Nauji kelionių vartai - per Stambulą

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-01-24 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-01-24 06:00
Tarptautinė "Turkish Airlines" Lietuvos filialo komanda - į Vilnių dirbti iš Stambulo atvykusi E.Birinci, vilnietė S.Morkūnienė ir prieš šešerius metus į Lietuvą studijuoti iš Kirgizstano atvykęs B.Aidarovas. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį "Tur­kish Air­li­nes" pra­dė­jo skry­džius Vil­nius-Stam­bu­las. Lie­tu­vai at­si­vė­rė nau­ji ke­lio­nių var­tai ne tik į šį Eu­ro­pą ir Azi­ją ski­rian­tį mies­tą, bet ir iš jo į 243 pa­sau­lio mies­tus. Šie­met ke­liau­ti ga­li­my­bių dar pa­dau­gė­jo.

"Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je po­ten­cia­las skry­džiams pa­si­ro­dė di­des­nis, nei ma­nė mū­sų rin­kos ty­rė­jai (2013 me­tus bai­gė­me 20 proc. vir­šy­da­mi lū­kes­čius ir mums nu­ma­ty­tus tiks­lus), nuo šių me­tų ba­lan­džio 28 die­nos bus pri­dė­ti dar trys pa­pil­do­mi rei­sai į Stam­bu­lą", - sa­kė "Tur­kish Air­li­nes" Lie­tu­vos fi­lia­lo va­do­vas Ha­sa­nas Ser­ka­nas Bi­nya­ras. Tad vie­toj iki šiol bu­vu­sių tri­jų skry­džių per sa­vai­tę, da­bar bus še­ši. Tik penk­ta­die­nis oro uos­te bus die­na be Stam­bu­lo.

Pa­sak H.S.Bi­nya­ro, pa­pil­do­mi rei­sai ke­lei­viams su­teiks dau­giau lanks­tu­mo bei ga­li­my­bių. Iki šiol bu­vo skren­da­ma tri­kam­piu Stam­bu­las-Ta­li­nas-Vil­nius. Iš Vil­niaus į Stam­bu­lą skren­dant tie­sio­giai, grįž­ti tek­da­vo per Ta­li­ną. Nuo ba­lan­džio 28 die­nos ke­lei­viai, pa­si­rin­kę ati­tin­ka­mas sa­vai­tės die­nas, tu­rės ga­li­my­bę ir skris­ti į Stam­bu­lą, ir grįž­ti į Vil­nių tie­sio­giai, ka­dan­gi trys pa­pil­do­mi sky­džiai bus nu­kreip­ti prieš­in­ga kryp­ti­mi (Stam­bu­las-Vil­nius-Ta­li­nas). Šiais rei­sais į Stam­bu­lą skren­dan­tys es­tai taip pat Tur­ki­ją ga­lės pa­siek­ti tie­sio­giai, ne­nu­si­leis­da­mi Vil­niu­je, kaip bū­da­vo iki šiol.

"Pa­pil­do­mi skry­džiai pa­ge­rins su­si­sie­ki­mą su To­li­mai­siais ir Vi­du­rio Ry­tais, Af­ri­ka ir Eu­ro­pa. Mes skrai­di­na­me į dau­giau ša­lių nei bet ku­ri ki­ta oro bend­ro­vė, - tei­gė H.S.Bi­nya­ras. - Lie­tu­va per Stam­bu­lą tu­ri dar pla­tes­nius var­tus į pa­sau­lį."

Pa­to­gu skris­ti toliau

Vie­no skry­džio me­tu vi­du­ti­niš­kai nu­skrai­di­na­ma 140 ke­lei­vių. Pa­sak "Tur­kish Air­li­nes" fi­lia­lo Lie­tu­vo­je par­da­vi­mo ir val­dy­mo va­dy­bi­nin­ko Be­le­ko Ai­da­ro­vo, lėk­tu­vų užim­tu­mas pra­ėju­siais me­tais bu­vo di­des­nis nei 85 pro­cen­tai. Toks Lie­tu­vos gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas skry­džiais į Stam­bu­lą (maž­daug pu­sė ke­lei­vių skren­da to­liau) ir lė­mė dar tri­jų pa­pil­do­mų rei­sų at­si­ra­di­mą.

"Pa­gal lėk­tu­vų ap­kro­vi­mą mū­sų fi­lia­las yra vie­nas ge­riau­sių "Tur­kish Air­li­nes" skry­džių Eu­ro­po­je, - džiau­gė­si mar­ke­tin­go at­sto­vė Si­gi­ta Mor­kū­nie­nė. - Mū­sų tiks­las - ne­ap­si­ri­bo­ti vien Stam­bu­lu, bet su­teik­ti lie­tu­viams ga­li­my­bių skris­ti to­liau."

Ke­lei­viams, skren­dan­tiems jun­gia­mai­siais skry­džiais, Tur­ki­jos oro li­ni­jos su­tei­kia ypač ge­ras są­ly­gas. Jei Stam­bu­le ten­ka už­si­bū­ti dau­giau nei še­šias va­lan­das, kad lau­ki­mas ne­prailg­tų, or­ga­ni­zuo­ja­mas ne­mo­ka­mas tu­ris­ti­nis tu­ras po mies­tą, ku­rio me­tu už­su­ka­ma į pa­čias gra­žiau­sias, įžy­miau­sias Stam­bu­lo vie­tas. Tiems ke­lei­viams, ku­riems jun­gia­mo­jo skry­džio ten­ka lauk­ti dau­giau kaip 10 va­lan­dų, pa­siū­lo­mas ne­mo­ka­mas vieš­bu­tis, nu­ve­ža­ma ir par­ve­ža­ma iš jo at­gal į oro uos­tą.

Ge­riau­si Europoje

"Tur­kish Air­li­nes" Lie­tu­vos fi­lia­lo re­gio­no ko­mer­ci­jos va­do­vė El­mas Bi­rin­ci di­džiuo­ja­si, kad "Tur­kish Air­li­nes" jau tre­čius me­tus iš ei­lės (2011, 2012 ir 2013 me­tais) iš­ren­ka­ma pa­čia ge­riau­sia oro bend­ro­ve Eu­ro­po­je. "Ka­dan­gi tai SKYT­RAX kom­pa­ni­jos or­ga­ni­zuo­tas ty­ri­mas, ku­ria­me ver­ti­ni­mus pa­tei­kia pa­tys ke­lei­viai (jie pil­do an­ke­tas, ver­ti­na pa­gal dau­ge­lį kri­te­ri­jų), to­dėl mums jis ypač svar­bus", - sa­kė E.Bi­rin­ci.

"Nuo balandžio pabaigos pradėję skraidinti šešis kartus per savaitę tikimės geriau patenkinti keleivių poreikius", - sakė "Turkish Airlines" Lietuvos filialo vadovas S.H.Binyaras. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Iš vi­so SKYT­RAX apk­lau­so­je bal­sa­vo apie 18 mln. ke­lei­vių. Dau­giau­sia bal­sų jie ati­da­vė už "Tur­kish Air­li­nes". Kas le­mia to­kį jų įver­ti­ni­mą? "Pa­slau­gų ko­ky­bė. Be to, mū­sų vers­lo kla­sės ke­lei­viams tie­kia­mas mais­tas yra pri­pa­žin­tas ge­riau­siu pa­sau­ly­je, o eko­no­mi­nės kla­sės - uži­ma an­trą­ją vie­tą. Tai ti­krai di­de­lis mū­sų iš­skir­ti­nu­mas. Mais­tą ke­lei­viams ga­mi­na bend­ro­vė "Tur­kish Do & Co". Ke­lei­viai be jo­kių pa­pil­do­mų mo­kes­čių ga­li rink­tis net iš dvie­jų karš­tų pa­tie­ka­lų, o gė­ri­mai ne­ri­bo­ja­mi", - sa­kė S.Mor­kū­nie­nė.

Ka­dan­gi pa­tie­ka­lai pir­miau­sia iš­ban­do­mi res­to­ra­nuo­se ir tik ten įver­tin­ti pra­de­da­mi ga­min­ti oro li­ni­jų ke­lei­viams, pa­sak E.Bi­rin­ci, Tur­ki­jos oro li­ni­jos daž­nai va­di­na­mos res­to­ra­nu dan­gu­je. "Net skris­da­mi į ko­man­di­ruo­tę mes at­si­sa­ko­me pie­tų, ži­no­da­mi, kad ga­lė­si­me pa­val­gy­ti res­to­ra­ne virš de­be­sų", - juo­ka­vo S.Mor­kū­nie­nė.

Ke­liau­ja su di­džiau­siu bagažu

Kaip sa­kė Lie­tu­vos fi­lia­lo dar­buo­to­jai, ke­lei­viai ypač pa­ste­bi ir net pa­skam­bi­na pa­si­tiks­lin­ti, ar ti­krai "Tur­kish Air­li­nes" lėk­tu­vuo­se lei­džia­mo re­gis­truo­ti ba­ga­žo svo­ris yra 30 kg, o ran­ki­nio - dar 8 kg. "Ne­te­ko gir­dė­ti, kad dar kas nors lei­džia ne­mo­ka­mai tiek ga­ben­tis ba­ga­žo skren­dant že­my­no vi­du­je. Toks ba­ga­žas lei­džia­mas tik kai ku­rių oro bend­ro­vių tarp­kon­ti­nen­ti­niuo­se skry­džiuo­se", - sa­kė S.Mor­kū­nie­nė.

Lie­tu­vos fi­lia­lo dar­buo­to­jai vi­lia­si, kad ar­ti­miau­siais me­tais skry­dis į Stam­bu­lą at­si­ras ir penk­ta­die­niais. Kol kas trūks­ta lėk­tu­vų. Ta­čiau iki 2020 me­tų "Tur­kish Air­li­nes" ti­ki­si įsi­gy­ti dar 265 nau­jus lėk­tu­vus, tad šią spra­gą bus ga­li­ma už­pil­dy­ti. Dar vie­nas bend­ro­vės pra­na­šu­mas - vi­du­ti­nis lėk­tu­vų am­žius. Pa­sak fi­lia­lo dar­buo­to­jų, jis sie­kia 6,5 me­tų. Tai la­bai ge­ras ro­dik­lis ir ke­lei­viai jį iš­kart pa­ste­bi. "Ma­no ži­nio­mis, ki­tų iš Lie­tu­vos skrai­di­nan­čių bend­ro­vių lėk­tu­vų am­žiaus vi­dur­kis - apie 10 me­tų", - tei­gė S.Mor­kū­nie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami