Nė valandėlės „atpūtos“ kaimynų Rygoje

Mindaugas KLUSAS mklusas@lzinios.lt 2014-08-22 06:00
Mindaugas KLUSAS
mklusas@lzinios.lt
2014-08-22 06:00
Sausį tūkstančiai latvių sustoję į gyvą grandinę pernešė senosios Nacionalinės bibliotekos knygas į naująją. Rūtos Vėželytės ir Mindaugo Kluso (LŽ) nuotraukos
Skry­džių bend­ro­vės „air­Bal­tic“ lėk­tu­vu nu­tū­pę Ry­gos oro uos­te iš­kart dai­rė­mės Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės ženk­lų. Ir lau­kia­mo­jo­je sa­lė­je pers­kai­tė­me: „Ei­ro­pas kul­tū­ras gal­vas­pilsē­ta.“ Va­di­na­si, „viss la­bi“, mies­tų ne­su­pai­nio­jo­me.

Ke­tu­ri žur­na­lis­tai iš Lie­tu­vos kvie­čia­mi nu­švies­ti Ry­gos rek­la­mos kam­pa­ni­jos „Ce­leb­ri­ty couch“. Jos es­mė to­kia: lo­te­ri­ją lai­mė­ję už­sie­nie­čiai pra­leis ne­mo­ka­mą ru­dens sa­vait­ga­lį su vie­na iš še­šių Lat­vi­jos įžy­my­bių. Gy­vens žvaigž­dės na­muo­se, pa­ma­tys mies­tą iš jos pers­pek­ty­vos.

Vos spė­ję nu­žvelg­ti sa­ve „As­tor Ri­ga Ho­tel“ veid­ro­džiuo­se, bu­vo­me pa­ly­dė­ti į kam­pa­ni­jos star­to aikš­te­lę – „Tri­jų vi­rė­jų“ res­to­ra­ną. Čia jau šur­mu­lia­vo ko­le­gos žur­na­lis­tai iš Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Vo­kie­ti­jos ir Len­ki­jos. Su­kio­jo­si ir lat­vių gar­se­ny­bės – ma­dos tink­la­raš­ti­nin­kė Ag­ne­sė Klei­na, vir­tu­vės še­fas Mar­ti­nis Sir­ma­jis, di­džė­jus DJ Ar­tū­ras Med­nis, ma­žo­jo ve­lod­ro­mo pa­sau­lio čem­pio­nas To­mas Als­ber­gas. Trū­ko tik bu­vu­sio Lat­vi­jos prem­je­ro, ke­liau­to­jo Ma­rio Gai­lio ir gru­pės „Ins­tru­men­ti“ na­rių – Ship­si ir Reyn­si. Ta­čiau tai ne­suk­liu­dė pra­dė­ti pa­žin­tį.

Ži­niask­lai­di­nin­kų vieš­na­gės prog­ra­ma bu­vo su­da­ry­ta taip, jog ga­lė­jai pa­ti­kė­ti iliu­zi­ja, kad jau ta­pai „Ce­leb­ri­ty couch“ nu­ga­lė­to­ju. Ir sė­di sau ant ka­na­pos su įžy­my­be. Vis dėl­to re­por­ta­žą iš dvi die­nas tru­ku­sių Ry­gos pa­si­vaikš­čio­ji­mų rei­kė­tų skai­ty­ti kaip de­di­ka­ci­ją mies­tui, lan­ky­ti­noms jo vie­toms.

Agnesė Kleina stumdama dviratį paspirtuką vedė mus į Europos hipsterių sostine laikomą Rygą.

„Lit­hua­nia“, „Lufthansa“

Pir­mo­ji sve­čiais pa­si­rū­pi­no A. Klei­na. Stum­da­ma dvi­ra­tį pa­spir­tu­ką ji ve­dė mus į Eu­ro­pos hips­te­rių sos­ti­ne lai­ko­mą Ry­gą. Ap­si­lan­kė­me par­duo­tu­vė­je „P.“ („Pa­vil­jons“). Jo­je ga­li­ma įsi­gy­ti Lat­vi­jos di­zai­ne­rių dra­bu­žių, dir­bi­nių, pa­puo­ša­lų.

Pro Lais­vės pa­mink­lą ir Esp­la­na­dą, kir­tę Mies­to ka­na­lą pa­trau­kė­me į se­na­mies­tį. Ho­ri­zon­ta­lę kei­tė ver­ti­ka­lė – „na­ci­jų“ lif­tu ki­lo­me į Šv. Pe­tro baž­ny­čios bokš­tą. Pa­žvel­gė­me į Ry­gą, tai­syk­lin­gai pa­da­ly­tą gro­tuo­tos re­gyk­los vir­bų.

Va­ka­re pri­glau­dė ki­ta žy­mi se­na­mies­čio vie­ta – res­to­ra­nas „Kal­ķu var­ti“ ir ja­me be­si­su­kan­tis cha­riz­ma­tiš­ka­sis vir­tu­vės še­fas Rai­mon­das Zom­me­ris. Ne­ga­liu do­rai nu­pa­sa­ko­ti, kaip at­ro­dė jo pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai. Ži­nau vie­na – bu­vo ti­krai ska­nu, „garšī­gi“. Pa­me­nu, pra­dė­jo­me braš­kių jo­gur­tu, pa­skui plū­do po­mi­do­rų emo­ci­jos, bur­no­je sprag­sė­jo ag­ras­tų šer­be­tas, krū­ti­nė­lę lėkš­tė­je par­odė an­tis. Žu­vis pa­tiek­ta me­džio to­šy­je, de­ser­tas val­gy­tas iš por­ce­lia­ni­nės skry­bė­lai­tės.

R. Zom­me­ris į pre­ky­bą iš­lei­do sa­vos re­cep­tū­ros alų („Zom­mer‘s bear“). Sa­ko, jo ga­li­ma įsi­gy­ti Lat­vi­jos "Ri­mi". Ką gi, jei ant sta­lų pa­si­ro­do alus, ne­ga­li ne­pa­lin­kė­ti lat­viš­kos svei­ka­tos: „Priekā!“

Su mer­gi­no­mis iš Ry­gos tu­riz­mo plė­tros biu­ro pri­si­mi­nė­me Na­mei­šį, Min­dau­gą, „zir­ga gal­va“. Su­ži­no­jo­me, jog ang­liš­ką žo­dį „Lit­hua­nia“ už­sie­nie­čių są­mo­nė­je pui­kiai pa­kei­čia ir mū­sų kraš­tą de­ra­mai rek­la­muo­ja vo­kie­čių oro bend­ro­vė „Luft­han­sa“. (Ma­tyt, ne vel­tui ke­li drą­sios ša­lies vy­ru­kai siū­lė keis­ti Lie­tu­vos pa­va­di­ni­mą.) Iš­gir­do­me, kad es­tai ma­no, esą lat­viai tu­ri še­šis ko­jos pirš­tus. Ai, gal ne prie val­gio...

"Breinstormų" lyderio Renaro Kauperio sūnų Edgaro ir Emilio grupė pradėjo muzikavimo namų aplinkoje projektą „Sofar Sounds Rīga“.

Premjera

Nė­ra nie­ko ro­man­tiš­kes­nio, kaip aps­vai­gus nuo dė­me­sio ir vai­šių iš­ei­ti į ne­pa­žįs­ta­mą mies­tą, ženg­ti tam­sė­jan­čio­mis gat­vė­mis, smuk­ti į ne­ži­no­mo na­mo laip­ti­nę (ir dar iš kie­mo pu­sės), įvi­jais laip­tais pa­siek­ti tre­čią aukš­tą, at­si­dur­ti bu­te aukš­to­mis lu­bo­mis, kur vyks­ta kon­cer­tas, ir su­ži­no­ti, jog tai – „Car­ni­val Youth“, "breins­tor­mų" ly­de­rio Re­na­ro Kau­pe­rio sū­nų Ed­ga­ro ir Emi­lio gru­pė.

Pa­tai­kė­me į vi­siš­ką Ry­gos prem­je­rą – lat­viai tą va­ka­rą pra­dė­jo mu­zi­ka­vi­mo na­mų ap­lin­ko­je pro­jek­tą „So­far Sounds Rīga“. Be­je, pa­si­sė­mę pa­tir­ties iš Vil­niaus ir Ta­li­no.

Šie­met EP al­bu­mą „Ne­ver Ha­ve Enough“ iš­lei­du­si gru­pė „Car­ni­val Youth“ – pa­ly­gin­ti nau­jas var­das lat­vių mu­zi­kos sce­no­je, ta­čiau kraš­tie­čiai pa­išo jo at­ei­tį itin švie­sio­mis spal­vo­mis.

Jei rei­kia tęsinio

Prieš akis vi­sa nak­tis. To­dėl ver­ta ap­lan­ky­ti Ry­gos ka­ted­ros pa­pė­dė­je šur­mu­liuo­jan­čią „Ku­bą“. Čia ais­trin­gai su­ka­si sal­sos mė­gė­jai. Ve­ran­do­je jau­ni­mė­lis žai­džia lat­viš­ką bi­liar­dą „No­vuss“. Į mu­zi­ki­nį au­di­nį di­džė­jus vis daž­niau sprau­džia "pop­so" hi­tų, tad apie vi­dur­nak­tį sal­sai lie­ka tik tru­pi­niai. Šo­kio en­tu­zias­tai nie­ki­na­mai dirs­čio­ja į ki­to­kios mu­zi­kos pri­vi­lio­tus nak­ti­nė­to­jus. Bū­tų me­tas ke­liau­ti į vieš­bu­tį, ta­čiau ne­ti­kė­tai ga­lus­ta­lė­je iš­dygs­ta di­džė­jus A. Med­nis ir siū­lo­si par­ody­ti dau­giau Ry­gos var­do ver­tų užu­te­kių.

Vi­so­mis mies­to tak­si ir leng­vo­sio­mis pa­ju­dė­jo­me į Mo­kyk­los gat­vę (Sko­las ie­la 15), kur ty­lo­je sken­di „Ka­ņe­pes kul­tū­ras centrs“ (KKC). Ka­na­pių? Sa­ko­ma, va­ka­rais prie cen­tro tvo­re­lės "pri­si­ri­ša" dau­giau dvi­ra­čių, nei yra lan­ky­to­jų. Šie ypač ver­ti­na ra­mų bend­ra­vi­mą, to­dėl pa­tek­ti į vi­dų ne taip pa­pras­ta.

Mums skir­tą nak­tį KKC in­ter­je­rai ir ke­lios blyš­kia­vei­dės lan­ky­to­jos, su­rė­mu­sios gal­vas virš sta­lo, pri­mi­nė... ban­kru­ta­vu­sį De­troi­tą. Jei Ji­mas Jar­mus­chas su­ma­ny­tų fil­muo­ti „Iš­gy­vens tik my­lin­tys“ tę­si­nį, tai rei­kė­tų da­ry­ti bū­tent čia.

Gre­ta, Lačp­lė­sio gat­vė­je, vei­kia ve­ge­ta­rų ka­vi­nė „Miit“. Dar vie­na mėgs­ta­ma Ry­gos jau­ni­mo vie­ta. Jos is­to­ri­ja pra­si­dė­jo nuo dvi­ra­čių tai­syk­los. Už­da­ra­me kie­me su te­ra­sa, nie­kam ne­trik­dy­da­ma mie­go, sklin­da mu­zi­ka. Ko­šia­mi žvar­bo­ko vė­jo su lat­vių bi­čiu­liais ap­ta­rė­me, ką mums vi­siems su­ne­šė pra­ėju­si die­na. O ji pra­ėjo jau se­niai – prieš ke­tu­rias pen­kias va­lan­das.

Skanumėlis!

Ežiu­kas rūke

Jo­kio poil­sio, jo­kios „at­pū­tos“ – prie Dau­gu­vos ki­tas auš­ta jau ry­tas... Jis pri­klau­so „Tri­jų vi­rė­jų“ („3 pa­vāru res­torāns“) še­fui M. Sir­ma­jui ir Cen­tri­niam Ry­gos tur­gui. Tai – mėgs­ta­miau­sia jo vie­ta. Lat­vis ve­džio­jo žur­na­lis­tus tarp mė­sos, žu­vų, pie­no, dar­žo­vių ir vai­sių pre­kys­ta­lių. Ste­biuo­si ko­dėl. Gal Va­ka­ruo­se to ne­bė­ra? Štai suo­mės su olan­dė­mis vaikš­to iš­si­žio­ju­sios, gau­do kiek­vie­ną vi­rė­jo žo­dį, vis mar­gi­na už­ra­ši­nes.

Dė­me­sį pa­trau­kė šva­ra, tvar­ka ir pa­ly­gin­ti švie­sūs par­da­vė­jų vei­dai. Man, per­kan­čiam Za­na­vy­kų tur­gu­je Kau­ne, jie di­de­lio įspū­džio ne­da­rė. Ta­čiau Vil­niaus Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tę ma­čiu­sias akis ap­trau­kė nuo­sta­ba.

Su­do­mi­no šerkš­nu spin­din­čios uo­gos – nei braš­kės, nei avie­tės. „La­bai il­gas ir su­nkus jų pa­va­di­ni­mas, – po­ri­no lat­vių so­die­tė, – mes jas va­di­na­me „e­žiu­kas rū­ke“. Juk tai že­muo­gi­nės avie­tės, ne ki­taip.

Par­odęs iš­mo­nę „Tri­juo­se vi­rė­juo­se“, pa­si­so­ti­nu­sius žur­na­lis­tus Mar­ti­nis pa­ly­dė­jo pas ko­le­gas į „Tri­jų pei­lių“ res­to­ra­ną („3 na­ži res­torāns“). Vo­kie­tes kiek su­glu­mi­no jo pa­va­di­ni­mas. Čia prog­ra­ma kar­to­jo­si – už­kan­dė­lė, pir­ma­sis, an­tra­sis, tre­čia­sis ir de­ser­tas. Pa­ma­žu bū­re­lis tir­po, at­sis­vei­ki­nan­čių­jų lau­kė oro uos­to var­tai.

Be mi­li­jo­nų į orą

Mums li­ko ke­lios Ry­gos va­lan­dos, tad kaip jo­mis ne­pa­si­nau­do­si? Į pa­gal­bą vėl at­ėjo A. Med­nis. Sa­vo nau­juo­ju dvi­du­riu „Hyun­dai“ per­kė­lė mus į ki­tą Dau­gu­vos kran­tą, Švie­sos rū­mus ("Gais­mas pils").

Bū­tent čia pra­si­dė­jo Ry­gos – Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nės me­tai. Sau­sį spau­džiant spei­gui tūks­tan­čiai lat­vių su­sto­ję į gy­vą gran­di­nę per­ne­šė se­no­sios Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos kny­gas į nau­ją­ją, švie­sią­ją, mo­der­nią­ją. Ne­pap­ras­tas re­gi­nys, pri­me­nan­tis Bal­ti­jos ke­lią. Ir jo­kių pra­ban­gių fe­jer­ver­kų...

Tad pa­da­rė­me tai, dėl ko pa­si­ju­to­me to gra­žaus ir pra­smin­go ak­to da­li­mi – įsi­gi­jo­me Švie­sos rū­mų abo­ne­men­tus, ta­po­me lat­vių kul­tū­ros bend­ruo­me­nės na­riais. Ma­žy­tis sim­bo­li­nis žings­nis, ma­nau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
joo  78.62.236.239 2014-08-24 20:24:51
perskaičius šį straipnį (ar gal čia ne visas straipsnis, o tik jo pradžia?) norėtųsi paklausti, "na ir"? Nes įžanga yra, veiksmas yra, o va atomazgai vietos ir neliko. Spėju, komandiruotė (tikrai ne mokyklinė ekskursija?) per trumpa buvo? Ar gal tiesiog autorius su mumis pasidalino savo dienoraščio įrašu? Beje, taip ir neaišku liko, kuo čia dėta "Lufthansa", ir kas verčia manyti estus, kad latviai turi po 12 pirštų ant kojų. Su nejaukiai pasijutusiomis vokietėmis aiškiau.
3 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami