Naujoji Zelandija: toliausias pasaulio kraštas iš arti

Vaidas MIKAITIS 2016-06-02 06:00
Vaidas MIKAITIS
2016-06-02 06:00
Gamtos vaizdai kaskart atima žadą. Vaido Mikaičio nuotraukos
„Svei­kas at­vy­kęs į pa­sau­lio kraš­tą“, – ty­lo­mis pa­svei­ki­nau sa­ve pe­rė­jęs vi­sus di­džiau­sio Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos Ok­lan­do oro uos­to mui­ti­nės ir pa­sie­nio pa­ti­kri­ni­mo pos­tus. Po il­gos be­veik tri­jų par­ų ke­lio­nės iš Lie­tu­vos pa­ga­liau pa­sie­kiau la­biau­siai nuo mū­sų ša­lies nu­to­lu­sį pa­sau­lio kam­pe­lį.

Pir­ma­ja­me pa­sa­ko­ji­me („Lie­tu­vos ži­nios“, š. m. ba­lan­džio 28 die­na) apie šią ava­ta­ro ir ho­bi­to­nų ša­lį dau­giau­sia dė­me­sio sky­riau jos sa­vi­tu­mui ir gy­ven­to­jų su­bti­ly­bėms, da­bar iš­sa­miau stab­tel­siu prie kon­kre­čių vie­to­vių ke­liau­jant po Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją.

Pra­ra­do sos­ti­nės statusą

Pa­žin­tis su ša­li­mi pra­si­dė­jo ten, kur pra­si­de­da tur­būt de­vy­niems iš de­šim­ties jos lan­ky­to­jų – nuo di­džiau­sio mies­to Ok­lan­do. Mat dau­giau­sia tarp­tau­ti­nių lėk­tu­vų rei­sų pri­ima bū­tent Ok­lan­do oro uos­tas. Ta­da ke­liau­to­jai nau­do­ja­si že­mės trans­por­tu ar­ba vi­daus rei­sais skren­da į at­okes­nes vie­to­ves. Ta­čiau ne­gi at­vy­kęs į Ok­lan­do oro uos­tą ne­ap­lan­ky­si ir di­džiau­sio ša­lies mies­to?

Pa­sie­nie­tis de­ta­liai klau­si­nė­ja, ką čia veik­siu, kiek lai­ko bū­siu, ir pra­šo par­ody­ti at­ga­li­nius bi­lie­tus. Pa­ti­kė­jęs, kad ne­ke­ti­nu jų vals­ty­bė­je krės­ti šu­ny­bių, įlei­džia. Kur kas il­giau trun­ka bioap­sau­gos pa­ti­kra. Čia kruopš­čiai ti­kri­na­mas vi­sų at­vy­kė­lių ba­ga­žas, o už ban­dy­mą įvež­ti mais­to pro­duk­tų į ša­lį gre­sia di­de­lės bau­dos.

Nuo tilto šokinėjama lynu vandens link.

Ok­lan­das yra la­biau­siai nuo Vil­niaus nu­to­lęs mi­li­jo­ni­nis mies­tas pla­ne­to­je. Mies­tus ski­ria maž­daug 17 tūkst. ki­lo­me­trų. Ok­lan­de ir jo prie­mies­čiuo­se gy­ve­na 1,4 mln. gy­ven­to­jų, tai su­da­ro treč­da­lį vi­sos ša­lies po­pu­lia­ci­jos. Su­si­kū­rus Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos vals­ty­bei, mies­tas bu­vo ir lai­ki­no­ji ša­lies sos­ti­nė, ta­čiau ne­tru­kus po smar­kių dis­ku­si­jų sos­ti­nės re­ga­li­jos bu­vo ati­duo­tos ge­ro­kai ma­žes­niam, ta­čiau ša­lies vi­du­ry­je įsi­kū­ru­siam Ve­ling­to­nui. Sa­ko, jog ši prie­žas­tis ir lė­mė, kad Ok­lan­das pra­ra­do sos­ti­nės sta­tu­są.

Šian­dien šis mies­tas yra po­pu­lia­riau­sia vie­to­vė ir tarp lai­mės Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je ieš­ko­to­jų. Net 39 proc. mies­to gy­ven­to­jų yra gi­mę už ša­lies ri­bų. Vie­ni aiš­ki­na, kad at­vy­kė­liai tin­gi vyk­ti to­liau, tad ap­sis­to­ja Ok­lan­de. Ta­čiau ti­kres­nis mo­ty­vas tur­būt yra tai, kad di­džiau­sias ir svar­biau­sias ša­lies mies­tas siū­lo ge­riau­sias įdar­bi­ni­mo ir ge­ro at­ly­gi­ni­mo ga­li­my­bes.

Pa­tei­si­na bu­rių mies­to vardą

Nors Ok­lan­das yra di­de­lis, jo cen­tras pa­ly­gin­ti kom­pak­tiš­kas. Vaikš­ti­nė­jant ja­me ne­atro­do, kad čia gy­ve­na pu­san­tro mi­li­jo­no žmo­nių. Cen­tre ke­liau­to­jui vis­kas leng­vai pa­sie­kia­ma. Net žy­mu­sis Ok­lan­do te­le­vi­zi­jos bokš­tas sto­vi ša­lia pat pa­grin­di­nės Queens gat­vės.

Man Ok­lan­das pa­si­ro­dė šil­tas ir gra­žus mies­tas prie van­dens, gal šiek tiek pri­me­nan­tis Ka­li­for­ni­jos mies­tus, ypač prie­mies­čiuo­se. Jis ne­ofi­cia­liai va­di­na­mas ka­ra­lie­nės ar­ba bu­rių mies­tu. Ne­ži­nau, ko­dėl ka­ra­lie­nės, bet dėl bu­rių vis­kas aki­vaiz­du: mies­te re­gis­truo­ta apie 165 tūkst. jach­tų. Tu­rė­tų bū­ti ge­ras vaiz­das, jei jos vi­sos iš­kel­tų bu­res vie­nu me­tu.

Kaip pa­sa­ko­jo jau ke­le­tą me­tų Ok­lan­de gy­ve­nan­tis Ug­nius, vie­tos gy­ven­to­jai tie­siog pa­mi­šę dėl nuo­sa­vų na­mų. Dau­gu­mos žmo­nių gy­ve­ni­mo tiks­las ir už­duo­tis – įsi­gy­ti na­mą. Bu­tai, jų nuo­mo­ne, skir­ti tik im­ig­ran­tams ir pra­sčio­kams. Tai­gi, jei pu­san­tro mi­li­jo­no žmo­nių no­ri mies­te tu­rė­ti sa­vo na­mą, ta­da ga­li­ma su­pras­ti, ko­dėl Ok­lan­de tiek ma­žai dau­gia­bu­čių, o jis pats la­bai iš­sip­lė­tęs.

Ko­vo mė­ne­sį Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je yra anks­ty­vas ir dar šil­tas ru­duo. To­dėl la­bai ma­lo­nu pa­sė­dė­ti vie­no­je iš Ok­lan­do kran­ti­nė­je esan­čių lau­ko ka­vi­nių ir su stik­li­ne gė­ri­mo pa­spok­so­ti į lai­vus ar šiaip kas­die­nį mies­tie­čių gy­ve­ni­mą. Be to, pir­mą ke­lio­nės die­ną stip­riai vei­kia ak­li­ma­ti­za­ci­ja – juk lai­ko skir­tu­mas, pa­ly­gin­ti su Lie­tu­va, yra vie­nuo­li­ka va­lan­dų, to­dėl ak­ty­viai ju­dė­ti dar su­nku.

Pagrindinė Oklando gatvė.

Sraigtasparnis skraidina virš Kuko viršukalnės.

Su­pyk­dė piketuotojai

Žy­miau­sias ir ryš­kiau­siai ma­to­mas Ok­lan­do pa­sta­tas yra te­le­vi­zi­jos bokš­tas. Jis sto­vi pa­čia­me mies­to cen­tre, tad pės­čio­mis pa­siek­ti ne­sun­ku. Per ke­lio­nės lai­ką iš­vis ne­si­nau­do­jau mies­to vie­šuo­ju trans­por­tu, nes ne­bu­vo rei­ka­lo. Tik du­kart va­žia­vau į oro uos­tą.

Te­le­vi­zi­jos bokš­tas yra pui­ki pra­mo­ga pa­ma­ty­ti 165 tūkst. jach­tų mies­tą iš vir­šaus. Man šis ma­lo­nu­mas vos ne­išsp­rū­do iš pa­no­sės, nes tą vie­nin­te­lį ry­tą „Sky Ho­tel“ vieš­bu­tį, ad­mi­nis­truo­jan­tį ir te­le­vi­zi­jos bokš­tą, bu­vo ap­gu­lu­si pi­ke­tuo­to­jų už šva­rią ap­lin­ką mi­nia. Jie blo­ka­vo vi­sus įėji­mus į vieš­bu­tį ir rei­ka­la­vo ne­terš­ti ap­lin­kos, iš­sau­go­jant ją šva­rią at­ei­ties kar­toms. O juk įėji­mas į te­le­vi­zi­jos bokš­tą ir yra per vieš­bu­čio du­ris. Pi­ke­tuo­to­jų no­rai, ži­no­ma, ge­ri, ta­čiau šiais tech­no­lo­gi­jų lai­kais tur­būt ne­leng­va bū­tų su­grįž­ti į XIX am­žių, kad ir kaip to no­rė­tų­si. Ne­ga­lė­tų to pa­da­ry­ti ir pa­tys pi­ke­to da­ly­viai.

Nors ne­su nu­si­tei­kęs prieš šva­rią ap­lin­ką, ta­čiau tą ry­tą bu­vau siau­bin­gai pik­tas. Ne­gi da­bar dėl šio pi­ke­to ne­pa­tek­siu į te­le­vi­zi­jos bokš­tą? Juk ne­si­trenk­siu dar kar­tą į pa­sau­lio kraš­tą, kad pa­žvelg­čiau į Ok­lan­dą iš vir­šaus. Vil­tin­gai žvel­giau į po­li­ci­nin­kus, šie švel­nūs ir man­da­gūs iki ne­ga­lė­ji­mo ne tik to­dėl, kad ne­vai­kė pro­tes­tuo­to­jų, bet ir sten­gė­si, ne­duok­die, jų ne­už­gau­ti.

Avys kelyje nieko nestebina.

Vis dėl­to man nu­si­šyp­so­jo sėk­mė ir ne­tru­kus po­li­ci­ja su pi­ke­tuo­to­jais su­si­ta­rė. Bu­vo at­lais­vin­tas siau­ras ta­kas į vieš­bu­tį ir pa­ten­kin­tas pa­ki­lau į te­le­vi­zi­jos bokš­tą. Pa­ki­li­mas kai­na­vo 17 eu­rų, ta­čiau vaiz­das iš jo at­pir­ko ne tik kai­ną, bet ir ne­ri­mą, pa­tir­tą lau­kiant.

Šiek tiek krim­tau­si, kad Ok­lan­dui ga­liu skir­ti tik dvi die­nas, nes tu­riu skris­ti į Pie­ti­nę sa­lą, ta­čiau, Ug­niaus ma­ny­mu, dvie­jų die­nų ti­krai už­ten­ka pa­ma­ty­ti įdo­miau­sias mies­to vie­te­les. Vi­sų siū­lo­mų pra­mo­gų mies­te, ži­no­ma, per tiek lai­ko pa­tir­ti ne­pa­vyks, bet Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja ir nė­ra ta ša­lis, į ku­rią at­vy­kęs leis­tum lai­ką mies­te. Tai uni­ka­lios gam­tos kraš­tas, to­dėl, anot jo, mies­tuo­se už­si­bū­ti ne­ver­ta, nes pra­mo­gos vi­sa­me pa­sau­ly­je pa­na­šios.

Ke­liau­ti vie­nam nuobodu

Arrow town - aukso ieškotojų kaimelis. Dabar jis visas virtęs muziejumi.

Ne­il­gai tru­kęs vėl sku­bė­jau at­gal į Ok­lan­do oro uos­tą, iš ku­rio skri­dau į Pie­ti­nės sa­los džiaugs­mo ir pra­mo­gų sos­ti­nę – Kvins­tau­ną. Čia ma­nęs tu­ri lauk­ti lai­ko pa­ti­krin­ti ir pa­ti­ki­mi bend­ra­ke­lei­viai – ma­no bro­lis ir ma­ma, at­skri­dę į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją kiek anks­čiau. To­liau ty­ri­nė­si­me Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją kar­tu.

La­bai tuo džiau­giuo­si, nes ke­tu­rias par­as ke­liau­ti vie­nam ne­bu­vo la­bai links­ma. Ži­nau, kad ki­tiems ke­liau­to­jams la­biau pri­im­ti­na vie­nu­ma, ta­čiau aš ne to­kio su­kir­pi­mo. Man la­bai sma­gu tu­rė­ti su kuo da­ly­tis įspū­džiais ir pa­tir­ti nuo­ty­kius kar­tu.

Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je ke­liau­ti pa­to­gu. Trau­ki­nių ne­daug, ta­čiau au­to­bu­sų tink­las pla­tus. Ke­liai ge­ri ir ly­gūs, o au­to­bu­sai pa­to­gūs ir grei­ti. Bi­lie­tų kai­nos nė­ra la­bai že­mos, ta­čiau kai ku­rie ve­žė­jai siū­lo ga­na pa­trauk­lią kai­ną per­kant bi­lie­tus iš anks­to. Ga­li net įvyk­ti toks ste­buk­las ir ra­si­te bi­lie­tų, kai­nuo­jan­čių vos vie­ną do­le­rį.

Vis­gi po­pu­lia­riau­sia ke­liau­ti lėk­tu­vais. Jų pri­va­lu­mas – tau­po­mas lai­kas, nes at­stu­mai ša­ly­je ne­men­ki, o vie­ti­nių skry­džių kai­nos daž­nai bū­na ne­ką aukš­tes­nės nei au­to­bu­sų. To­dėl skry­džių ša­lies vi­du­je marš­ru­tai daž­niau­siai bū­na už­pil­dy­ti.

Ka­dan­gi ma­no tvar­ka­raš­tis bu­vo ga­na glaus­tas, ke­liau­ti au­to­bu­sais nė ne­si­ren­giau. Pa­si­rin­kau tris vie­ti­nius skry­džius ir ke­lio­nes nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu.

Pra­mo­gau­ti ga­na brangu

Ok­lan­do oro uos­to vi­di­nių skry­džių ter­mi­na­le pa­si­ju­tau, tar­si lai­ku grį­žęs bent jau pen­kio­li­ka me­tų at­gal. Oro uos­to ap­sau­ga bu­vo to­kia mi­ni­ma­li, kad at­ro­dė, jog Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos ne­pa­sie­kia nū­die­nos pa­sau­lio ak­tua­li­jos. Tu­rė­jau bu­te­lį van­dens, bet aps­nū­dęs ap­sau­gi­nin­kas tik nu­mo­jo į jį ran­ka. Dar vie­nas gal­vos ne­kvar­ši­ni­mo pa­vyz­džių nu­ti­ko li­pant į lėk­tu­vą. Mer­gi­na tik nu­skai­tė įlai­pi­ni­mo ta­lo­ną ir net ne­pa­ti­kri­no ma­no do­ku­men­tų.

Laivas Vakatipu ežere. Prie jo yra įsikūręs pramogų ir linksmybių miestas Kvinstaunas.

Pie­ti­nės sa­los pra­mo­gų ir links­my­bių sos­ti­nė Kvins­tau­nas įsi­kū­ręs prie Va­ka­ti­pu eže­ro. Mies­te yra apie 13 tūkst. gy­ven­to­jų. Ta­čiau ne jų skai­čius nu­sa­ko es­mę. Re­gio­nas siū­lo net 220 tu­ris­ti­nių už­siė­mi­mų, to­dėl at­vy­kus į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją su­nku ap­siei­ti be Kvins­tau­no. Ir ne­pa­tar­ti­na ap­siei­ti.

Sa­ky­da­mas – links­my­bių mies­tas, tu­riu gal­vo­je ne tai, ką pa­pras­tai su­pran­ta­me kaip links­my­bę. Ne­kal­bu apie ba­rus, klu­bus ir res­to­ra­nus. Ži­no­ma, to gė­rio ir čia už­tek­ti­nai, ta­čiau Kvins­tau­ne links­my­bės su­vo­kia­mos kaip ak­ty­vaus spor­to pra­mo­gos, to­kios kaip van­dens mo­to­cik­lai, par­as­par­niai, šo­ki­nė­ji­mas ly­nu, par­ašiu­tai, ried­len­tės, snieg­len­tės, ko­pi­mas į kal­nus, kal­nų dvi­ra­čiai ir pa­na­šios pra­mo­gos gam­to­je.

Atokvėpis prie Vakatipu ežero.

Veik­ti čia vi­sa­da bus ką, ta­čiau yra vie­na są­ly­ga – tu­rė­ki­te daug pi­ni­gų: to­kių pra­mo­gų kai­nos čia di­de­lės. Pa­vyz­džiui, dvi­de­šim­ties mi­nu­čių pa­skrai­dy­mas sraig­tas­par­niu kai­nuos apie 150 eu­rų. Vie­na ne­kal­čiau­sių pra­mo­gų – kel­tu­vais pa­si­kel­ti į Kvins­tau­no kal­ną at­siei­na apie 30 eu­rų. Al­ter­na­ty­va ga­lė­tų bū­ti pa­žy­mė­tais ta­ke­liais va­lan­dos truk­mės ko­pi­mas pės­čio­mis ir tiek pat at­gal. Kopk ne­mo­ka­mai į svei­ka­tą – ir su­tau­py­si, ir pa­si­mankš­tin­si, ir įspū­džių pa­tir­si. Tik rei­kia spė­ti grįž­ti, iki nu­si­leis sau­lė, nes su­te­mus ne­ra­si­te kal­nų ke­liu­ko atgl, nors ir ma­ty­si­te apa­čio­je švie­čian­tį ir gar­siai gro­jan­tį va­ka­ri­nį Kvins­tau­ną. Teks nak­vo­ti kal­nuo­se ti­kin­tis, kad gy­va­tės nak­ti­mis mie­ga.

Nuo Kvins­tau­no kal­no ga­li­ma nu­si­leis­ti ir dvi­ra­čiais. Man tai pa­si­ro­dė vi­siš­ka bep­ro­ty­bė. Dvi­ra­ti­nin­kai pa­si­lei­džia že­myn siau­rais ser­pan­ti­nais ir nar­do tarp me­džių be­ke­lė­mis di­de­liu grei­čiu. Kad nu­si­suk­tum spran­dą, te­rei­kia vie­no ne­tiks­laus ju­de­siu­ko.

Naujosios Zelandijos keliais patogu važinėti nuomotu automobiliu.

Tai­gi, spal­vo­ta­me nuo at­os­to­gau­to­jų Kvins­tau­no oro uos­te ma­ne su­tin­ka bū­si­mi bend­ra­ke­lei­viai Vy­tau­tas ir Si­gu­tė. Iš­kart ieš­ko­me au­to­mo­bi­lio. Tai, pa­si­ro­do, ne taip leng­va, kaip no­rė­tų­si, nes Kvins­tau­no oro uos­tas sau­sa­kim­šas ne šiaip sau. Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je pra­si­de­da Ve­ly­kų šven­tė ir šiau­rie­čiai ma­siš­kai trau­kia į Pie­tų sa­lą il­sė­tis. Poil­siau­ja jie ne pas gi­mi­nes ar drau­gus, o nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lius ir pa­to­giai va­ži­nė­ja po įspū­din­giau­sius sa­los kam­pe­lius. Nak­vo­ja vieš­bu­čiuo­se. Per Ve­ly­kų at­os­to­gas Pie­ti­nės sa­los gy­ven­to­jų pa­dau­gė­ja be­ne dvi­gu­bai.

Jei jau at­vy­ko­me to­kiu me­tu, tą pa­tį da­ry­si­me ir mes. Nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu trauk­si­me gė­rė­tis įspū­din­ga gam­ta gar­sė­jan­čia Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pie­ti­ne da­li­mi...

Keliaujame Pietinėje Zelandijoje.

....

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami