Nauja mada - sanatorijos užsienyje

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-03-20 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-03-20 00:00
Šalia Karlovy Varų sanatorijų - puikūs poilsio parkeliai. Agentūros "Daimovė" archyvo nuotrauka
No­rin­tie­ji per at­os­to­gas at­gau­ti jė­gas, pa­si­mė­gau­ti įvai­rio­mis gy­do­mo­sio­mis pro­ce­dū­ro­mis vis daž­niau dai­ro­si už­sie­nio sa­na­to­ri­jų. Tuo la­biau, jei to­kį poil­sį Lie­tu­vo­je jau yra iš­ban­dę ir no­ri­si ko nors nau­jo.

Kelionių agentūros "Daimovė" direktorė Alina Gurskienė pastebėjo, kad pastaruoju metu atsiranda vis daugiau norinčiųjų pailsėti gana pigiose, tačiau atnaujintose, nuo sovietmečio žinomose Baltarusijos sanatorijose prie Naručio ežero.

Galintieji mokėti brangiau, vyksta į Čekiją, į prabangias Karlovy Varų kurorto sanatorijas. Šalia įprastinių poilsinių kelionių "Daimovė" nuo praėjusio rudens siūlo šių sanatorijų kelialapius, o į Baltarusiją net nuveža autobusu.

Prie Naručio ežero

Kaip pasakojo A.Gurskienė, poilsis Baltarusijos sanatorijose daugelį domina dėl kur kas mažesnių nei Lietuvoje kainų. Tai aktualu krizės sąlygomis ir patrauklu vyresnio amžiaus žmonėms, kurie dėl kalbos barjero nedrįsta vykti į kitas šalis.

Nors sanatorijų gausu visoje Baltarusijoje, agentūra siūlo vykti į netoli Minsko esančias sanatorijas prie Naručio ežero. "Jos seniai žinomos, medicinos paslaugos čia puikios", - pasakojo A.Gurskienė. Įvairias procedūras (vonias, masažus, šildymus, inhaliacijas, mineralinio vandens procedūras) klientai čia gauna ne prastesnės kokybės nei Lietuvoje. Į kelialapio kainą įskaičiuotos kelios procedūros per dieną. Ir toks 12 dienų poilsis su 4-5 kartų maitinimu bei kelione iki sanatorijos kainuoja apie 1300 litų (para - apie 100 litų). Galima važiuoti ir savo automobiliu, nuo Vilniaus tik apie 100 kilometrų, visur yra nuorodos, pasiklysti neįmanoma.

"Pasižiūrėjus į nuotraukas gali pasirodyti, kad tai dėmesio neverti neišvaizdūs sovietiniai "gargarai", tačiau viduje jie sutvarkyti, įrengti puikūs baseinai, procedūrų aparatūra nauja, moderni. Nors visos sanatorijos statytos dar sovietmečiu, tačiau jos atnaujintos, suremontuotos. Suprantama, tokios prabangos, prie kurios jau pripratę Vakarų Europos kurortų poilsiautojai, čia nebus, tačiau tikrai viskas švaru, tvarkinga. Patrauklios ir procedūrų, kurių dar galima užsisakyti papildomai, kainos. Pavyzdžiui, viso kūno masažas, Lietuvoje kainuojantis apie 60 litų, Baltarusijoje kainuoja 20, atskiros srities masažas, už kurį pas mus mokama apie 20 litų, ten kainuos 8 litus, - pasakojo A.Gurskienė. - Pamenu, vienas vyras, sukantis verslą Jungtiniuose Arabų Emyratuose, būtinai pageidavo dviejų kambarių liukso numerio. Para jam kainavo 160 litų."

A.Gurskienės nuomone, per ekonominę krizę žmonės ieško pigesnių poilsio variantų, nes atgauti jėgas vis tiek reikia.

Kadangi į šias sanatorijas atvyksta žmonės ne tik iš Baltarusijos, bet ir iš Rusijos, vietų dairytis reikėtų iš anksto. "Ypač daug pageidaujančiųjų vykti į populiariąją "Belaja Rus" sanatoriją. Tai buvusi prestižinė poilsinė, kurioje anksčiau ilsėdavosi tik Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai. Sanatorijų gyventojams patinka, kad čia organizuojami ir šokių vakarai, jie juos mėgsta", - pasakojo A.Gurskienė.

Proga pamatyti Baltarusiją

Dienos sanatorijoje neprailgsta. Turint laiko ir noro, galima susiruošti ir į įvairias ekskursijas po Minską, po Baltarusijos, buvusios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pilis, aplankyti LDK didikų Radvilų pilį Nesvyžiuje, jau puikiai suremontuotą Myro pilį. Ilsintis sanatorijose galima mėgautis ir didžiulio Naručio ežero paplūdimiais. Beje, Narutis - didžiausias ne tik Baltarusijos, bet ir etninės Lietuvos, buvusios LDK ežeras, jo plotas siekia net 82 kvadratinius kilometrus. Šalia ežero, baltarusių vadinamo Naroč, yra ir to paties pavadinimo miestelis. Apylinkės, kaip ir sanatorijos, garsėja mineraliniais šaltiniais, gydomuoju purvu.

Prie Karlovy Varų versmių

Pamažu tarp Lietuvos gyventojų ima populiarėti garsiosios Čekijos sanatorijos Karlovy Varų kurorte. Dvylika karštųjų mineralinių versmių garsėjantis kurortas nuo viduramžių buvo žinomas Karlsbado vardu. Mieste yra veikiantis atviras terminis baseinas. Beje, garsusis čekų gėrimas "Becherovka" gaminamas iš vienos karštųjų mineralinių versmių.

Kurortas apsuptas miškingų kalvų, per kurias nutiesti puikūs pasivaikščiojimo takai. Funikulierius užkelia į aukščiausią 556 metrų kalvą, nuo kurios atsiveria nuostabaus miesto, pilno ištaigingų vilų ir pilaičių, panorama. Čia vyksta ir garsieji Karlovy Varų filmų festivaliai, įvairūs koncertai, tad dienos šiame kurorte neprailgsta.

Visos čekų sanatorijos, į kurias kelialapius siūlo "Daimovė" - 3-5 žvaigždučių. Daugelio sanatorijų vidus primena viduramžių pilių interjerą. Tad suprantama, kelialapiai į šias poilsio vietas dvigubai brangesni nei į esančias Baltarusijoje, o dar papildomos išlaidos - kelionė iki Karlovy Varų kurorto, esančio Čekijos šiaurės vakaruose, prie Vokietijos sienos. "Nepaisant didesnių kainų pamažu atsiranda norinčiųjų vykti į šį žinomą kurortą. Nors masiškai dar neplūstama, tačiau ir ši naujovė pamažu skinasi kelią", - pasakojo A.Gurskienė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami