Naujųjų metų į ... Paryžių, Londoną, Berlyną ar Romą

Goda AMBRAZAS g.ambrazas@lzinios.lt 2013-12-28 06:00
Goda AMBRAZAS
g.ambrazas@lzinios.lt
2013-12-28 06:00
Eifelio bokštas per šventes išpuošiamas kaip eglutė.
Nors sos­ti­nės Ka­ted­ros aikš­tė­je esan­ti nau­ja­me­tė eg­lu­tė pri­pa­žin­ta vie­na iš de­šim­ties gra­žiau­sių pa­sau­ly­je, šiais leng­vo "ak­ci­nio" su­si­sie­ki­mo pi­gio­mis oro li­ni­jo­mis lai­kais Nau­juo­sius me­tus sma­giai ga­li­ma su­tik­ti bet ku­rio­je Eu­ro­pos sos­ti­nė­je.

Ra­miai ir jau­kiai at­šven­tę Kū­čias ir Ka­lė­das su sa­vo šei­ma, tu­ri­me tei­sę Nau­juo­sius su­tik­ti tran­kiai. Ir ne­bū­ti­nai na­mie. LŽ pa­si­dai­rė, ko­kias at­rak­ci­jas per Nau­juo­sius siū­lo kai ku­rios Eu­ro­pos sos­ti­nės. Tad ko­dėl ne­pri­si­dė­jus prie šven­ti­nės mi­nios Par­yžiaus Eli­zie­jaus lau­kuo­se, ne­paaik­čio­jus ste­bint įspū­din­gus fe­jer­ver­kus Lon­do­ne, Tem­zės upės pa­kran­tė­je, ne­gurkš­te­lė­jus karš­to vy­no Ber­ly­ne prie Bran­den­bur­go var­tų ar ne­pa­ra­ga­vus šven­ti­nių nau­ja­me­čių ska­nės­tų Ro­mos Šven­to­jo Pe­tro aikš­tė­je?

Par­yžiaus vilionės

Pra­ncū­zi­jos sos­ti­nė­je nau­ja­me­tis lin­kė­ji­mas Bon­ne An­nee - lai­min­gų Nau­jų­jų me­tų - vi­sa­da ly­di­mas bi­ses - trum­pų pa­kšte­lė­ji­mų į abu skruos­tus. Pra­ncū­zai lai­mės at­ei­nan­čiais me­tais vie­nas ki­tam lin­ki vi­są sau­sio mė­ne­sį, daž­nai bu­čiuo­ja­si taip pat iš­ti­sas tris­de­šimt die­nų po sau­sio 1-osios. Šam­pa­nas ar­ba pu­to­jan­tis bal­ta­sis vy­nas - pri­va­lo­ma šven­tės de­ta­lė, ta­čiau Par­yžiu­je per Nau­juo­sius me­tus taip pat ge­ria­mas vin chaud - karš­tas rau­do­na­sis vy­nas, taip pat sid­ras. Dar vie­nas da­ly­kas, be ku­rio pra­ncū­zai ne­įsi­vaiz­duo­ja nau­ja­me­tės nak­ties links­my­bių, - pa­pil­lo­tes - šo­ko­la­di­niai ar ki­ti sal­dė­siai, įvy­nio­ti į traš­kų fo­li­jos po­pie­rė­lį, sa­vi­tai iš­kar­py­tais ga­liu­kais. Įsi­gy­ti jų ga­li­ma vi­suo­se pre­ky­bos cen­truo­se ir ma­žo­se par­duo­tu­vė­lė­se.

Pa­sta­rai­siais me­tais Par­yžiu­je per Nau­jų­jų me­tų su­tik­tu­ves ne­ren­gia­mi ofi­cia­lūs fe­jer­ver­kai. Ta­čiau pri­va­čiai daž­nas pra­ncū­zas pa­si­rū­pi­na fe­jer­ver­kų at­sar­ga ir triukš­min­gai juos lei­džia į orą nau­ja­me­tę nak­tį. Pa­grin­di­nė par­yžie­čių ir šven­čian­čių tu­ris­tų Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mo vie­ta - Eli­zie­jaus lau­kai. Čia prie Trium­fo ar­kos ir pa­čio­je gat­vė­je švęs­ti su­si­ren­ka to­kios mi­nios žmo­nių, kad klaus­tro­fo­bi­jos ka­muo­ja­mam pi­lie­čiui ga­li kil­ti prob­le­mų. Nors ofi­cia­liai užd­raus­ta at­si­neš­ti į šven­tę bu­te­lius šam­pa­no, ne­klus­nūs pra­ncū­zai daž­niau­siai spjau­na į šį drau­di­mą ir ne tik ge­ria, bet ir lais­to­si šiuo tau­riu gė­ri­mu. Įsta­ty­mui pa­klūs­tan­tiems ir ne­tu­rin­tiems šam­pa­no pi­lie­čiams tau­rę jo įsi­gy­ti ga­li­ma dau­gy­bė­je Eli­zie­jaus lau­kuo­se vei­kian­čių ka­vi­nu­kių.

Ra­mes­nis pa­si­rin­ki­mas bū­tų Mon­mar­tre esan­čios Švč. Jė­zaus šir­dies ba­zi­li­kos aikš­tė. Čia Nau­jie­ji me­tai taip pat šven­čia­mi la­bai links­mai, ta­čiau at­mos­fe­ra ge­ro­kai ra­mes­nė. Ir iš Eli­zie­jaus lau­kų, ir iš Mon­mar­tro pui­kiai ma­ty­ti Ei­fe­lio bokš­tas, šven­čių lai­ko­tar­piu įspū­din­gai apš­vies­tas. Pi­ni­gin­giems pi­lie­čiams siū­lo­mas įspū­din­gas nau­ja­me­tis krui­zas Se­nos upe, kur jus ne tik pra­pluk­dys pro vi­sas gra­žiau­sias Par­yžiaus vie­tas, bet ir pa­vai­šins gur­ma­niš­ku mais­tu bei pa­siū­lys šam­pa­no.

Lon­do­no par­adas ir fejerverkai

Londone rengiamus naujamečius fejerverkus tiesiogiai transliuoja BBC.

Jei­gu per Nau­juo­sius lan­ky­si­te gi­mi­nes Lon­do­ne ar tie­siog nu­lėk­si­te į Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nę pa­siaus­ti, ne­si­ten­kin­ki­te va­ka­ro šven­tės da­li­mi prie "Lon­do­no akies" - mies­to sim­bo­liu ta­pu­sio apž­val­gos ra­to Tem­zės upės pa­kran­tė­je. Bri­tai tu­ri se­nas ir įspū­din­gų par­adų ren­gi­mo tra­di­ci­jas. Šiais me­tais jau 28 kar­tą ren­gia­mas Lon­do­no nau­ja­me­tis die­nos par­adas pra­si­dės 12 val. Pi­ka­di­ly­je ir fi­ni­šuos 13.15 val. Par­la­men­to aikš­tė­je prie Di­džio­jo Be­no. Šven­ti­nės ei­ty­nės, ku­rio­se da­ly­vau­ja per 10 tūkst. bri­tų ir sve­čių iš vi­so pa­sau­lio, pra­si­de­da prie "Ritz" vieš­bu­čio Pi­ka­di­ly­je, žy­giuo­ja Re­gen­to gat­ve, pro Tra­fal­ga­ro aikš­tę Vait­ho­lo gat­ve iki Vest­mins­te­rio Par­la­men­to aikš­tės. Šo­kė­jai, akro­ba­tai, or­kes­trai, ak­to­riai - spal­vin­ga mi­nia su­ku­ria ne­pa­kar­to­ja­mą šven­ti­nę nuo­tai­ką, ku­ri ne­ap­lei­džia iki pat va­ka­ro, kai pra­si­de­da di­džio­ji fe­jer­ver­kų mis­te­ri­ja.

Vi­dur­nak­tį, po sim­bo­li­nių Di­džio­jo Be­no dvy­li­kos dū­žių, Lon­do­no pa­dan­gę su­dre­bi­na įsta­būs fe­jer­ver­kai. Bri­tai čia ne­tau­po - šau­do be­ga­li­nes spal­vo­tas sal­ves pa­gal mu­zi­ką, apž­val­gos ra­tas "Lon­do­no akis" nu­švin­ta įvai­riau­sio­mis iliu­mi­na­ci­jo­mis. Triukš­min­ga ir spal­vin­ga fe­je­ri­ja trun­ka 45 mi­nu­tes, tie­sio­giai gro­ja įvai­rūs gar­sūs di­džė­jai. Tie­sa, pa­sku­ti­nę mi­nu­tę prieš Nau­juo­sius į apž­val­gos aikš­te­les ne­pa­tek­si­te, jos už­da­ro­mos pu­sę vie­nuo­lik­tos va­ka­ro, to­dėl rei­kia at­ei­ti iš anks­to. Tiems, ku­rie ven­gia di­de­lės mi­nios, - pla­nuo­ja­ma, kad Lon­do­no fe­jer­ver­kų su­si­rinks žiū­rė­ti 250 tūkst. žmo­nių - tie­sio­gi­nę Nau­jų­jų me­tų fe­jer­ver­kų trans­lia­ci­ją ga­ran­tuo­ja BBC te­le­vi­zi­ja. Ap­tin­gu­sie­ji ją ga­li ste­bė­ti na­mie, prie šven­ti­nio sta­lo su "Guin­ness" alaus bo­ka­lu.

Ro­ma, mais­tas, vynas

Senasis Koliziejus Romoje per Naujuosius metus sušvinta ryškiomis spalvomis.

Ita­li­jo­je, Ro­mo­je, Nau­jų­jų me­tų nak­tis va­di­na­ma La Fes­ta di San Sil­ves­tro. Šven­čia vi­sas mies­tas ir ga­ly­bė tu­ris­tų, to­dėl vie­nos pa­grin­di­nės aikš­tės ar ki­to­kios vie­tos nė­ra - fies­ta vyks­ta vi­sa­me Am­ži­na­ja­me mies­te. Ga­li­ma rink­tis kul­ti­nes ta­pu­sias Ro­mos vie­tas: Ko­li­zie­jų, Is­pa­ni­jos aikš­tę ir gar­siuo­sius Is­pa­ni­jos laip­tus, Na­vo­nos aikš­tę ar­ba Šven­to­jo Pe­tro aikš­tę.

Jei­gu nu­tar­si­te Nau­juo­sius su­tik­ti ar­čiau Die­vo - Va­ti­ka­ne, Šven­to­jo Pe­tro aikš­tė­je, čia ti­krai ra­si­te daug links­my­bių - kon­cer­tuo­jan­čių ti­kro gar­so mu­zi­kos an­samb­lių, tra­di­ci­nį ita­lų mais­tą tie­siog gat­vė­je ruo­šian­čių vi­rė­jų, ku­rie leis ir pa­tiems ką nors pa­ga­min­ti.

Vie­na ro­mie­čių la­biau­siai mėgs­ta­mų Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mo vie­tų - Tau­tos aikš­tė (Piaz­za del Po­po­lo). Mi­nios vie­ti­nių ir sve­čių čia su­si­ren­ka skai­čiuo­ti pa­sku­ti­nių se­nų­jų me­tų se­kun­džių, klau­so­si ro­ko ir kla­si­ki­nės mu­zi­kos at­li­kė­jų, šo­ka ir ste­bi kva­pą gniau­žian­čius fe­jer­ver­kus vi­dur­nak­tį.

Prie Ko­li­zie­jaus, Via dei Fo­ri Im­pe­ria­li gat­vė­je links­my­bės ir kon­cer­tai pra­si­de­da nuo 22 val., o vi­dur­nak­tį dan­gų virš šio an­ti­kos sta­ti­nio, ku­ria­me jo di­dy­bės lai­kais til­po 60 tūkst. žiū­ro­vų, nu­švie­čia įspū­din­gos fe­jer­ver­kų sal­vės. Jei­gu ne­si­no­ri švęs­ti tie­siog gat­vė­je prie Ko­li­zie­jaus, ga­li­ma rink­tis vie­ną iš dau­ge­lio ša­lia jo esan­čių res­to­ra­nė­lių. Per Nau­juo­sius me­tus šei­mi­nin­kai sve­čiams siū­lo itin daug pra­mo­gų, nuo­sta­baus mais­to ir net ne­mo­ka­mą tau­rę ar dvi vy­no.

Berlyne prie Brandenburgo vartų vyksta vienas didžiausių naujamečių vakarėlių.

Ber­ly­no didybė

Vo­kie­čiai vi­sais lai­kais mo­kė­jo reng­ti įspū­din­gas šven­tes. Ne iš­im­tis - nau­ja­me­tis va­ka­ras ir nak­tis prie Bran­den­bur­go var­tų - Ber­ly­no šir­dies ir sim­bo­lio. Čia links­min­tis ir drau­ge skai­čiuo­ti pa­sku­ti­nių be­si­bai­gian­čių me­tų se­kun­džių su­si­ren­ka dau­giau nei mi­li­jo­nas žmo­nių. Mil­ži­niš­kas va­ka­rė­lis vyks­ta Tier­gar­ten in Stras­se des 17. Ju­ni - gat­vė­je tarp Bran­den­bur­go var­tų ir Per­ga­lės ko­lo­nos. Dau­giau nei du ki­lo­me­trai sce­nų įvai­riems kon­cer­tams ir pa­si­ro­dy­mams, links­my­bių pa­la­pi­nės, švie­sos ir la­ze­rių šou ir, ži­no­ma, gau­sy­bė mais­to ir gė­ri­mų par­da­vė­jų. Vi­dur­nak­tį - vie­nas di­džiau­sių Eu­ro­po­je fe­jer­ver­kų šou.

Di­džio­jo­je sce­no­je iki par­yčių vyks­ta pa­sau­li­nio gar­so žvaigž­džių kon­cer­tai. Prie Bran­den­bur­go var­tų per ke­le­rius pra­ėju­sius me­tus kon­cer­ta­vo to­kie pa­pu­lia­riau­si pa­sau­lio at­li­kė­jai kaip "Per Shop Boys", Bo­nie Ty­ler, "The Scor­pions" ir dau­ge­lis ki­tų. Įėji­mas į šven­ti­nę zo­ną ne­mo­ka­mas, ta­čiau lan­ky­to­jai kruopš­čiai ti­kri­na­mi, ar ne­įsi­ne­ša drau­džia­mų daik­tų - fe­jer­ver­kų, stik­li­nių bu­te­lių ir aš­trių daik­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
APKALTA  193.9.230.100 2013-12-29 20:00:12
DĖL SNORO AFEROS PLĖŠIKĖI D.GRYBAUSKAITĖI APKALTĄ IR Į KALĖJIMĄ!
3 0  Netinkamas komentaras
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami