Naująjį Palangos kempingą įvertino ACSI specialistai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-15 16:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-15 16:38
Palangos miesto savivaldybės nuotraukos
Pir­mų­jų sto­vyk­lau­to­jų jau iš­ban­dy­tą nau­ją­jį tri­jų žvaigž­du­čių Pa­lan­gos kem­pin­gą ap­lan­kę Eu­ro­pos kem­pin­gų spe­cia­lis­tų AC­SI ins­pek­to­riai iš Olan­di­jos Toos Broe­ders-Bas­tiaan­se ir Jan Broe­ders įver­ti­no la­bai ge­rai ir įtrau­kė į 2017 me­tų kem­pin­gų gi­dą.

Jau pu­sę am­žiaus pa­grin­di­nę in­for­ma­ci­ją apie Eu­ro­po­je vei­kian­čius kem­pin­gus ir jų siū­lo­mas pa­slau­gas tei­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja į sa­vo duo­me­nų ba­zę yra įtrau­ku­si be­veik 10 tūkst. kem­pin­go pa­slau­gas siū­lan­čių įstai­gų – vi­sos jos ins­pek­tuo­ja­mos kas­met ir pa­žy­mė­tos „AC­SI“ ko­ky­bės ženk­lu, ku­ris su­teik­tas ir Pa­lan­gos kem­pin­gui.

Ins­pek­to­riai įver­ti­no ne tik pui­kią nau­jo­jo kem­pin­go lo­ka­ci­ją, bet ir šiuo­lai­kiš­kos, ko­ky­biš­kos inf­ras­truk­tū­ros, pa­slau­gų bei kai­nos san­ty­kį: nuo­ša­lio­je Pa­jū­rio re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­ręs Pa­lan­gos kem­pin­gas – ti­kra ty­los ir gry­no pu­šy­nų oro oa­zė. Tur­tin­gas di­džiu­lių at­vi­rų erd­vių, ap­sup­tų me­džių pa­vė­sio, Pa­lan­gos kem­pin­gas siū­lo tai, ko Pa­lan­go­je iki šiol trū­ko – ra­mų ir eko­no­miš­ką poil­sį.

Kem­pin­go ope­ra­to­rių tei­gi­mu, nau­jo­jo Pa­lan­gos kem­pin­go pa­slau­gų kai­nos, ku­rios šiuo me­tu yra vie­nos že­miau­sių Lie­tu­vo­je, ne­kis ir in­ten­sy­viau­siu va­sa­ros se­zo­no lai­ko­tar­piu. Mė­gau­tis poil­siu su­au­gu­siam as­me­niui čia kai­nuo­ja 3 eu­rus per par­ą, vai­kui – per­pus ma­žiau. Pa­la­pi­nės vie­ta, pri­klau­so­mai nuo jo­je ap­sis­to­ju­sių žmo­nių skai­čiaus, poil­siau­to­jams at­sieis 4–5 eu­rus, par­a na­me­ly­je ant ra­tų – 9 eu­rus. Už 1 pa­pil­do­mą eu­rą sto­vyk­lau­to­jai ga­li mė­gau­tis du­šu ar pa­si­nau­do­ti sa­vi­tar­nos skal­byk­la. Ke­liau­jan­tiems su šei­mo­mis siū­lo­mi spe­cia­lūs pa­slau­gų pa­ke­tai: pa­vyz­džiui, pen­kios die­nos kem­pin­ge su pa­la­pi­ne 4 as­me­nų šei­mai kai­nuos 60 eu­rų, su kem­pe­riu – 80.

Šy­lant orams Pa­lan­gos kem­pin­gas pil­do­si dar di­des­nį pa­to­gu­mą jo gy­ven­to­jams su­teik­sian­čio­mis pa­slau­go­mis: no­rin­tiems pa­il­sė­ti ne tik nuo mies­to triukš­mo, bet ir mais­to ruo­šos kem­pin­go še­fas Lau­ry­nas, pri­sta­tan­tis „Sin­ners Bur­gers“ res­to­ra­nė­lio ant ra­tų sko­nį, siū­lo sa­vo fir­mi­nių bur­ge­rių ir už­kan­džių, ar­ba, kaip pats sa­ko, cho­les­te­ro­liui ir nuo­dė­mėms ne­ats­pa­raus mais­to.

Kem­pin­ge įsi­kū­ru­sia­me mi­ni ba­re-par­duo­tu­vė­je sto­vyk­lau­to­jai ga­li įsi­gy­ti ka­vos, gai­vių­jų gė­ri­mų ir ki­tų bū­ti­niau­sių pre­kių, o va­ka­ro po­kal­biams bei nau­jiems su­si­ti­ki­mams kem­pin­go bend­ruo­me­nę bu­ria jau­ki te­ra­sa. Ne­tru­kus kem­pin­ge star­tuos va­sa­ros ki­no tea­tras, o da­lin­tis sa­vo pers­kai­ty­to­mis kny­go­mis ir at­ras­ti nau­jas kvies bib­lio­te­kė­lė.

Dau­giau pra­mo­gų pa­siū­ly­ta ir vai­kams – gre­ta smė­lio žai­di­mų dė­žių įreng­ti ba­tu­tai, ba­sei­nas ir sėd­mai­šių pie­va. At­nau­jin­tos ir pa­plū­di­mio tink­li­nio, te­ni­so bei krep­ši­nio aikš­te­lės. Kem­pin­go sve­čiai kvie­čia­mi žais­ti bad­min­to­ną, pe­tan­kę, sta­lo fut­bo­lą ar mė­gau­tis van­dens ma­lo­nu­mais vos už 300 me­trų ply­tin­čia­me pa­plū­di­my­je.

Ap­sis­to­ju­sie­ji kem­pe­riuo­se bei pa­la­pi­nė­se ga­li nau­do­tis elek­tra, Wi­Fi zo­na, sa­ni­ta­ri­nė­mis hi­gie­ni­nė­mis ir mais­to ga­mi­ni­mo pa­tal­po­mis. Sve­čių pa­to­gu­mui kem­pin­go te­ri­to­ri­ja apš­vies­ta, čia įreng­tos pa­vė­si­nės su ži­di­niu.

Iš vi­so Pa­lan­gos kem­pin­go te­ri­to­ri­jo­je įreng­tos 58 vie­tos kem­pe­riams ir vi­sa jiems rei­ka­lin­ga inf­ras­truk­tū­ra bei 59 vie­tos pa­la­pi­nėms bei at­vy­ku­sių­jų au­to­mo­bi­liams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami