je Jums ki­lo prob­le­mų dėl au­to­mo­bi­lio nuo­mos, ke­lio­nės pa­slau­gų pa­ke­to pir­ki­mo ar lėk­tu­vo bi­lie­to, kreip­ki­tės į sa­vo ša­lies Eu­ro­pos var­to­to­jų cen­trą (EVC). Jo dar­buo­to­jai taip pat ga­li Jums pa­dė­ti iš­spręs­ti prob­le­mas, ki­lu­sias in­ter­ne­tu už­si­sa­kant at­os­to­goms rei­ka­lin­gų pro­duk­tų iš ki­tos Eu­ro­pos ša­lies. Ke­liau­jant į Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą Bra­zi­li­jo­je ir­gi ga­li­ma pa­si­nau­do­ti EVC su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja. Spe­cia­liai čem­pio­na­tui skir­tas gai­res apie var­to­to­jo tei­ses Bra­zi­li­jo­je ga­li­ma par­si­siųs­ti čia.

Per at­os­to­gas nu­si­pir­kau nau­jus ba­tus, ta­čiau po sa­vai­tės jie su­ply­šo. Kaip at­gau­ti pi­ni­gus? Ko­kios tai­syk­lės tai­ko­mos?

Ne­svar­bu, ku­rio­je ES ša­ly­je ap­si­per­ka­te, vi­sur ga­li­te pa­si­nau­do­ti sa­vo pa­grin­di­nė­mis var­to­to­jų tei­sė­mis. Jo­mis su­tei­kia­ma dve­jų me­tų ga­ran­ti­ja par­da­vė­jas pri­va­lo pre­kes su trū­ku­mais ne­mo­ka­mai pa­tai­sy­ti ar pa­keis­ti. Jei to pa­da­ry­ti per de­ra­mą lai­ko­tar­pį ar­ba be ne­pa­to­gu­mų ne­įma­no­ma, ga­li­te pa­pra­šy­ti grą­žin­ti pi­ni­gus ar­ba su­ma­žin­ti kai­ną. Pre­ky­bi­nės ga­ran­ti­jos dve­jų me­tų ga­ran­ti­jos ne­ats­to­ja, bet ga­li ją pa­pil­dy­ti.

Kad ir ko­kios ša­lies pi­lie­tis bū­tu­mė­te, ES var­to­to­jų tei­sės ak­tai tai­ko­mi įsi­gy­jant bet ku­rio­je ES te­ri­to­ri­jos vie­to­je pa­ga­min­tas pre­kes ar pa­slau­gas. Ga­ran­ti­ja vi­so­je Eu­ro­po­je reg­la­men­tuo­ja­ma tei­sės ak­tais. ES di­rek­ty­va už­ti­kri­na­ma bū­ti­niau­sia pir­kė­jų ap­sau­ga. Vals­ty­bės na­rės pri­va­lo įgy­ven­din­ti ES rei­ka­la­vi­mus na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je, ku­ria taip pat ga­li bū­ti už­ti­kri­na­ma di­des­nė ap­sau­ga.

Pi­ni­gus už ki­to­je ša­ly­je įsi­gy­tą ne­ko­ky­biš­ką pro­duk­tą ga­li­te at­gau­ti at­li­kę tris pa­pras­tus veiks­mus pa­gal Eu­ro­pos ieš­ki­nių dėl ne­di­de­lių su­mų nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­dū­rą. Vi­so­se ES ša­ly­se, iš­sky­rus Da­ni­ją, daž­niau­siai tai­ko­ma ši pro­ce­dū­ra . Ši spar­ti ir ne­bran­gi įpras­ti­nio teis­mo pro­ce­so al­ter­na­ty­va šiuo me­tu ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ko­mer­ci­niams san­do­riams, įskai­tant var­to­to­jų san­do­rius iki 2 000 eu­rų. Pa­kan­ka kom­pe­ten­tin­gam teis­mui pa­teik­ti stan­dar­ti­nę for­mą.

Dar vie­na ge­ra ži­nia var­to­to­jams: 2014 m. bir­že­lio 13 d. įsi­ga­lio­ja nau­jos ES var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tai­syk­lės, ku­rio­mis vi­siems ES pi­lie­čiams už­ti­kri­na­ma tei­sė pa­no­rė­jus per 14 die­nų grą­žin­ti pre­kę, įsi­gy­tą in­ter­ne­tu, pa­štu ar te­le­fo­nu (ME­MO/14/1144).

Ką da­ry­ti, jei už­sie­ny­je pri­rei­kia gy­dy­to­jo pa­gal­bos?

Su­sir­gę ar su­si­žei­dę ke­liau­da­mi ES ša­ly­je, Is­lan­di­jo­je, Lich­tenš­tei­ne, Nor­ve­gi­jo­je ar Švei­ca­ri­jo­je, tu­ri­te tei­sę gau­ti sku­bią me­di­ci­nos pa­gal­bą. Tam rei­kia su sa­vi­mi tu­rė­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ESDK). Gy­dy­mas jums bus su­teik­tas to­kio­mis pat są­ly­go­mis ir kai­no­mis, kaip ir as­me­nims, apd­raus­tiems to­je ša­ly­je, ku­rio­je ke­liau­ja­te. Tad ne­pa­mirš­ki­te pa­pra­šy­ti šios kor­te­lės, ku­rią ne­mo­ka­mai iš­duos jū­sų ša­lies svei­ka­tos drau­di­mo įstai­ga.

Jei no­ri­te tu­rė­ti sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rius, ku­rių ga­li pri­reik­ti, ar gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kom­pen­suo­ja­mą gy­dy­mą ir jo kai­nas, o taip pat į ką kreip­tis pa­me­tus kor­te­lę, par­si­siųs­din­ki­te spe­cia­lią iš­ma­nio­jo te­le­fo­nų prog­ra­mė­lę.

Prog­ra­mė­lė vei­kia 24 kal­bo­mis. Ši prog­ra­mė­lė ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­ma vie­to­je ESDK.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami